НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

5. Паневритмията

III. Между истината и легендата по времето на социализма и комунизма (1945-1990 г.). Д-р Стефан Кадиев ТОМ 17
Алтернативен линк
Намерени са 11134 думи в 0 изречения за : '������������������������������������������������������������������' в текста.

5. Паневритмията


Паневритмията съчетава в себе си качествата на гимнастическите уп­ражнения стия на духовното подвизаване. Тя обхваща, раздвижва всички мус­кули и стави на човешкото тяло, без да причинява някаква досадна умора. Не­ка се опитаме да огледаме елементите, които вземат участие.


Игрите стават през ранните часове на деня. Касае се до време, което мнозина прекарват в лениво излежаване, водещо към засилване на мързели­вите уклони на човешката природа. Често веднага след това идва набързо ста­ване, нервно тичане за тоалета, набързо подтягане на косата, закуска, бърза­не за работното място.


Наблюденията са доказали, че човешкият организъм се нуждае от извес­тно време от ставането си до поставянето му до трудова годност. Ако станали­ят се постави веднага на работното му място без необходимото душевно и фи­зическо „разгряване", работата на първите уводни минути не е така качестве­на, както работата след подготовката за целта. Тая подготовка се постига чрез леки физически упражнения, предпочтително на открит въздух.


Вторият важен елемент тук е именно фактът, че Паневритмията се играе на открито, на поляна, на височина, близо до гора или дори всред гора, гдето въздухът е наситен с кислород и изобилен с отрицателни йони и стимулиращи здравето фитонциди. Всеки, който само веднъж е опитал вълшебното въздей­ствие на горския въздух на височината, остава завинаги пленен от неговото чудно въздействие върху организма на човека.


Паневритмията е свързана с изгрева на слънцето. Наистина, тя може да не съвпада напълно с момента на явяването на слънцето на хоризонта. Но и не това е най-важното. Изгревът на слънцето не е един миг, той трае повече от половин час, време, през което слънчевите енергии се засилват, вземат над­мощие над нощната мараня. За психологията на човека е от голямо значение именно това възходящо прогресивно възлизане на слънчевата маса, за събуж­дане на човешката душа, за преобладаването на положителните, градивни, жиз­нерадостни, оптимистични, жизнеутвърждаващи мисли и чувства, толкова не­обходими за пълноценната дневна дейност на човека.


Движенията при Паневритмията са плавни, не резки, строго ритмични, подчиняват се на ритъма на музиката. Взети поотделно, те не налагат някакво особено напрежение на мускулатурата и са леки за изпълнение. Поради про­дължителното траене на упражненията, все пак се постига достатъчно голямо натоварване - равно на вървене повече от два-три километра. Това раздвиж­ване на всички части на тялото има несъмнено положително въздействие вър­ху кръвообращението. Поради бавните движения и положителната психическа окраса, нашите наблюдения показаха намаляване на кръвното налягане от 20-30-40 милиметра, забавяне на пулса от 10-20 удара. Поради това Паневрит­мията може да се практикува с успех не само при хора със здрави сърца, но и при такива със слаби сърца или с повишено кръвно налягане.


Песните, според своето съдържание, изразяват отношението на духов­ния човек към цялостната природа. По съвкупност те засягат всичко природа­та: „Бляскави звезди-брилянти, блести чистата гуна." „Ражда се красивий ден, ето слънцето към нази грей", „Химни в гората весело птиченце пей, светлата радост обилно ни грей, сила в душата безспирно налива тя." „Слънцето грей, гали с лъчи цветенца и треви, и нас." „Въздух-благодат, птички хвъркат весело над нас, природата сияе цяла в красота." „Слънцето грей, праща веселие по цялата земя, целия мир събужда, вика със любов, влива ни живот и красота." „Нагоре да полетим, към небесния простор!" Паневритмията, според съдържа­нието на песните, е възпроизвеждане на цялостната природа, на космоса, [на връзката] със звездите, слънцето, земята, дърветата, цветята, птичките, всич­ко, което ни обикаля, от което ние самите сме частички. Колкото сме повече емоционални, колкото по-живо си представим всичко това около нас, толкова по-дълбоки следи в нашия душевен живот ще остави преживяването на Панев­ритмията. А от павловска гледна точка е дълбоко жизнеутвърждаващ фактор. Тук не се касае само до някаква „вяра" - човек може дори никак да не „вярва" в абстрактната мисъл за „Бога". Самото преживяване на представите за ця­лостната природа оставя в душата елементи за нейното разширение, за ней­ния растеж в светлина и хармония с живота, нейна текуща, неоспорима изява.


Мелодиите на песните отговарят на тяхното съдържание, на текста. По­вечето от тях са с темп на валс, мелодични, спокойни. Други са по-бавен темп, променящ се според промяната на текста - „Изгрява слънцето". Трети са с времето на българската ръченица. В повечето от тях се чувствува влиянието на националната ни мелодика. Въпреки влиянието на националната ни музика, всички мелодии са оригинални - в български стил, обаче неповторима, ориги­нална мелодия, композирана почти изключително от Учителя. Според сведе­ния на хората, участвували при първото показване на мелодиите, Учителят е давал първоначалната насока на мелодията. След това са вземали думата бра­тя и сестри музиканти, които допълвали или поправяли основната мелодия. Така се раждала мелодията и се подреждали придружаващите ги движения. Това ставало бавно, отначало несигурно, докато се поемало от останалите присъствуващи в „класа" братя и сестри. Сама Паневритмията не е създадена за един ден в завършен вид. Към основните мелодии и песни с движения са при­съединявани други, намествани са и са променяни местата на песните и дви­женията. Това е продължило повече от две-три години.


За доброто оползотворяване на Паневритмията е необходимо както из­пълнението на мелодията, така и преповторението на текста, изпълнението на движението. По такъв начин, наред с образите, дадени от текста, се поглъщат от съзнанието красивата мелодия на песните, както и подходящите движения, подчертаващи смисъла на играното. Например упражнението „Тъкане" е съп­роводено с разместване на играещите, наподобяващо прехвърлянето на со­валката върху основата на тъкането. Упражнението „Аум", заимствано от ин­дийските мантри, е прастарата свещена дума, останала през вековете като „Амин". Нужно е дълбоко съсредоточаване в текста на упражнението, за да може да стане част от самата природа на човека.


При танца на „слънчевите лъчи" всички играещи, образуващи едно цяло, един кръг, чрез движенията си изобразяват пулсациите на слънчевите лъчи. Те се отдалечават и отново приближават към неговия център.  Доловен е сложни­ят характер на слънчевия лъч, който се състои от две компоненти, пулсиращи една около друга.


Мъчно може човек да си представи по-хубава ода в чест на майката, която ни е родила като „красиви човеци", които могат „добре да мислят и доб­ре да любят". Човек лесно може да премине от мисълта за собствената си майка към Майката-Природа, чиито деца сме всички ние. А самата мисъл за преплетените до подсъзнанието ни комплекси е вече жизнеутвърждаващ фак­тор, даващ радост и сила на човешката психика.


Дишането, съпроводено с песен на гамата, създава нагласа както за дъл­боко дишане, така и за пеене, чието значение е вече известно. Движенията, които придружават пеенето на гамата, изобразяват жестовете на гребане на енергия от Природата и пълнене на дробовете и оттам - на целия организъм със силите, които ни са така много необходими, за да бъдем здрави.


Подвижните „пентаграми" или петоъгълници, които петте двойки изпис­ват последователно, изобразяват петте силови линии, чрез които Учителят из­разява графически Своето учение: любов, мъдрост, истина, правда, доброде­тел.


Паневритмията се играе от пролетта до есента. Тя трае малко повече от цял час, което я прави удобни за хора, чийто трудов процес през деня не нала­га особено натоварване. След нея се чувствува успокоение, тиха радост. Поне­же се играе през ранните утринни часове, нейното отражение остава като светла доминанта през целия ден. Нейното влияние върху организма е толкова по- трайно, като се има пред вид горската обстановка, чистият въздух, дълбоките дишания, които я придружават.


Трябва да признаем, че физическото натоварване чрез Паневритмията за нормалния здрав, млад организъм е доста едностранчиво - товарят се по­вече горните крайници, а съвсем слабо - краката и много слабо - кръстът. Затова съвсем уместно е включването и на други упражнения, с по-широк фи­зически аспект, също дадени от Учителя и поддържани от някои негови усърдни ученици (Пеню Ганев) [1].


В своята цялост, Паневритмията е полезен за здравето физкултурен ком­плекс, който заслужава да се популяризира и широко използува за колективи със спокойна, склонна към картинно мислене и богата емоционалност.


(Въпреки че е разглеждана по този начин Паневритмията и я представи­ха на комунистическите власти, тя беше забранена да се играе. - бел. на съста­вителя Вергилий Кръстев)-------------------------------------------------------------------------------
[1] 21 упражнения от Учителя, представени от Пеню Ганев, са описани в „Изгревът" том XVI, стр. 791-797. (бел. М. И.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ