НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

18 ЗНАЧЕНИЕ НА АСТРОЛОГИЧНИТЕ ДОМОВЕ И ГРАДИНИ

Иван Антонов ТОМ 18
Алтернативен линк

18 ЗНАЧЕНИЕ НА АСТРОЛОГИЧНИТЕ ДОМОВЕ И ГРАДИНИАстрологичните домове и градини са определени космични полета, в и чрез които човек трябва да посява, да обработва и да придобива плодове за творчески дарби, способности, качества и добродетели от семената на Божествената Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел.

Значението на астрологичните домове и градини е безкрайно във физическо, умствено и духовно отношение, поради което всички значения на който и да е дом и градина е невъзможно да се изброят всички. Възможно е само да се дадат някои общи указания за определено количество значения.

І-ят ІІ-ят и ІІІ-ят астрологични домове и градини имат главно отношение към устройството, развитието, живота, дейността и постиженията на физическото тяло, на физическия човек изобщо на неговата воля.

18.1. I ДОМ

Значението на І-я астрологичен дом и градина

І-ят дом и градина специално показват количеството, качествата, силата, трайността и плодотворността на материята, от която е съградено физическото тяло.

Светилата, намиращи се в първия дом, съобразно естеството си и съчетанията си, ще покажат до каква степен са устроени правилно или неправилно физическото тяло, защото светилата в първия дом са майсторите, строителите на физическото тяло.

Знакът, който заема първия дом, както и светилата, намиращи се в първия дом, според добрите си или лоши съчетания и според естеството си, показват до каква степен лицето на физическото тяло, както и на тялото изобщо, е съградено с правилни или неправилни форми, а от правилните или неправилни форми на физическото тяло ще зависи до каква степен човек ще възприема, ще обработва и ще отразява правилно или неправилно слънчевата светлина, както и всички природни сили, а също така и до каква степен човек ще има правилни или неправилни връзки, отношения и обмяна с природата, т. е. с всички сили и блага, които природата дава на човека за физическото тяло.

І-ят дом и градина показват още силата и здравето на физическото тяло, както и неговите болести, силата и здравето на волята, както и на нейните слабости, в зависимост от светилата в I-ят дом от естеството и съчетанията им.

Знакът, заемащ първия дом, светилата в първия дом, според количеството и качеството на съчетанията им, показват още естествените или противоестествените възможности за правилните или неправилни дейности, прояви и постижения на външния, предметния, обикновения ум на човека, т. е. до каква степен умът на човека правилно или неправилно ще наблюдава, ще схваща и разбира нещата и явленията в природата.
І-ят дом, в зависимост от знака, който го заема, от светилата, намиращи се в него и от съчетанията им, показва с какъв инструмент, т. е. чрез какво физическо тяло ще работи умът и ще изучава природата.

Също така първият дом показва какви ще бъдат отношенията на човека към неговото физическо тяло, до каква степен той ще го гледа правилно или неправилно.
І-ят дом, в зависимост от знака, който го заема и от естеството на знака, от количеството на светилата и естеството им, от количеството и качеството на съчетанията с другите светила, както и помежду им - всичко това показва до каква степен и от каква материя, правилно или неправилно са устроени всички усетоспособности и до каква степен ще бъдат правилни или неправилни всичките усещания на човека. Следователно, до каква степен ще бъдат правилни или неправилни познанията му за природата, както и отношенията му към нея, познанията му за физическото му тяло, както и отношенията му към него.

Физическото тяло на човека е Божественият механизъм и инструмент, даден на човека от Бога, за да може той да живее, да работи и да се учи в световете на истината, т. е. във всички материални светове, защото всички материални светове в цялата вселена принадлежат на Истината.

Следователно знакът, заемащ първия дом и светлината намиращи се в него, съобразно естеството си и съчетанията си показват до каква степен човек познава материалния свят, до каква степен разбира проявите на Господа като Истина и до каква степен има свобода на дейност и свобода да се ползва от силите и благата на природата.

От всичко гореказано следва, че първият астрологичен дом и градина принадлежат на ИСТИНАТА, следователно, чрез всичко в първия дом на човек ще се изучават проявите на ИСТИНАТА.
І-ят астрологичен дом и градина са предназначени за придобиване от човека на физическа материя, с която непрестанно да съгражда физическото си тяло, а също така и непрестанно да пречиства, Да преобразява, да обновява, да облагородява, да обогатява, да украсява и усъвършенства физическото си тяло, за да го направи безсмъртно.

Постиженията на всичко по-горе казано са възможни дотолкова, доколкото човек е възлюбил проявите на Господа като ИСТИНА във физическия свят и доколкото се стреми да спазва Божествения порядък в материалния свят, т. е. в природата вътре в себе си, във физическото тяло.

Знакът, заемащ първия дом и градина, светилата в първия дом, естеството и съчетанията им, всичко това показва, т. е. свидетелства до каква степен и в какво отношение човек в миналите си животи е изпълнявал или не е изпълнявал Божията воля и какви добрини или злини сам си е причинявал. А също така какви и колко благородни или неблагородни семена е посял чрез делата си, от които през настоящия си живот ще опитва плодовете.


18.2. II ДОМ

Значението на ІІ-я астрологичен дом и градина

ІІ-ят астрологичен дом и градина са предназначени за придобиване от човека на материя от духовния свят за съграждането на своята симпатична нервна система, която е свързана с физическото тяло, следователно, от знака, който заема втория дом, от светилата, които се намират в него, от тяхното естество, както и от количеството на техните хармонични или дисхармонични съчетания помежду им или с другите светила - всичко това ще показва количеството, качеството, силата, трайността и плодотворността на материята, която човек е придобил от духовния свят и с която е изтъкана симпатичната му нервна система.

Симпатичната нервна система свързва физическото тяло с духовното, чувственото (астрално) тяло на човека.

Следователно, от естеството на знака, заемащ втория дом, от количеството и естеството на светилата, намиращи са във втория дом, от количеството и качеството на техните съчетания, може да се съди за правилните или неправилни връзки, отношения и обмяна между физическото и духовно тяло, а също така и за правилното или неправилно възприемане, обработване и оползотворяване на всички сили и блага, които духовният, ангелски свят дава на човека, защото чрез духовното си тяло човек събира, придобива и възприема богатствата на духовния свят, а чрез симпатичната нервна система силите и качествата на духовния свят се придават на физическото тяло.

Всички видове количества благословения, сили и блага, каквито човек може да придобива от духовния свят чрез така наречения ЖИЗНЕН МАГНЕТИЗЪМ, следователно от правилното или неправилно устройство, от здравето или недостатъците на симпатичната нервна система, ще зависи до каква степен и в какво количество човек правилно или неправилно възприема, обработва, усвоява и оползотворява теченията на жизнения магнетизъм в тялото си, т. е. благословията на духовния свят, придаващи се чрез жизнения магнетизъм.

Накратко казано, от естеството на материята, от която^е изградена симпатичната нервна система на даден човек, от правилното или неправилно нейно устройство ще се съди до каква степен, какви количества и в какво отношение човек възприема творчески или разрушителни духовни сили и качества.

От естеството м количеството на творческите сили и качества, които човек възприема от духовния свят посредством симпатичната си нервна система ще зависи количеството и качеството на човеците, които човек ще печели като приятели и чрез които приятели той ще печели и материални средства, т.е. материални сили и блага.

В първия астрологичен дом и градина човешкият дух изработва всички видове и части механизми и цялата механическа конструкция на физическото тяло, следователно в първия дом се обработват механизми на физическото тяло, а във втория дом и градина се придобиват горивните материали, с които трябва да се движи механизма на тялото.

Количеството, качествата, силата, трайността и производителността на всички видове добротворни, творчески сили, качества и благословения, които човек може да придобива в духовния свят, ще зависи от любовта на човека към проявите на Бога като ЛЮБОВ, защото ІІ-ят астрологичен дом и градина принадлежат на Божията любов, която дава благословенията си на физическия свят.

Следователно, от естеството на знака, заемащ втория дом, от количеството и естеството на светилата, намиращи се във втория дом, от количеството и качеството на съчетанията им може да се съди, до каква степен и в какво отношение човек в миналите си животи е работил с любов на физическия свят и до каква степен е изпълнявал или неизпълнявал законите и порядките на Божествената любов в природата и в себе си, т. е. по отношение на тялото си, а също така може да се съди какви благоприятни или неблагоприятни условия или възможности човек си е приготвил още в миналите си животи за настоящия си живот.

Естеството на знака, заемащ втория дом, количеството и естеството на светилата във втория дом, количеството и качествата на съчетанията им, са свидетелства колко и какви приятели или неприятели човек има в духовния свят и до каква степен едните му помагат, а другите му противодействат при придобиването на материални средства и богатства.

18.3.  ІІІ ДОМ

Значението на ІІІ-я астрологичен дом и градина

ІІІ-ят астрологичен дом и градина са предназначени за живота, развитието, дейността, проявите и постиженията на природния, материалния, човешкия ум, посредством който човек трябва да изучава силите, качествата, свойствата и проявите на своето физическо тяло, телата на всички други същества, цялата материална природа, всички висши и низши материални светове, изобщо по цялата вселена.

Но за правилната дейност и правилните постижения на природния човешки ум във всички гореказани области е необходимо човек да има правилно устроено и правилно развиваща се главна нервна система и главен мозък изобщо. Защото главният мозък и главната нервна система са пособията (инструментите), чрез и с които умът може да работи. Следователно, от естеството на материята, от устройството и развитието на главния мозък и главната нервна система ще зависи до каква степен и в какво отношение умът може да проявява дейност и постижения.

А какво е естеството на материята, от която са устроени главният мозък и нервната система, доколко те са правилно или неправилно развити и правилно или неправилно действат, до каква степен дават възможност на ума да се проявява и да има постижения, всичко това може да се узнае от естеството на знака, заемащ третия дом, от естеството на светилата, намиращи се в третия дом, от техните хармонични или дисхармонични съчетания помежду им, както и с другите светила.

Всички данни, намиращи се в третия дом на някой звездослов, свидетелстват за силите, качествата и свойствата на материята, от която са построени главният мозък и нервната система на този човек, а също така от кои висши и низши светове по цялата вселена човешкият природен ум е придобил тази материя със своята дейност в миналите си животи.

От всички данни, намиращи се в третия дом, ние можем да съдим и вадим заключение с кои материални светове, до каква степен и в какво отношение човешкият природен ум има правилни или неправилни връзки, отношения и обмяна.

От всички данни, намиращи се в третия дом, може да се знае какви са връзките и отношенията на човека с неговите най-близки роднини - БРАТЯТА, СЕСТРИТЕ му, както и с обществото, в което се намира вдадем момент.


18.4. ОБЩО КАЗАНО НА I, II, III ДОМОВЕ И ГРАДИНИ

Естеството на знаците, заемащи I, II и ІІІ домове, естеството на светилата, намиращи се в тия домове с техните съчетания помежду им и с другите светила, са указания, свидетелства колко и какви са домоустроителите, домоуредниците и градинарите на казаните домове и градини.
От всички данни на І-я дом може да се съди за чистотата, порядъка, силите, качествата, свойствата и здравето на цялото тяло изобщо.

Също така, може да се съди за количеството, качеството и трайността на творческите или разрушителни двигателни сили на физическото тяло.
От всички данни на ІІ-я може да се съди за чистотата или нечистотата, за порядъка или безпорядъка, за здравето или болестите на СИМПАТИЧНАТА НЕРВНА СИСТЕМА, от която зависи възприемането и оползотворяването на жизнедателните магнетични и топлинни сили, а също така и за вътрешното разположение на човека.
От всички данни на ІІІ-я може да се съди за чистотата или нечистотата, за порядъка или безпорядъка, за здравето или болестите, работоспособността или негодността на ГЛАВНИЯ МОЗЪК И ГЛАВНАТА НЕРВНА СИСТЕМА, които са възприематели и оползотворители на жизнедателните електрични или светлинни сили.

Ако уподобим човешкото физическо тяло на плодно дърво, то ще следва:
От всички данни, намиращи се в І-я дом и градина, можем да съдим за възможностите и състоянието на корените на човешкото физическо тяло, както и за силите, качествата на земята, в която работят корените.

От всички данни, намиращи се във ІІ-я дом и градина можем да съдим за състоянието и възможностите на клоните на човешкото физическо тяло, както и за топлината, която възприемат в природата.

От всички данни, отнасящи се към III-я дом и градина можем да съдим за възможностите и състоянието на листята, цветовете и плодовете, както и за светлината, която приемат от природата.

I, II, и ІІІ-ят астрологични домове и градини са предназначени главно за изработване всички видове форми на човешкото физическо тяло.
В І-я дом и градина се изработват формите на целокупното тяло, за възприемане, обработване, оплодотворяване на двигателните природни сили, за цялото тяло изобщо.


ІІ-ят дом и градина има отношение към изработване формите на симпатичната нервна система, за възприемане и оползотворяване на жизнедателните магнетични, топлинни сили.

ІІІ-ят дом и градина има отношение към изработване формите на главния мозък и нервната система, чрез които става възприемането и оползотворяването на жизнедателните електрични, светлинни сили.

Следователно, I, II и ІІІ-ят астрологични домове и градини могат да се нарекат ФОРМОДАТЕЛНИ.

Тия три дома са полета, в които и чрез които човешкия природен ум развива своята целокупна дейност и образува връзки, отношения и обмяна с целокупната материална природа

18.5. IV ДОМ

Значението на ІV-я астрологичен дом и градина

IV, V и VІ-ят астрологични домове и градини имат главно отношение и предназначение за устройството, развитието, живота, дейността, проявите и постиженията на ДУХОВНОТО, ЧУВСТВЕНОТО (астрално) тяло на човека, което тяло се проявява в и чрез физическото тяло, посредством симпатичната нервна система.

Задачата, целта и предназначението на духовното, чувствено тяло на човека е да бъде възприемател, събирател, задържател на разни жизнедателни сили от духовния свят, които сили трябва да преработи, с които да снабдява както физическото тяло, така също и умственото.

Следователно IV, V, и VІ-ят астрологични домове и градини са силопроизводни, силосъбирателни, силообработващи и СИЛОРАЗПРЕДЕЛЯЩИ полета.

IV-ят дом и градина с всичките им данни показват количеството, качеството, мощността, трайността и ползотворността на строителните сили, които духовното тяло е събрало, възприело, усвоило от духовния свят.

IV-ят астрологичен дом и градина може да се уподоби на силодобивна централа, от която се произвеждат двигателни сили за физическото тяло (първия дом). Силата на тялото ще зависи от ІV- я дом.

IV-ят дом и градина с всичките си данни означава каква е връзката, отношенията и обмяната на човека чрез духовното му тяло, с другите светове, които дават на човека строителни сили, необходими за обработване на материята на физическото тяло.

Духовното, чувственото тяло на човека, може да се нарече МАЙКА на физическото тяло, по тази причина именно ІV-я дом се е смятал от всички знаещи и незнаещи астролози за отношението на човека към майката и за наследствените качества от майката.

Следователно, подвижността на физическото тяло, работоспособността му, неговата енергичност, количество на силите, с които разполага волята, възможностите му за физическа деятелност и постижение ще зависи от всички данни на IV-я дом.

IV-ят астрологичен дом и градина с всичките си данни е свидетелство, указание до каква степен и в какво отношение човек с желанията си е изработил и жертвал за ИСТИНАТА в духовния свят. Следователно, ІV-ят дом с всичките си данни показва още каква е свободата на човека, т. е. свободата на неговите чувства и желания в духовния свят, защото всяка свобода да придобие нещо или да го употреби, да разполага с каквото и да е, зависи от свободата, която му се дава от ИСТИНАТА.

IV-ят астрологичен дом и градина с всичките си данни показва още до каква степен и в какво отношение човек правилно или неправилно обича материалния свят, всичко материално изобщо и физическото си тяло по-специално, а също така доколко правилно или неправилно обработва земята.

Общо казано, до каква степен човек съзнателно или несъзнателно се ползва от всички материални блага от материалния свят изобщо. Доколко правилно или неправилно го обича.

IV-ят астрологичен дом и градина с всичките си данни е свидетелство и указание, до каква степен и в какво отношение познава проявите на душата си във физическия свят, както и в духовния свят, и до каква степен е съгласувал дейността на сърцето си с душата си.

Защото трябва да се има предвид, всякога да се знае и помни, че домовете от І-я до VІ-я включително са полета, в които работи и се проявява човешката душа, следователно, домовете от І- я до VІ-я се наричат домове и градини на човешката душа.

І-ят, ІІ-ят и ІІІ-ят дом с всичките им данни показват до каква степен и в какво отношение човек е работил с душата си на физическото поле, до каква степен е съгласувал волята с душата си и какви постижения има на физическото поле.

А IV, V и VI астрологични домове и градини с всичките им данни са указания до каква степен и в какво отношение човешката душа е работила и се проявява чрез сърцето и какви постижения има в духовния свят. Следователно, IV-ят, V-ят и VІ-ят домове показват хармонията или дисхармонията между душата и сърцето на човека.

IV-ят дом с всичките му данни е свидетелство и дава указание за количеството, качествата, силата, трайността и плодотворността на материята, която човек е придобил от духовния свят и с която е съградено, устроено духовното му, чувственото му тяло, а също така данните на IV-ят астрологичен дом и градина са указание за количеството, качеството, мощността, трайността и плодотворността на духовните сили, които човек посредством сърцето си е придобил от духовния свят и които сили са ГРАДИВНИ, както за духовното тяло, тъй и за физическото. Посредством тези сили се изграждат всички форми, както на духовното, така и на физическото тяло.

18.6. V ДОМ

Значението на V-я астрологичен дом и градина

V-ят астрологичен дом и градина с всичките им данни, са свидетелства и указания за количеството, качествата, мощността, трайността и плодотворността на духовните сили, които човек придобива чрез сърцето си и които сили са необходими за образуването, раждането на сърдечните чувства, желания, стремежи и копнежи. Следователно, за количествата, качествата, силата, трайността и плодотворността на сърдечните чувства и желания, на сърдечните стремежи и
копнежи, може да се съди по данните, намиращи се в V-я астрологичен дом и градина.
Придобитите духовни сили чрез V-я астрологичен дом и градина служат освен  за образуването на сърдечни чувства и желания, но също така и за образуването на магнетични и топлинни сили за дейността на симпатичната нервна система на физическото тяло, както и за нейното устройство и за нейната дейност изобщо.

Следователно, за количеството, качествата, мощността, трайността и плодотворността на магнетичните и топлинни сили, които възприема и оползотворява физическото тяло на човека, може да се съди по указанията от данните на V-я дом

Тъй като V-ят астрологичен дом и градина има отношение към производителността, деятелността, проявите и постиженията на сърдечните чувства и желания, то по данните на V-ят астрологичен дом и градина се съди за съградените чувства и отношение на човека, както към поколението, така също и към противоположния пол, защото поколението е последица от половата деятелност.

V-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелство и указание за сърдечните богатства на човека, изобщо, за неговия сърдечен живот, за сърдечните му прояви и постижения, за неговите добри и лоши настроения и разположения, за неговата правилна или неправилна деятелност спрямо духовния свят, изобщо за неговата благодарност или неблагодарност, за неговото милосърдие или жестокост и пр.

Общо казано, V-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни, е свидетелство и указание за чистотата и порядъка или нечистотата и безпорядъка, които човек създава с чувствата и желанията си в духовния свят.

V-ят астрологичен дом и градина свидетелства още за количеството, качествата, силата, трайността и плодотворността на приятелите или враговете, които човек си е създал в духовния свят чрез чувствата и желанията си.

В V-ят астрологичен дом и градина се раждат, произвеждат и придобиват плодовете на човешките сърдечни щастие или нещастия.
V-ят астрологичен дом и градина свидетелства още за количеството, качествата, силата, трайността и плодотворността на любовта, която човек проявява към духовния свят и за заплатата, която получава от този свят срещу любовта си.


18.7. VI ДОМ

Значението на VІ-я дом астрологичен дом и градина

VІ-ят астрологичен дом и градина с всичките си данни е свидетелство и указание за количеството, качествата, мощността, трайността и плодотворността на силите, които човек придобива от духовния свят за устройството, развитието, животът, дейността, проявите и постиженията на духовния човешки ум, а също така тези сили служат за устройството, дейността и развитието на главния мозък и главната нервна система на физическото тяло.

Следователно, за правилното или неправилно устройство, развитие и дейност на главния мозък и главната нервна система на физическото човешко тяло за правилното или неправилно придобиване и оползотворяване на жизнедателните електрични или светлинни сили за физическото тяло се съди по данните на VІ-я астрологичен дом и градина.

Защото главният мозък и главната нервна система са рожба, копие на духовния човешки ум, на неговите богатства изобщо, който ум е свързан с VІ-я астрологичен дом и градина.

VІ-ят дом и градина с всичките му данни показва всичките естествени и противоестествени сили и качества на човешкия духовен ум, а така също за чистотата и порядъка или нечистотата и безпорядъка, които човек със своя духовен ум е произвел в духовния свят.
Общо казано, VІ-ят астрологичен дом и градина с всичките си данни е свидетелство и указание затова, което човек мисли за духовния свят, схващанията и разбиранията му за духовния свят, познанията му за духовния свят, за връзките, отношенията и обмяната с духовния свят чрез дейността на духовния ум, т. е. чрез мислите си.

VІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелство и указание, показва какви са връзките, отношенията и обмяната на човека спрямо всички низши светове, а по- специално с подчинените му, т. е. доколко човек бива добър или лош, учител или господар спрямо подчинените си и с по-низшите същества, изобщо в себе си и в природата.

VІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му указания показва с каква естествена или противоестествена, чиста или нечиста духовна храна се храни духовния ум на човека, а също така до каква степен порядъчно или непорядъчно се храни и до каква степен обработва и усвоява правилно или неправилно духовната храна, а каквото е храненето на духовния човешки ум и каквито са качествата на духовната храна, също така бива храненето на физическото тяло.


18.8. ОБЩО КАЗАНО ЗА IV, V И VI АСТРОЛОГИЧНИ ДОМОВЕ И ГРАДИНИ

IV-ят, V-ят и VІ-ят домове и градини са предназначени за устройството, развитието, живота, дейността, проявите и постиженията на духовното, чувственото човешко тяло, посредством което човек образува връзки, отношения и обмяна с духовните светове, и придобива от тях богатство от различни жизнедателни сили.

Духовното тяло на човека пък е предназначено за развитието, дейността, проявите и постиженията за духовната воля, духовното сърце и духовния ум на човека, чрез които изучава и познава духовните светове, придобивките от тях, творчески сили, качества и свойства.

Следователно, ІV-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелство и указание до каква степен човек обича истината на духовния свят и до каква степен с делата си, с дейността на волята си изобщо е работил и жертвал богатства за духовния свят, за придобиване и разбиране на истината в духовния свят, защото ІV-ят астрологичен дом и градина има отношение към дейността и проявите на истината от духовния свят и към изучаването и разбирането от човека на духовната истина.

Всички видове богатства, които човек е придобил и правилно или неправилно използвал от проявите на духовния свят като истина, се познава по ІV-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни.

V-ят астрологичен дом и градина, а с всичките му данни е свидетелство и указание, до каква степен човек правилно или неправилно е работил и жертвал със сърцето си, т. е. с любовта си за придобиване любовта и благословенията на духовния свят.

Всичките видове богатства на духовното човешко сърце, каквито човек е придобил от духовния свят, както и за условията и възможностите, каквито човек има в духовния свят, се съди по V-я астрологичен дом и градина с всичките му данни.

VІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелство и указание до каква степен и в какво отношение човешкият духовен ум е работил правилно или неправилно за мъдростта на духовния свят и за придобиване на нейните богатства и благословения, а също така показва още до каква степен и в какво отношение човешкият духовен ум правилно или неправилно е оползотворявал богатствата и светлината на духовната мъдрост, както по отношение на духовния свят, така също по отношение на физическия свят.

Корените на духовното човешко тяло, както и условията и възможностите за дейности и придобивките на духовното тяло чрез корените се познава по всички данни на ІV-ят астрологичен дом и градина.

Дънерите и клоните на духовното човешко тяло, както и условията и възможностите за тяхното развитие се познава по всички указания на V-я астрологичен дом и градина.

Листата, цветовете и плодовете на човешкото духовно тяло, както и условията за тяхното развитие се познава по всички данни на VІ-я астрологичен дом и градина.

V-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелства и указания за количеството, качествата, силата, трайността и плодотворността на връзките, които човек е образувал в миналите си животи, посредством чувствата и желанията си, с духовния свят.

VІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни, е свидетелства и указания за правилните или неправилни отношения, които човек в миналите си животи е създал в духовния свят с мислите си.

ІV-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелство и указание за обмяната между човека и духовния свят, каквато човек е имал в миналите животи с духовния свят.

18.9. VII ДОМ

Значението на VІІ астрологичен дом и градина

VІІ-ят, VІІІ-ят и ІХ-ят астрологични домове и градини са определени за развитието, дейността, проявите и постиженията на човешкия ум, посредством който човек може да има връзки, отношения и обмяна с ангелските светове от умствения свят.

VІІ-ят астрологичен дом и градина, с всичките му данни показва количеството, качествата, силите, трайността и плодотворността на материята, която човек е придобил от умствените светове и от която материя е съградено, устроено умственото, мисловното (менталното) тяло на човека, с което тяло човек може да работи в умствения свят и да придобива от него различни знания и богатства, а главно да усвоява законите, с помощта, на които бива устроено и ръководено както физическото тяло, така също духовното (чувственото) тяло.

VІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелство и указание за формите на умственото тяло, а също така и за законите, които човек е научил, придобил, усвоил чрез разума си от умствения свят и които закони човек правилно или неправилно прилага в материалния си и духовен живот.

VІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелство и указание и свидетелство до каква степен човек познава законите за дейността и проявите на Истината в умствения свят и до каква степен човек е работил и какво е направил и жертвал за света на ИСТИНАТА чрез разума си, доколко е възлюбил Истината чрез разума си и доколко разума на човека се ръководи от Истината.

VІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелство още до каква степен човек е разбрал законът за необходимостта за любов към ближния и до каква степен човек правилно или неправилно прилага този закон в живота си.

VІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелство за количеството и качеството на приятелите, които човек има в умствения свят, които се сдружават с човека и работят заедно с него за обща полза.

VІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелство и указание за количеството и качествата на съдружниците човеци, с които човек ще се свързва на земята и ще работи заедно с тях. Най-голямото съдружие, което човек образува на земята е женитбата, затова по VІІ-я дом се познава дали човек ще придобие щастие или нещастие чрез женитбата си.

VІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелство и указание до каква степен човек разбира и спазва чистотата и порядъка в умствения свят с мислите си или пък до каква степен човек с мислите си нарушава порядъка и внася нечистота.
Всички хармонични съчетания на светилата в VІІ-я астрологичен дом и градина и особено на добротворците са указания за умствената светлина, която човек е придобил от умствения свят, както и знанието, което има за устройството и значението на формите във всичките си тела.
Накратко казано, VІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни показва правилното или неправилно устройство, развитие, дейност, прояви и постижения на умственото човешко тяло, а също така е указание за условията и възможностите, каквито човек има за умствено развитие и
придобивки.

VІІ-ят  астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелство и указание колко и какви са законите, на които се подчинява човешката воля и се ръководи от тях.

Също  така  VІІ-ят   астрологичен дом  и градина  е  указание  до  каква  степен човек  е  имал правилни връзки, отношения и обмяна с ближните си, т. е. със съдружниците си в умствения, духовния и материалния свят.

18.10. VIII ДОМ

Значението на VІІІ астрологичен дом и градина

VІІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките им данни, е свидетелство и указание за количеството, качествата, мощността, трайността и плодотворността на силите, които човек е придобил от умствения свят чрез дейността на разума си, както и законите, които е усвоил и познал за целесъобразно използване силите и дейността на разума.

VІІІ-ят астрологичен дом и градина е указание още до каква степен човек познава проявите на любовта в умствения свят и чрез разума на човека и до каква степен човек в миналите си животи е работил и е жертвал за любовта, която се проявява чрез законите на умствения свят.

VІІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелство и указание за количеството и качествата на всички видове умствени богатства, които човек е придобил в миналите си животи и които богатства в настоящия му живот могат да му послужат за още по- голямо умствено развитие и постижения.

VІІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелство и указание до каква степен и в какво отношение в миналите си животи човек е възлюбил законите на умствения свят, ръководил се е от тях, до каква степен е възлюбил умствения свят със сърцето си и ума си, какво е жертвал за умствения свят, т. е. какви капитали е внесъл в банката на умствения свят, или какви семена е посял в умствения свят, от които семена в настоящия си живот може да очаква плодове.

В този смисъл именно VІІІ-ят астрологичен дом и градина е указание за всички видове умствени, духовни и материални наследства, т. е. за всичката наследственост изобщо на човека.

VІІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките указания показва още, до каква степен човек разбира законите, как се преобръщат мислите в чувства и желания и как се преобръщат чувствата и желанията в мисли, а също така е указание какви и колко чувства и желания човек преобръща в мисли и какви и колко мисли той преобръща в чувства и желания.

VІІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му хармонични данни е указание и свидетелство, колко и какви добродетели човек може да възкреси и оживи в себе си или колко добродетели е оживил и възкресил в миналите си животи.

VІІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му нехармонични данни е свидетелство и указание колко и какви добродетели в миналите си животи човек е допуснал да умрат в него и които още са мъртви. По тази именно причина всички невежи астролози са смятали VІІІ-я астрологичен дом и градина като такъв на смъртта, т. е. каква опасност заплашва човека да го умъртвят.


18.11. IX ДОМ

Значението на ІХ-я астрологичен дом и градина

ІХ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелство и указание за количеството, качествата, силата, трайността и плодотворността иа светлината, с която човешкият разум работи в умствения свят, ползва се от нейните закони, изучава всестранно живота на умствения свят и усвоява законите за проявите и дейността на Божествената мъдрост в умствения свят.

ІХ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни е указание още за количеството, качествата, силата, трайността и плодотворността на идеите и мислите, които човешкият разум може да възприема от умствения свят и да бъде носител, изявител, служител и изразител на идеите и мислите от умственият свят в материалния свят.

ІХ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелство и указание до каква степен и в какво отношение човек с мислите и с идеите си ще бъде ползотворен и добротворен в материалния свят на човеците или пък ще бъде злосторник и пакостник.

ІХ-ят астрологичен дом и градина, когато е зает предимно с добротворни светила, колкото повече и по-силни са техните хармонични съчетания помежду им и с другите светила, толкова по- голяма бива светлината на човешкия разум в умствения свят, толкова пo-добре той разбира законите за творчеството на доброто и толкова по-голямо щастие ще може да създаде на себе си и на целия свят.
Обратното на гореказаното бива, когато в ІХ-я астрологичен дом и градина има злосторни светила и с преобладаващи дисхармонични съчетания.


18.12. ОБЩО КАЗАНО ЗА VII, VIІІ И IX АСТРОЛОГИЧНИ ДОМОВЕ И ГРАДИНИ

Развитието на корените на умственото тяло, както на разума изобщо, както благоприятните или неблагоприятни условия за развитието, дейността и постиженията на тези корени, се познава по всички данни на VII-я астрологичен дом и градина.

Развитието на дънера и клонищата на умственото тяло, както и на разума изобщо, а също благоприятните и неблагоприятни условия за това развитие се познават по благотворните и неблаготворни светила в VІІI-я астрологичен дом и градина.

Развитието на листата, цветовете и плодовете на умственото тяло, както и на разума изобщо, се познават по всички данни на ІХ-я астрологичен дом и градина.
ІХ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелство и указание до какви връзки, отношения и обмяна човек е установил и имал в миналите си животи посредством разума си с най-висшите същества на умствения свят, какви добрини или злини е направил с мислите си и идеите си, доколко е съдействал или спъвал дейността и проявите на най-висшите същества от умствения свят в материалния и духовния живот на човеците, доколко е прилагал или нарушавал идеите и мислите на висшите същества от умствения свят, а също така доколко човек с разума си е спечелил приятели от висшите същества на умствения свят, или пък какви врагове е имал между тях.

Най-обикновеното значение на ІХ-я астрологичен дом и градина с всичките му данни е указание дали ще бъдат благоприятни или благополучни дългите пътешествия на човека, а също така дали ще бъдат добри или лоши отношенията на човека с външните народи.

ІХ-ят астрологичен дом и градина показва още какви условия и възможности ще има човек за дейност, постижения и придобивки в областта на науката, доколко може да стане известен и какви ще бъдат последиците от неговата известност.

ІХ-ят астрологичен дом и градина с всичките си указания свидетелства още за количеството, качествата, силите, трайността и плодотворността на идеите и мислите, които човек в миналите си животи е отправил към умствения свят, а също така какви плодове в настоящия си живот той може да очаква.

ІХ-ят астрологичен дом и градина с всичките му указаия свидетелства още какви връзки, отношения и обмяна човек е имал в миналите си животи с учените човеци и какви са му били отношеният към науката изобщо, към всички ръководни идеи и мисли в живота на човеците, а също така и към всички духовни и умствени водачи н човечеството. Също така е указание за количеството и качествата на приятелите на учения свят.

VІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни, свидетелство и указание, до каква степен и в какво отношение човек разума си е разбрал законите на мъдростта и до каква степен и в какв отношение е приложил тези закони в човешкия свят.

VІІ-ят астрологичен дом и градина показва още до каква степе човек в миналите си животи е подчинявал волята си на законите на умствения свят и до каква степен с волята си е бивал работник служител на умствения свят.

VІІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни, свидетелство и указание до каква степен и в какво отношение човек миналите си животи със сърцето си е възлюбил законите на умствен свят и доколко в сърдечния си живот се е ръководил от тези закони, също така и какво е направил със сърцето си за умствения свят доколко със сърцето си е бил добър работник на умствения свят доколко сърцето на човека се ръководи от законите на разума.

ІХ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни, свидетелство и указание доколко човек сума си е разбрал законите в умствения свят, доколко е приложил законите на този свят в умствения си живот и дейност и доколко с ума си и разума си човек е бивал добър работник и
добър слуга по отношение на умствения свят.

18.13. ДОМ

Значението на X астрологичен дом и градина

Х-ят, ХІ-ят и ХІІ-ят астрологични домове и градини са предна начени и служат за събиране на материали и сила от Божествения свят за устройството, развитието, живота, дейността, проявите и постиженията на причинното човешко тяло, причинният ум, причинното сърце причинното съзнание.
Х-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни свидетелство и указание за количеството, качествата, силите, трайността и плодотворността на материята, която човек е придобил от Божествения свят и с която е устроено и съградено причинното тяло.
Х-ят астрологичен дом и градина също така показва до каква степен причинното човешко тяло има правилни или неправилни ycтpoeни форми и до каква степен и в какво отношение причинното тяло на човека има възприемателните, събирателни и оползотворителни качества. Доколко и какви сили, благословения и богатства може да възприеме от Божествения свят и да ги оползотворява правилно.

Посредством причинното тяло, според степента на неговото развитие и според степента на качествата на материята, от която е съградено причинното тяло, ще зависи до каква степен и в какво отношение човек може да има правилни връзки, отношения и обмяна с Божествения свят.
Х-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни, е свидетелство и указание за качеството, количествата, силите, трайността и плодотворността на семената, от които се зараждат и развиват всички тела на човека, а именно: причинното, умственото, духовното и физическото тяло.

Следователно Х-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни, е свидетелство за всички видове семена, които човек е придобил от Божествения свят, от които семена ще се раждат плодовете, които ще служат за храна на всички човешки тела.
Следователно, Х-ят астрологичен дом и градина е СЕМЕПРОИЗВОДНИ и СЕМЕДАТЕЛНИ за всички човешки тела, както и за проявите на човешката воля, за нейното развитие и постижение във всички светове.

Х-ят астрологичен дом и градина с неговите хармонични или нехармонични данни е свидетелство и указание до каква степен и в какво отношение човек в миналите си животи с волята си и с делата си е изпълнявал Божията воля и е служил на доброто, или пък е нарушавал Божествената воля и е служил на злото.

Х-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни и указания показва с какви Божествени причини, Божествени начала (принципи) човек е свързан и трябва да работи за развитието и усъвършенстването на всички свои тела.

Х-ят астрологичен дом и градина с всичките му указания свидетелства до каква степен и в какво отношение човек разбира дейността и проявите на Божествената истина в Божествения свят, както и Божествените основи, върху които се съграждат и развиват човешките тела и светове, следователно семената, зародишите, зараждането и развитието на всички човешки тела, както и условията за дейност и постижение на всички човешки тела се определят и дават от Божественото начало, Божествените основи и причини, действащи чрез Х-я астрологичен дом и градина.

В най-обикновен смисъл и в най-ограничено отношение Х-ят астрологичен дом и градина с всичките му хармонични и дисхармонични данни е свидетелство и указание за връзките и отношенията на човек с управляващите среди, с големците изобщо на Земята, както и за придобивките и загубите, които човек може да има, причинени от големците.

Х-ят астрологичен дом и градина показва още, според естеството на светилата и съчетанията им в Х-я астрологичен дом и градина, какво най-високо положение в обществото може да постигне човек и какво влияние може да упражни върху висшето общество и целият народ въобще, какво добро и какво зло може да стори на целия народ, при случай, когато стане управляващ и ръководещ фактор, било като учен или като властник.
Х-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни показва какъв е най-висшият идеал, най- силният стремеж на човека в живота му, кое счита той за най-велико в света изобщо и за източник на най-голямо щастие, а също така показва естествените или противоестествени средства, с които човек ще си послужи за постигане на идеалите си.


18.13. XI ДОМ

Значението на ХІ-я астрологичен дом и градина

ХІ-ят   астрологичен  дом  и  градина  с  всичките  му  данни  е  свидетелство  и  указание  за количеството, качествата, мощността, трайността и плодотворността на силите, които човек в миналите си животи е придобил от Божествения свят, от които сили са послужили и ще служат за устройството, развитието, живота, дейността, проявите, а също и условията за постиженията на причинното, Божествено сърце у човека, което сърце има за задача да поражда семената, от които се развиват всички останали сърца у човека: сърцето на умственото тяло, сърцето на духовното тяло, както и сърцето на физическото тяло.

Чрез причинното сърце, което работи и дава плодове в ХІ-я астрологичен дом и градина, се проявява човешката душа, а също така и Божествената любов в човека и чрез човека.
От ХІ-я астрологичен дом и градина, според хармоничните или нехармоничните данни в него може да се познае доколко човек може с душата си да слуша и разбира Божествения глас, Божественото слово, което Господ му говори отвътре, т. е. до каква степен и в какво отношение човек е възлюбил Господа със сърцето си, с душата си и до каква степен ще се учи от Господа да познава дейността и проявите на неговата любов вътре в човека, във всички други същества и в цялата природа изобщо.

Следователно, до каква степен човек разбира правилно или неправилно дейността и проявите на Божествената любов в човешката душа и до каква степен човек може да проявява Божествената любов с и чрез душата си, правилно или неправилно, ще зависи от хармоничните или нехармонични данни в ХІ-я астрологичен дом и градина.

ХІ-ят астрологичен дом и градина служи за развитието, живота, дейността, проявите и постиженията на човешката душа чрез причинното тяло за възприемане и разбиране на Божествената любов чрез душата, спрямо всички светове.

ХІ-ят астрологичен дом и градина, с всичките му данни, показва колко и какви семена човешката душа е придобила от градините на Божествената любов, от Божествения свят изобщо, а също така колко и какви семена от придобитите е посяла в другите светове, а именно в умствения, духовния и материалния свят.

ХІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни показва още количеството и качествата на висшите чувства у човека, т. е. на Любовта, която възприема от Божествения свят, на благословенията, които му се дават от Божествения свят, на небесния хляб, с който се храни душата му, а също така показва количеството и качествата на любовта, която човек отправя за Божествения свят, какви плодове изработва за Божествения свят.

ХІ-ят астрологичен дом и градина според количеството и качествата на хармоничните или нехармонични данни е свидетелство и указания може ли чoвек да има вдъхновение от Божествения свят и може ли Божественото вдъхновение да го прояви във всички останали светове.

ХІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни, е свидетелство и указание за количеството, качествата, силата, трайността и плодотворността на приятелите, които човек има в Божествения свят и които е придобил в миналите си животи, а също така показва количеството и качеството на приятелите, с които човек се сближава в материалния свят и още показва придобивките или загубите чрез и от приятелите в материалния свят.

ХІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни, хармонични или дисхармонични, е свидетелство и указание за благотворните или неблаготворни условия, при които човек ще възприема Божествената любов с душата си и ще я проявява чрез душата си.
Накратко казано, ХІ-ят астрологичен дом и градина показва щастието или нещастието, доброто и злото, през които ще преминава човешката душа.

ХІ-ят астрологичен дом и градина показва според данните, които са в него, доколко човек е добър или лош градинар на своята душа, доколко е посял Божествени семена в нея и какви Божествени плодове може да придобие, и колко е посял лоши семена в градината на душата си и какви лоши плодове може да се очакват.

Накратко казано, ХІ-ят астрологичен дом и градина е свидетелство и указание какви са схващанията и разбиранията на човека за проявите на Божествената любов в човешката душа.

ХІ-ят астрологичен дом и градина е свидетелство и указание какви са схващанията и разбиранията на човека за проявите на човешката душа в Божествения свят на любовта.

ХІ-ят астрологичен дом и градина показва още до каква степен човек може да бъде добър и лош възприемател на миналото и ще бъде в настоящето добър или лош носител, изявител, проводник и предавател на Божествената любов по отношение на цялото човечество, т. е. доколко и как ще обикне човек цялото човечество и колко и какво може да направи за цялото човечество.

Накратко казано, ХІ-ят астрологичен дом и градина е свидетелство и указание, доколко човек е възлюбил Господа с душата си, т. е. като живот, като проява на любов, вътре в себе си, вън от себе си, във всички други същества и в цялата природа изобщо.


18.14. XІІ ДОМ

Значението на ХІІ-я астрологичен дом и градина

ХІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелство и указание за количеството, качествата, мощността, трайността и плодотворността на Божествените сили, Божествената светлина и Божественото знание, които причинният, най-висшият Божествен разум на човека, е придобил от Божествения свят.

ХІІ-ят астрологичен дом и градина има своето предназначение за развитието, живота, дейността, проявите и постиженията на Божествения разум на човека.

Следователно, ХІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни показва какви са връзките, отношенията и обмяната на човека с и чрез Божествения разум, с Божествения свят.

Също от ХІІ-я астрологичен дом и градина се познава какви сипи, качества и благословения човек е придобил от Божествения свят с най-висшият си разум, а също така до каква степен и в какво отношение човек с Божествения си разум възприема, схваща и разбира проявите на Божествената мъдрост, както в Божествения свят, така също и във всички останали светове - умствен, духовен и материален.

До каква степен човек може да разбира проявите и дейността на вечните, Божествени образи (форми), сили, закони и причини в Божествения свят, както и във всички останали светове, това зависи от развитието на Божествения разум у човека, а развитието на Божествения човешки разум се познава от всички данни в ХІІ-ят астрологичен дом и градина.

Главното предназначение и главната задача на Божествения разум у човека е да образува, да създава, да ражда семена или да придобива семена от градината на Божествената мъдрост, които семена да посява във висшия ангелски разум у човека, в духовния му ум, както и в природния му материален ум, от които семена се придобиват плодовете на истинското знание, т. е. проявите и дейността на Божествената мъдрост във всички светове.

Следователно, ХІІ-ят астрологичен дом и градина са СЕМЕПРОИЗВОДНИ и СЕМЕДАТЕЛНИ на най-висшият Божествен разум с всички останали светове.
ХІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките ду данни е свидетелство и указание за количеството и качествата за приятелите, които човек има в Божествения свят и които работят за развитието на човешката душа и дух.

Всички богатства на Божествения човешки разум, придобити от всички светове и необходими за развитието, дейността, проявите и постиженията на човешкия дух и човешката душа във всички светове, се познава по благотворните светила в ХІІ-ят  астрологичен дом и градина и по техните хармонични съчетания помежду им, както и с другите светила.

Доколко човек с любов се е стремил да изучава проявите на Господа като мъдрост с всички светове и доколко е изпълнявал волята на Господа със знанията, които е придобил чрез Божествения разум, се познава пак по добротворните светила в ХІІ-ят астрологичен дом и градина и по техните хармонични съчетания.

Доколко човек е служил с Божествения си разум на Господа и доколко е бивал носител, изявител и служител на Божествената мъдрост по отношение на всички светове, също се познава по естеството на добротворните светила в ХІІ-ят астрологичен дом и градина и по силата на техните хармонични съчетания помежду им и с другите светила.

Доколко човек е противодействал на Божествената воля, доколко е изопачавал Божественото знание и доколко е заблуждавал света посредством разни свои писания и учения, доколко е успял да внесе заблуждение в умовете на човеците в целия свят, доколко е нарушавал Божествените закони и порядъци в себе си, в природата и по отношение на всички други същества се познава по естеството на злосторните светила в ХІІ-я астрологичен дом и градина и по силата на техните дисхармонични съчетания помежду им и с другите светила.

Когато в ХІІ-я астрологичен дом и градина се намират и добротворни светила с добри съчетания, както и злосторни светила с лоши съчетания, то според естеството на добрите и лоши светила, ще се съди доколко човек с Божествения си разум е служил на Господа и доколко с низшия си ум е нарушавал Божествените закони във всички светове.

Защото, трябва да се има всякога предвид, че злосторните саетила от низшите светове имат отношение към противоестествената дейност на низшия ум, а всички добротворни светила биват служители и изявители на дейността и проявите на ангелския и Божествен разум във всички светове.

Добротворни светила с хармонични съчетания в ХІІ-ят астрологичен дом и градина са свидетелства и указания за богатствата на Божествения разум, както и за благотворните условия и възможности за дейността и проявите на Божествения разум във всички светове, а също така за дейността, проявите и постиженията на човешкия дух и човешката душа под ръководството на Божествената мъдрост във всички светове.

Злосторни светила с дисхармонични съчетания в ХІІ-ят астрологичен дом и градина са свидетелства и указания за противодействията, противоречията и лошите условия, както и за големите изпитания, през които трябва да преминат човешкият дух и човешката душа.

ХІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му хармонични данни е свидетелство и указание какви добротворни семена човек е посял с висшия си разум във всички светове и какви благотворни плодове може да очаква и събира.

ХІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му нехармонични данни е свидетелство и указание за семената на плевели, които човек е допуснал да бъдат посяти в неговите материални и духовни умове, а също така за всички противоречия, съмнения и заблуждения, които човек ще носи в ума си.
Накратко казано, ХІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му благотворни и неблаготворни данни е свидетелство за добрите или лошите условия за развитие, дейност, прояви и постижения на висшия Божествен разум у човека.


18.15. ОБЩО КАЗАНО ЗА ВСИЧКИ ДОМОВЕ И ГРАДИНИ

Всички астрологични домове и градини са предназначени за развитието, дейността, проявите и постиженията на човешката душа в разните висши и низши светове.

В разните астрологични домове и градини човешката душа чрез своята работа и ученичество под ръководството на човешкия и Божествен дух придобива реалистични знания, различни сили, качества и свойства, необходими за нейното всестранно развитие и усъвършенстване.

Защото трябва да се има предвид и всякога знае и помни, че всяка човешка душа е пусната във вселената, подобно на плодна семка, за чието развитие и достигане до пълно усъвършенстване тя трябва да работи и да се учи множество милиарди години.

Чрез различните астрологични домове и градини човешката душа образува връзки, отношения и обмяна с различните светове във вселената и придобива силите, качествата и богатствата на тези светове, като същевременно дава от себе си на тези светове, от собствените си сили, богатства и качества.
Чрез І-я, ІІ-я и ІІІ-я астрологични домове и градини, човешката душа образува връзки, отношения и обмяна с всички материални светове, като с материалния си човешки ум човешката душа изучава, опознава и усвоява основите (принципите) и законите на висши материални светове, чрез материалното си сърце човешката душа изучава, опознава и усвоява силите, качествата и свойствата на всички материални светове. А чрез волята си човешката душа непрестанно изгражда и усъвършенства формите на материалното си тяло.

І-ят, ІІ-ят и ІІІ-ят астрологични домове и градини с всичките им благотворни или неблаготворни данни, са свидетелства и указания до каква степен и в какво отношение всички средства и пособия, с които човешката душа изучава и опознава материалните светове, са правилно устроени и развити и до каква степен е правилна или неправилна тяхната дейност, проявите им и постиженията.

Защото трябва да се знае и всякога да се помни, че І-ят, ІІ-ят и ІІІ-ят астрологични домове и градини с добрите или лошите указания показват развитието, богатствата и светлината на човешкото съзнание, богатствата и светлината на човешкия материален ум, силите, богатствата, качествата на човешкото материално сърце, силите, богатствата, качествата на човешката воля, проявяващи се в материалните светове, силите и качествата на усетоспособностите, на материалното човешко тяло, силите, качествата и свойствата на цялото материално тяло изобщо.

Чрез IV-я, V-я и VІ-я астрологични домове и градини и посредством самосъзнанието, вътрешният духовен ум, вътрешното духовно (астрално) сърце и вътрешната духовна воля, човешката душа изучава, опознава и усвоява силите, качествата и богатствата на всички духовни светове. Следователно, от всички благотворни или неблаготворни данни на IV-я, V-я и VІ-я астрологични домове и градини, може да се съди до каква степен и в какво отношение правилно или неправилно са устроени, действат, проявяват се и имат добри или лоши постижения, самосъзнанието, духовният (субективния) ум, чувственото (астрално) сърце, чувственото (астрално тяло) на човека, чувствената, духовна воля на човека и следователно, какви правилни или неправилни познания има човешката душа за разните духовни светове.

Чрез VІІ-я, VІІІ-я и ІХ-я астрологични домове и градини, човешката душа изучава, опознава и усвоява силите, законите и знанията на всички умствени светове, придобивки, техните богатства, сили и качества, посредством ангелското колективно съзнание, ангелският висш разум, ангелското висше сърце и ангелската висша воля.

Следователно, от всички благоприятни или неблагоприятни данни на VІІ-я, VІІІ-я и ІХ-я астрологични домове и градини може да се съди и до каква степен и в какво отношение човешката душа има правилни или неправилни връзки, отношения и обмяна с всички ангелски светове и до каква степен изучава, опознава и усвоява правилно или неправилно живота, законите, силите, качествата и богатствата на всички ангелски светове.

Чрез Х-я, ХІ-я и ХІІ-я астрологични домове и градини, човешката душа се учи да работи, да се развива, да изучава, да опознава и усвоява всички богатства и благословения на Божествения свят, посредством развитието на причинното тяло, причинния си ум, причинното си сърце, причинната си воля и свръхсъзнанието си.
Следователно, от всички благотворни или неблаготворни данни на Х-я, ХІ-я и ХІІ-я астрологични домове и градини, се познава до каква степен и в какво отношение човешката душа има благоприятни условия и възможности за правилни или неправилни връзки, отношения и обмяна с всичките Божествени светове и доколко може да придобие благословенията и богатствата на всички Божествени светове в настоящия си земен живот.

В І-я, ІІ-я и ІІІ-я астрологични домове и градини човешката душа изучава, опознава и усвоява безбройните и разновидни форми и свойства на материята, чрез които форми и свойства дейността и проявите на Божествената Л.М.И.Пр.Д.* и Словото биват условни, променливи, гранични, временни и относителни.

В ІV-я, V-я и VІ-я астрологични домове и градини човешката душа изучава, опознава и усвоява различните сили и качества на материята, които сили и качества се проявяват чрез различните материални форми и движат формите и материята изобщо.

Чрез VІІ-я, VІІІ-я и ІХ-я астрологични домове и градини човешката душа изучава, опознава и усвоява законите, които управляват силите и формите на материята.

Чрез Х-я, ХІ-я и ХІІ-я астрологични домове и градини, човешката душа изучава, опознава и усвоява Божествените основи, Божествените начала (принципите), които пораждат всички видове закони, сили и форми с всички светове.

Дейността и проявите на Божествената Л.М.И.Пр.Д. и Слово във всички материални светове имат за цел непрестанно пречистване, преобразяване, обновяване, облагородяване, обогатяване и усъвършенстване на материални форми, чрез които човешката душа да придобие безсмъртие и съвършенство в материалните светове.

Дейността и проявите на Божествената Л.М.И.Пр.Д. и Слово чрез IV-я, V-я и VІ-я астрологични домове и градини имат за цел да свързва човешката душа с различните духовни светове, от които тя непрестанно да придобива различни творчески сили, с които се поддържа развитието и дейността на материалното и духовното човешки тела.

Чрез VІІ-я, VІІІ-я и ІХ-я астрологични домове и градини, дейността и проявите на Божествената Л.М.И.Пр.Д. и Слово биват познаваеми за човешката душа като различни закони, които управляват силите и формите на всички материални и духовни светове.

Дейността и проявите на Божествената Л.М.И.Пр.Д. и Слово биват познаваеми за човешката душа като Божествени основи и начала (принципи), които пораждат всички видове закони, сили и форми за всички материални, духовни и умствени светове.

І, ІІ, ІІІ, IV, V, ІV-ят астрологични домове и градини са области на човешкото подсъзнание, в което са събрани всички сили, качества, опитности, познания, придобивки на човешката душа от всички материални и духовни светове през всичките съществувания на минали животи, на своето минало изобщо, а също така гореказаните домове с всичките им положителни и отрицателни данни свидетелстват за връзките, отношенията и обмяната на човешката душа с всички материални и
духовни светове през всичките си минали животи.

І, ІІ, III, IV, V, VІ-ят астрологични домове и градини с всичките им положителни и отрицателни данни показват благородните и неблагородните семена, които са посети в градините на човешката душа от всички материални и духовни светове.
VII, VІІІ, ІX, X, XІ, ХІІ-ят астрологични домове и градини са области за дейността, развитието и постиженията на човешкия дух посредством свръхсъзнанието, чрез което човешкият дух и човешката душа образуват връзки, отношения и обмяна с всички умствени й Божествени светове.

Ако уподобим човешката душа на плодно дърво, то корените на човешката душа ще се разпростира в I, II, III, IV, V, VІ-я астрологични домове и градини, които образуват почвата за човешката душа, от която почва човешката душа ще събира различни качества и свойства.

В VII, VІІІ, IX, X, XI, ХІІ-я астрологични домове и градини ще се разпростират и ще се развиват стъблата на човешката душа, върху които стъбла ще се появяват листата, цветовете и плодовете, които човешката душа ще изработва под въздействието на светлината от Божествения Дух.

І-ят, ІІ-ят и ІІІ-ят астрологични домове и градини могат да се нарекат ФОРМООБРАЗУВАЩИ И ФОРМОДАТЕЛНИ за физическото тяло на човека.

ІV-ят, V-ят и V-ят астрологични домове и градини могат да се нарекат СИЛОПРОИЗВОДНИ И СИЛОСНАБДИТЕЛНИ за физическото тяло на човека.

VІ-ят, VІІІ-ят и ІХ-ят астрологични домове и градини могат да се нарекат ЗАКОНОПОЛОЖНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ за материалното тяло на човека.

Х-ят, ХІ-ят и ХІІ-ят астрологични домове и градини трябва да се разглеждат като СЕМЕПРОИЗВОДИТЕЛНИ И СЕМЕДАТЕЛНИ за материалното тяло на човека.

Корените на всички дарби и способности, добродетели, на всички добродетелни качества изобщо, които човек трябва да развива, да обработва, да умножава и от които да придобива плодовете в и чрез VІІ-я астрологичен дом и градина, се намират в І-я астрологичен дом и градина.

Следователно, корените на всяко нещо в VІІ-я астрологичен дом и градина се намират в І-я астрологичен дом и градина, а стъблата, клонищата, цветовете и плодовете на всяко нещо което расте и се развива в І-я астрологичен дом и градина се намира в VІІ-я астрологичен дом и градина.
Следователно, І-ят астрологичен дом и градина и VII-ят астрологичен дом и градина образуват, съставят едно от райските плодни дървета, на което дърво корените са в І-я астрологичен дом и градина, а клоните, цветовете и плодовете са в VІІ-я астрологичен дом и градина.

В І-я астрологичен дом и градина се придобиват соковете чрез корените, които сокове се обработват в VII-я астрологичен дом и градина, и съответната част се връщат в корените.

От всичко гореказано следва, че благосъстоянието и щастието на всичко развиващо се в VІІ-я астрологичен дом и градина, зависи от І-я астрологичен дом и градина, благосъстоянието и щастието, развиващи се в VІІ-я астрологичен дом и градина, зависи от VІІ-я астрологичен дом и градина.

Тази зависимост и връзката между І-я и VІІ-я астрологични домове и градини, т. е. на всичко развиващо се в І-я астрологичен дом и градина и в VІІ-я астрологичен дом и градина, е изразено в Евангелието (Словото) на Христа със закона „Да люби човек ближния си като себе си.”

Защото любовта на всяка личност, която се оформява, посява и развива като корени в І-я астрологичен дом й градина, се изразява като клони, цветове и плодове в VІІ-я астрологичен дом и градина.

От І-я астрологичен дом и градина се познава каква е любовта на човека към себе си, а от VІІ-я астрологичен дом и градина се познава каква е любовта на човека към себеподобните.

По тази причина именно, всички досегашни астролози са считали VІІ-ят астрологичен дом и градина като такъв, по който се познават съдружниците на човека.

А най-познаваеми съдружници за човека са мъжът за жената и жената за мъжа.

Какви са вътрешните, непроявените и непознаваемите сили, качества и добродетели на човека, тяхното количество, качество, сила и трайност, както и плодотворност се определят от данните на І-я астрологичен дом и градина.

Всичко обаче, което в І-я астрологичен дом и градина е посято като семена, ще се изяви като плодове чрез VІІ-я астрологичен дом и градина.

До каква степен човек познава себе си като личност, т. е. познава своите сили, качества, добродетели и богатства на материалното си тяло се определят от данните на І-я астрологичен дом и градина, а до каква степен човек познава и разбира другите човеци, с които е свързан за обща работа, се определя от VІІ-я астрологичен дом и градина, какво добро или зло ще причини човек с мислите си, чувствата си, желанията и делата си сам на себе си, се познава от І-я астрологичен дом и градина. А какво добро или зло ще причини човек с мислите си, чувствата си, желанията и делата си на себеподобните си, с които съдружно върши работа, се познава по данните на VІІ-я астрологичен дом и градина.

Както е невъзможно каквото и да е плодно дърво да се развива и дава плодове без корени, или без клони, листа и цветове, така също е невъзможно да расте и да се развива всичко, което е свързано с І-я астрологичен дом и градина, без съответната помощ на всичко в VІІ-я астрологичен дом и градина, а също така невъзможно е да расте и да се развива, да дава плодове на всичко, свързано със VІІ-я астрологичен дом и градина без съответната помощ на І-я астрологичен дом и градина.

І-ят астрологичен дом и градина, с всичките му данни, показва до каква степен и в какво отношение човек познава проявите на Господа като Истина в природата и в себе си, в VІІ-я астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелство и указания до каква степен и в какво отношение човек проявява Истината спрямо ближните и себеподобните с мислите си. Също така VІІ-ят астрологичен дом и градина показва до каква степен човек познава проявите на Господа като Истина чрез себеподобните му ближни.

І-ят астрологичен дом и градина е свидетелство и указание за всички сили, богатства и качества на материалното, естественото тяло на човека, което тяло е корени за умственото човешко тяло, което е свързано със VІІ-я астрологичен дом и градина.

А умственото човешко тяло с всичките му сили, богатства и качества съставлява клоните, листата, цветовете и плодовете на материалното природно човешко тяло, което е свързано с І-я астрологичен дом и градина.

ІІ-ят астрологичен дом и градина и VІІІ-ят астрологичен дом и градина са свързани помежду си и са зависими един от друг също така, както корените на някое плодно дърво с клоните, листата, цветовете и плодовете. Защото ІІ-ят астрологичен дом и градина и VІІІ-ят астрологичен дом  също  образуват  такива  връзки и зависимост  помежду си,  както корените  и клоните на плодните дървета.

Корените на VІІІ-я астрологичен дом и градина се разпростират, развиват и работят във ІІ-я астрологичен дом и градина.

А клоните, листата, цветовете и плодовете на ІІ-я астрологичен дом и градина се развиват, пораждат, растат и работят в VІІІ-я астрологичен дом и градина. Следователно ІІ-ят астрологичен дом и градина е почва за VІІІ-я астрологичен дом и градина, а VІІІ-ят астрологичен дом и градина е атмосфера за ІІ-я астрологичен дом и градина.

ІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни показва до каква степен и в какво отношение човек познава и разбира проявите на Господа като ЛЮБОВ в природата и в себе си.

А VІІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни показва до каква степен и в какво отношение човек проявява възприетата Божествена любов в себе си спрямо себеподобните ближни с мисли.

Също така, VІІІ-ят астрологичен дом и градина е свидетелство и указание до каква степен човек може правилно да възприема и разбира проявите на Господа като ЛЮБОВ чрез себеподобните ближни, изявявана посредством техните мисли и благопожелания.

ІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелство и указание какво е количеството, качествата, силата, трайността и плодотворността на почвата, на нейните жизнедателни сокове, в която почва се разпростират, развиват се и работят корените на VІІІ-я астрологичен дом и градина.

A VІІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелство и указание до каква степен са благотворни или неблаготворни всички атмосферни условия, в които условия се разпростират, развиват, работят и дават плодове клоните, листата и цветовете на всичко от ІІ-я астрологичен дом и градина.

Следователно, ІІ-ят астрологичен дом и градина е земята с всичките нейни условия за корените на VІІІ-я астрологичен дом и градина, а VІІІ-я астрологичен дом и градина е небето или атмосферата за клоните, листата, цветовете и плодовете на IJ-я астрологичен дом и градина.
ІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелство и указание за количеството, качествата, силата, трайността и плодотворността на материалните богатства, които човек може да придобие от природата и да ги употреби в устройството на материалното си тяло.

Обаче, всички материални богатства, които човек придобива от природата, могат да бъдат оползотворени от човека и да влезнат в градежа на неговото материално тяло само с помощта и съдействието на мислите и законите от висшите светове, които действат чрез Vlll-я астрологичен дом и градина.

А придобиването и осъществяването в материалният свят за човешкият живот богатства на любовта от умственият свят може да стане само дотолкова, доколкото има благотворни данни във ІІ-я астрологичен дом и градина.

Придобиването на всички материални богатства става чрез ІІ-я астрологичен дом и градина, а пренасянето на материалните богатства в умствения свят става чрез VІІІ-я астрологичен дом и градина.

Придобиването на всички умствени богатства от умствения свят стават чрез VІІІ-я астрологичен дом и градина, а пренасянето им и осъществяването им в материалния свят става чрез ІІ-ят астрологичен дои и градина.

До каква степен човек ще има условия и възможности в настоящият си живот правилно да събира материални богатства от природата, правилно да ги обработва в себе си и правилно да ги препраща в умствения свят, където са клоните, листата, цветовете и плодовете на неговото материално тяло, това може да се познае от благотворните светила и съчетанията във ІІ-я астрологичен дом и градина.

А до каква степен човек ще има условия и възможности правилно да възприема богатствата от умствения свят, да обработва с ума си и да препраща в материалното си тяло, това ще зависи от благотворните светила и благотворните съчетания в VІІІ-я астрологичен дом и градина.

Разумното придобиване и разумното използване от човека на всички богатства от природата чрез ІІ-я астрологичен дом и градина, зависи от благотворните данни в VІІІ-я астрологичен дом и градина, а разумното придобиване и използване на всички богатства от човека от умствения свят в материалния свят зависи от благотворните данни в ІІ-я астрологичен дом и градина.

Обратното бива на всичко гореказано, когато във ІІ-я и VІІІ-я астрологични домове преобладават злосторни светила с нехармонични съчетания.
Семената на всички видове благословения, които Божествената любов дава на човешката душа чрез умственият свят, биват посявани в VІІІ-я астрологичен дом и градина, а корените на посятите семена в VІІІ-я астрологичен дом и градина се разпростират и събират жизнедателни сокове от ІІ-я астрологичен дом и градина.

Следователно, всички видове благословения, които Божествената любов определя за човешката душа в материалния свят, се познава по данните на ІІ-я астрологичен дом и градина, а обмяната на придобитите материални богатства от човека с богатствата на умствения свят, се познава по данните на VІІІ-я астрологичен дом и градина.

ІІІ-ят астрологичен дом и градинаи ІХ-ят астрологичен дом и градина са свързани помежду си и зависими един от друг по същия начин, както са свързани и зависими помежду си корените и клоните на някое плодно дърво.

Защото в ІІІ-я астрологичен дом и градина са корените на всичко, което трябва да расте и развива и дава плодове в ІХ-я астрологичен дом и градина, а условията за живота, развитието, дейността и постиженията на корените в ІІІ-я астрологичен дом и градина са в пълна зависимост от клоните, листата, цветовете и плодовете в ІХ-я астрологичен дом и градина.

Градинарят, домоустроител, домоуредник, домоуправител и домовладика на ІІІ-я астрологичен дом и градина е низшият, материалният, природният ум на човека, посредством който човек придобива знания от природата и изучава и опознава нейните сили и закони.

А градинар, домоустроител, домоуредник, домоуправител и домовладика на ІХ-я астрологичен дом и градина е висшият, ангелски разум у човека, посредством който човек може да изучава и да опознава силите, законите и проявите на Божествената мъдрост в умствените светове, от които светове човек трябва да придобива умствени сили и светлина.

Следователно, до каква степен и в какво отношение човек правилно възприема, разбира, оползотворява и осъществява дейността и проявите на Божествената мъдрост в материалния свят се познава от добротворните светила в ІІІ-я астрологичен дом и градина и от техните благотворни съчетания.

А правилното възприемане, разбиране, оползотворяване и осъществяване от човека на дейността и проявите на Божествената мъдрост в умствените светове се познава от благотворните данни в IX-я астрологичен дом и градина.

Чрез и в IІІ-я астрологичен дом и градина се развива, работи, проявява се и има постижения материалния, низшия, природния, обикновения, предметния, човешки ум, посредством който човек изучава силите и законите на материалния свят, на материята изобщо, от която придобива материали за изграждането на своето материално тяло.

А чрез и в ІХ-я астрологичен дом и градина се развива, действа, проявява и има постижения висшия разум, даден на човека от ангелите на умствения свят.

Посредством висшия си разум човек може да образува връзки, отношения и обмяна с всички умствени светове, да опознава и усвоява силите, законите и качествата на умствените светове.

Висшият ангелски разум у човека, който се проявява чрез ІХ-я астрологичен дом и градина и дава на човека всички видове благословения от умствения свят, е родител и баща на низшия, материалния човешки ум, който работи и се проявява в и чрез ІІІ-я астрологичен дом и градина.

Следователно, низшия, материалния човешки ум образува, съставлява корените на умственото плодно дърво, а висшият ангелски разум на човека образува и съставлява дънера, клоните, листата, цветовете и плодовете на умственото плодно дърво за човека.

Следователно, колкото повече низшият, материален човешки ум се стреми да работи и да се учи под ръководството на висшият ангелски разум и с негова помощ да изучава природата и да придобива знания, т. е. проявите на Господа като мъдрост в материалният свят, и колкото повече низшият  човешки  ум  с  придобитите  знания от  материалният  свят  се  стреми  да  послужи  на умствения свят, т. е. да бъде носител, изявител, служител, носител на идеите и мислите от умствения свят и да ги прилага в материалния свят, толкова повече низшият човешки ум отпраща към клоните на умственото дърво в ІХ-я астрологичен дом жизнедателни сокове, и толкова повече в умствения свят човешкото умствено плодно дърво ражда плодове, с които се хранят ангелите.

Колкото повече човек с низшия си ум с любов мисли за ангелите от умствения свят, толкова повече той прави умствени жертвоприношения за ангелите от умствените светове, и толкова повече природния човешки ум придобива сили, качества, свойства и богатства от висшия ангелски разум, т. е. от своя баща.

А колкото повече сили, качества и светлина е придобил природния човешки ум от висшия разум на ангелските светове, толкова повече ще може по-всестранно, обширно, по-дълбоко и по- точно да изучава, да опознава и да усвоява силите, законите, качествата, свойствата и богатствата на природата, на материалните светове изобщо.

До каква степен и какво отношение низшия човешки ум е работил с любов под ръководството на висшия ангелски разум и до каква степен е придобил силите, качествата и светлината и богатствата на висшия ангелски разум се познава по естеството, качествата и количеството на добротворните светила и на благотворните им съчетания в ІІІ-я му астрологичен дом и градина.

Колкото и какви жертвоприношения низшият човешки ум е направил за висшите умствени светове, т. е. бивал ли е носител, изявител и служител на висшите умствени светове, като е бивал проводник на техните идеи и замисли в материалния човешки свят, се познава по благотворните светила и благотворното им съчетание в ІХ-я астрологичен дом и градина.

Накратко казано, всичко, каквото низшият човешки ум е направил за висшия ангелски разум, се познава по данните на Ш-я астрологичен дом и градина, а всичко, каквото висшият ангелски разум е дал от себе си на низшия човешки ум, се познава по данните на ІХ-я астрологичен дом и градина.

До каква степен корените на умственото човешко дърво имат благоприятни или неблагоприятни условия за развитие, дейности и постижения, до каква степен са правилно или неправилно развити и до каква степен човек правилно или неправилно познава и разбира проявите на Божествената мъдрост в материалния човешки свят се познава по всички благотворни или неблаготворни данни на ІІІ-я астрологичен дом и градина.

До каква степен и в какво отношение клоните, листата, цветовете и плодовете на умственото човешко дърво имат своя правилен растеж и развитие, колко и какви благоприятни или неблагоприятни условия имат за растеж и развитие, колко и какви благотворни или неблаготворни плодове са получени, доколко човек има правилни или неправилни връзки, отношения и обмяна с висшия умствен свят се познава по благотворните или неблаготворни данни на ІХ-я астрологичен дом и градина.

Богатствата на низшия човешки ум, т. е. на почвата, нейните сили и качества, свойства и плодотворност, в която се разпростират, развиват, работят корените на умственото човешко дърво и какви сокове могат да получат от тази почва се познава по всичките данни на IІІ-я астрологичен дом и градина.

Богатствата на висшия ангелски човешки разум, т. е. на всички атмосферни условия, в които се развиват, работят и раждат плодове клоните на умственото човешко дърво, се познава по всички данни на ІХ-я астрологичен дом и градина.

Силите, качествата, дарбите, способностите, условията, възможностите, богатствата и успехите на природния, материален човешки ум в областта на природните науки, зависи от количеството на добротворните светила на ІІІ-я астрологичен дом и градина и на благотворните им съчетания помежду си и с останалите светила.
Обратното бива на гореказаното, когато в IІІ-я астрологичен дом и градина преобладават злосторни светила с нехармонични съчетания.

Силите,   качествата,   дарбите,   способностите,   условията,   възможностите,   светлината   ибогатствата изобщо на висшия човешки разум, посредством който човек образува връзки, отношения и обмяна с всички ангелски светове, зависи от количеството на добротворните светила на IX-я астрологичен дом и градина и от добротворните съчетания помежду им, както и с другите светила.

Обратното бива на всичко гореказано, когато в ІХ-я астрологичен дом и градина има злосторни светила с преобладаващи нехармонични съчетания.

IV-ят астрологичен дом и градина и Х-ят астрологичен дом и градина са свързани помежду си, както са свързани клоните и корените на едно плодно дърво.

IV-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни образуват корените, а Х-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни образува клоните, листата, цветовете и плодовете.

ІV-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни показва доброто или лошото устройство, развитие, дейност, прояви и постижения на духовното, чувственото (астралното) тяло на човека, посредством което се проявява човешката воля в духовния свят, съставлява почвата, условията и корените за развитието и постиженията на човешката воля в причинния, Божествен свят.

Познанията и разбиранията на човека за дейността и проявите на Божествената истина в духовния свят и дейности, проявите и постиженията на човешката воля в духовния свят е в зависимост от всички данни на ІV-я астрологичен дом и градина, а познанията и разбиранията на човека за дейности и прояви на истината в Божествения свят и за развитието, дейности и постижения на човешката воля в Божествения свят се познава по всички данни в Х-я астрологичен дом и градина.

Всичко, каквото с любов е придобил и изработил в ІV-я астрологичен дом и градина и каквото е пожертвал с любов за Божествения свят, т. е. какви духовни жертви е направил човек за Божествения свят се познава по добротворните светила в ІV-я астрологичен дом и градина и по техните благоприятни съчетания изобщо.

Преобладаването на злосторни светила в ІV-я астрологичен дом и градина с преобладаващи нехармонични съчетания са свидетелства и указание за духовните нарушения на човека спрямо Божествения свят.

Преобладаването на добротворни светила в Х-я астрологичен дом и градина с преобладаващи хармонични съчетания е свидетелство и указание до каква степен и в какво отношение човек с любов е изпълнявал волята Божия и е придобил Божествено благословение за успех и щастие на своя духовен живот.
Преобладаването на злосторни светила в Х-я астрологичен дом и градина, с преобладаващи дисхармонични съчетания е свидетелство и указание за нарушението от страна на човека на Божествената воля, т. е. за стремежите на човека чрез волята си да попречи за осъществяването на Божествените дела между човеците.

До каква степен и в какво отношение човек е възлюбил дейността и проявите на Божествената истина в духовния си живот, т. е. в сърцето си, до каква степен човек следва пътищата на сърцето си с Божествената истина и доколко е готов да жертва щастието на сърцето си заради Божията истина, всичко това се познава по добротворните светила и добрите им съчетания в ІV-я астрологичен дом и градина.

До каква степен и в какво отношение човек е възлюбил проявите на Божествена истина с душата си и до каква степен е готов да служи на Божествената истина с душата си, всичко това се познава по добротворните светила и добрите им съчетания в Х-я астрологичен дом и градина.

Благосъстоянието и благополучието, благотворността и ползотворна дейност на корените на Божественото  човешко  тяло  се  познава  по  количеството  на добротворните  светила  и  по благотворните им съчетания в ІV-я астрологичен дом и градина.

А благосъстоянието и благополучието, благотворна и ползотворна дейност на клоните, листата, цветовете и плодовете на духовното човешко тяло се познава по количеството на добротворните светила и по добротворните им съчетания в Х-я астрологичен дом и градина.

До каква степен човек е познал, разбрал и приложил дейността и проявите, както и словото на Божествената Истина вътре в себе си, в духовния си свят и до каква степен се стреми да следва пътищата, да изпълнява законите и да живее според словото на Божествената Истина вътре в себе си - всичко това се познава по добротворните светила в ІV-я астрологичен дом и градина, както и по благотворните им съчетания помежду си, тъй и с другите светила.

Обратното бива на всичко гореказано, когато в ІV-я астрологичен дом и градина преобладават злосторни светила с нехармонични съчетания.

А до каква степен човек е познал и разбирал дейността и проявите на Божествената Истина в Божествения свят и доколко се стреми да следва пътищата и законите на Божествената Истина, за да придобие богатства от Божествения свят - това се познава по всичките данни на Х-я астрологичен дом и градина.

Какви са връзките, отношенията и обмяната на човека с трите му майки, майката, която родила тялото, с майката земя, която го храни, която му дава храната, и с майката природа, която му дава живота, се познава по всичките данни на ІV-я астрологичен дом и градина.

Какви са схващанията, разбиранията на човека за душата му, която е майка на целокупния човек и какво е направил в миналите си животи човек за душата си, се познава по всички данни на ІV-я астрологичен дом и градина.

Какви са връзките, отношенията и обмяната на човека с трите му бащи, с бащата, чрез който се е родило тялото, със Слънцето, което е баща на всички живи същества и духовния човек изобщо, и с Бога, който е баща на всичко във вселената, какви са схващанията и разбиранията на човека за трите му бащи, какво е направил за тях през всичките минали животи, всичко това се познава по данните на Х-я астрологичен дом и градина.

ІV-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни, трябва да се разглеждат като най- важен дом и градина на човешката душа, която в ІV-я астрологичен дом и градина създава почвата и корените на плодното дърво, на което клоните, листата, цветовете и плодовете се образуват в Х-я астрологичен дом и градина чрез дейността и проявите на човешкия дух.

V-ят астрологичен дом и градина от една страна и ХІ-ят астрологичен дом и градина от друга страна са свързани помежду си и са зависими един от друг по същия начин, както са свързани корените и клоните на всяко плодно дърво. Защото плодното дърво, на което се раждат плодовете на любовта за храна на човешката душа, в духовния и Божествения свят, има корените си в V-я астрологичен дом и градина, а клоните в ХІ-я астрологичен дом и градина.

До каква степен човек е възлюбил Господа със сърцето си и какво е направил за Господа със сърцето си, до каква степен познава проявите на Божествената Любов със сърцето си, доколко сърцето на човека се храни с плодовете на Любовта в духовния свят - всичко това се познава по данните на V-я астрологичен дом и градина.

А до каква степен и в какво отношение човек е възлюбил Господа с душата си, до каква степен познава проявите на Господа като Любов в душата си, до каква степен и в какво отношение човек проявява Божията Любов чрез душата си към всички други същества, - всичко това се познава по добротворните светила в ХІ-я  астрологичен дом и градина и по техните хармонични съчетания.

Какви семена е посял човек в градините на духовния свят чрез чувствата и желанията си, какви приятели или неприятели си е създал в духовния свят, какви благоприятни или неблагоприятни условия си е приготвил в духовния свят през миналите си животи, за живота, развитието, дейността, проявите и постиженията на духовното човешко сърце - всичко това се познава по всички данни на V–я астрологичен дом и градина.

Какво е количеството, каква е силата и качествата на приятелите или неприятелите, които човек си е създал със своя правилен или неправилен живот в Божествения свят - всичко това се познава по данните на ХІ–я астрологичен дом и градина.

Накратко казано, V-ят астрологичен дом и градина може да се разглежда като място, където се придобиват и запазват плодовете на вътрешните радости, щастието за човека, когато той е следвал пътищата на Божествената Любов в духовния си живот. Или пък придобиването на плодове на скърбите и нещастията за човека, когато той не следва пътищата на любовта в духовния си живот.

Количеството, качествата, силата, трайността и плодотворността на радостите и щастието, които човек си е приготвил от миналите си животи и на които плодовете ще опита през настоящия си живот, се познава по количеството на добротворните светила на V-я астрологичен дом и градина и по силата на техните благотворни съчетания.

А количеството, силата и трайността на нещастията и скърбите, чиито семена човек е посял в миналите си животи, чрез неестествените си чувства и желания и чиито плодове ще опита през настоящия си живот, се познава по количеството на злосторните светила в V-я астрологичен дом и градина и по силата на техните нехармонични съчетания.

Количеството, качествата, силата, трайността и плодотворността на Божественото вдъхновение, на всички видове богатства, които човек може да получи от Божествения свят, на благословенията на Божествения свят, на висшите чувства, желания и радости, на Божествените видения и откровения - всичко това се познава по добротворните светила в ХІ-я астрологичен дом и градина и по хармоничните им съчетания.

Всички видове страдания, ограничения, лишения, изпитания, изкушения, съблазни, през които трябва да преминава човешката душа се познава по злосторните светила в Х1"я астрологичен дом и градина и по техните нехармонични съчетания.

VI-ят астрологичен дом и градина от една страна и ХІІ-ят астрологичен дом и градина от друга страна са свързани помежду си и зависими един от друг по същия начин, както са свързани и зависими помежду си корените и клоните на плодните дървета. Защото плодното дърво на Божествената мъдрост, което дърво дава плодове в Божествения свят чрез ХІІ-я астрологичен дом и градина има корените си в VІ-я астрологичен дом и градина, които са дом и градина на Божествената мъдрост в духовният свят.

Следователно, количеството, качествата, силата, трайността и плодотворността на хранителните сокове, които се възприемат от корените в VІ-я астрологичен дом и градина ще зависи какво ще бъде количеството, качествата, силата, трайността и плодотворността на плодовете, които се придобиват в ХІІ-я астрологичен дом и градина.

Какво е направил човек за Божествената мъдрост в духовният си живот, до каква степен е познал и разбрал проявите на Божествената мъдрост в духовния си живот, т. е. в чувствата и желанията в сърцето си, доколко е следвал пътищата и изпълнявал законите на Божествената мъдрост с и чрез сърцето си, доколко е служил на Божествената мъдрост със сърцето си, доколко му е станало сърцето разумно и е придобило сили, качества и благословения от Божествената мъдрост, всичко това се познава по добротворните светила в VI-я астрологичен дом и градина и по техните хармонични съчетания.

А до каква степен човек не е слушал гласа на Божествената мъдрост в сърцето си, до каква степен е изопачавал Божествената мъдрост в сърцето си, т. е. чрез чувствата и желанията си във всичките си минали животи - всичко това се познава по злосторните светила в VI-я  астрологичен дом и градина и по техните лоши съчетания.

Какви богатства, благословения и плодове, т. е. небесен хляб, небесна храна човешката душа е придобила от градините на Божествената мъдрост, това се познава по добротворните светила в ХІІ-я астрологичен дом и градина и по добротворните им съчетания.

До каква степен и в какво отношение човек е враждувал спрямо дейността и проявите на Божествената Мъдрост, било вътре в себе си, или вън в природата, т. е. доколко човек е враждувал против всички Божествени идеи и замисли, доколко ги е изопачавал, пренебрегвал и ограничавал, доколко е отричал съществуването на Бога и на всякаква Божествена разумност в цялата природа и във вселената изобщо, доколко се е стремил сам да заеме мястото на господар в света, доколко се е стремил във всичките си минали животи да посява семената на безверие и безбожие - всичко това се познава по злосторните светила в ХІІ-я астрологичен дом и градина и по техните лоши съчетания.

Х-ят, ХІ-ят и ХІІ-ят астрологични домове и градини всякога трябва да се разглеждат като семепроизводителни и семедателни за всички други астрологични домове, и за домовете на умственият свят (VII, VIII, IX) и за духовния свят (IV, V, и VI) и за домовете на материалният свят(І, ІІ и III).

Х-ят астрологичен дом и градина са семепроизводни и семедателни за пораждането, развитието, живота, дейността и постиженията на всички човешки тела - на физическото, на духовното (астрално), на умственото (менталното) и на причинното тяло.

В Х-я астрологичен дом и градина работи Божествената Истина, която произвежда всички видове семена за всички материални светове.

В ХІ-я астрологичен дом и градина работи Божествената Любов и произвежда всички видове семена за всички светове, а също така за изграждането, развитието, дейността и постиженията на 4- те сърца у човека, а именно: физическото, духовното, умственото и причинното сърце.

В ХІІ-я астрологичен дом и градина работи Божествената Мъдрост и произвежда семената за умствения живот и дейност на човека във всички светове, а също така и за пораждането, развитието, дейността и постиженията на природния ум, на духовния ум, на висшия разум и на причинния ум.

І-ят астрологичен дом и градина е свидетелство и указание с всичките си данни, до каква степен човек с делата си изпълнява или не изпълнява волята Божия, от което зависи здравето и силата на физическото тяло или неговите болести и безсилие, а следователно и правилната или неправилна връзка, отношения и обмяна на физическото тяло с природата.

ІV-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелство и указание до каква степен човек със сърцето си изпълнява или не изпълнява волята Божия и следователно доколко има правилно или неправилно устроено и развито духовно тяло, доколко то е здраво или болно и доколко човек с духовното си тяло има правилни или неправилни връзки, отношения и обмяна с всички духовни светове.

VІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките им данни е свидетелство и указание до каква степен човек с мислите си, т. е. с ума си изпълнява или не изпълнява волята Божия и следователно, до каква степен има правилно устроено и развито умствено тяло, доколко то е здраво, силно или болно и немощно и до каква степен чрез умственото си тяло човек има правилни или неправилни връзки, отношения и обмяна с всички умствени светове.

Х-ят астрологичен дом и градина с всичките му данни е свидетелство и указание до каква степен човек с душата си е изпълнявал или не изпълнявал волята Божия и следователно, доколко е правилно или неправилно устроено и развито причинното човешко тяло и доколко човек с причинното си тяло може да има правилни или неправилни връзки, отношения и обмяна с всичките Божествени светове.

Главен градинар и домоуправител, главен отговорник и уредник на всичко свързано с І-я астрологичен дом и градина е Марс.

Следователно, когато Марс се намира в І-я астрологичен дом и градина, то за доброто управление, уредба и благосъстояние на всичко, свързано с І-я астрологичен дом и градина, ще зависи от добрите съчетания на Марс с другите светила.

А когато Марс е лошо съчетан, той е лош управник и уредник за всичко свързано с І-я астрологичен дом и градина.

Когато Марс се намира в друг дом, а не в собствения си, то, ако Марс има добри съчетания, когато се намира в чужди дом, той ще действа там като добър уредник и работник и ще придобива добри семена от дома, в който се намира.

Когато, обаче, Марс се намира в чужд дом и е с преобладаващи лоши съчетания, тогава той действа като крадец и разбойник спрямо всичко, което е свързано с дома, в който се намира.

Всички добрини, които Марс може да направи в чужди домове, биват придобивки и печалби за физическото тяло на човека.

А всички злини, които Марс може да причини в чужди домове се пренасят като загуби и недостатъци на физическото човешко тяло.

Собственик, главен домоуправител, постоянен уредник и отговорник за ІІ-я астрологичен дом и градина, за всичко свързано с ІІ-я астрологичен дом и градина, е Венера, следователно, когато Венера се намира в собствен дом, с преобладаващи добри съчетания, тогава тя бива добър уредник, добър управител на всичко свързано с ІІ-я астрологичен дом и градина.

Когато Венера е в собствен дом, но с преобладаващи лоши съчетания, тогава всичко свързано с ІІ-я астрологичен дом и градина, ще бъде ограбвано или разбърквано от външни врагове.

Когато Венера се намира в чужди дом с преобладаващи добри съчетания, тогава за всичко свързано с този дом тя бива добра работничка, помощница, уредница и дава от своите добри качества в уредбата на този дом, където се намира.

Когато, обаче, Венера е в чужди дом с преобладаващи лоши съчетания, тогава доброто й влияние и доброто й естество биват опорочавани, изопачавани, изцапвани, поради което дома, в който се намира Венера, ще донесе сърдечна нечистота и порочност.

Доброто, което може да причини в другите домове се пренася като придобивка във ІІ-я астрологичен дом и градина а лошото, което Венера причинява в чуждите домове се заплаща от капиталите на ІІ-я астрологичен дом и градина.

Собственик, главен домоуправител, постоянен уредник и отговорник за ІІІ-я астрологичен дом и градина, за всичко свързано с ІІІ-я астрологичен дом и градина, е Меркурий. Следователно, когато Меркурий се намира в собствения си дом с преобладаващи хармонични съчетания, тогава той бива добър уредник, добър управител с всичко свързано с IІІ-я астрологичен доми и градина.

Когато Меркурий е в собствения си астрологичен дом и градина, но с преобладаващи лоши съчетания, тогава всичко, свързано с Ш-я астрологичен дом и градина, ще бъде ограбвано или разбъркано от външни врагове, ще бъде нечисто и неуредено.

Когато Меркурий се намира в чужди астрологичен дом и градина с преобладаващи хармонични съчетания, тогава за всичко, свързано с този астрологичен дом и градина, той бива добър работник, добър помощник и уредник и дава от своите добри качества в уредбата на този дом, където се намира.

Когато, обаче Меркурий е в чужди астрологичен дом и градина с преобладаващи лоши съчетания, то в зависимост от лошите влияния, които получава от другите светила, неговото влияние ще бъде лошо в дома, в който се намира.

Доброто, което може да причини в другите астрологични домове и градини, се пренася като придобивки в ІІІ-я астрологичен дом и градина, а лошото, което Меркурий причинява в чуждите астрологични домове и градини, се заплаща от капиталите на ІІІ-я астрологичен дом и градина.

Собственик, главен домоуправител, постоянен уредник и отговорник за ІV-я астрологичен дом и градина, за всичко, свързано с IV-я астрологичен дом и градина, е Луната. Следователно, когато Луната се намира в собствения си астрологичен дом и градина, с преобладаващи добри съчетания, тогава тя бива добър уредник, добър управител на всичко свързано с IV-я астрологичен дом и градина.

А когато Луната е в собствения си астрологичен дом и градина, но с преобладаващи лоши съчетания, тогава всичко, свързано с ІV-я астрологичен дом и градина, ще бъде ограбвано или разбърквано от външни врагове.

Когато Луната се намира в чужди астрологичен дом и градина с преобладаващи добри съчетания, тогава за всичко, свързано с този дом, Луната бива добра работничка, помощница, уредница и дава своите добри качества в уредбата на този астрологичен дом и градина, където се намира.

Когато, обаче, Луната е в чужди астрологичен дом и градина, но с преобладаващи лоши съчетания, тогава влиянията й върху този дом ще бъдат нечисти и лоши.

Доброто, което Луната може да причини в другите астрологични домове и градини, се пренася като придобивка в IV-я астрологичен дом и градина, а лошото, което Луната причинява в чуждите домове, се заплаща от капиталите на ІV-я астрологичен дом и градина.

Собственик, главен управител, постоянен уредник и отговорник за V-я астрологичен дом и градина, за всичко, свързано с V-я астрологичен дом и градина, е Слънцето. Следователно, когато Слънцето се намира в собствен дом, с преобладаващи добри съчетания, тогава той бива добър уредник, добър управител на всичко свързано с V-я астрологичен дом и градина.

Когато, обаче Слънцето е в собствения си дом, но с преобладаващи лоши съчетания с другите светила, той е лош управник и уредник за всичко свързано с V-я астрологичен дом и градина.

Когато Слънцето се намира в чужди дом с преобладаващи добри съчетания, тогава той ще действа там като добър уредник и работник и ще придобива добротворни семена от дома, в който се намира.

Когато, обаче, Слънцето се намира в чужди дом, но с преобладаващи лоши съчетания, тогава той действа отрицателно и влиянията му са нечисти.

Доброто, което може да причини Слънцето в другите домове, се пренася като придобивка в V- я астрологичен дом и градина, а лошото, което Слънцето причинява в чуждите домове, се заплаща от капиталите на V-я астрологичен дом и градина.

Собственик, главен домоуправител, постоянен уредник и отговорник за VІ-я астрологичен дом и градина, за всичко свързано с VІ-я астрологичен дом и градина, е Плутон. Следователно, когато Плутон се намира в собствения си дом с преобладаващи добри съчетания с другите светила, тогава той бива добър уредник, добър управител с всичко, свързано с VІ-я астрологичен дом и градина.

Когато, обаче, Плутон е в собствения си дом, но с преобладаващи лоши съчетания с другите светила, той е лош управник и лош уредник за всичко, свързано с VІ-я астрологичен дом и градина.

Когато Плутон се намира в чужд дом с преобладаващи добри съчетания, тогава той ще действа като добър уредник и работник и ще придобива добри семена от дома, в който се намира.

Когато, обаче, Плутон се намира в чужди дом, но с преобладаващи лоши съчетания, тогава той действа лошо, нечисто в дома, в който се намира.

Доброто, което може да причини Плутон в другите домове, се пренася като придобивка в VІ-я астрологичен дом и градина.

А лошото, което Плутон причинява в чужди домове, се заплаща от капиталите на VІ-я астрологичен дом и градина.

Собственик, главен домоуправител, постоянен уредник и отговорник за VІІ-я астрологичен дом и градина, за всичко, свързано със VІІ-я астрологичен дом и градина е Венера, следователно, когато Венера се намира в собствен дом, с преобладаващи добри съчетания, тогава тя бива добър уредник, добър управител за всичко, свързано със VІІ-я астрологичен дом и градина.

Когато, обаче, Венера е в собствен дом, но с преобладаващи лоши съчетания, тогава всичко, свързано със VІІ-я астрологичен дом и градина ще бъде ограбвано или разбъркано от външни врагове.

Когато Венера се намира в чужди дом с преобладаващи добри съчетания, тогава за всичко, свързано с този дом, тя бива добра работничка, добра помощница, добра уредница и дава от своите добри качества в уредбата на този дом и градина.

Когато, обаче, Венера е в чужди дом, но с преобладаващи лоши съчетания, тогава доброто й влияние и доброто й естество биват опорочавани, изопачавани, изцапвани, поради което домът, в който се намира Венера, ще внесе сърдечна нечистота и порочност.

Доброто, което Венера може да причини в другите домове, се пренася като придобивка в VІІ-я астрологичен дом и градина, а лошото, което Венера причинява в чуждите домове, се заплаща от капиталите на VІІ-я астрологичен дом и градина.

Главен градинар, собственик, главен домоуправител, постоянен уредник и отговорник за всичко свързано с VІІІ-я астрологичен дом и градина е Марс.

Следователно, когато Марс се намира в VІІІ-я астрологичен дом и градина с преобладаващи добри съчетания, той бива добър работник, добър управител за всичко, свързано с VІІІ-я астрологичен дом и градина.

А когато Марс е лошо съчетан, той е лош управник и уредник за всичко, свързано с VІІІ-я астрологичен дом и градина.

Когато Марс се намира в друг дом, а не в собствения си, то, ако Марс има добри съчетания, когато се намира в чужди дом, той ще действа там като добър работник и сътрудник и ще придобива добри семена от дома, в който се намира.

Когато, обаче, Марс се намира в чужди дом, но е с преобладаващи лоши съчетания, тогава той действа като крадец и разбойник спрямо всичко, което е свързано с дома, в който се намира Марс.

Всички добрини, които Марс може да направи в чужди дом, биват придобивка и печалба за физическия живот на човека.

А всички злини, които Марс може да причини в чужди дом, се пренасят като загуби и недостатъци на физическото тяло на човека.

Собственик, главен градинар, главен домоуправител, постоянен уредник и отговорник за ІХ-я астрологичен, дом и градина, за всичко свързано с ІХ-я астрологичен дом и градина, е Юпитер.

Следователно, когато Юпитер се намира в собствения си дом, с преобладаващи добри съчетания, тогава той бива добър управител, добър уредник на всичко, свързано с IX-я астрологичен дом и градина.

А когато Юпитер е с преобладаващи лоши съчетания, той е лош управник, лош градинар на всичко, свързано с IX-я астрологичен дом и градина.

Когато Юпитер се намира в чужди дом, то, ако той е с преобладаващи добри съчетания с другите светила, той ще действа там като добър работник, добър помощник и сътрудник и ще произвежда доброкачествени семена в дома, където е поместен.

Когато Юпитер се намира в чужди дом, но с преобладаващи лоши съчетания, тогава той действа като лош работник и помощник спрямо всичко, което е свързано с дома, в който се намира Юпитер.

Всички добрини, които Юпитер може да направи в чужди дом, биват придобивка и печалба за ІХ-я астрологичен дом и градина.

А всички злини, които Юпитер може да причини в чужди дом, се пренасят като загуби за ІХ-я астрологичен дом и градина.

Собственик, главен управител, постоянен уредник и главен градинар и отговорник за всичко свързано с Х-я астрологичен дом и градина, е Сатурн.

Следователно, когато Сатурн се намира в Х-я астрологичен дом и градина с преобладаващи добри съчетания, той бива добър домоуправител, добър уредник за всичко, свързано с Х-я астрологичен дом и градина.

А когато Сатурн е лошо съчетан, той е лош уредник, лош управник за всичко, свързано с Х-я астрологичен дом и градина.

Когато Сатурн се намира в чужди дом и с преобладаващи добри съчетания, той ще действа там като добър работник, като добър помощник и ще придобива доброкачествени семена от дома, в който се намира.

Когато, обаче, Сатурн се намира в чужди дом, но е с преобладаващи лоши съчетания, тогава той действа като голямо зло спрямо всичко, което е свързано с дома, в който се намира Сатурн.

Всички добрини, които Сатурн може да направи в чужди дом, биват придобивка и печалба за Х-я астрологичен дом и градина.

А всички злини, които Сатурн може да причини в чужди дом, се заплащат от капиталите на Х- я астрологичен дом и градина.

Собственик, главен домоуправител, постоянен уредник, главен градинар и отговорник за ХІ-я астрологичен дом и градина и за всичко свързано с него е Уран.

Следователно, когато Уран се намира в ХІ-я астрологичен дом и градина с преобладаващи добри съчетания, той бива добър домоуправител, добър уредник и градинар за всичко, свързано с ХІ-я астрологичен дом и градина.

Когато, обаче Уран е лошо съчетан в собствения си дом, то тогава той е лош домоуправител, лош уредник за всичко, свързано с ХІ-я астрологичен дом и градина.

Когато Уран се намира в чужди дом и с преобладаващи добри съчетания, той ще действа там като добър работник, добър помощник и сътрудник и ще придобива доброкачествени семена от дома, в който се намира.

Когато, обаче Уран се намира в чужди дом, но с преобладаващи лоши съчетания, тогава той действа като злосторник, спрямо всичко, което е свързано с дома, в който се намира Уран.

Всички добрини, които Уран може да направи в чужди дом, биват придобивка и печалба за ХІ-я астрологичен дом и градина.

А всички злини, които Уран може да причини в чужди дом, се заплащат от капиталите на ХІ-я астрологичен дом и градина.

Собственик, главен домоуправител, постоянен уредник, главен градинар и отговорник за ХІІ-я астрологичен дом и градина и за всичко свързано с ХІІ-я астрологичен дом и градина е Нептун.

Следователно, когато Нептун се намира в ХІІ-я астрологичен дом и градина с преобладаващи добри съчетания, той бива добър домоуправител, добър уредник и градинар за всичко, свързано с ХІІ-я астрологичен дом и градина.

Когато, обаче. Нептун е лошо съчетан в собствения си дом и градина, тогава той е лош домоуправител, лош уредник за всичко, свързано с ХІІ-я астрологичен дом и градина.

Когато Нептун се намира в чужди дом с преобладаващи добри съчетания, той ще действа там като добър работник, добър помощник и сътрудник и ще придобива доброкачествени семена от дома, в който се намира.

Когато, обаче, Нептун се намира в чужд дом, но с преобладаващи лоши съчетания, тогава той действа като злосторник, спрямо всичко, което е свързано с дома, в който се намира Нептун.

Всички добрини, които Нептун можеда направи в чужд дом, биват придобивка и печалба за ХІІ-я астрологичен дом и градина.

А всички злини, които Нептун може да причини в чужди дом, се заплащат от капиталите на ХІІ-я астрологичен дом и градина.

І-ят астрологичен дом и градина с всичките му положителни и отрицателни данни, е свидетелство и указание, до каква степен човек в миналите си животи е изпълнявал или нарушавал волята Божия с волята си, с делата си на физическото поле, в материалния свят. С каква естествена или противоестествена храна се е хранил и следователно в настоящия му живот до каква степен физическото му тяло правилно или неправилно е устроено и развиващо се, доколко е здраво или болнаво.

IV-ят астрологичен дом и градина според всичките му положителни и отрицателни данни, е свидетелство и указание, до каква степен в миналите си животи човек е изпълнявал или не изпълнявал волята Божия в духовния свят с чувствата и желанията си, т. е. доколко човек се е грижил и с добри желания е пожелавал радости, успехи и благоденствие на околната среда и доколко е бивал благодарен или неблагороден на всички духовни същества, които са работили за неговото благуване, т. е., които са изпращали благопожелания на сърцето му. Следователно, в зависимост от изпълнението или неизпълнението волята Божия по отношение на духовния свят човек може да има правилно или неправилно устроено, правилно или неправилно развиващо се и здраво или болнаво духовно (астрално) тяло, с което правилно или неправилно ще се храни с духовна храна, произвеждащо сили.

VІІ-ят астрологичен дом и градина, в зависимост от всичките положителни или отрицателни данни, е свидетелство и указание до каква степен и в какво отношение човек в миналите си животи е изпълнявал или не изпълнявал волята Божия с мислите си и законите, които е познавал, т. е. до каква степен човек е имал правилни или неправилни връзки, отношения и обмяна с умствения свят изобщо, също така доколко човек правилно или неправилно ще се храни с умствена храна. И доколко за човеците на земята е бивал полезен или вреден със знанията си.

Следователно, доколко в настоящия си живот умственото тяло на човека е правилно или неправилно устройващо и развиващо се и доколко е здраво или болнаво и до каква степен може да има правилна обмяна с умствения свят, т. е. със света на Мъдростта.

Х-ят астрологичен дом и градина, в зависимост от всички положителни и отрицателни данни, е свидетелство и указание, до каква степен и в какво отношение човек в миналите си животи е изпълнявал или не изпълнявал волята Божия със силата, знанието и властта, когато е имал такива и до каква степен в настоящия си живот такъв човек има правилно или неправилно устройващо, развиващо се причинно тяло и доколко то е здраво или болнаво и доколко ще може да се ползва от небесната храна, дадена от любовта.

ІІ-ят астрологичен дом и градина с всичките му положителни и отрицателни данни, е свидетелство и указание до каква степен и в какво отношение човек в миналите си животи е служил на Господа в материалния свят с всичките материални средства и богатства, с които е разполагал, доколко с любов или без любов е употребявал материалните богатства, доколко с любов или без любов е придобивал материални богатства и доколко с любов или без любов се е отнасял спрямо всичко материално изобщо. Следователно, в настоящият му живот той ще има богати или оскъдни материални средства.

V-ят астрологичен дом и градина, в зависимост от всички положителни или отрицателни данни, е свидетелство и указание, до каква степен и в какво отношение човек в миналите си животи, правилно или неправилно е придобивал духовни богатства от духовния свят, чувства и желания, т. е. доколко с истината или посредством лъжа човек се е ползвал от любовта на човеците и другите същества.

Накратко казано, V-ят астрологичен дом и градина показва какви добрини или злини човек е направил чрез сърцето си на други човеци. Следователно, за настоящия си живот V-ят астрологичен дом и градина показва какви творчески или разрушителни чувства и желания ще бъдат образувани, а от тях какви радости или скърби ще бъдат породени.

VIII-ят астрологичен дом и градина, в зависимост от всички положителни или отрицателни данни, е свидетелство и указание, до каква степен човек в миналите си животи правилно или неправилно е придобивал умствени богатства, т. е. умствена светлина, знание и закони и до каква степен е възлюбил със сърцето си умствени богатства и доколко е дал от любовта си на ангелския свят или пък се е ползвал от любовта на ангелите и е извършил пакости. Следователно, в настоящия си живот човек ще придобива творчески или разрушителни сили на мисълта, които ще дават жизнедателни сили на мислите и идеите му или пък силите ще бъдат разрушителни и ще разрушават идеите и мислите, които му се дават от ангелския свят, защото VІІІ-ят астрологичен дом и градина са производители на сили за живот, дейност и проявите на идеите и мислите от умствения свят.

ХІ-ят астрологичен дом и градина, в зависимост от всички положителни и отрицателни данни, е свидетелство и указание до каква степен човек в миналите си животи е възлюбил или намразил всички Божествени идеи, замисли и прояви, до каква степен и с каква сила човек се е стремил за осъществяване на всички Божествени идеи и замисли на земята или се е противил на всичко Божествено.

Следователно, през настоящия си живот човек ще има Божествени откровения, благословения и вдъхновения или пък заблуждения, изопачавания и необясними страдания.

ХІ-ят астрологичен дом и градина е свидетелство каква любов е внесъл и посял в душата си към Бога или пък с каква сила е намразил Бога.

ІІІ-ят астрологичен дом и градина, в зависимост от всички положителни и отрицателни данни, е свидетелство и указание до каква степен и в какво отношение човек е изпълнявал или нарушавал Божествената воля с мислите си и идеите си по отношение на материалния си живот, на материалния свят изобщо.

Добротворци в ІІІ-я астрологичен дом и градина с добри съчетания показват доброто, което човек е направил в материалния свят с материалния си ум.

А злосторници в ІІІ-я астрологичен дом и градина с лоши съчетания свидетелстват за злото, което човек е направил в материалния свят с материалния си ум в миналите си животи.

Следователно силата, богатствата, дарбите, способностите и благоприятните условия за постижения в материалния свят в настоящия живот чрез разните природни науки ще зависи от добрите умствени семена, които човек е посял в миналите си животи с мислите си в материалния свят.


Болестите, безсилието, заблужденията и грешките на материалния ум през настоящия живот ще бъдат в зависимост от злото, което човек е посял в материалния свят през миналите си животи с мислите си.

VI-ят астрологичен дом и градина, с всичките му положителни и отрицателни данни, е свидетелство и указание до каква степен и в какво отношение човек в миналите си животи е изпълнявал или не изпълнявал волята Божия с духовния си личен ум в миналите си животи, какви добрини или злини е направил с духовния си личен ум, т. е. с мислите и идеите си по отношение на духовния свят.

Следователно, добротворците в VІ-я астрологичен дом и градина с добри съчетания, показват добрините, които човек е направил с духовния си ум в духовния свят.

А злосторници с лоши съчетания в VІ-я астрологичен дом и градина показват злините, които човек е направил с ума си.

Следователно здравето или болестите през настоящия си живот, силата или безсилието, богатствата или оскъдността, светлината или тъмнината, успехите или неуспехите на духовния ум по отношение на всичко духовно изобщо, ще бъдат в зависимост от всички положителни и отрицателни данни на VІ-я астрологичен дом и градина.

ІX-ят астрологичен дом и градина, с всичките му положителни или отрицателни данни свидетелства до каква степен и в какво отношение човек в миналите си животи е изпълнявал или не изпълнявал волята Божия, т. е. какви добрини или злини е направил по отношение на умствения свят. Следователно добротворците в ІХ-я астрологичен дом и градина с добри съчетания показват до каква степен и в какво отношение човек през миналите си животи е правил добрини за умствения свят, т. е. бивал е добър възприемател, носител, изявител и служител на идеите и мислите, които са му били давани от умствения свят за осъществяване и приложение в материалния и духовния живот за себе си и за целия свят.

Злосторници в ІХ-я астрологичен дом и градина с лоши съчетания показват обратното на всичко гореказано.

Следователно, през настоящия живот светлината, силите, богатствата, здравето или пък тъмнината, оскъдицата, безсилието и безплодността на висшия човешки разум ще бъде в зависимост от всичките положителни или отрицателни данни на хороскопа.


ХІІ-ят астрологичен дом и градина, с всичките му положителни и отрицателни данни, е свидетелство и указание до каква степен и в какво отношение човек в миналите си животи е изпълнявал или не изпълнявал волята Божия с мислите и идеите си по отношение на Божествения свят, т. е. до каква степен и в какво отношение човек е правил добрини или злини на Божествения свят с мислите и идеите си, до каква степен е бивал добър възприемател, носител и изявител на Божествените идеи и мисли по отношение на материалния си, духовния си и умствен живот.

Или пък до каква степен е бивал противник на всички Божествени идеи и мисли за приложенията им в материално, духовно и умствено отношение.
Добротворци в ХІІ-я астрологичен дом и градина с добри съчетания свидетелстват за добрините, които човек е направил с ума си на Божествения свят, както и за богатствата, светлината и благословенията, които може да получи през настоящия си живот.

Злосторници в ХІІ-я астрологичен дом и градина с лоши съчетания показват обратното на гореказаното.

За сравнително благополучие и щастие в семейния и брачен живот на човека изобщо, необходимо е да преобладават добротворци и с добри съчетания, т. е. да преобладават положителни данни в І-я, V-я и VІІ-я астрологичен дом и градина, защото от първия дом зависи здравето на тялото, от петия - богатствата на чувствата и желанията като проводници на любовта, а от седмия дом зависи здравето и богатствата на умственото тяло, чрез което човек образува връзки, отношения и обмяна с противоположния пол и обществената среда изобщо.

За познаване качествата, дарованията, живота и съдбата изобщо на поколението по мъжки и женски хороскоп се съди по следния начин: по мъжки хороскоп – 1-то дете е свързано с данните на V-я дом, 2-то дете с данните на VII-я дом, 3-то дете е свързано с данните на IX-я дом и т. н.

По женски хороскоп, т. е. по майчина линия, 1-то дете е свързано с данните на IV-я дом, 2-то дете с данните на VІ-я дом, 3-то дете с данните на VIII-я дом и т. н.

Следователно, за да се определят положителните или отрицателни данни в някое семейство на 1-то дете ще трябва да се разглеждат данните на бащиния хороскоп в V-я дом и данните на майчиния хороскоп от ІV-я дом.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ