Плодът на Духа

Съборни беседи , Рилски беседи , 7-те езера, 9 Август 1939г., (Сряда) 5:00ч.
Издателство: Бяло Братство

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА

(Йоана, 13 гл.)

Съвременните хора се намират пред големи изпитания. Днес никъде не можете да срещнете спокоен човек. Който е живял на земята, в края на краищата той е свършил зле. Въпреки това, всички хора мислят, че ще свършат добре. Щом са дошли на земята, всички хора - праведни и грешни, страдат. Когато грешникът страда, всички намират, че страданията му са на място, но те се питат, защо праведният трябва да страда. Като страда, грешникът изправя погртешките си, изкупва греховете си. Като страда, праведният пък се подига. Значи, едни хора страдат, за да изплатят дълговете си. Други страдат, за да се подигнат. Има трета категория хора, които не искат да страдат нито по единия, нито по другия начин. Обаче, за тях не е предвиден никакъв бюджет. Не прави ли същото и държавата? Съвременната държава е предвидила бюджет за две категории хора: за ония, които се изправят, които са готови да изплащат дълговете си, и за ония, които искат да се подигат. За първата категория хора тя е построила затвори и болници; за втората категория е построила училища. За ония пък, които не искат да лежат в затвори и в болници, и които не искат да се учат, държавата не отпуща никакъв бюджет.

Днес всички хора се стремят към щастие. Всеки иска да осмисли живота си, но не знае как. За да осмисли живота си, човек трябва да си създаде една философия, с която да се съобразява в всички случаи. Той трябва да знае, отде иде и къде отива. Не знае ли, отде иде и къде отива, човек се намира в положението на онзи, който има хубава и скъпа цигулка, но не знае да свири. Той я вади и туря в кутията, намазва лъка, взима цигулката в ръце, но рече ли да засвири, нищо не излиза. За него цигулката е безпредметна. По-добре ще направи да я продаде, да подобри поне материалното си положение. Следователно, животът има смисъл, когато човек го разбере. Щом разбере живота и законите, които го управляват, човек може да се ползува от него.

Съвременните хора не могат напълно да се ползуват от живота, защото те разбират или само материалната му страна, или само духовната, или само умствената. Сам по себе си, човек е сложно същество, съставено от разнородна материя и от разнородни сили, а също така и от разнородни чувства и мисли. Следователно, за да разбере напълно живота, преди всичко човек трябва да разбере себе си. Щом изучи и познае себе си, той ще разбере живота и ще го осмисли. Казано е в Писанието, че Бог направил човека от пръст, вдъхнал в него дихание, и той станал жива душа. Щом е дошъл на земята, създаден по образ и подобие Божие, човек трябва да учи. Ако е дошъл с по-велика мисия, да помага на човечеството, той трябва да учи за себе си, да придобива знания, а същевременно да помага на ближните си. Не направи ли същото и Христос? От една страна Той се учеше, а от друга - помагаше на човечеството.

Като ученици, вие трябва да учите, да се ползувате от знанията, които придобивате. Ще кажете, че даром трябва да получавате. Не, ако ученикът в отделенията не учи, той не може да мине в прогимназията; ако в прогимназията не учи, той не може да мине в гимназията; ако в гимназията не учи, той не може да мине в университета. В живота нищо не се дава даром. Като живее, човек трябва да се ползува от уроците на живота - от радостите и от страданията. Радостите и страданията представят двете страни на живота. Мнозина не знаят, защо трябва да се радват и да страдат. Без страдания и без радости, животът не може да се прояви. Дето няма радости, няма и страдания; дето няма страдания, там няма и радости. Това са полюси на живота, без които той не може да се изяви. Смърт и живот не вървят ли заедно? Смъртта е опаката страна на живота, а животът - неговото лице. Да натовариш коня, това е правата страна на живота - неговото лице; да разтовариш коня, това е опаката страна на живота. Следователно, докато живее, човек постоянно се товари; щом умре, той се разтоваря.

И тъй, като живее, човек се товари, но същевременно той се развива: той развива зрението си, чрез което добива верни впечатления за външния свят. Щом впечатленията му са втурни, и мъчнотиите му са по-малко. Той развива слуха си, за да възприема правилно звуковете, както и това, което му се говори. Същевременно той развива своя усет, своето обоняние и вкус, за да бъде изправен към всичко, което възприема отвън. Ако би запазил сломените и впечатленията си от страданията, човек би правил по-малко погрешки и престъпления. Който не е запазил спомена от страданията, които е преживял, той е в положението на месоядно животно. Запример. вълкът напада овцете, изяжда ги, без да мисли за страданията, които им причинява. Той мисли, че Бог е създал овцата за него. Иначе, той е осъден на смърт. Вълкът сам си е присвоил правото да яде овце. Той е забравил първоначалната храна, която е употребявал. На овцата и на вълка е било определено да се хранят с трева и с корени. Вълкът впоследствие се е отклонил от правилния начин на хранене. И човек се е отклонил от правилния начин на хранене. Бог е определил на човека да се храни с плодове, а той сам е нарушил този закон. От гледището на хигиената месната храна е нечиста. В клетките на животните има много нечистотии, микроби, извержения, вследствие на което човек често боледува. Невъзможно е човек да се храни с месо и да бъде абсолютно здрав.

Съвременните физиолози и хигиенисти казват, че човек трябва да промивни храната, която днес употребява. За да промени храната си, човек трябва да има убеждение. При това, той трябва да знае, каква храна да употребява. Засега по-здравословна храна от житото няма. Обаче, тъй както днес мелят житото и приготвят хляб, голяма част от хранителните му вещества се губят. За да може да използува всички хранителни вещества на житото, човек трябва да изоре нивата си с любов, да посее и да ожъне житото с любов. При това, като впряга добитъка си на работа, той трябва да се отнася към него с любов. Малцина вярват в това, но един ден всички хора ще се убедят в истинността на моите думи.

Като е дошъл на земята, човек трябва да знае, защо е дошъл. Той е дошъл на земята да се учи, да придобие вечния живот - животът на безсмъртието. За да придобие безсмъртието, той трябва да воюва, да се освободи от робството, от ограниченията на смъртта. Засега никой човек на земята не е свободен. За да бъде свободен, човек трябва едновременно да е господар и слуга на себе си. Не е ли постигнал това, той не разбира свободата, не разбира и законите на живота. За да бъде слуга в духовния свят, човек трябва да е свършил поне четири факултета. За най-обикновената и проста служба там са нужни четири факултета. Дойдете ли до някаква висока служба, там се изисква специализация. Не е лесно да заеме човек никаква служба в духовния свят.

Следователно, искате ли да разбирате отчасти физическия живот, вие трябва да сте свършили поне четири факултета. Тогава и камъните ще ви проговорят, както днес говорят и пеят грамофонните плочи. Това, което за един човече е невъзможно, за друг е възможно. Ще дойде ден, когато всички хора ще се разговарят с камъните. Едно време за хората не беше възможно плоча да говори и да пее; днес, обаче, това е обикновено нещо. Каквото възприеме плочата, това може да предаде.

Учените хора знаят много неща, но въпреки това и за тях съществува една невидима страна, която и те не разбират. Тази невидима страна на живота не е нищо друго, освен духовният живот. За да разбере този живот, човек трябва да изучава неговите вътрешни и външни възможности. В всеки човек има скрити възможности и богатства, които той сам трябва да изучи. Как ще изучи това нещо? С помощта на някой виден професор. Детето никога не може да стане учен човек, ако няма учена майка и учен баща. Учената майка и ученият баща представят условия за проява на вътрешните възможности в детето. Кравата ражда теле, а не друго нещо. Тя има вътрешни възможности, но няма условия да ги прояви. Светът се нуждае от гениални майки и бащи за да родят гениални деца. Светът се нуждае и от гениални учители. Много пъти трябва да се ражда човек, за да бъде гениален.

Затова Христос казва- „Ако не се родите изново, няма да влезете в Царството Божие“. За да стане гражданин на земята, човек трябва да се роди от майка и от баща. За да стане гражданин на духовния свят, човек трябва да се роди от вода и от Дух. Духът е разумното, мощното начало, което въвежда човека в Царството Божие. Това, което водата, въздухът, светлината, животът и Духът могат да извършат за човека, никой друг не е в състояние да го извърши. Духът дава най-великото на човека. Казано е, че плод на Духа е любовта. Докато не дойде в съприкосновение с Духа, докато не се храни с неговия плод - с любовта, човек не може да се домогне до тайните на Царството Божие.

Желая на всички да се храните с плода на Духа - с любовта, която единствена освобождава човека от всички противоречия и ограничения. Хранете се с любовта, за да станете господари и слуги на себе си Като станете господари и слуги на себе си, вие ще станете слуги и на Бога. Бог иска слуги, които да слугуват с любов, и господари, които да господаруват с любов.

Вслушвайте се в поучението на Духа, Който говори отвътре и отвън.

9 август, 5 ч. с.

Първият плод на Духа

Съборни беседи , Рилски беседи , 7-те езера, 9 Август 1939г., (Сряда) 5:00ч.
Издателство: Жануа '98

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА

Небето прошарено, с облаци.

Времето хладно. Слаб вятър.

Слънцето изгря в 5.35ч.

Добрата молитва

“В начало бе Словото”

Ще чета 19 гл. от Евангелието на Йоана.

Всички хора са на едно голямо изпитание в света. няма човек, който да е спокоен. няма нито един човек, който да е дошъл на земята и да е свършил добре. А при това всичките хора все мислят, че добре ще свършат. Сега, когато страда неправедният или грешният човек, разбираме - има си причина, но когато страда праведният, какви са причините? Когато грешникът страда, той изправя греховете си. А пък когато страда праведният, той се повдига, той печели. Та, по два начина човек страда: по един начин, за да изплати това, което е правил, да плати дълговете си, а пък при другия страда, за да спечели. А пък онези, които не искат да страдат по двата начина, те тогаз са дошли и не знаят защо са дошли на земята. Трета категория има, но за тях бюджет няма. Съвременната държава има бюджет само за два вида хора. Тя има бюджет за затворите. Като хванат Някой престъпник, турят го в затвора. Има бюджет за болниците. Има бюджет и за училищата. Децата ги пращат на училище. А пък за онези, които не искат да се учат и не искат да бъдат в затвора, за тях няма бюджет.

Всеки един от вас трябва да си състави една философия за живота, с която той трябва да бъде съобразен, ако иска живота му да има смисъл. Все таки вие още нямате една ясна представа, от къде идете и на къде отивате. Когато един човек има ясна представа за един предмет, той може да направи нещата. Например ако имаш един инструмент, да кажем цигулка на Страдивариус, можеш да я извадиш от кутията, можеш да държиш лъка, но ако не можеш да свириш, тази цигулка ще бъде безпредметна. И можеш тогава да я продадеш, да вземеш пари и да си услужиш физически.

Животът по три начина може да се разбере. Има една физическа страна, най-близката страна, както ние живеем на земята. Ние чувствуваме освен това нещо и това, което чувствуваш не го виждаш. Това е втората страна. Имаш нещо в ума си, което представяш на себе си, но както го представяш на ума си, отвън не можеш да го видиш. Та рекох, човек е съставен от много разнородни материали, разнородна материя, разнородни сили, разнородни мисли и разнородни чувства. Всичко това трябва да се изучава, за да се разберат законите, по които е създаден самия човек. Писанието казва, че Бог е създал човек от пръст и вдъхнал в него дихание на живот. И станал човек жива душа. Един човек, който е дошел на земята, за да помогне на човечесвото, какво трябва да прави? Вие ако бяхте на местото на Исуса Христа, какво щяхте да правите? Човек може доброволно да постъпи, а пък може и на сила. Щяхте да минете по същия път както и Той.

Ако един човек минава отделенията и не учи, минава в прогимназия и не учи, и в гимназията и не учи, минава в университета и не учи, през всичкото време ако не е учил, какво ще придобие? Представете си, че в отделенията го прекарваха от едно отделение в друго даром. В прогимназията, в гимназията и в университета пак даром и му дадат диплома, какво щеше да го ползува тая диплома. Сега всички не могат да си дадат отчет защо трябва да страдат? А пък не може да си дадете отчет и защо трябва да се радвате? Страданията и радостите, това са двете страни на живота. Животът другояче не може да се развива. Там дето няма страдания, няма и радости. Дето няма радости, няма и страдания. И виждаме, че на земята живот и смърт вървят заедно. Смъртта - това е опаките на живота. А животът - това е лицето на живота. Вие знаете какво нещо е опаки. Ако имате две ръкавици и ги обърнете наопаки, дясната ръкавица е за лявата ръка и обратно. Питам тогаз: каква е разликата? Разликата е, че дясната ръкавица се е превърнала в лева и обратно. Мога да ви преведа много примери. Но един пример ще ви даде една ясна представа: да отиде дясната ви ръкавица на лявата страна, това значи да натовариш коня, а пък да отиде лявата ръкавица на дясната ръка, това значи да разтовариш коня. Да си изплатиш дълговете и да спечелиш, това е обръщане на ръкавица.

Да допуснем, че вие сте богат в света, имате знания. Всичкото знание, което придобивате, вие все го придобивате за външния свят и за себе си, за да може да уредите вашите работи. Например ако аз развивам своето зрение, то е заради мене самия, понеже без очите си ще влизам в големи спънки с външния свят. А ако очите ми са добре отворени, ще се избавя от много мъчнотии. Ако аз развивам своя слух, това е най-първо заради мене, понеже така ще се избавя от много неприятности в света. И онова, което ще ми се каже, ако не е развит слухът ми, не ще го чуя. И ако развивам моя говор, пак ще се избавя от много мъчнотии. Също така, ако развия своя усет, много пъти хората страдат понеже у тях усетите не са правилни. Ако хората бяха запазили впечатленията от страданията, по-малко престъпления щяха да направят.

Често ние се намираме в положението на едно месоядно животно. Един вълк хване една овца, разкъса я и я яде. Приятно му е. Той ни най-малко не чувства страданията на овцата. Вие колкото и да разправяте на този вълк, че не трябва да яде овце, той ще каже: “Господ така създаде света, че аз трябва да ям овци, иначе ще умра гладен.” Вълкът мисли, че Господ създал света, за да яде той овци. Това ни най-малко не е правилно. В никоя свещена книга не е казано, че на вълкът е дадено право да яде овци. Той сам си е позволил това. На вълкът и на овцата Господ е дал трева, корени да ядат. Вълкът се е научил от после на този занаят. И на първия човек Бог не беше позволил да яде месо, но човек сам е направил това. Физиологически разгледано месната храна е най-нечистата, понеже всички клетки, които живеят в животинското тяло имат нечистотии, извержения, микроби и прочие. Колкото и да е чисто месото, все има извержения. Мислите ли, че при такава храна човек може да бъде здрав? Сегашните физиолози казват, че сегашната месна храна на човека трябва да се замени. С какво трябва да заменим? А пък за да се измени режима на яденето, трябват убеждения. Човек трябва да знае, с какво да се храни? И за сега по-здравословна храна от житото няма. Хлябът не е приготвен сега както трябва. Голяма част от хранителността на житото изчезва, както сега приготовляват хляба. И както сега се обработва житото. Ако ти ореш нивата с любов, ако я посееш с любов и не измъчваш добитъка и не го ругаеш, както сега го ругаят, ако ти поженеш нивата с любов, ако ти овършееш житото с любов, ако ти не го мелиш с камъни, ако направиш хляба с любов, то ти ще добиеш 10 пъти по-голяма хранителност от житото, отколкото хората сега добиват.

Мъчно е поНякой път хората да се убедят в правдоподобността на това. Защото каква е задачата ни на земята? Защо сме дошли на земята? С каква цел? Вие сте дошли на земята да се учите, за да придобиете онзи живот, който не се изменя, Божествения живот и да се избави човек от робството на смъртта. Ние сме дошли на земята, за да воюваме и да се освободим. Ние не сме свободни хора. Някой минава за свободен, но в същност никой не е свободен. Защото свободният човек трябва да бъде господар на себе си и слуга на себе си. Който не е научил законите да бъде господар и слуга на себе си, той малко разбира от живота. Защото, за да бъдеш слуга, трябва да си свършил 4 факултета по 4 години, те са 16 години. Само в университета трябва да си свършил 4 факултета. За да бъдеш слуга в духовния свят, трябва да си свършил 4 факултета. Там за най-простата работа, например за хлебаря трябва 4 факултета. За прост писар трябва 4 факултета. За един обикновен, какъв да е човек трябват 4 факултета, а пък за по-висши длъжности се изисква особена специализация, за да се приспособиш за работата си. Та, сега Някой от вас искате да бъдете щастливи. Колко факултети сте свършили? Ти, като свършиш 4 факултета, ще знаеш малко само да вкусиш от физическите приятности на живота. Ще разбереш земята. Ако свършиш 4 факултета, тогава камъните ще почнат да ти говорят. Сега някои се чудят как камъкът може да говори. Че как плочите могат да ви говорят! Аз сега виждам, че турят плоча, завият я и тя почне да говори, като се върти. И пее, и говори, и представлява драматически работи. Та рекох, учения човек, който е свършил 4 факултети, туря този камък, завъртява го и се чува музика. (Учителят посочи един от камъните на молитвения върх.) Ако дойде невежият, той ще хвърли камъка и ще мисли, че камъкът не знае нищо. Тук има доста големи плочи. Аз ви казвам това, не за да вярвате. Най-първо можеш да вярваш, но като не чуваш, как ще убеждаваш, че може да говори една плоча. Онзи ще каже: “Аз съм човек на 60, 70 години и не съм чувал такова нещо. Я да чуя.”

Като занесли първия фонограф в Турция, турили една плоча на турски език и един турчин казал: “Кога дойде и кога научи турски?” ПоНякой път на плоча можем да научим френски език да говорим правилно за един ден. Но трябва един много умен професор да ти говори чрез тази плоча. Плочата каквото е чула, всичко това го отбелезва. И може да повтори всичко това, което професорът е казал.

Та рекох, в света има една невидима страна, която ние още не сме изучавали и не я разбираме. Това е духовния живот. Трябва да изучаваме вътрешните възможности на живота. В всеки един от вас има скрити големи богатства, които трябва да изучавате. Как? Някой учен професор трябва да дойде. Ако детето няма една учена майка, то учено не може да стане. Ако синът няма един учен баща, той учен не може да стане. Кравата ражда телета. няма условия за друго. Има вътрешни възможности, но няма условия. Има хиляди възможности, но трябват отлични майки и отлични бащи, за да се родят такива деца. Не само родители трябват, но трябват и учители. Човек много пъти трябва да се ражда, да стане такъв какъвто трябва. И Христос казва: “Ако не се родите изново не можете да влезете в Царството Божие.” Човек трябва да се роди веднъж, за да стане гражданин на земята. А пък, за да стане гражданин на духовното царство, трябва да се роди от вода и Дух. Духът е най-разумното, най-силното, най-мощното, което въвежда човека в Царството Божие. Та всички вие трябва да се научите да служите на Божественото в себе си.

Рекох сега, онова, което водата за вас може да извърши, кой друг може да извърши? Онова, което въздухът може да извърши, кой друг може да извърши? Онова, което светлината може да извърши, кой друг може да извърши? И онова, което същинският живот може да извърши, кой друг може да извърши? И онова, което Духът може да извърши, кой друг може да извърши? Духът дава най-великото. Любовта е плод на Духа. И докато човек не дойде в съприкосновение с Духа, докато не се нахрани с плода на Духа, той не може да разбере тайните на Царството Божие. И само Любовта е в сила да освободи човека от всички съвременни ограничения, в които се намира. И когато човек възприеме тази храна - Любовта, тогава той ще стане господар и слуга на себе си. И щом стане това, това ще бъде най-щастливото време, което ние очакваме. И като сме се хранили с плода на Духа - Любовта, ще станем слуги на Бога. Бог иска слуги, които слугуват с любов и господари, които господаруват с любов!

Отче наш

Слушайте и внимавайте на поучението на Духа, който ви говори от вътре.

6.14 ч.с.

9 август 1939г.,

среда 5ч.с.

Молитвен върх