НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

X. Пеню Ганев и Пророчеството на Духа Господен

ТОМ 16
Алтернативен линк

X.

Пеню Ганев и Пророчеството на Духа Господен


Вергилий Кръстев1. Когато свършихме работата по записване спомените на Пеню Ганев през 1973 год., то Пеню отвори Библията, за да види какво ще му се падне от нея и каква ще бъде повелята на Небето. Това е един метод, препоръчван от Учителя. Когато човек започва една работа за Господа, да отвори Библията, след като си е направил нужната молитва. И каквото ти се падне от нея, това означава не пророчество, а показва при какви условия ще работиш и какво трябва да преодоляваш, за да я реализираш. И когато свършиш работата си, също трябва да я повториш, за да видиш какво ще излезе от всичко това. Аз заварих възрастните приятели, когато започваха да работят с мен, да отварят Библията си и тогава се съгласяваха. Но не ми казваха какво им се е паднало. Криеха от мен, но ме поглеждаха уплашено. Но им свърших работата. Ето това е важното. Свърших я с помощта на Небето и на Онзи, който ръководеше Програмата за отпечатването на поредицата „Изгревът".

2. И така, Пеню Ганев отвори Библията си и му се падна да прочете от пророк Исая глава 38 на стр. 581 от старото издание на голямата Библия. Това е онзи пасаж от глава 38 от стих 1 до стих 9, където цар Езекия се моли на Господа да му продължи живота, понеже е ходил в пътеката Господня, а сега се лишава от остатъка на годините си (стих 10). Моли се, понеже има работа да върши за Господа и за народа си. И чува Господ молитвата му и притурва към годините му цели 15 години. И като знамение на Господа, дните се връщат назад с десет степени от слънчевия часовник, т. е. продължава му се с 10 години животът. Това е, което прочете на глас Пеню Ганев пред мене. И аз си го записах. И пазих листчето до 2002 год. И тази година го показах на сина му Петър, преснех му страницата от Библията и му написах с цифри Знамението Господне, което се отнася за баща му Пеню и че това всичко, което е писано, трябва да се сбъдне в тази 2002 година. Занесох му го, връчих му го, за да знае защо го върша и защо бързам за тази 2002 година. И ето ви сега обяснението на Знамението Господне. Много е просто и много трудно за обяснение и проумяване.

3. Първо цитираме глава 38 от Исая, от стих 1 до стих 9, от стр. 581 на старата Библия по стария правопис:
Исаия, глава 38:

(1) В онЪзи дни разболЪ се Езекия до смърть; и дойде при него пророкь Исаия, Амосовий синъ, та му рече: така говори Господь: Нареди за дома си; понеже ще умрешь, и нЪма да Живьеш. (2) Тогазъ обърна Езекия лицето си къмъ стЪната, та се помоли Господу (3) и рече: Моля се, Господи, помни сега какъ ходих прьд тебе съ истина и съ цЪло сЪрдце, и направих угодното предь тебе. И плака Езекия съ голъмъ плачь. (4) И бидЪ слово Господне къмъ Исаия и рече: (5) Иди та кажи на Езекия: Господь Богъ на Давида отца ти така говори: Послушахъ молитвата ти, видъхъ сълзите ти: ето, аз ще притуря на дните ти петнадесеть години. (6) И ще освободя тебе и този градъ от ржката на Асирийския царь, и ще защитя този градъ. (7) И това ще ти бжде знамение от Господа, че ще направи Господь това нЪщо, което говори: (8) Ето, ще върна десеть степени назадь сЪнката на стьпенить, по които е сльзла въ сълнечния часовникъ на Ахаза. И върна се слънцето десет степени, прЪзъ които бе слЪзло.
(9) Това е писаното отъ Езекия Юдиния царь, когато се разболЪ и оздравЪ отъ болестьта
си:

4. По силата на това Знамение Господне, то Пеню Ганев бе освободен и отвътре, и отвън. Така можа да работи с мене от 1973 година. Тогава записахме спомените му и той ги записа в тетрадката си. Тогава правихме първия коментар на снимките му от снимка № 1 до снимка № 342 - всичко 342 снимки. Или 342 = 3 + 4 + 2 = 9. Числото 9 е завършек на една работа, благословение от намението Господне. И сега, през 2002 год., трябва да я реализираме.
И като прибавим към 1973 година онези 15 години, които му притуриха от Духа Господен чрез Знамението от Библията от стих 1 до стих 9. Или: 1973 година + 15 години = 1988 година. Това бяха годините, когато работих с него и когато направихме втория коментар на снимките му през 1986 година. Това бяха годините, които бяха отпуснати за него. И той не ги пропиля, а се съхрани в тях и работихме с него. Дано успеем сега да си довършим работата.

5. А за мен също важаха тези 15 години, защото аз работих с него. На мен също ми беше отпуснат кредит от 15 години да довърша неговата работа. Или, по точно: 1988 година +15 години = 2003 година. Това бе крайният срок, отпуснат ни от Небето, когато трябваше да отпечатим неговия материал в поредицата „Изгревът". И аз не случайно бързах. А онези от другата страна също бързаха и ми пречеха, защото също знаеха за Знамението. Навремето пророк Исая бе предупредил цар Езекия, че след неговата смърт ще паднат синовете му под робство на Вавилонския цар, заради престъпленията пред Господа на юдеите (глава 39, стихове 3 ^ 8). И това става. А сега, през 2002 година, какво ще става? Сега трябваше да се издаде, до 2003 година. И след това се предава неговият труд в ръцете Господни, чрез Знамението Господне. А каквото има да става след това, съгласно Знамението Господне, то ще стане. Ще си го проверят българите и последователите на Учителя Петър Дънов, непременно ще го проверят, а ние ще бъдем живи, та да го опишем, да се знае, че е било и че се е сбъднало всичко това.

6. Пеню Ганев си заминава през 1992 год. на 96-годишна възраст. Е, не бяха малко тези години. Но той не ги пропиля, а работи със Словото на Учителя Петър Дънов и свиреше непрекъснато с цигулката си песните на Учителя. Това виждаха всички и му се чудеха. Не можеха да си обяснят защо е всичко туй. И се плашеха от туй непознато за тях явление. А обясненията бяха в това, че той имаше жизнен кредит чрез това Знамение Господне. Той го получи и не го пропиля, този жизнен кредит. И го получи заслужено, защото беше ходил в Пътеката Господня, в Истина и с цялото си сърце. Онова, написаното в глава 38 от пророк Исая в стих 3 се отнасяше и за Пеню Ганев. Аз съм свидетел на това и никой от близките му и познатите не можеше да не се съгласи с това.

7. А сега ще се спрем на останалата част от Знамението Господне. Господ връща слънцето с 10 степени назад, през които то бе слезнало в слънчевия часовник на Ахаза, Господ връща слънцето 10 степени назад, връща с 10 години назад. А това означава, че дава 10 години кредит на Пеню и му се удължава животът с 10 години. Това е записано и дадено чрез Знамението Господне, което се даде и на Пеню Ганев. И аз бях свидетел. И го проверих, че се сбъдна.
И така, Пеню Ганев си заминава през 1992 година и с това приключва неговият земен жизнен кредит на живот на земята. И ако прибавим кредите от 10 години, ще видим следното: 1992 година + 10 години = 2002 година. Така че аз имам кредит от време до края на 2002 година да издам неговия материал. Е, постарах се това да стане. Опитаха се мнозина да попречат това да се осъществи, но Знамението Господне шествуваше със своята Сила и Мощ.

8. Така аз, Вергилий, през 2002 година издавам неговия материал, поместен в поредицата „Изгревът" том XVI, според Пророчеството на Духът Господен. И както пророк Исая бе казал в глава 38, стих 20: „Господ е спасение мое; за то ще пеем моите песни със струни във всичките дни на живота ни в дома Господен." Аз бях свидетел, че всичкото туй знамение на Пророчеството се изпълни. А отпечатването на „Изгревът" том XVI доказва именно това. Доказва, че Господ е жив и живи са Силите Господни за онези, които ходят в пътищата Господни. Амин.

9. И вчера, и днес, и утре Господният Дух работи с онези, които вървят по Неговите пътища, изпълняват Неговите повеления и не престъпват заповедите му.

Господният Дух на Силите работи за онези, които са с чисто сърце, със светъл ум и с прави постъпки пред Господа.

Ето така работихме ние неколцината, осъществяващи Програмата на „Изгревът" - една работа, започната от времето, когато Пеню Ганев се е приближил до Учителя Петър Дънов, вървял е по пътищата човешки с Господнята закрила, понеже бе спазил законите от живото Слово на Учителя Петър Дънов. Не само спазил, но е живял с тях. Ето, това е обяснението на Знамението Господне и за Духа Господен, Който осъществи всичко това в том XVI на „Изгревът", чрез Силата Господня, защото Господ на Силите е с нас. (Псалом 46, ст. 7)

А защо ли? Защото Господ на Силите е Цар на Славата и Цар до вечни времена. И е записано в книгата Господня. Ето как.

„Велик е Господ наш, и Силата Му велика,
Разумът Му е безкраен.
Господ въздига смирените.
А нечестивите унижава дори до земята."
(Псалом 147, ст. 5)

„Блажено онова племе, на което Бог е Господ,
народът, когото е избрал за наследие Свое."
(Псалом 33, ст. 12)

„Господ на Силите, Той е Цар на Славата."
(Псалом 24, ст. 10)

„Господ е Цар във век века."
(Псалом 10. ст. 16)

А Учителят Петър Дънов е Всемировият Учител на Вселената. В Него бяха Божият Дух, Христовият Дух и Господният Дух. В Него бе Светата Троица. И Словото Му бе Слово на Бога. Амин.

11.45 ч, 28 август 2002 година
Вергилий Кръстев


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ