НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИСТИНСКАТА ПАНЕВРИТМИЯ

ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ ТОМ 23
Алтернативен линк
Намерени са 20173 думи в 0 изречения за : '������������������������������������������������������������������' в текста.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИСТИНСКАТА ПАНЕВРИТМИЯ


А. Резюме на сказката върху Паневритмията, изнесена от д-р Филип Стоицев в периода 1946-1947 г.
Б. Бележки на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев

I. Защо се повтаря 4 пъти упражнението «Евера» от Паневритмията.

II. Как бе създадено упражнение № 16 от Паневритмията «Изгрява Слънцето». И защо се правят опити да се играе погрешно?

III. Как Учителят Дънов разтваря затворения музикален кръг на българите. И кои са тези, които днес отново го затварят. И защо?
IV. «Първият ден на пролетта» ново откритие. Има 18-и такт без удължение, само един тон. Няма 19-и такт, който се появява в отпечатаната «Паневритмия» от 1938 година. Оригиналът сам си говори.

V. Завещанието на Васко Искренов за предаване на негативите и неговите снимки на Вергилий Кръстев.


А. Резюме на сказката върху Паневритмията, изнесена от брат Филип Стоицев


Драги сестри и братя,

Същественото, което изнесох на тази сказка, се оформи в няколко предложения, засягащи хореографичната и музикалната страни на Паневритмията.

По отношение на хореографичната страна предложих:
1. Да се играят упражненията правилно, защото Учителят е вложил във всяко упражнение дълбок вътрешен смисъл.

2. Да се съберат онези сестри и братя, които са присъствували на раждането на упражненията, за да се изгладят различията по някои движения.

3. През време на играта да не се говори в кръга и в оркестъра.

4. При присъединяване или напущане на кръга да не се прекосява същият.
5. Да се определи за дните без беседи, точният час на започване играта в зависимост от изгрева на Слънцето, за да могат всички да идват навреме. Сега се започва в съвсем неопределен час.

6. Учителят е казал, че може да се играят в делнични дни, един ден упражненията, стоящи на четен пореден номер, друг ден на нечетен. Това внушение на Учителя да се изпълни, защото има следните добри страни:

а) Ще се свършва по-рано;

б) Чиновниците ще могат спокойно да играят и отидат на работа;

в) Не ще се получи даже и след години пресищане от всекидневното повторение на цялата Паневритмия.

7. Да се уреди опреснителен курс по Паневритмия за всички желающи да играят правилно упражненията. Най-малко шест души, които владеят добре упражненията, ще бъдат ръководители на този курс. Курсът ще бъде поне веднъж седмично, на голямата поляна, в определен по общо желание ден и час.

8. Ръководителите на този курс ще останат като постоянни за новодошлите в Братството.
9. Всяка година да се изнася от различни наши приятели по една сказка върху Паневритмията, придружена от образцова демонстрация. Учителят желае Паневритмията да се въведе като метод за работа в училищата, казармите и т. н. Да работим за това.

По отношение на музикалната страна предложих:
1. Да се свири двугласно, като музикантите на Изгрева се разберат коя аранжировка ще се свири временно.

2. Да има поне две групи от музиканти, които да се сменят. 23-ма наши приятели ще дадат съдействието си.

3. Да се свири хубаво, ритмично, чисто. Да се направят няколко репетиции за уеднаквяване темпата.
4. Настройването на инструментите да става в определени кратки паузи през няколко упражнения.

5. Да се възприеме музикалното командване на Паневритмията с тъй наречените сигнали, които и сега се дават от брат Симеонов. Сигналът един-два начални такта на упражнението, което ще се играе, ще се дава след кратката пауза между две упражнения. Той има двояко значение:

а) ще подсеща играчите кое упражнение следва и

б) че след сигнала ръцете трябва да се поставят в изходното положение на упражнението, ако има такова, защото няколко секунди след сигнала упражнението ще започне без друга команда. Това ще внесе много голямо единство при започване и свършване упражненията.

След сказката и илюстрацията се изказаха няколко души. Пролича у всички желанието тези предложения, в по-голямата си част дадени от Учителя, да се разгледат и обмислят, и ако са в състояние да подобрят качествено играта и музиката на Паневритмията, да се възприемат и приложат в най-скоро време.


Брат д-р ФИЛИП Стоицев


Бележка на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев:

Настоящият текст е отпечатан в печатницата на «Изгрева», която е затворена през 1950 г. Така че това е изнесено около 1946-1947 г.


Б. Бележки на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев


I. Защо се повтаря 4 пъти упражнение № 11 «Евера», от Паневритмията


1. По този въпрос бе споменато в «Изгревът», том XV, стр. 914, точка «Г».

2. Предварително трябва да знаете какво означава отварянето на «порти» в кръга на «Паневритмията». Обикновено разстоянието между двойките трябва да бъде една ръка. Но когато се увеличава това разстояние на 2-3 метра, получава се отвор в кръга на Паневритмията, който Учителят е нарекъл «порти» и това е пробив. А целта е в този процеп и чрез тази порта да влязат представителите на Черната ложа, да смучат и да вземат енергията на Паневритмията. Това се прави непрекъснато, защото това не се знае и не се спазва. А е описано много добре в «Изгревът».

3. Ето, сега създават друга порта с упражнение №11«Евера». Започват да удължават упражнението, като го повтарят 4 пъти. А какъв е смисълът на упражнението, е описано в «Изгревът», том XV, стр. 914, точка «Г». Прочетете си я.

4. В «Изгревът», том XXI, на стр. 982-983 се обяснява защо са въвели свиренето 2 пъти с 2 повторения. Ето защо бяха публикувани нотите на «Евера» на стр. 984 и със звездичка (*) бе обозначено какво се повтаря по оригиналния текст. На стр. 985 бе поместено същото упражнение с нотния текст и с думите.

5. Сега също ще приложим тези 2 страници за доказателство на нашата бележка, че се свири един път до края и повторението започва оттам, където е обозначено с две точки (  :  ). И пак до края се свири.

6. Прилагаме по една страница «Евера» от изданието на Паневритмията от 1938 г. и от изданието от 1941 година.


Публикувано изображениеПубликувано изображение

II. Как бе създадено упражнение № 16 от Паневритмията -

«Изгрява Слънцето». И защо се правят опити

да се играе погрешно?


1. За създаването на това упражнение разказва Елена Андреева в «Изгревът», том I, стр. 523. Това упражнение е съставено от две песни, две мелодии, които се свързват. Как е станало това, вж. на стр. 551.

2. Двете песни са публикувани в песнарката на Мария Тодорова на стр. 58. А на стр. 187 е отбелязано кога са дадени тези две песни.

3. Първата песен, която е дадена от Учителя, е «Сила жива, изворна, течуща», на 12.Х.1922 г. на лекция на Общия окултен клас - 2-ра лекция, от 7 до 11 страница.*

4. Когато Учителят е предал тази песен, учениците са били в клас, седнали, сблъскани един до друг, без да имат пространство, и са правили движенията на два тласъка отдолу нагоре. А упражнението е дадено като цяла музикална фраза, без прекъсване. Стенографката Елена Андреева го записва както трябва да бъде, но после другите се противопоставят и то остава на два тласъка. Вж. «Изгревът», том I, стр. 551.

5. В издадената лекция № 2 е описана цялата обстановка. На стр. 9 е описано,, че думите и тоновете в това упражнение са нагласени във възходяща степен. Това означава, че е една музикална фраза и потвърждава това, което казва Елена Андреева. Необходимо е изучаване на тази лекция.

6. За думите «Зум-Мезум» е написано на стр. 9, че са равнодействуващи сили, които регулират всичко. А «Тумето» е резултатът на тези сили.

7. Ето защо, първо трябва да приемем от Природата сила, а това става със «Зум» и прибиране на ръцете при гърдите. И след това тази сила, преминала през тебе, трябва да я върнеш. Това става с «Мезум» и ръцете отиват напред с длани нагоре и раздават. Това е нагледно показано как действува равнодействуващата сила. Проблемът е описан в «Изгревът», том XXII, стр. 375.

8. В последните години го играеха обратно - първо разтваряха ръцете, а после ги прибираха. А защо? За да се нарушат равнодействуващите сили. Необходимо е да разучите много добре тази лекция на Учителя. Само така ще разберете защо и как е станало отклонението. То е също път и се управлява от някого.

9. Песента «Изгрява Слънцето» е дадена на 22.Х.1922 г. на Общия окултен клас, 4-та лекция. Проучете я. Там ще разберете как Учителят я свързва със «Сила жива, изворна, течуща». И защо я свързва. Необходимо е студия и обучение.

10. Песните на Учителя трябва да се проучават. А как това да стане, е отбелязано в «Изгревът», том IX, стр. 857-859. Но това ще бъде за едно следващо поколение, защото днешните музиканти това не могат да изпълнят. Те отхвърлят «Изгревът» и «Изгревът» е заключен за тах с 9 катинара.

11. Ето защо тук прилагаме нотните текстове на «Изгрява Слънцето».

---------------------
* ПРАКТИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА МУЗИКАТА: 2-ра школна лекция на Общия окултен клас (II година). 12.Х.1922, четвъртък, Ст. София. - В: Окултни лекции, дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство. II година. София, 1922-1923.Публикувано изображение


Публикувано изображение


III. Как Учителят Дънов разтваря затворения музикален кръг на българите. И кои са тези, които днес отново го затварят

1. За пръв път научаваме от разказа на Пеню Ганев в «Изгревът», том XVI, стр. 130-155, за «Затворения музикален кръг и «Слънчеви лъчи». А Учителят Дънов отваря този кръг, в който са затворени българите от векове. А как е направил това, вижте в разказа на Пеню.

2. А откъде започва отварянето на този кръг, с което започва пробуждането на човешкото съзнание, е описано на стр. 135. Започва от думите «Ти си ме, мамо, човек красив родила, умен да стана, добре да мисля, добре да любя. Туй животът е на Рая.»

3. На стр. 160-163 в «Изгревът», том XVI, е предаден музикалният текст на «Слънчеви лъчи». На стр. 163 със звездичка (*) е отбелязано откъде се излиза отзатворения музикален кръг.

4. На стр. 164 са дадени обяснения. И затова никой от музикантите не може да се оправдава, че не знае.

5. На стр. 163 в «Изгревът», том XVI, на самия музикален текст се вижда много добре, че има две точки знак за повторение на строго определено място.

6. Но ето, явяват се тези, които искат да «отворят порти» и да разбият «Слънчеви лъчи». Те вкарват допълнителни куплети, за да я разбият. И това сполучват, защото всички им се подчиняват. Обясняват, че Учителят ги е дал на Лиляна Табакова. Това е така, но те са за концертно изпълнение, а не за Паневритмията, та с тях да се «отварят порти». И всички последствия и трагични обстоятелства, които се изляха над България, се дължат на това. Първо бяха палежите на горите, после - политическите кризи, после - наводненията. И сега цялата страна е разрушена. Дължи се именно на това. Това е описано в «Изгревът», том XV, стр. 911-922, 922-927; том XXI, стр. 982-987.

7. Това е сполучлив опит за онези, които се стремят отново да затворят музикалния кръг на българите и да ги обрекат на вечно робство, като «отворят порти» в Паневритмията.

8. Ето защо се публикува музикалният текст на «Слънчеви лъчи».


Слънчеви лъчи. Музика, движение и говор от Учителя. София, 1942, стр. 6.


Целият музикален текст е публикуван в «Изгревът», том XVI, стр. 160-164.Публикувано изображение
IV. «Първият ден на пролетта»

Ново откритие: Има 18-и такт без удължение, само един тон.

Ново откритие: Няма 19-и такт. Той се появява по погрешка в отпечатаната през 1938 г. «Паневритмия». Оригиналът сам си говори.

1. Ето сега ще ви представим един пример, как е нарушена Паневритмията още от самото начало на нейното издаване чрез печатно издание. По времето на Учителя не е имало такъв проблем, защото правилно е свирена. Това са го знаели музикантите, които днес ги виждаме в отпечатаните снимки в «Изгревът», когато показват как се е играела Паневритмията на Изгрева. Но след отпечатването на «Паневритмията през 1938 г. се появява проблемът за т. нар. тек тактове и за смяна на крака. И то поради печатна грешка волно или неволно.

2. Първите музиканти, които са свирели Паневритмията на поляната на Изгрева, са познавали проблема и са свирели така, както са я научили от самото начало. След отпечатването на Панервитмията през 1938 г. възниква този проблем, но те не са го описали, защото за тях е бил от ясен по-ясен и не е имало човек, който да седне и да го опише. Следващите музиканти се ръководят вече от отпечатаната Паневритмия от 1938 г. Ето тук виждаме в спомените на Димитър Грива в «Изгревът», том VIII, стр. 207, че той също е имал проблем с това упражнение и го е оправил в своята Паневритмия за оркестър.

3. Музикантите бяха въведени в големи борби помежду си още в самото начало на създаването на Паневритмията. Те продължават с годините. Ето, с издаването на «Паневритмия» през 1938 г., то първото упражнение, «Първият ден на пролетта» започва с грешка. Тази грешка върви с него години наред от 1938 г. до 2006 г. всички, които пишат и издават Паневритмии след 1990 г. до 2006 г., се чудят как да разрешат този проблем с т. нар. тек тактове. Проверете сами в различните им издания как това се прави. Ще се учудите на умението им.

4. През 2006 г. бях представил музикален архив, предаден ми от Мария Тодорова, на Ефросина Ангелова-Пенкова, за да може с Благовест Жеков да го прегледат, да го систематизират и да се открият в него много забулени тайни. И както го преглеждат лист по лист, то изведнъж Благовест Жеков, както държи в ръцете си един лист оригинал, извиква: «Открихме! Открихме! Ето отговора на въпроса защо, като свирим, следващото движение започва с ляв крак. И досега съм се чудил защо следващото упражнение започва с ляв крак.» Това са думите на Благовест Жеков в този исторически миг.5. А откритието се състои в това, че в оригиналния музикален текст на«Първия ден на пролетта» от 19 май 1932 г. липсва 19-и такт, а има само 18-и тактбез удължение, само един тон. И това откритие разрешава веднага всичкизатруднения при изпълнението на това упражнение. Благовест Жеков изразижелание, поиска да го съобщим на всички. Ето, това го правим. Съобщаваме гона всички.

6. Изисках от Ефросина да се преснеме това упражнение по оригинала в ръкописа му, за да го публикуваме. Досега всички се чудят, особено моя милост, защо Паневритмията среща затруднения и противодействия още от самото начало на своето създаване от Учителя Дънов. И след това идват годините, когато Паневритмията има проблеми по всички линии. А сега е вече ясно защо е така.

7. Сега ще приложим на скенер копие на «Първият ден на пролетта» от изданието на Паневритмията от 1938 г. След това ще приложим и скенер-копие на същата песен от изданието на Паневритмията от 1941 г., за да може всеки да види къде е въпросната грешка, която ще посочим.

8. И накрая ще включим оригинала на скенер-копие и по него всеки музикант може да види и ще прецени. И ще се определи кому да служи. На онзи, който я е променил умишлено, или на оригинала, който сега намерихме.

9. А дали това е вярно? На оригиналния лист, от другата му страна, е дадена годината и датата. А дали ще повярват музикантите? Ще си го проверят. Нали са музиканти. Това им е работата.

10. Поисках да ми се напише някакво обяснени, за да го включа преди оригинала. Беше ми предоставен такъв и аз го представям.

11. Паневритмия съобщение от 15.07.2006 г.


Паневритмия


Днес, 15.07.2006 г., Благовест Жеков и Ефросина Ангелова-Пенкова, преглеждаме архива, предоставен ни от д-р Вергилий Кръстев. Сред ръкописи на Паневритмията откриваме и нотния текст на «Първият ден на пролетта», както и датата, на която е дадено упражнението 19.05.1932 г., т. е. 6 години преди отпечатването му. В оригинала откриваме 18-и такт без удължение, само един тон. Няма 19-и такт, който се появява при отпечатаната Паневритмия, 1938 г., и се изпълнява и в момента. Ритъмът на движение, при който началото на фразата започва с десен крак, завършва на ляв крак, се запазва и продължава в следващото движение десен крак на «нечетен» такт и лав крак на «четен» такт. Тази последователност е възможна само ако липсва 19-и такт.Първото музикално полуизречение се състои от 8 такта (4 + 4), а второто от 10 такта (5 + 5). Второто музикално изречение също няма удължение с него не приключва цикълът. И така всяко следващо започва с движение с десен крак, каквато е последователността на «Първият ден на пролетта».


Благовест Жеков


Записала: Ефросина Ангелова-ПенковаПубликувано изображение


Публикувано изображение


Публикувано изображение, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ