Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

Матей 25
1. Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците, си и излязоха да посрещнат младоженеца.
    ● Петте разумни девици / Петте разумни и петте неразумни деви, НБ
    ● Петте разумни девици / Петте разумни и петте неразумни деви, НБ
    ● Съгласуване на мислите, УС
2. А от тях пет бяха неразумни и пет разумни.
    ● Десетте девици, СБ, РБ, УС
3. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си.
4. Но разумните, заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си.
5. И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха.
6. А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете!
    ● Ето младоженецът иде, НБ
7. Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си.
8. А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват.
9. А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете.
10. А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори.
11. После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи! отвори ни.
12. А той в отговор рече: Истина ви казвам: Не ви познавам.
13. И тъй, бдете; защото не знаете ни деня, ни часа, [в който Човешкият Син ще дойде].
14. Защото е както, когато човек при тръгването си за чужбина, свиква своите слуги, и им предаде имота си.
15. На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според способността му; и тръгна.
    ● Талантите, НБ
16. Веднага тоя, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет таланта.
17. Също и тоя, който получи двата спечели още два.
18. А тоя, който получи единия, отиде разкопа в земята, и скри парите на господаря си.
19. След дълго време дохожда господарят на тия слуги и прегледа сметката с тях,
20. И когато се приближи тоя, който бе получил петте таланта, донесе още пет таланта, и рече: Господарю, ти ми предаде пет таланта; ето, спечелих още пет.
21. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! в малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.
22. Приближи се и тоя, който бе получил двата таланта, и рече: Господарю, ти ми даде два таланта, ето, спечелих още два таланта.
23. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.
24. Тогава се приближи тоя който бе получил един талант, и рече: Господарю, аз те знаех, че си строг човек; жънеш гдето не си сеял, и събираш гдето не си пръскал;
25. и като се убоях отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето.
    ● Скрих таланта, НБ
26. А Господарят му в отговор каза: Зли и лениви слуго! знаел си, че жъна гдето не съм сеял, и събирам гдето не съм пръскал;
27. ти, прочее, трябваше да внесеш парите ми на банкерите, и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва.
28. Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет таланта.
29. Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма от него ще се отнеме и това, което има.
30. А тоя безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
31. А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките [свети] ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол.
32. И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи един от други, както овчарят отлъчва овцете от козите;
33. и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата.
34. Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света.
    ● Деветте съществени причини / Девет съществени причини, ИБ, ПС
35. Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте;
36. гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.
37. Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме?
38. И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме?
39. И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?
40. А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.
41. Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели.
42. Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте;
43. странник бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях, и не Ме посетихте.
44. Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме?
45. Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене сте го направили.
46. И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Начало и край, УС
    ● Естествената среда на човешката душа, УС
    ● Качества на Любовта, УС


placeholder
V1-ON