Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

1 Летописи 1
1. Адам, Сит, Енос,
2. Каинан, Маалалеил, Яред,
3. Енох, Матусал, Ламех,
4. Ное, Сим, Хам и Яфет.
5. Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох, и Тирас;
6. а Гомерови синове: Асханаз, Дифат {В Бит. 10:3, Рифат.}, и Тогарма;
7. а Яванови синове: Елиса, Тарсис, Китим и Родамим {В Бит. 10:4, Доданим.}.
8. Хамови синове: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан;
9. а Хусови синове: Сева, Евила, Савта, Раама и Савтека; а Раамови синове: Шева и Дедан.
10. И Хус роди Нимрода; той пръв стана силен на земята;
11. а Мицраим роди лудимите, анамимите, леавимите, нафтухимите,
12. патрусимите, каслухимите (от които произлязоха филистимците), и кафторимите;
13. а Ханаан роди първородния си Сидон и Хета,
14. и евусейците, аморейците, гергесейците,
15. евейците, арукейците, асенейците,
16. арвадците, цемарейците и аматейците.
17. Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам; а Арамови синове: Уз, Ул, Гетер и Мосох {В Бит. 10:23, Маш.};
18. а Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евера.
19. И на Евера се родиха два сина: името на единия бе Фалек {Т.е., Разделение.}, защото в неговите дни се разпредели земята; а името на брата му бе Иоктан.
20. А Иоктан роди Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Яраха,
21. Адорама, Узала, Дикла,
22. Гевала {В Бит. 10:28, Овала.}, Авимаила, Шева,
23. Офира, Евила и Иовава; всички тия бяха Иоктанови синове.
24. Сим, Арфаксад, Сала,
25. Евер, Фалек, Рагав,
26. Серух, Нахор, Тара,
27. Аврам, който е и Авраам,
28. А Авраамови синове: Исаак и Исмаил.
29. Ето техните поколения: първородният на Исмаила, Наваиот; после Кидар, Адвеил, Мавсам,
30. Масма, Дума, Маса, Адад, Тема,
31. Етур, Нафис и Кедма; тия бяха Исмаиловите синове.
32. А ето синовете на Авраамовата наложница Хетура: тя роди Земрана, Иоксана, Мадана, Мадиама, Есвока и Шуаха; а Иоксанови синове: Шева и Дедан;
33. а Мадиамови синове: Гефа, Ефер, Енох, Авида и Елдага; всички тия бяха потомци на Хетура.
34. И Авраам роди Исаака: а Исааковите синове бяха Исав и Израил,
35. Исавови синове: Елифаз, Рагуил, Еус, Еглом и Корей;
36. а Елифазови синове: Теман, Омар, Сефи {В Бит. 36:11, Сефо.}, Готом, Кенез, Тамна и Амалик;
37. Рагуилови синове: Нахат, Зара, Сама и Миза.
38. А Сиирови синове: Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан;
39. а Лотанови синове: Хори и Омам {В Бит. 36:22, Емам.}; а сестра на Лотана бе Тамна;
40. Совалови синове: Алиан {В Бит. 36:23, Алван.}, Манахат, Гевал, Сефи {В Бит. 36:23, Сефо.} и Онам; а Севегонови синове: Аиа и Ана:
41. Анов син, Дисон; а Дисонови синове: Амадан, Асван, Итрам и Харан;
42. Асарови синове: Валаан, Заван и Акан; Дисанови синове: Уз и Аран.
43. А ето царете, които царуваха в едомската земя, преди да се възцари цар над израилтяните: Вела Веоровият син; и името на града му бе Денава.
44. А като умря Вела, вместо него се възцари Иовав, Заровият син, от Восора.
45. А като умря Иовав, вместо него се възцари Хусам, от земята на теманците.
46. А като умря Хусам, вместо него се възцари Адад Вададовият син, който порази мадиамците на моавското поле; и името на града му бе Авит.
47. А като умря Адад, вместо него се възцари Самла, от Масрека.
48. А като умря Самла, вместо него се възцари Саул, от Роовот при Евфрат {Еврейски: Реката.}.
49. А като умря Саул, вместо него се възцари Вааланан, Аховоровият син.
50. А като умря Вааланан, вместо него се възцари Адад {В Бит. 36:39 Адар.}; и името на града му бе Пау, а името на жена му Метавеил, дъщеря на Метреда, Мезаавова внука.
51. А като умря Адад, едомските първенци бяха: първенец Тамна, първенец Алия {В Бит. 36:40 Алва.}, първенец Етет,
52. първенец Оливема, първенец Ила, първенец Финон,
53. първенец Кенез, първенец Теман, първенец Мивсар,
54. първенец Магедиил и първенец Ирам. Тия бяха едомските първенци.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА: