НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

10_03 Космогония и слово на Всемировият Учител Беинса Дуно

студия Върху СлоВото на ВсемироВия Учител от д-р Вергилий КръстеВ ТОМ 1
Алтернативен линк

"Всемировият Учител Беинса Дуно и България"


За да дойде Учителят на човечеството, първо - трябва да се преродят всички стари пророци от Стария Завет в даден народ. Не само да се родят в него, но и да се изявят.

За да дойде Мировият Учител, второ - трябва да се преродят всички апостоли от Новия Завет в даден народ. Не само да се родят, но и да се изявят.

За да дойде Всемировият Учител, трето - трябва да се преродят в даден народ всички царе, императори, папи, патриарси, философи, всички учени от древността, всички основатели и водители на старите и съвременните религии в света, всички онези, които са сътворили старата и новата цивилизация от историята на човечеството. Не само да се родят, но и да се изявят.

Едните представляват основата на Хеопсовата пирамида, вторите - средата, третите - върха на пирамидата. И чак тогава, най-накрая, на върха на тази общочовешка пирамида на земната цивилизация откакто свят светува застава Всемировият Учител.
Всемировият Учител е от Божествена еволюция. Всемировият Учител идва от Божествения свят. Всемировият Учител е изпратен от Бога.
Този народ, който бе подготвен за идването на Всемировия Учител на земята, е българският народ. Този народ съществуваше като една Божествена монада още от предисторическо време. Българският народ бе подготвен от Небето от 5 400 години за идването на Всемировия Учител. Днес той представлява една трояка здрава сплав. Траките от тази сплав донесоха мистичната и духовна нагласа на този народ. Славяните донесоха духа на жертвата и саможертвата за общото. Прабългарите внесоха своите знания за окултизма и волевия елемент. Днешният българин е съставен от тези три елемента, но е застъпен различно при всеки един от тях. Общото, което обединява тези три елемента е, че този народ е определен за своята историческа мисия за днешното и идното човечество. България е Обетованата земя на съвременното човечество, защото тук дойде Всемировият Учител. Тук, в този народ, по времето на Школата на Всемировия Учител се преродиха всичките пророци на Стария Завет, апостолите на Новия Завет и всичките водители на човечеството от Петата раса. Това представлява българският народ по времето на идването на Всемировия Учител - Беинса Дуно - от 1864 до 1944 година. Това представлява българското подсъзнание, съзнание, самосъзнание по времето на Всемировия Учител. А за идването на Космическото съзнание, за свръхсъзнанието между този народ може да съдим по Словото на Всемировия Учител - Беинса Дуно.

А онези, които проучават Словото Му и живеят по него са ученици на Бялото Братство. Учениците са строго определени и изпратени от Небето между този народ. Това Слово бе дадено за учениците, за да го претворят в Сила и Живот между българите и славянството. И оттам да го предадат на днешното човечество, а чрез него на идното човечество на Шестата раса, която идва.
А това е расата на человеческите синове на Духа Божий, синовете на Светлината и Виделината на Духа Христов.
Учителят бе в кръв и плът между българите и славянството. Мировият Учител бе в Дух и Сила между българите и славянството. Всемировият Учител бе в Слово! Словото Му бе от Бога и Бог бе Словото Му в Слава Божия между българите и славянството.
Той, Всемировият Учител е Все и Вся за днешното и идното човечество от Шестата раса.
Ние, последователите на това Учение не показваме Учителя. Той бе изявен в Святия Дух на Словото Си. Той е в Словото Си.

Ние, последователите на това Учение, не доказваме Мировия Учител. Той бе проявен в Живот и Сила чрез Христовия Дух. Ние Го видяхме чрез живота Му на земята между человеческите синове. Ще го намерите в Словото Му.
Ние, последователите на това Учение, не обясняваме Всемировия Учител. Той бе проявлението на Бога в Битието и Небитието. Той задвижи человеческата еволюция напред към Новото човечество, което ще дойде в Шестата раса - човечеството на синовете Божии, синовете на Виделината, синовете на Светлината. Тях ще ги откриете чрез Словото на Всемировия Учител - Беинса Дуно.

Той, Всемировият Учител е Все и Вся. Той е Цар на царете, Господ на господарите, начало и край на нещата във всичко и навсякъде. През всичките векове Той е Един и Същий - Духът Вечен.
Той, Всемировият Учител е Все и Вся. Той обединява Битието и Небитието чрез Вселената на Христовия Дух.
Той, Всемировият Учител е Все и Вся. Всемировият Учител е първото ограничение на Бога. Той е самоограничението и проявлението на Бога във Вселената:

Защото над Всемировия Учител стои Господният Дух на Силите. Защото над Мировия Учител стои Христовият Дух.
Защото над Учителя стои Святият Дух на Славата на Бога.
Защото Учителят с Духа Божий, т.е. Святия Дух на Славата Божия и Мировият Учител с Христовия Дух, и Всемировият Учител с Господният Дух на Силите - те и тримата съставляват едно цяло на Великия Учител на човечеството, на Битието и Небитието на Вселената. Великият Учител е Светата троица на Божествения Дух, на Господния Дух и на Христовия дух.
Защото Божественият Дух слиза върху Учителя. Защото Христовият Дух се вселява в Мировия Учител.

Защото Господният Дух на Силите задвижва Вселената и тя се проявява като Святия Дух на Словото на Всемировия Учител.
"В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин."
Защото Отец е Божественият Дух. Защото Синът е Христовият Дух. Защото Святият Дух е Словото на Всемировия Учител.
Преди 2 000 години дойде Синът Божий. Дойде Исус Христос в
Израиля.
Преди 2 000 години Христос и Христовият Дух донесе нова Светлина чрез Слово и Сила и отвори път между Небето и земята за човешките души.
Христовият Дух вля нова Космическа Сила, за да задвижи вчерашното и днешно човечество по пътя на Еволюцията му чрез Христовия Дух. А пътят на человеческите синове на земята към Бога е чрез Христовия Дух.
Днес дойде Отец. Дойде Бащата. Дойде в България.
Днес Бащата донесе Виделина за человеческите синове чрез Словото Си и прокара пътя на човешките души към Бога. Той прокара път за слизане и възлизане на Синовете на Виделината.
Бащата е Всемировият Учител и е изявата на Бога чрез проявлението на Господния Дух на Силите във Вселената на Битието и Небитието и чрез Христовия Дух на Единението, Обединението, Съединението, и чрез Словото на Святия Дух.
Да, ако преди две хиляди години дойде Синът Божий, то днес дойде Бащата...

Ако преди две хиляди години дойде Синът Божий чрез Исус Христос, то днес Бог дойде чрез Бащата, чрез Всемировия Учител - Беинса Дуно. Дойде на земята всред народа български, в Обетованата страна от Духа Божий - майка България, светилница и хранилница на Словото Му. Амин.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ