НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

9. МЕРКУРИЙ

Иван Антонов ТОМ 18
Алтернативен линк

9. МЕРКУРИЙ
Меркурий  е  символ  на  външния  природен,  предметен (обективен)  или  обикновен  ум  на човека.

Според количеството и силата на съчетанията, които получава Меркурий от другите светила съдим за силата и количеството на светлината, която получава природния ум, за начина, по който той използва тази светлина, за условията, възможностите, развитието и постиженията на този ум в областта на природните науки.

По Меркурий съдим за това, как човек вижда външния свят, как възприема впечатленията от него, как схваща и разбира този свят, съдим за придо - бивките, които може да има от този свят.

Накъсо Меркурий с неговите аспекти ни показва какви са връзките, отношенията и обмяната на човека с природата, как човек разбира и оползотво - рява нейните закони, сили и богатства.

За Луната и Меркурий Учителят казва: „Луната е майката на всички идеи, замисли, мечти, стремежи и желания. Меркурий е техният възпитател”.

Докато Луната управлява инстинктите у човека, Меркурий има отношение към специфичните дарби и способности на ума, с който човек работи съзнателно и целесъобразно.

По естество Меркурий е неутрален.

Той всякога, подобно на Луната, взема силите, качествата и свойствата на онова светило, което има най-силен аспект с него.

Това светило определя насоката и главните прояви на природния ум на човека. Естеството на Меркурий и на управлявания от него ум можем да уподобим на водата, която няма цвят, вкус и мирис, но тези свойства могат да й се придадат.

По същия начин Меркурий взема качествата на другите светила, с които образува аспекти, като предимство на въздействие има светилото, с което той прави най-силен аспект.
МЕРКУРИЙ символизира в човека и умът, и придобитата чрез ума Божествена мъдрост. Меркурий с всички добри съчетания с другите светила и положенията му по знак и по дом,

свидетелства до каква степен и в какво отношение човек е възлюбил Господа с ума си, как разбира проявите на Господа като мъдрост, как разбира Божествените закони чрез ума си, до каква степен е служил човек с ума си на Господа, какви и колко богатства е спечелил човек с ума си от умствените светове, с какви дарби, способности, сили, качества и възможности разполага в настоящия си живот умът на човека.

Лошите съчетания на Меркурий с другите светила показва до каква степен и в какво отношение човек е действал с ума си без ръководството на Божествените закони и колко грешки и заблуждения е родил.

Лошите съчетания на Меркурий изобщо показват изпитанията, ограниченията, лишенията, които преживява човек, докато се изправят грешките.
Меркурий показва как човек разбира в себе си проявите на Господа като мъдрост, чрез ума си. Меркурий е показалец в хороскопа на човешкия ум, на знанието, което човек е придобил от

Божествената мъдрост, и какво може да направи и постигне човек изобщо.

Следователно добрите съчетания на Меркурий с другите светила са показалец до каква степен и в какво отношение човек е възлюбил Господа с ума си, доколко е служил на Господа с ума си, до каква степен е спазвал Божествения порядък в себе си и в природата чрез ума си и доколко умът му
се ръководи от Господа и притежава Божествено знание.

Накратко казано добрите съчетания на Меркурий с другите светила ни показват доколко човек правилно храни ума си с естествена храна и по естествен начин.

Лошите съчетания на Меркурий с другите светила е показалец на заблужденията, изопачаванията, на грешките изобщо, които човек е правил в миналите си животи изобщо, защото не е следвал, не се е ръководил от Божествените закони и порядки вътре в себе си и вън от себе си, в природата.

Накратко казано, лошите положения на Меркурий по знак и по дом и лошите съчетания с другите светила ни показват, до каква степен човек е нарушил Божествения порядък вътре в себе си и в природата главно с ума си, т. е. с идеите си и с мислите си.

Показва още, доколко човек е хранил ума си с неестествена храна, т. е. с низши мисли и идеи и по неестествен начин.

Ако Меркурий получава предимно добри съчетания от добротворците, това показва, че умът на човека ще притежава повече добродетели и ще се ръководи от доброто изобщо.

Човек с такъв ум ще притежава дарби и способности, съответни по количество, качество и сила на добродетелите, каквито Меркурий получава от добрите аспекти на добротворците.

Следователно колкото повече добри аспекти получава Меркурий с добротворците, толкова повече висшите светове ще дават дарби, способности и благословения на човешкия ум.

Всички видове лоши съчетания, които Меркурий образува със светилата, показват недостатъците, заблужденията, слабостите, пороците, лошите качества изобщо, каквито умът е придобил.

Всички лоши аспекти на Меркурий показват количеството, силата и трайността на всевъзможни лоши условия, пречки и противоречия, каквито умът ще срещне при развитието си и дейността си.

Казаното за Меркурий, за неговите добри и лоши съчетания с другите светила, може да се каже същото и за Луната, само, че нейните влияния ще бъдат и върху ума, и върху сърцето, и върху тялото на човека.

Когато в даден хороскоп на човека са повече добри съчетания на добротворци помежду им, както на добротворци със злосторници, в такъв случай доброто преобладава в такъв човек и той ще може всякога да се справя със съблазните, противоречията и изпитанията изобщо.

Когато, обаче, лошите съчетания преобладават на добротворците помежду им, както на добротворци със злосторниците, в такъв случай при разните видове изпитания и противоречия, паденията за човека са неизбежни, защото в такъв човек силите на злото са пo-големи, отколкото тия на доброто.

9.1. АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ С ВЕНЕРА


МЕРКУРИЙ в съвпад, съвпад в скоби, паралел или секстил с ВЕНЕРА


Според силата на хармонията, с която Венера въздейства на Меркурий, можем да съдим до каква степен умът на човека има отношение към изящните изкуства, доколко човек има заложби, дарби и способности да разбира изящните изкуства и да има постижение в областта на изящните изкуства.

Колкото по-силна е хармонията между Меркурий и Венера, толкова по-силна е любовта на човека към изящните изкуства, толкова пo-голяма е любовта му към всички прояви на красотата в живота и природата. Според силата на хармонията между Меркурий и Венера е и стремежът на човека към ред, красота и чистота в неговия умствен живот и умствените прояви.

Колкото по-силен е аспектът на Меркурий с Венера, толкова по-силни са положителните въздействия на Венера върху природния ум на човека. Такива люде се отличават с: любезност, дружелюбност, общителност, веселост, приветливост, спретнатост, любов към реда, чистотата и красотата, любов към накити и украшения, приятен характер, игривост, незлобливост, досетливост, съобразителност, услужливост, приспособимост.

В този случай, когато Меркурий получава най-силен аспект от Венера, тя е ръководно начало на природния ум.

Такъв човек ще има най-големи успехи в областта на изящните изкуства. Хармонията между Меркурий и Венера показва, че в юношеския живот на такъв човек ще има доста радости, тогава той ще преживее много поетически настроения, мечти и копнежи, ще бъде винаги или често вдъхновен за творчески израз на чувствата в младежка възраст.

Такъв човек ще има доста сполуки, радости и възторзи.

Човек с тази хармония е голям оптимист, има вяра и упования в своите сили. Той притежава качества да придобива лесно приятели във всички обществени среди, да прави лесно връзки, да печели благоразположението и любовта на околната среда.


МЕРКУРИЙ в полуквадрат с ВЕНЕРА


При дисхармония между Меркурий и Венера човек е започнал да става небрежен към артистичните дарби, способности и прояви, изгубил е всякакво чувство за ред и чистота, всеки стремеж към красотата.

Дисхармонията между Меркурий и Венера показва, че човек е изгубил положителните качества, които Венера дава на ума, поради което казаното пo-rope в положителен смисъл важи с точно обратно значение.

Хармонията между Меркурий и Венера създава люде с артистични дарби и способности, а дисхармонията създава люде, които внасят всевъзможни изопачавания, заблуди, нечистота и безредие в изящните изкуства.

Характерът на люде с дисхармония между Меркурий и Венера се отличава с лекомислие, повърхностно отношение към живота или неприличие.

Носители на тази дисхармония са мнозина циркови артисти, актьори или музиканти от увеселителни заведения или пък посредствени художници. За такива люде най-важният идеал са условията.

Хармонията между Меркурий и Венера е свидетелство, че такъв човек в ред минали животи е работил усилено и е изработил редица артистични качества, дарби и способности, с които е служил на човечеството, посредством изящните изкуства.

Дисхармонията между Меркурий и Венера показва люде, които са злоупотребили с артистичните дарби и способности за постигането на разни противоестествени любовни удоволствия.

Липсата на всякакъв аспект между Меркурий и Венера показва, че такъв човек въобще не е работил в областта на изящните изкуства, няма възможности да напредва и да има успехи в изкуството, лишен е от качества да печели лесно любовта и благоразположението на околната среда.

При хармония между Меркурий и Венера, умът на човека, в природата и у всички люде, намира и вижда хубавото, доброто, красивото.

Обратното е при дисхармонията между Меркурий и Венера.


9.2. АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ С МАРС


МЕРКУРИЙ в тригон, 72° или секстил с МАРС


Според силата на хармонията между Меркурий и Марс, умът на човека придобива положителните сили, качества и прояви на Марс. Люде с такива аспекти имат бърза мисъл, бърза съобразителност, работоспособност. Ако Марс дава най-силен хармоничен аспект на Меркурий, в такъв случай Марсовото влияние става ръководно начало на Меркуриевия ум и основните схващания, идеи, разбирания и стремежи на такъв човек са изградени на материалистическа основа.

Накъсо казано, когато Марс ръководи природния ум с хармоничен аспект, това показва, че такъв човек ще има като най-висок идеал придобиването на големи материални богатства, които да му осигурят материално задоволство.

Колкото по-силна е хармоничната връзка между Меркурий и Марс, толкова по-бързо е мисленето, по-голяма е телесната подвижност и сръчност, толкова по-силни са практичните усети и по-голяма е деловитостта, следователно по-големи са и условията и възможностите на такъв човек за придобиване на материални богатства и за успехи в разни технически специалности.

Всички аспекти между Меркурий и Марс на младини предразполагат човека към спортни игри.


Една от най-любимите специалности на люде, на които Меркурий е ръководен от Марс, е военната служба и специалностите, в които се борави с железни инструменти - зъболекарство, хирургия и др.

В такива области те имат най-голям успех.

Хармоничните съчетания между Меркурий и Марс създават най-сръчните, най- работоспособните и най-продуктивните работници, в областта, за която те са годни.

МЕРКУРИЙ в опозиция, съвпад, съвпад в скоби, квадрат, паралел, полуквадрат с МАРС


В зависимост от силата на дисхармоничния аспект между Меркурий и Марс, умът на човека по-силно или по-слабо попада под отрицателните Марсови влияния и придобива отрицателните Марсови качества. Такива люде се отличават със следните отрицателни Марсови качества: припряност, прибързаност, нетърпеливост, нервозност, избухливост, гневлиаост, свадливост, увлечение в спорове, побойничество, безразсъдство, болезнено честолюбие, жестокост, отмъстителност, омраза.

Съществено е, че проявите на тези качества са скоропреходни - те бързо и от най- незначителни поводи възникват и бързо прегарят.

Ако Меркурий получава най-силни дисхармонични аспекти от Марс, умът на човека е ръководен от дисхармонични Марсови качества и човек е негоден за работа и успехи в никаква наука и изкуство.

Люде с дисхармония между Меркурий и Марс, според силата на дисхармонията, внасят раздори и разрушения между човеците, с мислите, чувствата, словата и делата си. Те са без чувство за дълг и отговорност пред Бога, природата, човечеството и обществото.

Те са поклонници на физическата сила и ловкост, мислят и говорят често за оръжие и винаги носят със себе си хладно или огнестрелно оръжие. Ловджийството и спортните игри са любимите занятия на тези люде. Това са човеци, лишени от по-сериозни и научни интереси и от обществени
идеи. Денгубци и силопрахосници, те мислят само за ядене, пиене и забавни и груби преживявания. Тематиката на техните разговори са само противоестествените удоволствия и преживявания.

Дисхармонията между Меркурий и Марс определя само, че такъв човек напразно пропилява всичката си умствена, чувствена и физическа сила. Силата на дисхармонията между Меркурий и Марс определя и силата на безпорядъка, нечистотата и противоестествеността у такъв човек.

Люде с дисхармония между Меркурий и Марс внасят безпорядък, нечистота и разрушителност във всички области на човешката дейност.

Движенията и жестовете на такива люде са невнимателни и груби.

Колкото по-силна е дисхармонията между Меркурий и Марс, толкова повече дисхармонични идеи и мисли протичат през неговото съзнание, толкова повечко отрови се образуват в кръвта му и тровят нервите и организма му, като намаляват жизнеността му.

Липсата на всякакъв аспект между Меркурий и Марс показва, че такъв човек още не се е стремил съзнателно да изучава физическите закони на природата и не може да ги оползотворява.

Дисхармонията между Меркурий и Марс показва злоупотребленията, които човек е направил съзнателно с физическите си сили и средства.

Накратко казано, Марс в съчетание с Меркурий, според силата на аспекта, придава сила на ума.

Според  естеството  на  аспекта,  ако  е  положителен,  Марс  придава  на  Меркурий  своите градивни  сили, а  с  отрицателните  си аспекти  той  въздейства  разрушително  върху умствената дейност.

Общо казано, съчетанията между Меркурий и Марс показват какви са отношенията, връзките и обмяната на човешкия ум със силите на животинското царство.

Липсата на всякакъв аспект между Меркурий и Марс показва, че човешкият ум още не е направил съзнателни връзки и няма съзнателни отношения и обмяна със силите на животинското царство.

9.3. АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ С ЮПИТЕР


МЕРКУРИЙ в съвпад, съвпад в скоби, паралел, тритон, 72° или секстил с ЮПИТЕР


Меркурий има отношение към низшия природен ум, който се занимава със силите, качествата, свойствата и материята и явленията в природата, с материята изобщо, а Юпитер има отношение към висшия разум, чието предназначение е да възприема и проявява силите, идеите, мислите и благословенията, които висшите светове изпращат на човечеството.

Хармоничните съчетания между Меркурий и Юпитер са от най-голямо значение, защото в такъв случай има връзка между висшия разум и низшия ум и съществуват условия и възможности за големи и разностранни умствени постижения в разни области, защото при хармонията между Меркурий и Юпитер, в зависимост от нейната сила, човек има правилни връзки и отношения с множество висши светове, възприема и разбира множество идеи и замисли от висшите светове, притежава дарби и способности да направи достояние тези висши идеи на всички човеци.

Според силата на хармонията между Меркурий и Юпитер, човек притежава висши дарби и способности да възприема и разбира внушенията, мислите и ръководството на ангелските светове, които дават на човека знание, светлина и разумност как да оползотвори благословенията, които получава от ангелите.

При хармония между Меркурий и Юпитер, според силата на хармонията, човек притежава следните по-важни висши дарби и способности: силна интуиция, постоянна любознателност, широта в познавателните интереси, схващания и разбирания, философски замисли, стремежи и разбирания, вродена религиозност, любов към философските и религиозни идеи и учения, любов към обществените и социални върпоси, към обществената дейност, любов към всички окултни науки. Тези силно изразени душевни наклонности и голяма сериозност на характера определят винаги големи успехи във всяка област на науката, във философията, религията и обществената дейност.

Основателите на философски и религиозни системи, ръководителите на духовни общества и учения имат често хармония между Меркурий и Юпитер.

Колкото по-силна е хармонията между Меркурий и Юпитер, толкова по-големи са усилията, стремежите и любовта на такива люде към добротворство, толкова повече условия и възможности имат да бъдат носители и изразители на добротворни идеи, да се проявят като истински служители на доброто. За такива люде може да се каже, че са възлюбили Бога с ума си, т. е. напълно съзнателно, и се стремят с всичката си умствена и духовна сила да бъдат служители на Господа. Понеже Юпитер, т. е. висшият разум, се нарича носител на висшето добро, на големите успехи и постижения, на голямото щастие, когато той е в хармоничен аспект с Меркурий, умът на човека придобива всички необходими сили, качества, знания - светлината, нужна за постигането на голямото добро и голямото щастие.

От силата на хармонията между Меркурий и Юпитер съдим, в каква степен в минали животи човек се е научил да бъде носител, изявител и служител на Божествените идеи, замисли и благословения чрез ума си, доколко е посял в умовете на човеците семената на Божествената мъдрост и знание, до каква степен е изпълнявал волята Божия със силите и светлината на ума си и колко големи благословения, дарби и способности е получил от висшите светове.

Колкото по-голяма е хармонията между Меркурий и Юпитер, толкова по-силен е идеализмът на човека, толкова по-голяма е светлината на неговите идеи и замисли, толкова по-богат е умът му с идеи, възприети от висшите светове, толкова по-голяма е любовта му към Бога и толкова пo- силни са желанията и волята му за добротворство между човеците.

Меркурий е символ на човешкия ум, а Юпитер е символ на ангелския ум. Затова, когато между Меркурий и Юпитер има хармония, човек и неговият ангел-хранител ръководител работят заедно. Тогава човешкият ум получава най-висшите вдъхновения и има възможност за най-големи постижения в своята умствена дейност.

Люде, които имат хармония между Меркурий и Юпитер, ако тази хармония е най-голяма, Юпитеровото влияние ръководи ума на човека и такъв човек с право може да носи името „слуга и свещеник на Господа”. За такива именно люде е казано в библията, че „царете и свещениците ще бъдат слуги на Господа”.

Само силната хармония между Меркурий и Юпитер придава царствени и свещенически качества на ума. Всички велики общочовешки идеи, които са донесли най-големи добрини на човечеството, всички велики замисли, чрез които човечеството е получило най-голяма духовна светлина, са родени от умовете на люде с най-силна хармония между Меркурий и Юпитер.

Силата на хармонията между Меркурий и Юпитер е свидетелство до каква степен връзките, отношенията и обмяната на човешкия ум с ангелските светове са правилни, силни и дълготрайни, т. е. до каква степен човешкият ум е пригоден да бъде в хармония с техните идеи и замисли относно дейността им между човеците.

Меркурий, т. е. човешкият ум, има отношение към всичко, което е на земята, а Юпитер, т. е. висшият разум, има отношение към всичко, което иде от небесата. Следователно, всяка хармония между  Меркурий  и  Юпитер  показва  до  каква  степен  човек  може  правилно  да  възприема,  да разбира,  да  въплъщава  и  оползотворява  благословенията,  които  небесните  светове  даряват  на човека.

При хармония между Меркурий и Юпитер, според силата на хармонията, у човека има пробудено съзнание за дълг и отговорност спрямо Бога, спрямо висшите светове, природата и човечеството.

Накратко казано, колкото по-силна е хармонията между Меркурий и Юпитер, толкова повече и по-силни са добротворните сили и качества, които Юпитер придава на Меркурий, т. е. висшият, ангелският разум придава на човешкия ум.

МЕРКУРИЙ в опозиция и квадрат с ЮПИТЕР


Дисхармонията между Меркурий и Юпитер показва, че е минали животи такъв човек е нарушавал Божествените закони, не е изпълнявал волята Божия с ума си, а напротив - станал е проводник, носител и изявител на разни изопачени идеи, схващания и разбирания, които е внесъл в съзнанието на човеците чрез различни религиозни, философски или социални трудове. Поради тази причина той се е лишил от светлината и силата на своите висши дарби и способности и не може вече да има правилни връзки, отношения и обмяна с ангелските светове.

Колкото е по-силна дисхармонията между Меркурий и Юпитер, толкова повече и по-големи са изопаченията и заблужденията, на които човек е станал проводник, толкова по-големи са затрудненията в настоящия му живот, като основните му заблуждения са свързани с философията и с възгледите, и разбиранията му за Бога и религията.

Според силата на дисхармонията между Меркурий и Юпитер, човек съзнателно е изопачавал Божествените и ангелските идеи, замисли и благословения, идещи от небесните светове, които е бил натоварен да предаде на човечеството.

Дисхармонията между Меркурий и Юпитер е свидетелство, че човешкият ум е лишен от творческите сили, творческата светлина и благословения, идващи от висшите светове, че е изгубил всички условия и възможности за велики постижения, за придобиване на висше щастие.

Люде с дисхармония между Меркурий и Юпитер не са в състояние да бъдат носители, изявители и служители на Божествените идеи.

Липсата на всякакви съчетания между Меркурий и Юпитер показва, че такъв човек не е правил и не прави никакви усилия и не е образувал връзки, отношения и обмяна с висшите светове, не е станал служител на идеите, замислите и благословенията, изпращани от небесните светове на човеците.

Общо за аспектите на МЕРКУРИЙ с ЮПИТЕР


След хармонията между Меркурий и Слънцето, по сила и благотворност следва хармонията между Меркурий и Юпитер.

Защото Юпитер е носител и дарител на големите добрини, големите успехи и големите постижения.

Всичко това, обаче човек може да получи посредством хармонията между Меркурий и Юпитер, т. е. посредством хармонията между висшия разум и низшия ум. Защото Юпитер, висшият разум, е носител на всички видове семена, които носят големите благословения, а Меркурий, низшият ум, е почвата, на която семената на Юпитер биват посявани, възраствани и дават плод.

Колкото по-силни са хармоничните съчетания между Меркурий и Юпитер, толкова по-голяма е хармонията между висшия ангелски разум, проявяващ се чрез Юпитер и низшия, човешки ум, проявяващ се чрез Меркурий, толкова повече са благословенията, условията и възможностите за осъществя - ване,  въплъщаване,  реализиране  и постигане  на  висшите  идеи и замисли,  идващи у човека   от  ангелския  свят,  толкова  по-възможни  и  по-големи  са   успехите   в  областта   на философията, науката и изкуствата.

Защото чрез Юпитер, висшият разум, човек придобива творческите сили и творческата светлина от ангелския свят, а чрез Меркурий става посяването и придобиването на плодовете от висшите идеи и замисли.

Хармонията между Меркурий и Юпитер е свидетелство, че в много минали животи човек с ума си е следвал ръководството на своя ангел и всякога е бивал носител, изявител и служител на всичко онова, което му е казвал ангелът.

Учителят казва: „Всяко зло е резултат от някое неизползвано добро”.

Това значи, че дисхармонията между Меркурий и Юпитер е последица от непослушанието на човека да бъде доброволно служител с ума си на ангелските идеи и замисли, предавани на човека чрез света на Юпитер.

Дисхармонията между Меркурий и Юпитер показва, в зависимост от нейната сила, че човек ще има всякакви пречки, лоши условия и заблуждения, поради което не ще може да осъществява своите висши идеи и замисли, тъй като несъгласието между висшия и низшия ум на човека означават дисхармония между онова, което казват ангелите и онова, което мисли и разбира човека.

Юпитер е представител на съвестта у човека, следователно хармонията между Меркурий и Юпитер показва добра съвестност, а дисхармонията - обратното.

9.4. АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ СЪС САТУРН


МЕРКУРИЙ в тритон, на 72° или в секстил със САТУРН


САТУРН е представител на Правдата. Следователно, съчетанията между Меркурий и Сатурн ни показват отношението на човека към принципа на правдата.

Правдата управлява главно материалния свят, а после има отношение към духовния свят, т. е. към чувствата на човека.

Следователно, хармонията между Меркурий, т. е. човешкия ум и Сатурн, т. е. принципът на правдата ще ни покаже до каква степен човек спазва законите на правдата в проявата на своите желания, чувства и дела.

Колкото по-голяма е хармонията между Меркурий и Сатурн, толкова по-голяма е свободата на човека за дейност и за постижения в материалния и духовния свят.

Според силата на хармонията между Меркурий и Сатурн можем да съдим, до каква степен в продължение на много минали животи човек се е ръководил от законите на Правдата и до каква степен е можал да проучи законите на материалния и чувствения свят, доколко може да работа благоприятно в тези светове.

Сатурн  се  нарича  „ДУХ  НА  ИЗКУШЕНИЯТА,  ОГРАНИЧЕНИЯТА  И  ЛИШЕНИЯТА”,
следователно, според силата на хармонията между Меркурий и Сатурн, можем да съдим до каква степен човек е освободил ума си от изкушения, ограничения и лишения, доколко умът на човека може да се справя със всички тези противоречия.
Сатурн е създател на тъмнината, чрез която ограничава всяка дейност на човека и го лишава от всяка ползотворност.

Хармонията между Меркурий и Сатурн, според нейната сила, показва до каква степен човек е внесъл светлина в тъмнината и може да преобръща неблагоприятните условия в благоприятни, до каква степен човек има силата и светлината да се освободи от всички неблагоприятни условия,

Сатурн е символ и изразител на човешкия егоизъм. Следователно, хармонията между Меркурий и Сатурн показва до каква степен посредством ума си човек се е освободил от своя егоизъм.

Сатурн символизира земната мъдрост, знанията и опитността, които могат да се придобият от силите, качествата и свойствата на материята. Следователно, хармонията между Меркурий и Сатурн е свидетелство, до каква степен човешкия ум е познал силите, законите и свойствата на материята и може правилно да си служи с тях,

Сатурн има отношение към надземните богатства и подземните такива, затова всяка хармония между Меркурий и Сатурн показва до каква степен умът на човека може да се ползва от плодородието на земята и нейните изкопаеми богатства.

При хармония между Меркурий и Сатурн, в зависимост от нейната сила, човешкият ум придобива следните по-важни положителни Сатурнови качества: справедливост, търпеливост, постоянство, умствена работоспособност, вярност и постоянство в идеите, замислите, стремежите, намеренията, настойчивост в осъществяването на идеите и в преследването на целите, критично гледане върху всички неща и явления, проверка на всичко чрез опит, съсредоточеност, дълбоко мислене, положителни схващания и разбирания, последователност, системност, тактичност и ползотворност във всяка дейност.

При хармония между Меркурий и Сатурн човешкият ум се отличава със стремеж да се издирват причините на всички явления и на всяко нещо изобщо. При такава хармония изключено е човек да проявява каквито и да е било лекомислие или повърхностност.

Мисленето и разсъдителността на такъв човек могат да бъдат бавни, умственото развитие също може да бъде бавно, но мисълта всякога е дълбока, обоснована, сериозна и целесъобразна.

В този случай може да се каже, че цялата умствена и практична дейност на човека е основана върху камък, стои на непоклатими основи. Между люде с хармония на Меркурий със Сатурн не може да се срещнат никога Донкихотовци.

Ако при хармония между Меркурий и Сатурн най-силният аспект, който получава Меркурий е този със Сатурн, тогава този аспект е ръководещ, той определя главните насоки, стремежи, цели, схващания и разбирания на ума. Главните успехи и постижения на такъв човек ще бъдат на материалното поле, т. е. дейността и придобивките на такъв човек ще бъдат във връзка със земеделието, използването на горите или изкопаемите блага.

Хармонията между Меркурий и Сатурн дава много силна памет, но тази памет е свързана с дълговременно помнене на събития и изживявания от материалния свят. Такива люде имат силно развити наблюдателни способности и могат да станат добри естественици, при условие, че освен хармонично въздействие от Сатурн, Меркурий получава и хармоничен ръководещ аспект от Слънцето, Юпитер или Уран.

Невъзможно е човек да бъде добър естественик, химик, физик, лекар, да има успех в областта на тези науки, ако неговият Меркурий освен добри аспекти с висшите светила няма хармония на Меркурий със Сатурн.

Царството на Сатурн е земята и всички богатства, които съдържа земята, могат да бъдат придобити и оползотворени само когато съществува хармония между Меркурий и Сатурн, т. е., когато умът може добре да овладее и използва законите на физическата природа.

Ако човек е артист, учен или философ и има в хороскопа си хармония между Меркурий и Сатурн,  неговата  наука  или изкуство  ще  се  отличават със  строга  обоснованост,  системност  и целесъобразност.

Накратко  казано,  при хармония  между Меркурий и Сатурн мисълта на  човека всякога е положителна, неговият ум се стреми всичко да изпитва, да подлага на опит и проверка, за да бъде всичко проверено и доказано чрез петте усетоспособности.

МЕРКУРИЙ в опозиция, сьвпад, съвпад в скоби, паралел, квадрат или полуквадрат със САТУРН


Дисхармонията между Меркурий и Сатурн е една от най-лошите в много отношения, защото тази дисхармония прави човешкия ум податлив на много заблуждения, изопачавания, ограничения, понеже лишава ума на човека от светлина и от благоприятни условия и възможности да разбира правилно нещата и да има добро умствено развитие и добри постижения.

Колкото по-голяма е дисхармонията между Меркурий и Сатурн, толкова по-голям е мракът на човешкия ум, толкова по-вече са склонностите към умствени заблуждения. Люде с такава дисхармония като че ли гледат света с черни и криви очила.

Те всякога виждат нещата и явленията изопачени, изкривени, вдъхващи отвращение или страх.

Когато най-силният аспект на Меркурий е дисхармоничното му съчетание със Сатурн, в зависимост от неговата сила, човешкият ум притежава по-силно или по-слабо проявени следните отрицателни качества: подозрителност, недоверчивост, постоянно съмнение въз всичко, колебливост, нерешителност, страхливост, склонност да си създава въображаеми опасности, преувеличаване на опасностите, губене на вяра, бавно мислене, бавно разбиране, бавно учене, бавност във всичко, невиждане на смисъл в живота.

Деца с такива аспекти между Меркурий и Сатурн твърде бавно се развиват в умствено отношение и са със слаби умствени дарования. Люде с тези съчетания между Меркурий и Сатурн твърде често проявяват най-груб материализъм, скъперничество, липса на всякакъв идеализъм, не вярват в никакъв общочовешки идеал, биват болезнено честолюбиви, злопаметни, а при удобен случай - и отмъстителни. Поради своята чрезмерна страхливост, те всякога си отмъщават чрез други. Това са най-големите клюкари и одумници, които търсят само грешки и недостатъци у всички.

Люде с дисхармония между Меркурий и Сатурн всякога си избират такива професии, където могат най-силно и най-свободно да проявят своите дисхармонични качества.

Любими професии на такива люде са - да бъда лихвари, бирници, вехтошари, прокурори, изобличители-критици, т. е. те са там, където се намесва нечистотата и престъплението.

Люде с дисхармония между Меркурий и Сатурн всякога и към всички проявяват недоверие, всякога и във всичко се съмняват (Плюшкин, Молиеровият скъперник).

Всички най-лоши, най-пакостни и най-големи изопачавания и заблуждения в областта на науката, изкуството, философията, религията, социалните науки са родени от умовете на люде със силна дисхармония между Меркурий и Сатурн. При такива люде дисхармоничният аспект между Меркурий и Сатурн е най-силен и ръководещ.

Особено силно и пакостно е влиянието на дисхармонията между Меркурий и Сатурн до тридесетгодишна възраст.

Най-голямото нещастие на такива люде е, че те нямат вяра в Бога и никога не очакват да настане нещо по-добро от злото, което постоянно виждат.

Ако дисхармонията между Меркурий и Сатурн е най-силна и ръководеща, в такъв случай умът на такъв човек е пълен само с големи заблуждения и животът му бива нещастен от начало до край, до последните му дни.

Колкото по-голяма е дисхармонията между Меркурий и Сатурн, толкова повече, по-силни и по-дълготрайни са отрицателните дисхармонични и разрушителни мисли и идеи, които занимават ума на такъв човек. Количеството, силата и трайността на отрицателните мисли и идеи, които минават през човешкия ум определят и разстройствата и заболяванията на главната нервна система, тяхната сила и продължителност.

Когато дисхармонията между Меркурий и Сатурн е много силна и освен това Меркурий получава дисхармонични аспекти и от другите злосторници, като е лишен от всякаква подкрепа на добротворците, тогава настъпват подлудяване и тежки душевни заболявания.

Дисхармонията между Меркурий и Сатурн в хороскопа на даден човек е свидетелство, че в редица минали животи той си е служил с лъжи, клевети и измама, с цел да спечели колкото се може повече материални богатства. Силата на дисхармонията между Меркурий и Сатурн показва до каква степен човек е нарушил с ума си Божествената правда. Тя свидетелства също доколко с ума си той е станал проводник на мислите и идеите от низшите светове.

Липсата на всякакъв аспект между Меркурий и Сатурн показва, че умът на такъв човек още не е подлаган на изпитания и няма голяма опитност и познания по отношение на материалния свят, по отношение на силите, качествата, свойствата, условията и възможностите на материалния живот изобщо. Такива люде не могат да имат успех в областта на естествените науки.


9.5. АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ С УРАН


МЕРКУРИЙ в тригон, на 72° или секстил о УРАН


Съчетанията на Меркурий с Уран са от най-голямо значение за живота, дейността и съдбата на човека в много отношения.

Уран е представител на всички окултни науки, на всички окултни идеи, на всички светове, които свързват живота на човека с този на небето. За Уран се казва, че той е Бог и на небето, и на земята. Следователно всяка връзка на Меркурий, т. е. на човешкия ум с Уран, т. е. с ангелския разум, с ангелската мъдрост, е свидетелство за връзките, отношенията и обмяната на човека с ангелския свят, посредством своите мисли, идеи и стремежи.

Според силата на хармоничното съчетание между Меркурий и Уран се познава количеството, силата и трайността на мислите и любовта, които човек е отправил към ангелските светове, а също така се съди и за количеството и силата на благословенията и творческата светлина, които човек е получил от света на ангелската мъдрост.

Люде, които притежават хармонично съчетание между Меркурий и Уран, според неговата сила, всякога ще имат ръководството на ангелската мъдрост, поради което ще се отличават от другите човеци със своето умствено богатство, със своите необикновени, оригинални и най- напредничави схващания, разбирания, стремежи, идеи и замисли.

Според силата на хармонията между Меркурий и Уран, човек притежава по-големи или по- малки умствени дарби и способности за изучаването и разбирането на всички окултни науки, особено на АСТРОЛОГИЯТА и ФИЗИОГНОМИЯТА.

Такива люде най-добре забелязват и най-правилно разбират символичния език на небето и на природата.

При хармония между Меркурий и Уран човешкият ум се отличава с необикновено силна бърза и навременна интуиция, с голяма прозорливост, бърза досетливост, бърза съобразителност, най-сполучлива изразност, с всестранност в мисленето и с най-силни обобщителни способности на
ума.

Според силата на хармонията между Меркурий и Уран се съди до каква степен човек е бивал възприемател, носител, изявител и служител на ангелската мъдрост със своите мисли и идеи, т. е. с ума си.

За да има хармония между Меркурий и Уран в хороскопа на един човек, в предишни съществувания той многократно е бил добър, изпълнителен окултен ученик - всяка хармония между Меркурий и Уран е свидетелство за ученичество на човека в окултни школи. Накъсо казано, по силата на хармонията между Меркурий и Уран се съди за гениалните заложби, дарби и способности, както и за приятелите, които човек има в Урановия свят, за богатствата, благословенията и творческата светлина, които той може да получи от света на мъдростта.

Люде с хармонично съчетание между Меркурий и Уран са всякога новатори, преобразователи и носители на всички най-нови идеи и замисли, на всичко най-напредничаво и гениално в областта на науката, изкуството и философията, изобщо във всяка област на човешката дейност. Такива люде във всички области на живота със своите идеи, замисли, стремежи и интелектуални прозрения са прометеевци между човеците.

Особено силен и благотворен е хармоничният аспект между Уран и Меркурий, когато самият Уран има хармонично съчетание със Слънцето, в който случай се казва, че Уран е хармонизиран.

Ако пък Уран е в дисхармония със Слънцето и получава преобладаващи дисхармонични съчетания със злосторниците, в такъв случай хармоничният аспект между Меркурий и Уран не ще бъде много благотворен.


МЕРКУРИЙ в опозиция или квадрат с УРАН


По силата на дисхармонията между Меркурий и Уран се съди до каква степен човек е внесъл заблуждения, изопачавания, тъмнина, нечистота, безпорядък и разрушителност с мислите и идеите си във всички области на човешкия живот.

Дисхармонията между Меркурий и Уран е свидетелство, че в минали животи такъв човек е бил в окултни школи, но не се е учил и не е прилагал прилежно и добросъвестно окултното познание, поради което съзнателно или несъзнателно е бил проводник на идеи и замисли от низшите светове, т. е. поддавал се е на внушения и влияния на черната ложа.

Според силата на дисхармонията между Меркурий и Уран, мозъчните центрове, които са седалища на висшите творчески дарби и способности, са повечето или по-малко неправилно развити и повече или по-малко неправилно действат.

Всяка дисхармония между Меркурий и Уран в хороскопа на даден човек е свидетелство за непослушанието и съпротивата, които той е показал на словото на ангелската мъдрост, спрямо внушенията на ангелския свят изобщо. Люде с такива съчетания са изгубили любовта, благоразположението, благоволението, благословията и творческата светлина на ангелския свят, поради което те не са в състояние правилно да разбират и използват идеите и замислите, изразени в творенията на гениите.

Дисхармонията между Меркурий и Уран прави ума на човека бърз, нетърпелив, припрян, едностранчив, ограничен, наклонен към отрицание и разрушителна дейност.

Люде с дисхармония между Меркурий и Уран лесно се поддават на заблуждения и тъмните внушения на черната ложа, поради което стават носители и служители на изопачени, пакостливи и разрушителни идеи и замисли. Това е винаги сигурно, когато Уран е в дисхармония със Слънцето или пък получава преобладаващи дисхармонични съчетания от злосторниците.

Когато   Уран   има   преобладаващи   хармонични   съчетания,   главно   с   добротворците, дисхармонията на Уран с Меркурий не е толкова пакостна.

МЕРКУРИЙ в съвпад, съвпад в скоби и паралел с УРАН


Тези аспекти имат двуяко влияние. Ако човек с някое от тези три съчетания между Меркурий и Уран има за ръководна идея в живота си любовта си към Бога и доброто, в този случай тези съчетания действат като хармоничните.

Ако ли човек няма любов и вяра в Бога и не се ръководи от доброто в живота си, разглежданите три аспекта действат като дисхармоничните аспекти между Меркурий и Уран.

Липсата на всякакъв аспект между Меркурий и Уран е свидетелство, че такъв човек още не е правил съзнателни и системни умствени усилия да изучава окултните науки и не може да има големи познания в тази област.


9.6. АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ С НЕПТУН


МЕРКУРИЙ в тригон, на 72° или в секстил с НЕПТУН


Хармоничните съчетания между Меркурий и Нептун са от най-голямо значение, особено за люде на изкуството, литературата, за всички видове артисти, главно за творците в областта на всички видове изкуства. Също така това съчетание е твърде важно за мистиците.

Нептун е представител на ангелския свят от най-висшата йерархия на серафимите. Нептуновият свят учи човека да бъде носител, служител и изявител на Божествената любов, на общочовешките Божествени идеали, на всички мисли и стремежи, чрез които се изявява Божията любов. Хармонията между Меркурий и Нептун е свидетелство до каква степен човек с ума си, т. е. с идеите и мислите си е служил на Божествената любов, до каква степен със своя ум той е станал изразител на идеите и замислите от Нептуновия свят в областта на изкуствата, философията и религията.

Трябва да се помни, че Нептун е по-висша октава на Венера.

Следователно, всички качества и прояви, които има човешкия ум при хармония между Меркурий и Венера, се придобиват и при хармонията между Меркурий и Нептун, само че в много по-широки размери и в по-голяма сила и съвършенство.

При хармонията между Меркурий и Нептун, човешкият ум се научава правилно да възприема, разбира и проявява красотата на Божествената Любов, проявена в умствения и сърдечен живот на човека.


При хармонията между Меркурий и Нептун човешкият ум се учи правилно да вижда, възприема, съзерцава и разбира проявите на красотата в природата и цялата действителност, главно чрез формите, цветовете и звуковете.

При хармония между Меркурий и Венера човешкият ум се стреми към постигане на външната красота, чистота и порядък.

При хармония между Меркурий и Нептун човешкият ум е насочен главно към постигане на красота, чистота и ред в мисли, идеи, чувства и желания, т. е. в умствения и духовен живот на човека.

Силата на хармонията между Меркурий и Нептун показва до каква степен човек е направил ума си градина за посяване, възрастване и развитие на семената от Нептуновия свят, до каква степен е придобил чистота, ред и красота в умствения и духовния си живот, до каква степен човешкият ум се ръководи от идеите и мислите на Нептуноеия свят, доколко е придобил неговите сили и качества и ги проявява.

Колкото по-голяма е хармонията между Меркурий и Нептун, толкова по-голяма е любовта на човека към красотата, реда и чистотата в умствения и духовен живот, толкова повече и по-силни са артистичните дарби, заложби и способности, както и стремежите към придобиване на добродетели.

Според силата на хармонията между Меркурий и Нептун биват количеството, силата и трайността на артистичните дарби, способности и качества. А така също и условията и възможностите за прояви и постижения в областта на изящните изкуства, философията и религията.

Люде с хармония между Меркурий и Нептун притежават дарби и способности да бъдат творци в областта на изкуството, да разбират творенията на изкуството от пo-високо духовно гледище, да ценят дълбоко произведенията на гениалните творци в изкуството.

Най-прекрасните и съдържателни творения на изкуството са създадени от люде, които имат силна хармония между Меркурий и Нептун, защото умът в такива случаи се стреми към широка духовност и всестранни прояви на красотата.

Само при хармония между Меркурий и Нептун човешкият ум прониква в Нептуновия свят, човек може да преживее висше вдъхновение и да предаде творческите видения и чувствата на висшата красота, възприета в този свят.

Хармонията между Меркурий и Нептун прави ума силно склонен към отдаване на романтична съзерцателност, към общочовешки и висши мечтания, към търсене на духовността и красотата във всички неща.

Хармонията между Меркурий и Нептун е твърде важна за всички религиозни реформатори, създатели на религиозни системи, за всички пророци, съновидци с пророчески съновидения, за всички ясновидци и философи-идеалисти, носители на общочовешки идеали, за всички окултисти, за всички служители на Божествената любов, защото когато умът на човека, управляван от Меркурий, е ръководен от благотворното влияние на нептуновия свят, тогава човек най-добре схваща и разбира и оползотворява всички благословения на Божествения свят. При такава хармония между Меркурий и Нептун човек може да бъде първостепенен артист, първостепенен философ, окултист, пророк, ясновидец, психометър, телепат и пр.

Всякога да се помни и знае, че хармонията между Меркурий и Нептун може да се изрази съзнателно и в пълнота, системно и целесъобразно в пълната й сила и съдържателност едва след тридесетгодишна възраст на човека.

Преди тридесетгодишна възраст хармонията между Меркурий и Нептун се проявява главно в красиви, но нецелесъобразни, идейно неизбистрени романтични настроения или в любов към изучаване на изкуствата и всичко прекрасно.

Всичко казано по-горе за хармонията между Меркурий и Нептун може да бъде вярно и сигурно, ако Нептун е в хармония с Меркурий и в същото време е хармонизиран, т. е. е хармонично съчетан със Слънцето или има преобладаващи хармонични съчетания с добротворците.

Когато, обаче, Меркурий е в хармония с Нептун, но сам има преобладаващи нехармонични съчетания със злосторниците, в такъв случай хармонията между Меркурий и Нептун може да се сведе до безплодност.

МЕРКУРИЙ в опозиция, квадрат или полуквадрат с НЕПТУН


При дисхармонията между Меркурий и Нептун, в зависимост от силата на дисхармонията можем да съдим до каква степен човек с ума си е направил прегрешения спрямо идеите и замислите на Нептуновия свят, спрямо вдъхновението, внушението и ръководството, идещи от този свят.

Колкото по-силна е дисхармонията между Меркурий и Нептун, толкова повече такъв човек с ума си е внесъл изопачения, неяснота, тъмнина, безредие и забърканост в областта на изящните изкуства,  философията  или  религията,  главно  в  схващанията  и  разбиранията  за  Божествената
любов.

Дисхармонията между Меркурий и Нептун е свидетелство, че в минали животи такъв човек е бил окултен ученик, но не е бил прилежен в изучаването и приложението на окултните науки.

Люде с дисхармония между Меркурий и Нептун често ще изпадат в заблуждения, в неправилни схващания и разбирания по отношение проявите на Божествената любов, често ще изпадат в хаотични състояния и забърканост, особено, когато Меркурий е в дисхармония с Нептун, а самият Нептун е в дисхармония със Слънцето или има преобладаващи дисхармонични съчетания със злосторниците. В такъв случай лошото влияние върху Меркурий, т. е. върху човешкия ум, бива твърде силно и пакостно.

Но когато Меркурий има дисхармония с Нептун, а Нептун е с преобладаващи хармонични съчетания с добротворците, в такъв случай лошото му влияние върху Меркурий е слабо и не е толкова пакостно.


МЕРКУРИЙ в съвпад, паралел, съвпад в скоби с НЕПТУН


Когато човек вярва в Бога и има силна любов към него и доброто, т. е., когато в живота си се ръководи от принципите и законите на Божествената Любов, Мъдрост и Истина, гореказаните съчетания на Меркурий и Нептун действат като най-силните хармонични аспекти между тези две светила.

Когато човек не вярва в Бога и не се ръководи в своя живот от Божествената Любов, Мъдрост и Истина, разглежданите съчетания на Меркурий и Нептун действат като най-силни дисхармонични аспекти между двете светила.

Липсата на всякакъв аспект между Меркурий и Нептун показва, че такъв човек още не е направил системни и целесъобразни усилия с ума си да бъде служител, изявител и носител на Божията Любов, Божията Мъдрост и Божията Истина в живота на човеците.

9.7. АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ С ПЛУТОН


МЕРКУРИЙ в тригон, на 72 или в секстил с ПЛУТОН


Плутон е представител на подземните светове, на черната ложа и на всички паднали духове, които са най-големи противници на Божествения порядък, организатори и ръководители на всички революции и големи войни, които засягат цялото човечество.

Когато Меркурий е в хармонично съчетание с Плутон, това показва доколко човек се е научил да познава идеите, замислите и внушенията, идващи от Плутоновия свят, до каква степен се е научил да не им се поддава, а да преобръща тези влияния в ползотворна дейност.

Когато Меркурий е в хармония с Плутон, а самият Плутон е с преобладаващи хармонични съчетания от добротворците, особено от Слънцето, в такъв случай Плутоновото влияние върху човешкия ум е благотворно, умът на човека е твърде активен, неуморим и плодовит.

При хармония между Меркурий и Плутон, ако самият Плутон има преобладаващи лоши съчетания със злосторниците, тогава влиянието на Плутон върху Меркурий, т. е. върху човешкия ум, се изразява като дисхармонично, неплодотворно.

Колкото по-силна е хармонията между Меркурий и Плутон, колкото повече Плутон е хармонизиран от добротворците, толкова повече такъв човек притежава дарби и способности да разкрива и оползотворява подземните богатства, и толкова повече сили и качества притежава той
да се бори с низшите сили и тъмнината на Плутон и да ги побеждава.

МЕРКУРИЙ в опозиция, съвпад, паралел, съвпад в скоби или квадрат с ПЛУТОН

Според силата на дисхармонията между Меркурий и Плутон може да се съди до каква степен човешкият ум е податлив да бъде възприемател, носител, изявител и служител на идеите, замислите и желанията на Плутоновия свят.

Когато Меркурий е в дисхармония с Плутон, а самият Плутон е с преобладаващи дисхармонични съчетания главно със злосторниците, в такъв случай Плутоновото влияние върху човешкия ум е най-пакостно, най-съдбоносно, най-мъчително, може би и катастрофално. Умствените противоречия, ограничения, заблуждения, изопачавания и помрачавания в този случай биват трагични за човека. И при най-жизнени и най-добри условия такъв човек ще се бои и безпокои от въображаеми опасности. Такъв човек е предразположен да възприема внушенията на най-престъпните духове и да извърши най-големи престъпления, особено ако Меркурий няма никакви подпомагащи съчетания от добротворците.

При дисхармония между Меркурий и Плутон, ако самият Плутон има преобладаващи хармонични съчетания с добротворците, пакостното влияние на Плутон не е много силно.

Когато липсва всякакво съчетание между Меркурий и Плутон, това показва, че такъв човек още не се е занимавал съзнателно, системно и целесъобразно да търси причините и последиците за големите злини в живота и природата.


9.8. ОБЩО ЗА СЪЧЕТАНИЯТА НА МЕРКУРИЙ


Меркурий има главно отношение към устройството, развитието, здравето, силите, качествата, дейността и свойствата на главната нервна система - възприемател, носител и оползотворител на всички жизнедателни и творчески сили на Слънчевата и звездната светлина.

Следователно, колкото повече и по-силни са хармоничните съчетания на Меркурий с другите светила, особено с добротворците, толкова по-правилно е устройството, развитието и дейността на главната нервна система, по-добро е нейното здраве, по-издръжлива е тя, по-правилно и по- изобилно възприема и оползотворява жизнедателните творчески сили на светлината.

По количеството и силата на хармоничните съчетания, които Меркурий получава главно от добротворците, съдим за количеството и силата на висшите дарби и способности, чрез които прави връзка и има отношение и обмяна с висшите светове, откъдето получава най-висшите благословения, вдъхновения, просветления и ръководство.

Хармоничното съчетание на Меркурий с добротворците показва още, какви са благоприятните условия и възможности на човека за развитието, проявите и постиженията на висшите дарби и способности.

Според количеството на хармоничните съчетания на Меркурий и добротворците и силата на тези съчетания се съди, доколко човек е правил съзнателни, системни и целесъобразни усилия да се учи от висшите светове, до каква степен е възприел, разбрал и приложил знанията, които е получил от висшите светове, доколко човек се стреми да живее и работи съобразно Божествените закони, вложени в живота и природата, в каква степен човек правилно възприема и разбира идеите, замислите и внушенията на висшите светове, доколко се стреми и може да бъде носител, изявител и служител на Божествената Любов, Мъдрост и Истина.

Идеите и мислите, които човек възприема, допуска в ума си, занимава се с тях, са за ума
храна, от която той черпи своите сили. Те са строителния материал за устройството, силата и дейността на умственото тяло на човека.

По количеството и силата на хармоничните съчетания, които Меркурий получава от различните светила, съдим за количеството и силата на добротворните идеи и мисли, които човешкият ум възприема и придобива от тях, за творческите сили и светлината, които възприема за развитието, дейността и проявите на висшите дарби и способности.

По количеството и силата на дисхармоничните съчетания, които Меркурий получава от другите светила, особено от злосторниците, се съди за количеството, силата на нечистотата и противоестествената храна, която възприема ума, т. е. нечистите, противоестествени, разрушителни идеи и мисли, които умът е предразположен да възприема и проявява.

Учителят казва: „Идеите и мислите от всички висши светове идват в ума на човека като гости и ако човек приема в ума си такива идеи и мисли с любов, задържа ги с любов, проучва ги с любов, готов е да им служи с любов, тогава те му оставят много творчески сили и благословения, даруват му светлина, умствени и духовни богатства. Когато, обаче, човек не приема идеите и мислите на висши светове, не ги проучва с любов и не им служи, тогава те си заминават, без да оставят на човека никакво благословение.

Човек, който е отказал да приеме в сърцето си идеите, мислите, словата и внушенията на висшите светове и не им е послужил с любов, такъв човек остава без закрила от висшите светове, без тяхното ръководство, поради което той бива нападан и обсебван от идеите и мислите на черната ложа, става насилствено техен роб и носител, изявител и служителка техните желания и внушения”.

По количеството и силата на хармоничните съчетания между Меркурий и добротворците, съдим доколко човек е бил гостоприемен спрямо идеите и мислите на висшите светове.

По количеството и силата на дисхармоничните съчетания между Меркурий и злосторниците определяме до каква степен човек е робувал на низшите светове.

Народната поговорка казва: „Ум царува, ум робува, ум патки пасе”. Тази поговорка се отнася именно към Меркуриевия ум.

Когато човек се стреми с всичките си сили и любов да бъде ученик на висшите светове, тогава неговият ум добива силите и светлината да царува.

Когато човек се отказва да бъде носител, изявител и служител на идеите и замислите от висшите светове, тогава умът бива обсебван от черната ложа и той робува.

Когато човек напълно се отдаде на мързел и не иска нищо да учи, тогава умът му патки пасе.

Учителят казва: „Всичко, което се знае на теория, трябва да се приложи на практика. Само тогава то става истинско знание. В противен случай, то си остава само теория т. е. само умопостроение. Идеята е проява на умственото поле, теорията е проява на духовното поле, а приложението или практиката е проява на физическото поле. Следователно, когато всичко е проверено и - в трите свята, то става истинско познание”

Меркурий има отношение към всичко, което се прилага на практика. Следователно, по количеството и силата на хармоничните съчетания между Меркурий и добротворците съдим до каква степен практичните приложения ще бъдат сполучливи, верни и ползотворни.

Обратното, по количеството и силата на дисхармоничните съчетания, които Меркурий получава от злосторниците, познаваме количеството и силата на умствените пречки, заблуди, грешки, несполуки, т. е. съдим за несполучливото приложение на идеите и теориите.

Хармоничните съчетания на Меркурий с добротворците показват дихармата, т. е. богатствата, които човек е спечелил от висшите светове, доверието, кредита, който той има от висшите светове, благословенията, които може да разчита със сигурност, че ще получи от тях, онова, което човек е
изработил в продължение на редица животи със своите мисли.

Дисхармоничните съчетания на Меркурий главно със злосторниците е свидетелство за кармата, т. е. задълженията, които човек е образувал с мислите си по отношение на висшите светове, а също така показва нечистотата, тъмнината и безпорядъка, който той е допуснал в ума си, като е станал служител на идеите и мислите на черната ложа.

Количеството и силата на хармоничните съчетания между Меркурий и добротворците показват количеството и силата на доброкачествените, благородните материали, които човек е спечелил от висшите светове с мислите си и ги е вложил в устройството на главната си нервна система.

Обратно, количеството и силата на дисхармоничните съчетания между Меркурий и злосторниците показват долнокачествените материали, разрушителните елементи, които човек е вложил в устройството на своята главна нервна система.

Хармонията на Меркурий с добротворците е свидетелство до каква степен протичат правилно по главната нервна система жизнедателните електрически токове, които образуват светлината на ума, неговата работоспособност, издръжливост, които обуславят правилно разбиране, схващане и възприемане.

По количеството и силата на дисхармонията между Меркурий и злосторниците можем да съдим за болестните предразположения и разстройствата на главната нервна система, за правилното възприемане и протичане нажизнедателните токове (жизнедателното електричество), следователно - и за неправилното схващане, разбиране и разсъждаване на ума.

Меркурий управлява дейността на всички усетоспособности (сетива), следователно, колкото повече и по-силни са хармоничните съчетания на Меркурий с добротворците, толкова по-правилно е устроена главната нервна система и по-правилна е нейната дейност и дейността на усетоспособностите, следователно и по-правилни са възприятията и разбиранията на силите, законите, явленията в природата и живота.

Колкото повече хармонични съчетания има Меркурий с другите светила, особено с добротворците, толкова по-големи дарби и способности притежава човек за успехи в областта на естествените науки и математиката.

Най-силните, най-достоверните и постоянни прояви на Меркуриевите влияния се изразяват в движенията на крайниците, стойката на тялото и особено чрез словото. Следователно, колкото повечко са хармоничните съчетания на Меркурий с добротворците, толкова по-бързи, по-красиви и пo-пластични, по-ритмични и по-хармонични са движенията на краката и ръцете на човека, по- красиви са телесната му стойка, неговата походка, неговите жестове и неговата мимика.

Хармоничните съчетания на Меркурий с най-висшите светила, особено със Слънцето, дава най-добри словесни дарби и способности.

Колкото повече са дисхармоничните съчетания на Меркурий със злосторниците, при което той не получава подкрепа от добротворците, толкова по-нехармонични, неизразителни, несвободни или неприятни са движенията, жестовете и мимиката на такъв човек, толкова по-слабо са развити неговите речеви способности.

Силата и широтата на дарбите и способностите, които Меркурий получава от хармоничните аспекти със светилата, зависят от естеството на тези светила и силата на образуваното с тях съчетание.

Аспектите със светилата обуславят също така и условията и възможностите за развитието на дарбите и способностите, които съответните светила дават.

Светилата,  с  които  Меркурий  образува  дисхармония,  показват  какви  заложби,  дарби  и

способности липсват на човека, както и липса на съответните условия и възможности за тяхното развитие.

Връзката на Меркурий със Слънцето всякога придава на ума светлина, творчески сили и способности за схващания и разбирания на най-висшите идеи, учения, философски и естетически истини.

Хармоничните съчетания на Меркурий и Луната дават на ума богато въображение и конструктивни дарби и способности.

Хармоничните съчетания между Меркурий и Венера придава на ума Венерините положителни качества: стремеж към красотата, ред и чистота в мисли, чувства, действия и слова.

Дисхармонията между Венера и Меркурий показва липса на тези положителни качества.


Хармонията между Меркурий и Марс придава на ума положителните Марсови качества: бързо мислене, умствена работоспособност, смели замисли, борчески качества, решителност, неуморимост („ум-бръснач” - съчетание на Меркурий с Марс – „акъл море” - съчетание на Меркурий с Юпитер).

Дисхармонията между Меркурий и Марс е твърде лоша, защото придава на ума низшите Марсови качества: прибързаност, припряност, грубост, побойническа избухливост, безредност, нечистота, лакомия.

Хармонията между Меркурий и Юпитер придава на ума положителните Юпитерови качества: умствена и духовна широта, философски дарби и способности, религиозни схващания и разбирания, любов към Бога и Богопознанието, стремеж за служене на Бога, любов към обществото и обществената дейност, към социалните науки, към хуманитарните идеи и учения, към всичко ново и ползотворно за цялото човечество.

За значението на хармоничното и пълно проявено влияние на Юпитер върху ума, Учителят казва: „Люде с това влияние са образци в изпълнението на волята Божия, каквито за в бъдеще ще се проявяват”.

Хармонията между Меркурий и Сатурн придава на ума редица положителни Сатурнови качества: дълбочина и сила на мисълта, идеите и замислите, дълбочина и сериозност на характера, търпеливост и устойчивост, постоянство в идеи, убеждения и начинания, съзнание за дълг и отговорност пред човеците и Бога, стремеж за довършване на всяка започната работа, тактичност и внимателна и предпазлива обхода.

Такива люде са създали всички ползотворни закони и обществени системи.

Дисхармонията между Меркурий и Сатурн влияе на ума с редица пакостни качества: подозрителност, недоверчивост, мнителност, ревнивост, скъперничество, егоизъм, безсърдечност, ограничени схващания и разбирания, фанатичност, лъжовност, демагогство, всякакви умствени изопачавания, разрушителност.

Това са най-жестоките човешки умове, създатели на най-пакостни идеи и учения, изпълнени от край докрай със заблуди.

Хармонията между Меркурий и Уран, в зависимост от нейната сила, дарява човешкия ум с повечето положителни Уранови качества.

Между митологичните герои, най-типичен представител на Урановото влияние е Прометей. Следователно, колкото по-силна е хармонията между Меркурий и Уран, толкова повече и по-силни са Прометеевските дарби, способности и качества у човека: независимост, самостоятелност, оригиналност,  изобретателност,  всестранни  творчески  и  реформаторски  способности  и  дарби, ненавист към установеното и обикновеното, висша социална нравственост.

Хармонията между Меркурий и Уран дава дарби и способности за изучаване и разбиране на всички окултни науки и особено на АСТРОЛОГИЯТА. Човек с хармония между Меркурий и Уран може да стане окултен ученик. Създателите на всички окултни учения са имали голяма хармония между Меркурий и Уран.

При дисхармония между Меркурий и Уран човек притежава много отрицателни Уранови качества. Люде с такива умове съзнателно или несъзнателно изопачават окултните идеи и учения, изразители са на Ницшеански и подобни лъжефилософски идеи и стремежи, свързани със свръхчовешко високомерие, със страст за господство и с презрение към обикновените или слабите.

Хармонията между Меркурий и Нептун придава на човешкия ум най-хубавите Нептунови качества: любов към всички мистични учения и идеи, дарби и способности за пророчески съновидения, телепатични и психометрични способности, гениални заложби изобщо.

Дисхармонията между Меркурий и Нептун прави човешкия ум ексцентричен, хаотичен и неопределен, неориентиран, непрактичен, разсеян, занесен. Артисти с дисхармония между Меркурий и Нептун често създават всевъзможни изопачени възгледи в изкуството (кубизъм, сюрреализъм и др.).

Хармонията между Меркурий и Плутон придава на човешкия ум положителните Плутонови качества: дарби и способности за съпротива срещу всякакви изкушения и съблазни, за използване на подземните богатства.

Дисхармонията между Меркурий и Плутон показва податливост на ума към всякакви изкушения и съблазни, към всякакви заблуди и прегрешения.

Чрез Меркуриевия ум става зачеването, раждането, осъществяването и приложението на всички идеи и замисли на земята, идещо от висшите и низшите светове.

Чрез Меркуриевия ум човек може да изучава и разбира силите, законите и явленията в природата и да се ползва от тях.

Чрез Меркуриевия ум човек пуска корените на своя умствен живот в природата.

Чрез Меркуриевия ум човек придобива силите, благословенията от Слънчевата светлина, въздуха, храната и водата.

Меркуриевият ум управлява физическото тяло на човека. Всякакви придобивки, постижения, мечти и копнежи по отношение на земния живот се осъществяват чрез Меркуриевия ум.

Учителят казва: „Меркуриевият или природният ум е основата, върху която се изграждат всички останали умове на човека”.

Меркуриевият ум е свързан с човешкото съзнание. Следователно, колкото повече и по-силни са хармониите на Меркурий с добротворците, толкова по-съзнателни са умствената дейност и животът на човека, по-големи са стремежите му към висшите светове и обратно: колкото повече са дисхармониите на Меркурий с другите светила, особено със злосторниците, толкова по-беден е човешкият ум, по-несъзнателен е животът на човека и по-често той е обсебван от низши желания.

Меркурий е наричан „секретар на Боговете”, защото, както се вижда от символа му, той има връзки и отношения с всички светове, следователно, от ума на човека зависи какви ще бъдат връзките му, отношенията и обмяната му с различните светове.

Когато Меркурий има най-силна хармония със Слънцето, а същевременно образува най-силни хармонични съчетания с Юпитер, Уран и Нептун, тогава със сигурност може да се твърди, че умът на такъв човек е надарен с гениални дарби и способности, с голяма творческа сила и светлина. Такъв човек може да се прояви като гений в областта на науката, изкуствата, философията, религията,   астрологията,   електрофизиката.   Такива   люде   са   гениални   творци   и   големи преобразователи в много области на живота.


Когато  Меркурий  има  само  силни  дисхармонични  съчетания  със  злосторниците  и  няма
никакъв подпомагащ хармоничен аспект с добротворците, това показва тежка карма на човека, който с ума си многократно в минали животи е нарушавал Божествените закони, направил е с него много престъпления, поради което своята умствена карма той ще изплаща през настоящия си живот с тежки заболявания на главната нервна система, с душевни разстройства и умопобъркване.

Добротворното светило, с което Меркурий образува най-силно хармонично съчетание, е главен ръководител на човешкия ум и за връзка на човешкия ум с Божията Любов, Мъдрост и Истина.

Злосторното светило, с което Меркурий образува най-силен дисхармоничен аспект, служи като най-силен изкусител, създател на разни пречки и мъчнотии, породител на прегрешения или заблуди.

Количеството и силата на хармоничните съчетания между Меркурий и добрстворците показва доколко умът на човека се е научил, вижда и разбира проявите на човешкия живот и в природата, доколко човек мисли за доброто, обича доброто, стреми се към доброто, прилага доброто, върши добрини, доколко човек е възлюбил Бога с ума си, доколко мисли за Бога и вярва в него, доколко познава проявите на Бога.

Количеството и силата на дисхармоничните съчетания между Меркурий и злосторниците свидетелстват до каква степен умът на човека се е отклонил от Божествените закони, от пътищата на Божествената любов, мъдрост и истина, до каква степен човешкият ум е станал носител, изявител и служител на лъжата, насилието, на идеите и замислите на черната ложа, до каква степен умът му е обхванат от тъмнината, нечистотата и заблуждението.

Учителят казва: „Всички красиви образи в природата и живота на човека са прояви на Бога.”

Колкото повече човек съзнателно, системно и постоянно наблюдава и съзерцава красивите образи, толкова повечко и по-съвършено се развиват и действат висшите дарби и способности на неговия ум. Силите, излизащи от тях, служат за правилното развитие и правилната дейност на висшите дарби и способности.

Следователно, който иска да развие висши дарби и способности, нека постоянно да наблюдава всички красиви образи в природата и всички красиви форми, черти и прояви у човека.

В природата най-красиви са изгревите на Слънцето.

Човек трябва съзнателно да отбягва всички грозни образи и впечатления, защото те действат разрушително върху главната нервна система, убиват всички висши дарби и способности.

Човек е създаден да изучава само красивите прояви в природата и в човешкия живот, да изучава пътя на доброто, както и на неговите плодове.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ