Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

Лука 20
1. И в един от дните, когато Той поучаваше людете в храма и проповядваше благовестието, надойдоха главните свещеници и книжниците със старейшините и Му рекоха:
2. Кажи ни с каква власт правиш това? или, кой е онзи, който Ти е дал тази власт?
3. И в отговор им рече: Ще ви задам и Аз един въпрос, и отговорете Ми:
4. Иоановото кръщение от небето ли беше, или от човеците?
5. А те разискваха помежду си, думайки: Ако речем: От небето, ще каже: Защо го не повярвахте?
6. Но ако речем: От човеците, всичките люде ще ни убият с камъни, защото са убедени, че Иоан беше пророк.
7. И отговориха, че не знаят от къде беше.
8. Тогава Исус им рече: Нито Аз ви казвам с каква власт правя това.
9. И почна да говори на людете тази притча: Един човек насади лозе, даде го под наем на земеделци, и отиде в чужбина за дълго време.
10. И във време на беритбата прати един слуга при земеделците за да му дадат от плода на лозето; но земеделците го биха и отпратиха го празен.
11. И изпрати друг слуга; а те и него биха, срамно го оскърбиха, и го отпратиха празен.
12. Изпрати и трети; но те и него нараниха и изхвърлиха.
13. Тогава стопанинът на лозето рече: Що да сторя? Ще изпратя любезния си син; може него да почетат.
14. Но земеделците, като го видяха, разискаха помежду си, като думаха: Това е наследникът; нека го убием, за да стане наследството наше.
15. Изхвърлиха го вън от лозето и го убиха. И тъй, какво ще им стори стопанинът на лозето?
16. Ще дойде и ще погуби тия земеделци, и ще даде лозето на други. А като чуха това рекоха: Дано не бъде!
17. А той ги погледна и рече: Тогава що значи това, което е писано: "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла"?
18. Всеки, който падне върху този камък, ще се смаже, а върху когото падне, ще го пръсне.
19. И в същия час книжниците и главните свещеници се стараеха да турят ръце на Него, защото разбраха, че Той каза тая притча против тях, но се бояха от народа.
20. И като Го наблюдаваха, пратиха издебници, които се преструваха, че са праведни, за да уловят някоя Негова дума, тъй щото да Го предадат на началството и на властта на управителя.
21. И те Го попитаха, казвайки: Учителю, знаем, че право говориш и учиш, и у Тебе няма лицеприятие, но учиш Божия път според истината;
22. право ли е за нас да даваме данък на Кесаря, или не?
23. А Той разбра лукавството им, и рече им:
24. Покажете ми един динарий. Чий образ и надпис има? И [в отговор] казаха: Кесарев.
25. А Той рече: Тогава отдавайте Кесаревото на Кесаря, а Божието на Бога.
26. И не можаха да уловят нещо в думата пред народа; и, зачудени на отговора Му, млъкнаха.
27. Тогава се приближиха някои от садукеите, които твърдят, че няма възкресение, и Го попитаха, казвайки:
28. Учителю, Моисей ни е писал: "Ако умре на някого брат му, който е женен, но е бездетен, брат му да вземе жената и да въздигне потомък на брата си".
29. А имаше седмина братя; и първият взе жена и умря бездетен.
30. И вторият и третият я взеха;
31. така също и седмината я взеха и умряха без да оставят деца.
32. А после умря и жената.
33. И тъй, във възкресението, на кого от тях ще бъде жена? защото и седмината я имаха за жена.
34. А Исус им рече: Човеците на този свят се женят и се омъжват;
35. а ония, които се удостоят да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят нито се омъжват.
36. И не могат вече да умрат, понеже са равни на ангелите; и, като участници на възкресението, са чада на Бога.
37. А че мъртвите биват възкресени, това и Моисей показа в мястото дето писа за къпината, когато нарече Господа "Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов".
38. Но Той не е Бог на мъртвите, а на живите; защото за Него всички са живи.
39. А някои от книжниците в отговор рекоха: Учителю, Ти добре каза.
40. Защото не смееха вече за нищо да Го попитат.
41. И рече им: Как казват, че Христос е Давидов син?
42. Защото сам Давид казва в книгата на псалмите: - Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно Ми.
43. Докле положа враговете Ти за Твое подножие.
44. И тъй, Давид Го нарича Господ; тогава как е негов син?
45. И когато слушаха всичките люде, Той рече на учениците Си:
46. Пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени, и обичат поздрави по пазарите, първите столове в синагогите, и първите места по угощенията;
47. които изпояждат домовете на вдовиците, и за показ принасят дълги молитви. Те ще получат по-голямо осъждане.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON