Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Йоан 11
1. Един човек на име Лазар, от Витания, от селото на Мария и на сестра й Марта, беше болен.
    ● Дванадесетият час, НБ
    ● Първият и последният, УС
    ● Първият и последният, УС
2. (А Мария, чийто брат Лазар беше болен, бе оная, която помаза Господа с миро и отри нозете Му с косата си).
3. И тъй, сестрите пратиха до Него да Му кажат: Господи, ето този, когото обичаш, е болен.
4. А Исус, като чу това, рече: Тази болест не е смъртоносна, но е за Божията слава, за да се прослави Божият Син чрез нея.
5. А Исус обичаше Марта, и сестра й, и Лазара.
6. Тогава откак чу, че бил болен, престоя два дни на мястото, гдето се намираше.
7. А подир това, каза на учениците: Да отидем пак в Юдея.
8. Казват Му учениците: Учителю, сега юдеите искаха да Те убият с камъни, и пак ли там отиваш?
9. Исус отговори: Нали има дванадесет часа в деня? Ако ходи някой денем, не се препъва, защото вижда виделината на тоя свят.
    ● Възелът / *** (Беседата няма посочено заглавие), НБ
    ● Възелът / *** (Беседата няма посочено заглавие), НБ
    ● Възелът, СБ
10. Но ако ходи някой нощем, препъва се, защото не е осветлен.
11. Това изговори, и подир туй им каза: Нашият приятел Лазар заспа; но Аз отивам да го събудя.
    ● За Слава Божия, СБ, УС
    ● За Слава Божия, СБ, УС
    ● Да ида да го събудя, НБ
12. Затова учениците Му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздравее.
13. Но Исус бе говорил за смъртта му; а те мислеха, че говори за почиване в сън.
14. Тогава Исус им рече ясно: Лазар умря.
15. И заради вас, радвам се, че не бях там, за да повярвате; обаче, нека да отидем при него.
16. Тогава Тома, наречен близнак, каза на съучениците: Да отидем и ние, за да умрем с Него.
17. И тъй, като дойде Исус, намери, че Лазар бил от четири дни в гроба.
18. А Витания беше близо до Ерусалим, колкото петнадесет стадии;
19. и мнозина от юдеите бяха при Марта и Мария да ги утешават за брат им.
20. Марта, прочее, като чу, че идел Исус, отиде да Го посрещне; а Мария още седеше в къщи.
21. Тогава Марта рече на Исуса: Господи, да беше Ти тука, не щеше да умре брат ми.
22. Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще Ти даде.
23. Казва й Исус: Брат ти ще възкръсне.
24. Казва Му Марта: Зная, че ще възкръсне във възкресението на последния ден.
25. Исус й рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее;
26. и никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века. Вярваш ли това?
27. Казва му: Да Господи, вярвам, че Ти си Христос, Божият Син, Който има да дойде на света.
    ● Конкурсен изпит / Конкурсният изпит, УС
    ● Конкурсен изпит / Конкурсният изпит, УС
28. И като рече това, отиде да повика скришом сестра си Мария, казвайки: Учителят е дошъл и те вика.
29. И тя, щом чу това, стана бързо и отиде при Него.
30. Исус още не беше дошъл в селото, а беше на мястото, гдето Го посрещна Марта.
31. А юдеите, които бяха с нея в къщи и я утешаваха, като видяха, че Мария стана бързо и излезе, отидоха подире й, като мислеха че отива на гроба да плаче там.
32. И тъй, Мария, като дойде там гдето беше Исус и Го видя, падна пред нозете Му и рече Му: Господи, да беше Ти тука, нямаше да умре брат ми.
33. Исус, като я видя, че плаче, и юдеите, които я придружаваха, че плачат, разтъжи се в духа си и се смути.
34. И рече: Где го положихте? Казват Му: Господи, дойди и виж.
35. Исус се просълзи.
36. Затова юдеите думаха: Виж колко го е обичал!
37. А някои от тях рекоха: Не можеше ли Този, Който отвори очите на слепеца, да направи така, че и този да не умре?
38. Исус, прочее, като тъжеше пак в Себе Си, дохожда на гроба. Беше пещера, и на нея бе привален камък.
39. Казва Исус: Отместете камъка. Марта, сестрата на умрелия, Му казва: Господи, смърди вече, защото е от четири дни в гроба.
40. Казва й Исус: Не рекох ли ти, че ако повярваш ще видиш Божията слава?
41. И тъй, отместиха камъка. А Исус подигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря Ти, че Ме послуша.
42. Аз знаех, че Ти винаги Ме слушаш; но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярват, че Ти си Ме пратил.
43. Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън!
44. Умрелият излезе, с ръце и нозе повити в саван, и лицето му забрадено с кърпа. Исус им каза: Разповийте го и оставете го да си иде.
45. Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха това що стори Исус, повярваха в Него.
46. А някои от тях отидоха при фарисеите и казаха им какво бе извършил Исус.
47. Затова главните свещеници и фарисеите събраха съвет и казаха: Какво правим ние? Защото Този човек върши много знамения.
48. Ако Го оставим така, всички ще повярват в Него; и римляните като дойдат ще отнемат и страната ни и народа ни.
49. А един от тях на име Каиафа, който беше първосвещеник през тая година, им рече: Вие нищо не знаете,
50. нито вземате в съображение, че за вас е по-добре един човек да умре за людете, а не да загине целият народ.
51. Това не каза от себе си, но бидейки първосвещеник през оная година, предсказа, че Исус ще умре за народа,
52. и не само за народа, но и за да събере в едно разпръснатите Божии чада.
53. И тъй, от онзи ден те се съветваха да Го умъртвят.
54. Затова Исус вече не ходеше явно между юдеите, но оттам отиде в страната близо до пустинята, в един град наречен Ефраим, и там остана с учениците.
55. А наближаваше юдейската пасха; и мнозина от провинцията отидоха в Ерусалим преди пасхата, за да се очистят.
56. И така, те търсеха Исуса, и, стоейки в храма, разговаряха се помежду си: Как ви се вижда? няма ли да дойде на празника?
57. А главните свещеници и фарисеите бяха издали заповед, щото, ако узнае някой къде е, да извести, за да Го уловят.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето, НБ


placeholder
V1-ON