НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

15. НАРЯД НА УЧИТЕЛЯ ЗА ПЪТЯ НА УЧЕНИКА ПО СТЪПКИТЕ НА ДВИЖЕЩАТА СЕ ПЕНТОГРАМА У ЧОВЕКА

ТОМ 12
Алтернативен линк

15. [ НАРЯД НА УЧИТЕЛЯ ЗА ПЪТЯ НА УЧЕНИКА ПО СТЪПКИТЕ НА ДВИЖЕЩАТА СЕ ПЕНТОГРАМА У ЧОВЕКА ]*


1.


Доброто семе, което

Господ е посял в твоята

душа ти поливай за да

израсти; защото това

семе носи всичките блага

за твоята душа. Слушай

Господа Който те учи

и душата ти ще получи

мир който превъзхожда

всичко.


Псал. 119; 1 - 8


2.


Добрите желания, които

Небето е вложило в тво­ето

сърдце прилежно ти

отглеждай; защото те

носят за теб всичките

радости на животът.

Не отлагай доброто, което

ръката ти дава да вършиш.

Защото в това се Господ

весели. Слушай го всякога

за да те благослови.


Псал. 119; 9-16


3.


Добрите мисли, които

Господ сам е внесал в

твоето сърдце ти не опъждай;

храни ги с млякото на

животът за да укрепнат;

защото в тях Господ е

поставил всичките сладо­сти

на животът за тво­ята душа.

Пази ги като зеницата

на окото си и Господ

ще благоволи в теб.


Псал. 119; 17-24


4.


Подвизавай се в добрия подвиг

Ходи в пътят на животът

с вяра и Господ ще преобърне

всичко да ти съдействува за

добро. Пази Словата му.

Изпълняй волята му и ще

познаеш Истината; Тогава

Господ ще ти е всегдашно

веселие


Псал. 119; 25-32


5.


С Добродетелта Господ

основа светът и е положи

крайъгълен камак в осно­вите

на душата. Затова пази това

съкровище скри­то в дълбочините

на тво­ето сърдце, защото

в него е поставено твоето ща­стие,

което Небето ти е отредило.


Псал. 119; 33-40


6.


С Правдата Господ утвърди

и съгради све­тът и е постави

свое мерило в душата да й

показва пътят към Небето.

Пази тая Небесна мярка като

пробен камак да узнаваш и

познаваш всички неща;

Защото в тоя камък е скрита

сполуката на твоята душа.


Псал. 119; 41 -48


7.


С Любовта Господ направи

всяка жива твар и с нея

вдъхна в человека дихание

на живот и той стана жива душа;

Затова Той е поста­ви

Кърмилница на душата

да е храни с млякото на животът.

Съхранявай това мляко

в сърдцето си за да си жив.


Псал. 119; 49-56


8.


С Мъдростта Господ създаде

светът и постави всяко нещо

на местото му; Затова Той е

постави наставник на душата;

Слушай гласът на този твой

наставник за да ти е добре през

всички­те дни на твоето

пришелствувание на земята.

Внимавай в Нейните Слова

на животът.


Псал. 119; 57-64


9.


С Истината Господ произведе

светът и тури образ на

всичко да се познава;

Затова Той е постави светилник

на душата за да е упътва в

Пътят на животът. Пази този

светилник да не угасне за

да ти е добре през всичкия

твой живот на твоето

пребъдвание на земята.


Псал. 119; 65-72


10.


С Милостта Господ съгради

жилището на ду­шата и с нея

е пази от всички злини;

Затова Той е постави целител

на нейните болки и грешки;

Затова пази милостта в

твоето сърдце за да си здрав

и щастлив през дните на

животът си, не е отдаличавай

от вратата на жилището си.


Псал. 119; 73-80


11.


Следвайте, което е истино,

което е честно, което е

праведно което е чисто,

което е любезно,

което е доброхвално,

ако има някоя добродетел и

ако има някоя похвала

това разми­шлявайте.

И Господ ще съхрани

сърдцата ви от всяко зло

и лукаво помишле- ние и

ще ви придаде сила за да

струвате което е Нему угодно.


Псал. 119; 81 -88


12.


Заради това възлюблен и

изрботвайте спасението

си с благочестие;

Защото Бог е Който действува

в вас хотението и действуванието

според Неговата добра воля.

Да бъдите безукоризнени и

незлобиви чада Божии

непорочни да светите

пред светът да сте пример

на всички.


Псал. 10; 3


13.


А сега отхвърлете и вие

всичко това, гняв, ярост,

злоба, хуление, срамотии

речи от уста­та си.

Недейте говори лъжа

един на друг като се

съблекохте вече от стария

человек с делата му.

И като избрани Божий,

облечете се в Милосердие,

благост, смиреномудрие,

кротос, дълготърпение.


Псал. 17; 6


14.


Претърпявайте си един

на друг, и един на друг си

прощавайте, ако би някой

да има тъжба върх някого;

Както Христос е простил

вам, така и ви; И над всичко

това облечете се в любовта,

която е свързка на

съвършен­ството. И мир Божий

да владее над сърдцата ви.

Словото Христово да се

вселява в вас богато.


Псал. 6; 4


15.


За това отхвърлете лъжата,

и всякой с ближният си

говорете Истината.

Защото сми удове един на друг;

Гневайте се и не съгрешавайте.

Слънцето да ви не завари

в разгневението ви.

Нито давай­те место на дяволът.

И не оскърбявайте святийт дух

Божий с когото сте запе­чатани

за денът на искупуванието.


Псал. 7; 4


16.


А плодът на Духът е Любов,

радост, мир, дълготърпение,

благост, вяра, кротос, ми­лосърдие,

въздържание, против таквиз н

яма закон. Ако духом Живеете,

Духом и да ходите. Да не бивами

тщеславни та да се раздразняваме

един друг и един друг да си

завиждами.


Псал. 21; 5


17.


Любовта дълготърпи,

благосклон­на е. Любовта

не завижда; любо­вта не се

превъзнася не се горди, не

безобразствува, не дири

своето си, не се раздражава,

не мисли зло; На неправдата

се не радва, а срадва се на

Истината, всичко претърпява

на всичко хваща вяра, на

всичко се надее всичко търпи.


Псал. 13; 7


18.


Които ще въздаде всекиму

според делата му; жи­вот

вечен на тези, които с

постоянството в доброто

дело търсят слова, почест

и безсмъртие; и презрение

и гнев на тези, които упорствуват

и се не покоряват на

Истината. Затова

трябва да се стремим да

имами удобрението

в душата си от Бога.


Псал. 73; 10


19.


Истина ви казвам, Аз съм

вратата; през мен ако влези

някой спасен ще бъди и ще

влези и ще из- лези и паша

ще намери. Мойте овци

слушат моя глас и аз ги

познавам и те идат вслед

мене. И Аз им давам Живот

вечен и няма да загинат,

никой няма да ги грабне

от ръката ми; Това е

волята на Отца.


Псал. 63; 7


Душата си ти подигни в

Господа за бъдни дни в

основа чист живот положи

с сърце пълно с любов ти служи.


15-ТЕ СТЪПАЛА НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ:


Любовта дълготърпи,

благосклонна е


Любовта не завижда

не се превъзнася

не се гордее

не безобраствува

не дири своето си

не се раздражава

не мисли зло

срадува се на истината


Любовта всичко претърпява

на всички хваща вяра

на всичко се надее

всичко търпи


Любовта никога не отпада.


Първо Послание към Коринтяните

Глава 13


Любовта грешките не вижда, а само доброто.


„Господи на Любовта,

Ти си изпълнението на всичкия закон вътре в нас.

Ти си радост на всички от сега за през всичките векове."


Свещеният подпис на Духа Беинса Дуно

24. IX. 1921 г.-------------------
[indent=1]* Нарядът е написан с почерка на Учителя на отделни малки, еднакви по големи­на и форма листчета, като всеки номер е на отделно листче. На плика, в който са съхранявани, има стенографска бележка: „Наряд от Учителя. [...] Мисли за всеки ден."


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ