НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ТЕКСТОВЕ И ДОКУМЕНТИ ОТ УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Предговор от съставителите

Паневритмия - 2013
Алтернативен линк

Предговор от съставителите


Настоящето издание е първо по рода си и има документален характер. В него са публикувани описания на паневритмичните упражнения, направени от признати авторитети в тази област, които отразяват традицията в начина на изпълнение на упражненията.

За първи път се публикува описание на първия дял на Паневритмията, направено от екип учителки по Паневритмия, научени лично от Учителя: Мария Тодорова, Елена Андреева и Катя Грива (която е участвала предимно като консултант) и Ярмила Ментцлова, която след завръщането си в България през 1944 г. е учила Паневритмията от тях. Известно като „Паневритмията на сестрите“, това описание на 28-те упражнения, направено от първите учителки по Паневритмия, досега е съществувало само като циклостилен текст, предаван от ръка на ръка.

Описанието на втория дял на Паневритмията („Слънчеви лъчи“), което ви предлагаме, е единственият оригинал, известен досега. То е публикувано за първи път през 1942 година. Неговото съставителство дълго време е приписвано на Весела Несторова, но тя неколкократно е заявила, че е автор само на поетичния текст към музиката, но не и на останалата част от книгата „Слънчеви лъчи“.

Третата част на Паневритмията („Пентаграм“), е взета от книгата „Паневритмия“ на Крум Въжаров и Мария Митовска, издание 1993 г. Считаме, че тяхното описание на този дял от Паневритмията е най-подробно и най-точно от всички публикувани досега.

На места, където оригиналните описания са неясни или непълни и дават повод за погрешно тълкуване, сме ги допълнили с поставен в скоби текст с курсивен шрифт, отличаващ се лесно от автентичния. Тези минимални допълнения не влизат в противоречие с автентичния текст, нито го изменят, а само го дообясняват.

Когато настоящото издание беше вече в процес на предпечат, получихме снимките на упражненията в изпълнение на Ярмила Ментцлова и Мария Тодорова, направени с цел да илюстрират „Паневритмията на сестрите“. Тези снимки се издирваха от години и тук се публикуват за първи път. Смятаме, че те са ценен исторически документ, който внася яснота по отношение на някои детайли на упражненията. Изказваме дълбоката си благодарност на семейство Гобо от Франция, които ни предоставиха тези снимки. Публикуваме ги почти всичките. На гърбовете на някои от тях Ярмила Ментцлова собственоръчно е нанасяла бележки. Поместваме най-значимите от тях до съответните снимки, за които се отнасят. Отбелязаните тактове и времена под другите снимки с Ярмила Ментцлова отговарят на нанесеното върху гърбовете на снимките.

Публикуваме музикалния текст от изданието 1941 г., в което за първи път са поместени заедно текстът и музиката на Паневритмията. Изключение правят упражнения 18, 19 и 24, които са поместени в тоналностите им от първото издание на музиката на Паневритмията от 1938 г., което е само нотен текст за две цигулки. Според мнението на професионалните музиканти, свирили Паневритмията в течение на няколко десетилетия, горепосочените упражнения винаги са изпълнявани в тези тоналности. Отбелязаните със звездичка пасажи от нотния текст са коментирани в края на книгата.

Още в първите издадени книги за Паневритмията се посочва изрично, че направените словесни описания не могат да дадат достатъчно ясна и точна представа за движенията. Необходимо е упражненията на Паневритмията да се видят и възприемат от живо изпълнение. Ние споделяме това мнение.

Съставители:
Атанас Атанасов, Людмила Червенкова, Николай Конакчиев, Светла Балтова, Ясен Даскалов

Консултанти:
Георги Петков, Георги Стойчев, Ина Дойнова, Петю Цанов


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ