Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

Лука 24
1. А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили.
2. И намериха камъка отвален от гроба.
3. И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса.
4. И когато бяха в недоумение за това, ето застанаха пред тях двама мъже с ослепително облекло.
5. И обзети от страх, те наведоха лицата си до земята; а мъжете им рекоха: Защо търсите живия между мъртвите?
6. Няма Го тука, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея,
7. като казваше, че Човешкият Син трябва да бъде предаден в ръцете на грешни човеци, да бъде разпнат, и в третия ден да възкръсне.
8. И спомниха си думите Му.
9. И като се върнаха от гроба, известиха всичко това на единадесетте и на всичките други.
10. А бяха Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария Якововата майка и другите жени с тях, които казаха тия неща на апостолите.
11. А тия думи им се видяха като празни приказки, и не вярваха.
12. А Петър стана и изтича на гроба, и, като надникна, видя саваните сложени отделно; и отиде у дома си, чудейки се за станалото.
13. И, ето, в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, шестдесет стадии {Около 11 километра.} далеч от Ерусалим.
14. И те се разговаряха помежду си за всичко онова що бе станало.
15. И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях;
16. но очите им се удържаха да Го не познаят.
17. И рече им: Какви са тия думи, които разменяте помежду си, като пътувате? И те се спряха натъжени.
18. И един от тях, на име Клеопа, в отговор Му рече: Само Ти ли си пришелец в Ерусалим и не знаеш станалото там тия дни?
19. И рече им: Кое? А те му рекоха: Станалото с Исуса Назарянина, Който бе пророк, силен в дело и в слово пред Бога и пред всичките люде;
    ● Пред всичкия народ, НБ
    ● Беседа за празника на пролетта, ИБ
20. и как нашите главни свещеници и началници Го предадоха да бъде осъден на смърт и Го разпнаха.
21. А ние се надявахме, че Той е Онзи, Който ще избави Израиля. И освен всичко това, вече е трети ден откак стана това.
22. При туй и някои жени измежду нас ни смаяха, които като отишли отзарана на гроба,
23. и не намерили тялото Му, дойдоха и казаха, че видели и видение на ангели, които казали, че Той бил жив.
24. И някои от ония, които бяха с нас, отидоха на гроба, и намериха тъй както рекоха жените; а Него не видели.
25. И Той им рече: О несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците!
26. Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата Си?
27. И като почна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за Него във всичките писания.
28. И приближиха селото, в което отиваха; Той се държеше, като че отива по-надалеч.
29. Но те Го нудеха, казвайки: Остани с нас, защото е привечер, и денят вече е превалил. И Той влезе да остане с тях.
30. И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им.
31. И очите им се отвориха и Го познаха; а Той стана невидим за тях.
    ● Стана невидим, НБ
32. И рекоха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията?
33. И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, гдето намериха събрани единадесетте и тия, които бяха с тях,
34. които и казаха: Господ наистина възкръснал и се явил на Симона.
35. Те пък разправиха станалото по пътя, и как Го познаха, когато разчупваше хляба.
36. И когато говореха за това, сам Исус застана посред тях и каза им: Мир вам!
    ● Радостта, НБ
    ● Единствената похвала, НБ
37. А те се стреснаха и се уплашиха, като мислеха, че виждат дух.
38. И Той им рече: Защо се смущавате? и защо се пораждат такива мисли в сърцата ви?
39. Погледнете ръцете Ми и нозете Ми, че съм Аз същият; попипайте Ме и вижте, защото дух няма меса и кости, както виждате, че Аз имам.
40. И като рече това, показа им ръцете и нозете Си.
41. Но понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той рече: Имате ли тук нещо за ядене?
42. И дадоха Му част от печена риба [и меден сок].
43. И взе та яде пред тях.
44. И рече им: Тия са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите.
45. Тогава им отвори ума, за да разберат писанията.
    ● Отвори им умовете, НБ
46. И рече им: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден,
47. и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, като се започне от Ерусалим.
48. Вие сте свидетели на това.
49. И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.
    ● Обещанието на Отца, НБ
50. И ги заведе до едно място срещу Витания; и дигна ръцете Си да ги благослови
    ● Дигна ръцете си и ги благослови, НБ
51. И като ги благославяше, отдели се от тях, и се възнесе на небето.
52. И те Му се поклониха, и върнаха се в Ерусалим с голяма радост;
53. и бяха постоянно в храма [хвалещи и] благославящи Бога. [Амин].

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-OFF