Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

Матей 12
1. По онова време, в една събота, Исус минаваше през посевите; а учениците Му, като огладняха, почнаха да късат класове и да ядат.
    ● Нито близо, нито далече / Близо и далеч, МОК, СБ, РБ
    ● На първо място, УС
    ● Трезво гледане, УС
    ● Най-добрият подарък / Добрият подарък, ИБ, ПС
    ● Най-добрият подарък / Добрият подарък, ИБ, ПС
    ● Божествената мярка, ООК
2. А фарисеите, като видяха това, рекоха Му: Виж Твоите ученици вършат каквото не е позволено да се върши в събота.
    ● Любов в трите свята, СБ, РБ, УС
3. А Той им рече: Не сте ли чели що стори Давид, когато огладня той и мъжете, които бяха с него,
4. как влезе в Божия дом и яде от присътствените хлябове, които не бе позволено да яде ни той, нито ония, които бяха с него, а само свещениците?
5. Или не сте ли чели в закона, че в съботен ден свещениците в храма нарушават съботата, и пак не са виновни.
6. Но казвам ви, че тук има повече от храма.
7. Но ако бяхте знаяли що значи тая дума: "Милост искам а не жертва", не бихте осъдили невинните.
8. Защото Човешкият Син е Господар на съботата.
9. И като замина оттам, дойде в синагогата им.
10. И ето човек с изсъхнала ръка; и, за да обвинят Исуса, попитаха Го казвайки: Позволено ли е човек да изцелява в събота?
11. Той им каза: Кой човек от вас, ако има една овца, и тя в съботен ден падне в яма, не ще я улови и извади?
12. А колко е по-скъп човек от овца! Затова позволено е да се прави добро в съботен ден.
    ● Старият и новият човек, НБ
    ● Денят на доброто, НБ
    ● Тайните на Духа, ИБ
    ● Колко по-горе стои човек от овца!, НБ
13. Тогава казва на човека: Простри ръката си. И той я простря; и тя стана здрава като другата.
14. А фарисеите, като излязоха, наговориха се против Него, как да Го погубят.
15. Но Исус, като позна това, оттегли се оттам; и мнозина тръгнаха подире Му, и Той ги изцели всички.
16. И заръча им да Го не разгласяват;
17. за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва:
    ● Великoтo малко и великото голямо, НБ
18. "Ето Моят служител, Когото избрах, Моят възлюбен, в Когото е благоволението на душата Ми; Ще положа Духа Си на Него, И Той ще възвести съдба на народите.
19. Няма да се скара, нито да извика, Нито ще чуе някой гласа Му по площадите;
20. Смазана тръстика няма да пречупи, И замъждял фитил няма да угаси, Докато изведе правосъдието към победа.
    ● Животът, НБ
    ● Развити и недоразвити, ООК
    ● Развити и недоразвити, ООК
    ● Замъждѣло свѣщило / Замъждело свещило, НБ
21. И в Неговото име народите ще се надяват".
    ● И в Неговото Име народите ще се надеят, НБ
22. Тогава доведоха при Него един хванат от бяс, сляп и ням; и го изцели, тъй щото немият и проговори и прогледа.
23. И всичките множества се смаяха и думаха: Да не би Този да е Давидовият син?
24. А фарисеите, като чуха това, рекоха: Тоя не изгонва бесовете, освен чрез началника на бесовете, Веелзевула.
25. А Исус, като знаеше техните помисли, рече им: Всяко царство, разделено против себе си, запустява; и никой град или дом, разделен против себе си няма да устои.
    ● Разделено царство, НБ
    ● Делението, ИБ
26. Ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил против себе си; тогава как ще устои неговото царство?
27. При това, ако Аз чрез Веелзевула изгонвам бесовете, чрез кого ги изгонват вашите възпитаници? Затова, те ще ви бъдат съдии.
28. Но ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, то Божието царство е дошло върху вас.
    ● Настанало е царството Божие, НБ
29. Или как може да влезе някой в къщата на силния човек и да му ограби покъщнината, ако първо не върже силния? - тогава ще ограби къщата му.
30. Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира с Мене, разпилява.
31. Затова ви казвам: Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости.
32. И ако някой каже дума против Човешкия син, ще му се прости; но ако някой каже дума против Светия Дух, няма да му се прости, нито в тоя свят {Или: век.}, нито в бъдещия.
33. Или направете дървото добро, и плода му добър; или направете дървото лошо, и плода му лош; защото от плода се познава дървото.
34. Рожби ехиднини! Как можахте да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата.
35. Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща; а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща.
    ● Доброто съкровище, НБ
    ● Доброто съкровище, НБ
36. И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.
37. Защото от думите си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш.
38. Тогава някои от книжниците и фарисеите Му отговориха, казвайки: Учителю, искаме да видим знамение от Тебе.
39. А Той в отговор им рече: Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Иона.
40. Защото, както Иона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.
41. Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го съдят, защото те се покаяха чрез Ионовата проповед; а ето, тука има повече от Иона.
42. Южната царица ще се яви на съда с това поколение и ще го осъди, защото тя дойде от краищата на земята за да чуе Соломоновата мъдрост; а, ето, тука има повече от Соломона.
43. Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през безводни места да търси покой, и не намира.
44. Тогава казва: Ще се върна в къщата си отгдето съм излязъл. И, като дойде намира я празна, пометена и наредена.
45. Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и на това нечестиво поколение.
46. Когато Той още говореше на народа, ето, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да Му говорят.
47. И някой си Му рече: Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти говорят.
48. А Той в отговор рече на този, който Му каза, това: Коя е майка Ми? и кои са братята Ми?
49. И като простря ръка към учениците Си рече: Ето майка Ми и братята Ми!
50. Защото, който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата, той Ми е брат и сестра и майка.
    ● Красотата на живота, СБ, РБ
    ● Благо и блаженство, УС

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Единствен цяр, УС
    ● Забраненият плод, УС
    ● Трите чаши, УС
    ● Аз, ти, той, УС
    ● Даром, УС
    ● Човешка, ангелска и Божествена Любов, УС
    ● Търпението, УС
    ● Божествена мярка, УС
    ● Любов към всичко, УС НБ
    ● Божествената усмивка, УС
    ● Да просветнат, УС
    ● Силата на човека, УС
    ● Наряд и упътвания / Разяснение за Истината, СБ


placeholder
V1-ON