Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

Матей 22
1. И Исус почна пак да им говори с притчи, като казваше:
    ● Видове женитби, УС
    ● Мнозина звани, НБ
2. Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си.
3. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата; но те не искаха да дойдат.
4. Пак изпрати други слуги, казвайки: Речете на поканените: Ето, приготвих обеда си; юнците ми и угоените са заклани, и всичко е готово; дойдете на сватба.
5. но те занемариха поканата, и разотидоха се, един на своята нива, а друг на търговията си;
6. а останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха.
7. И царят се разгневи, изпрати войските си и погуби ония убийци, и изгори града им.
8. Тогава казва на слугите си: Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни.
9. Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба.
10. И тъй, ония слуги излязоха по пътищата, събраха всички колкото намериха, зли и добри; и сватбата се напълни с гости.
    ● Да възлюбиш Господа, НБ
11. А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха.
12. И каза му: Приятелю, ти как си влязъл тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше.
13. Тогава царят рече на служителите: Вържете му нозете и ръцете, и хвърлете го във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
14. Защото мнозина са поканени, а малцина избрани.
15. Тогава фарисеите отидоха и се съветваха как да Го впримчат в говоренето Му.
16. И пращат при Него учениците си, заедно с Иродианите, да кажат: Учителю, знаем, че си искрен, учиш в истина Божия път и не Те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците.
17. Кажи ни, прочее: Ти как мислиш? Право ли е да даваме данък на Кесаря, или не?
18. А Исус разбра лукавството им, и рече: Защо Ме изпитвате, лицемери?
19. Покажете ми данъчната монета. И те Му донесоха един пеняз.
20. Той им каза: Чий е този образ и надпис?
21. Казват му: Кесарев. Тогава им казва: Като е тъй, отдавайте Кесаревите на Кесаря, а Божиите на Бога.
    ● Отдайте Божието Богу, НБ
    ● Отдайте Божието Богу, НБ
22. И като чуха това, те се зачудиха, и оставяйки Го, си отидоха.
    ● Като чуха, НБ
    ● Като чуха, НБ
23. В същия ден дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение и попитаха Го, казвайки:
24. Учителю, Моисей е казал: Ако някой умре бездетен, брат му да се ожени за жена му, и да въздигне потомък на брата си.
25. А между нас имаше седмина братя; и първият се ожени и умря; и, като нямаше потомък, остави жена си на брата си;
26. също и вторият и третият, до седмият.
27. А подир всички умря и жената.
28. И тъй, във възкресението на кого от седмината ще бъде жена? защото те всички я имаха.
29. А Исус в отговор им рече: Заблуждавате се, като не знаете писанията нито Божията сила.
30. Защото във възкресението нито се женят, нито се омъжват, но са като [Божии] ангели на небето.
31. А за възкресението на мъртвите, не сте ли чели онова, което Бог ви говори, като казва:
32. "Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов?" Той не е Бог на мъртвите, а на живите.
    ● Бог на живите, НБ
33. И множеството, като чу това, чудеха се на учението Му.
34. А фарисеите, като чуха, че смълчал садукеите, събраха се заедно.
35. И един от тях, законник, за да Го изпита, зададе Му въпрос:
36. Учителю, коя е голямата заповед в закона?
    ● Да възлюбиш Господа, НБ
    ● Да възлюбиш Господа, НБ
37. А Той му рече: "Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум".
    ● Като себе си, НБ
    ● Двата велики закона, ИБ
38. Това е голямата и първа заповед.
39. А втора, подобна на нея, е тая: "Да възлюбиш ближния си, както себе си".
    ● Сродните души, НБ
40. На тия две заповеди стоят целият закон и пророците.
41. И когато бяха събрани фарисеите, Исус ги попита, казвайки:
42. Какво мислите за Христа? Чий Син е? Казват Му: Давидов.
43. Казва им: Тогава как Давид чрез Духа Го нарича Господ, думайки:
44. "Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно Ми. Докле положа враговете Ти под нозете Ти?"
45. Ако, прочее, Давид Го нарича Господ, как е негов син?
46. И никой не можеше да Му отговори ни дума; нито пък дръзна вече някой от тоя ден да Му задава въпроси.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Любов без закон, УС
    ● Неговата воля, УС


placeholder
V1-ON