Съчетания на числата

Общ Окултен клас , София, 12 Февруари 1930г., (Сряда) 5:00ч.
Издателство: Бяло Братство

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА

Размишление върху пътят на разумния живот. Чете се темата: Отличителни черти на живия и на умрелия човек.

Като пишете някоя тема, вие се стремите да изнесете нещо научно. Като пише върху известен въпрос, преди всичко човек трябва да има ясна представа за това, което пише. Например, преди да изнесе разликата между мъртвя и живия, човек трябва да има ясна представа, какво нещо е смъртта и какво - животът. Първоначално смъртта е съществувала в Битието като една възможност, без да се прояви. Смъртта излиза от живота. Като живее и греши, човек дава възможност на смъртта да се прояви.

Следователно, дето има живот, там има и смърт. Но обратното не можем да кажем: дето има смърт, там има и живот. Това е невъзможно. Животът може да роди смъртта, но смъртта никога не може да роди живота. Това е опитано и в него няма никакво изключение. Един принцип е верен, не само когато се докаже теоретически, но и когато се приложи в живота. Когато изучава законите и принципите, с които природата си служи, човек не трябва да се задоволява само с теоретическото им познаване, но и с методите на тяхното прилагане. Например, хората изучават числата, работят с тях, но не познават техния вътрешен смисъл. Числата представят богата почва, но разумният човек трябва да обработи тази почва, за да не даде бодили и тръни. Числата играят важна роля при изграждане на човешкия характер. Хора, които работят съзнателно с числата 2, 5 и 8, са богати. Числата 3, 6 и 9 създават големи неприятности на човека. Всички хора се страхуват от числото 13. Дойдат ли до това число, те бягат далеч от него. Ако от 13 извадите 3, остава числото 10, което не е опасно. Значи, тройката е правила числото 13 опасно. Числото 11 е разумно число. Ако разумен човек отиде с това число при Бога, ще получи голямо благословение; ако неразумен човек отиде с това число при Бога, отново ще го пратят на земята да учи. Числото 14 е число на жертва, на даване. Срещне ли някой скъперник, то го хваща за врата, разтърсва го и го заставя да дава. Числото 14 не позволява на хората да слагат бентове на благата, на които е определено да се раздават. Числото 17 е трезво, то обича хора, които разсъждават. Срещне ли хора, които не разсъждават, това число им причинява големи нещастия, с цел да започнат да мислят върху всичко, което предприемат. В числата 12, 15 и 18 имате единица, свързана с числата 2, 5 и 8. Последните числа 2, 5 и 8 са отрицателни. Те обещават много, но малко изпълняват. Като се натъкнете на отрицателни числа, вие трябва да ги превръщате, да ги впрягате на работа. Например, знаете ли, как можете да превърнете числата 12, 15 и 18 в 21, 51 и 81? Не е лесна работа да впряга човек числата на работа.

Числата играят важна роля в човешкия организъм. Няма уд в организма на човека, който да не е построен върху известно съчетание на числа. Например, дали е хармонично устроена главата, или не, съдим по съчетанието на числата, които получаваме при измерването и. По числата съдим още и за трудностите, през които даден човек е минал. Ако човек е бил поставен при големи мъчнотии и трудности и се е борил да ги преодолее, напречният диаметър на главата му е голям. Ако един човек с широка глава поставите при благоприятни условия на живота, нищо няма да излезе от него. Той ще се предаде на широк, разпуснат живот. Поставите ли го при неблагоприятни условия, от него човек ще излезе. Чрез неблагоприятните условия енергията, която се намира в задната част на главата, ще мине отпред, към челото и ще помогне за развиване на умствените способности. Има ред научни методи, чрез които човек може да си създаде тяло, глава, ръце, крака, каквото иска. Обаче, това могат да направят майката и бащата, преди още да е дошло детето на земята. Човек може да се оформи и след раждането си, но по-мъчно. За това се изискват големи знания. Веднъж слязъл в гъстата материя, условията са вече по-трудни, нужни са чук и наковалня, т.е. големи страдания.

Съвременните хора са предоставили своето изправяне на природата. Като метод за тяхното изправяне природата е избрала огъня. В миналото природата си е служила с вода. Тя е избрала потопа като метод за изправяне на хората. Днес те са станали толкова твърди, че никаква вода не помага. Днес само огънят може да ги изправи. Енергията, която действува в природата, е огън, който пече хората. Нервността на съвременните хора се дължи отчасти на огъня, през който минават. Мнозина се оплакват, че нещо ги пече. Това е огънят, през който минават.

Като се намерят в известни затруднения, хората отричат всичко и дохождат до заключение, че животът няма смисъл, че всичко седи в яденето и пиенето. Обаче, видят ли, че животът им е застрашен, веднага започват да викат, да търсят помощ. Ако наистина, смисълът на живота е само в ядене и пиене, защо искат да запазят този живот, който няма никакъв смисъл? Не, смисълът на живота не е само в ядене и пиене. Като живее, човек трябва да яде и да пие, но важно е, каква храна да употребява. Всеки човек трябва да употребява такава храна, която съответства на неговия организъм. Много хора ядат месо, но страдат. Това показва, че месото не подхожда на техния организъм. В такъв случай, те трябва да намерят, коя храна съответствува на техния организъм и нея да употребяват. Ако някой прави насилие над организма си и употребява храна, каквато му дават, той върши престъпление. Не само това, но човек трябва да се изучава, да знае, ако се храни с месо, какво месо, именно, отговаря на неговия организъм: говеждо, овче, свинско, козе и т.н. Някои актьори, които трябвало да играят някаква любовна сцена, преди да се явят на сцената, два-три месеца наред са употребявали овче месо. Крайно безстрашни хора пък са употребявали заешко месо, за да познаят, какво нещо е страх. Хора, които искат да живеят много години, са употребявали козе месо. Оттук можем да извадим заключението, че всяка храна съдържа известни елементи в себе си, които се предават на онзи, който я употребява. Това са твърдения, които са извадени от опити, но те се нуждаят от научно доказване.

Съвременните учени изучават растенията, животните, хората от анатомическо и физиологично гледище. Бъдещите учени, обаче, освен това изучаване, те ще отидат по-далеч. Те ще изучат строежа на растенията и животните в математическо и геометрическо отношение, в плоскости и линии от една страна и в числа - от друга. Те ще се интересуват да намерят, при какви плоскости и линии, при какви числа, какви енергии действуват. Те няма да се интересуват само от материята на телата, но и от енергията, която действува в тях. Намерено е, че различните елементи внасят различни енергии в организма. Например, златото внася един вид енергия, среброто - друг вид, а желязото - трети вид. Оттук можем да кажем, че хората се различават според различните видове материя и енергия, както и от различното им количество.

Това са научни въпроси, които днес не могат да се разрешат, но поне заставят човека да мисли. Като мисли върху ред явления, човек се натъква на особени факти в живота. Например, той забелязва, че различните хора обичат различни животни. Едни хора обичат кучета, други - котки, трети - коне, четвърти - крави и т.н. Коя е причината, че всеки човек отправя обичта си към специални животни? Това се дължи на енергиите, които различните животни съдържат в себе си. Значи, между енергията на даден човек и любимото от него животно има известно съответствие, или допълване. Оттам човек предава обичта си и към своите подобни. Някой обича някого, понеже прилича на кон: спретнат, висок, пъргав. Друг обича някого, защото прилича на куче по своята привързаност и вярност. Като изучава явленията в живота, човек трябва да се освобождава от непотребните елементи в тях, за да им даде истинска преценка. Непотребни елементи са ония, които не са нужни на духовния живот. Как може човек да се освободи от тия елементи? Достатъчно е човек да промени своите механични разбирания за живота в съзнателни, органически разбирания, за да се освободи от всичко онова, което е чуждо за духовния живот.

Следователно, задачата на човека и на науката е да изучава живота тъй, както първоначално е създаден. Като започне оттам, човек постепенно ще върви към всичко онова, което се е развивало отначало и досега. Така работи и човешкият дух. Когато човешкият дух работи в съгласие с Божия Дух, всичко е на място. При това положение всички учени, философи, религиозни, музиканти, художници са благословение за човечеството. Обаче, ако човешкият дух не работи в съгласие с Божия, всички учени, философи, религиозни не само че не са благословение за човечеството, но са спънка. Ако разчита само на окръжаващата среда, човек е на крив път. Окръжаващата среда не може да подигне човека. Тя представя само условие за неговото подигане. Кое подига растението? Слънцето, луната, звездите. Те влияят върху растението, помагат му да расте. На земята, обаче, главният фактор е слънцето. Слънцето може да се уподоби на разумните същества, които помагат на човечеството. Те могат да му помагат, защото го обичат. И хората, от своя страна, обичат разумните същества. Изобщо, човек обича само онова, което стои по-високо от него. Човек не може да обича нова, което стои по-низко от него. Към по-низкостоящите от себе си човек чувствува разположение, готовност да им помага, да ги подига. Към по-високостоящите от себе си той чувствува любов.

Любовта на човека в различните му възрасти е различна. Любовта на детето е една, на младия човек - друга, на възрастния - съвсем различна от първите две, а на стария - още по-особена. Каквато да е любовта на човека, тя все пак трябва да расте. Никой не може да каже за себе си, че любовта му е пълна. Ние разглеждаме любовта на здравите хора, а не на болните. Като говорим за любовта на детето, на младия, на възрастния и на стария, ние имаме пред вид здрави хора, в които всички процеси се развиват правилно. Същевременно ние разглеждаме любовта в нейните възходящи степени. Чистата любов, отдето да изтича, представя чиста, кристална вода, която излиза от планински извори. Ако сте пътник и задоволите жаждата си с такава вода, вие сте внесли нещо ценно в организма си. Но ако се напиете с мътна, нечиста вода, състоянието ви ще се влоши. Така се отразява нечистата любов върху всеки организъм. Нечиста любов наричаме онази, в която животинският, човешкият и Божественият елемент са така преплетени, че мъчно могат да се отделят.

Сега, като говорим за любовта, вие можете да я търсите там, дето я няма, и да се разочаровате. Защо? Защото любовта не е нещо материално. Любовта не може да се улови. Ако я търсите в някаква форма, ще се излъжете. Любовта няма определено и постоянно място. Ако сте будни за любовта, вие ще я срещнете в някоя хубава книга, в някоя красива мисъл, в някоя блага дума, в някаква благородна постъпка. Любовта е нещо идейно, а идейните работи не са преходни. Те са точно обратни на материалните. Мнозина мислят, че любовта представя някаква привързаност. Не, привързаността не е любов. При това, любовта не трае дълго време. Тя е толкова силна, че човек не би могъл да издържи на нейните вибрации. Достатъчно е човек да се намира един момент само под влиянието на любовта, за да носи последствията и цял живот. Влезе ли в общество на хора на любовта, човек коренно се изменя. Хората на любовта са високи планински върхове, до които малцина достигат. Стигнат ли тия върхове, те могат да останат там само един момент и веднага трябва да слязат долу. Човекът на любовта носи в себе си Божествена енергия, на която мъчно се издържа. Не е лесно човек, да се справи с тази енергия. Ако е разумен, той ще черпи по-малко от тази енергия и постепенно ще я обработва. За да влезе във връзка с любовта, човек трябва да бъде умен. Затова именно, казват, че Бог е недостъпен. Бог е недостъпен за глупавите хора, а достъпен за умните. Апостол Павел казва, че докато невежеството се е ширило в света, и хората не са търсили знание, Бог се е оттеглил от тях и ги е оставил свободни, всеки да върви по своя път. В момента, в който те потърсили знанието, Бог им изпратил пророци и проповедници, да ги поучават. Чрез знанието човек дохожда до познаване на Бога. Дойде ли до познаване на Бога, човек се ползва вече от благата, които природата дава.

Който не разбира тия неща, той иска доказателства. Какви доказателства ще дадете за радостта на онзи, който е нарисувал една хубава картина, или на онзи, който е написал едно хубаво съчинение. Щом картината е хубава, щом съчинението е добре написано, техният автор непременно ще се радва. Цялата картина, цялото съчинение са пропити с радост. Всяка тяхна молекула лъха радост. Как мислите, тази радост няма ли да се предаде на самия автор? Както авторът предава радостта си на своето произведение, така и произведението му предава своята радост. Например, ако носите един пръстен със скъпоценен камък с радост, и скъпоценният камък ще се радва. Вие ще познаете радостта му по неговия блясък. Тъжите ли нещо, не се ли радвате на пръстена си, или престанете ли да го носите, блясъкът на камъка постепенно изчезва. Бижутерите са проверили този закон. Когато някои от техните златни предмети, върху които има скъпоценни камъни, стоят дълго време в магазина, те ги дават временно на разположението на здрави хора, пълни с живот и енергия. Като ги носят известно време, скъпоценните камъни възстановяват своя блясък и лъчепреломляемост. Същият закон има приложение и в човешкия живот. Кога да е, човек трябва да срещне същество, по-високо от себе си, за да възприеме от него онази енергия, която да възстанови силите му, да му даде нова насока в живота.

Сега, като говорим за идейното, ние имаме предвид онези идеи, които човек възприема от висшите светове, а не онези, които хората създават. Например, идеите, които хората имат за живота, за природата се различават коренно от ония, които представят същината на живота и на природата. Последните човек ще научи, само след като се стълкнови с действителността. Например, някой казва, че хората са добри, без да ги е изпитал. Той мисли и за себе си, че е добър, без да се е познал. Добър е човек по естество, но не и по прояви. Като мисля, че хората са добри, човек предприема някаква работа, но после се разочарова. Той става търговец и започва да дава на кредит на всички, които нямат възможност да си платят. На едного дава, но той не мисли за плащане; на другиго дава, и той не мисли да плаща. В края на краищата този търговец фалира и казва, че всички хора са лоши. Всеки, който взима и не дава, той е добър само за себе си. Който взима и дава, той е добър и за себе си, и за своите ближни.

Днес всички религии проповядват закона на жертвата, според който се казва, че човек трябва да е готов да пожертвува всичко. Преди да дойде до закона на жертвата, човек трябва да е дошъл до закона на правилната обмяна, според който ще дава правилно и ще взима правилно. Научи ли този закон, той лесно ще научи и закона на жертвата. Този закон се отнася до Божествения свят. Живее ли по Божествен начин, човек може вече да приложи закона на жертвата. За да жертвува, човек трябва да бъде разумен. Само разумният знае, как и кога да жертвува. Жертвува ли правилно, той никога не се разочарова. Каква жертва е тази, днес да си готов да дадеш всичко, а на другия ден да съжаляваш? Който живее според Божиите закони, той поставя нещата на място. Той не може да постави сламки или върбови пръчки за мост на някоя дълбока река. Той не може да внесе енергиите на обикновения човек в себе си и да очаква велики резултати. Той не може да замести своя мозък с мозъка на някое низшо животно и да очаква велик резултат.

Като сравнявате човешкия мозък с този на животните, на коня специално, виждате разликата между единия и другия мозък по вещество, по строеж, по сили, които действуват в тях и т.н. Това различие съществува не само между човека и по-нискостоящите от него животни, но даже между мъжа и жената. В усилията, които е правила в известно направление, жената е дошла до положение да се освободи от космите на лицето си. Мъжът и до днес още носи брада. Като се е освободила от космите си, жената е развила голяма чувствителност в себе си, вследствие на което интуицията и е силна. Чувствата в жената са по-добре развити, отколкото в мъжа. Откритото лице на жената показва, че е обработила по-голямо поле. В бъдеще и мъжът трябва да се освободи от космите си. Обаче, като се освободила от космите на лицето си, жената изгубила своята твърдост и увереност в законите, вследствие на което тя прилича повече на дете, отколкото мъжа. Тя не разбира някои закони, поради което често греши, но лесно изправя грешките си. В любовта жената е по-смела от мъжа. Тя по-лесно решава въпросите на сърцето си. Дойде ли до любовта, мъжът повече мисли. Той се ръководи от ред правила и закони. Космите на брадата в мъжа представят правила и закони, които той всякога има предвид. Жената няма брада, следователно, няма такива правила и закони, които да я ограничават.

Космите на брадата, на мустаците в мъжа, представят външен израз на нещата, който има свои вътрешни причини. Като работи върху себе си, човек трябва да съпостави силите на своя организъм в пълна хармония, чрез която да си въздействува. За да изправи своя череп, за да се освободи от слабостите и недъзите на миналото си, човек трябва да поддържа хармонията на силите на своя организъм. Като погледнете черепа на съвременния човек, на мъжа или на жената, ще видите, че му липсва нещо, както в къщите на съвременните хора. Като разглеждате къщата на някой човек, ще видите, че някъде има слаби греди. Няма къща днес, която да издържа на всички условия, на външен и на вътрешен напор. Като разглеждате черепа на човека, ще видите, че някъде не издържа смелостта, някъде - разумността, някъде - любовта към Бога, някъде - справедливостта, някъде - твърдостта и т.н.

Следователно, за да се справи с неустойчивия елемент в себе си, човек се нуждае от вяра, от дълбоко разбиране и познаване на законите на живота. Не е въпрос да учи тия закони наизуст, но той се нуждае от конкретно знание. Като дойде до конкретното знание, човек трябва да прилага, както художникът прилага знанието си в картини, музикантът - в свирене, поетът - в писане и декламиране на стихове. В този смисъл всеки човек трябва да изработи нещо в себе си, което да приложи в своя живот. Мнозина не работят и очакват да придобият всичко наготово в онзи свят. Онзи свят е на земята. Разумният човек живее едновременно и на този, и на онзи свят, а глупавият никъде не живее. За да живее някъде, човек трябва да е изработил нещо, на което сам да е собственик. Ето защо, човек трябва да се спре върху някоя своя черта, или добродетел и съзнателно да работи върху нея, да изкара нещо, на което да разчита във всички времена и при всички условия.

За да изработи нещо ценно в себе си, човек трябва да приложи търпение и постоянство. Малко хора се отличават с търпение. Нетърпението е резултат на силно развити лични чувства. Когато личните чувства в човека са силно развити, той иска бързо да успява, да се прослави в света, всички хора да говорят за него. Казано е, обаче, в Евангелието: Търсете слава от Бога, а не от човеците. Можете ли да очаквате от хората слава, ако те не разбират това, което вие сте постигнали? Ако искате да получите одобрение от някого за някаква ваша придобивка, това може да получите само от онзи, който разбира тази работа. Всеки човек е силен в известна област. Например, силата на банкера е в парите му. Силата на военния е в неговата сабя. Силата на писателя е в неговото перо. Наистина, всеки може да събира пари, да борави със сабя, да пише с перо, но за да упражнява тия сили, човек трябва да има съответни качества. Няма ли тия качества в себе си, той всеки момент може да изгуби и парите, и сабята, и перото си.

Като стане въпрос за работа, някои религиозни казват, че Бог ще промисли за тях, няма защо да се безпокоят за утрешния ден. Така не се разсъждава. Бог е промислил, но вие трябва да използвате този промисъл, да не изкушавате Бога. И сатаната се опита на няколко пъти да изкуси Христа, като Му обещаваше всичките богатства на света, но Христос му каза: Махни се, сатана, оттук! Не искам да изкушавам Господа. Като живее съзнателно, разумен живот, човек се домогва до закона на паралелизма. Той вижда, че съществува един паралелизъм в света, при който привидното и същинско добро вървят паралелно. От друга страна, привидното и същинското зло пак вървят паралелно. От човека не се иска нещо особено, освен да ги различава. Като ги различава, той ще поеме пътя на същинското добро, и ще се учи от привидното. Що се отнася до злото, точно обратно: ще се откаже от същинското зло, а ще се учи от привидното.

Да се върнем към числата, като към живи величини в природата. От числата 12, 15 и 18 най-добро е числото 12. То играе важна роля в живота. Имаме 12 месеца, т.е. един зодиак, 12 израилски племена, 12 врати, за които се говори в Откровението. Единицата представя мъжа, т.е. брата, а двойката - жената, т.е. сестрата. Те представят една двойка, чиста и благородна в проявите си. Числото 18 пък е съставено от три шесторки. Числото 666 е число на човека на греха. Това число трябва да се превърне в 999, за да може човек да излезе от греха.

Като ученици, вие трябва да работите върху себе си, да построите организма си върху ония числа и мерки, които невидимият свят е определил. Това са мерките на идеалния човек, на човека от шестата раса. Като говоря за бъдещия човек, за човека на шестата раса, това не значи, че трябва да отложите работата си за някакво далечно бъдеще. Още днес трябва да работите. Остане ли да работите в бъдеще, вие ще закъснеете. За да придобие нещо в бъдеще, човек още сега трябва да си постави основа. Ще кажете, че косата ви е побеляла вече, че няма защо да работите. Сега, именно, можете да работите. Бялата коса е признак на мъдрост, на поумняване. Черната коса пък говори за горещи чувства, за силата на човека в астралния свят. Този човек удря с чук върху наковалнята, вследствие на което понякога удря, дето не трябва. Значи, той не е научил добре изкуството да кове. Хора, които имат руси коси, заемат средно място между тия с белите и с черните коси. Бъдещият човек ще има особен цвят коса. Той ще се отличава не само по цвета на косата си, но и по устройството на тялото си, както и на всички удове, външни и вътрешни. За да се приготвите за бъдещия човек, вие трябва да работите усилено върху себе си, и теоретически, и практически. Като се домогне до известни теоретически познания, ученикът ще бъде поставен пред задачи, които трябва да реши на практика. Например, когато някой пожелае да влезе във вътрешната школа, веднага му дават задача да измени температурата: ако вън е студено, температурата е -15 градуса, той трябва да я подигне на +15 градуса. Успее ли да направи това, веднага ще го приемат във вътрешната школа. Засега вие сте ученици на външната школа, но не и на вътрешната. За да мине от външната във вътрешната школа, ученикът трябва да отговаря на известни условия, да има известен ценз. Тъй щото, иска ли някой ученик да влезе във вътрешната школа, той трябва да отговаря поне на това условие, с мисълта си да подигне температурата от -15 градуса до +15.

Божията Любов носи пълния живот.

25. Лекция от Учителя, държана на 12 февруари, 1930 г. София - Изгрев.

Съчетания на числата

Общ Окултен клас , София, 12 Февруари 1930г., (Сряда) 5:00ч.
Издателство: Жануа '98

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА

„Отче наш“

Размишление върху пътя на разумния живот

Чете се темата „Отличителните черти на живите и на умрелите деца “

Пишете върху темата „Разлика между смъртта и живота“.

Да имате ясна, конкретна представа за себе си. Някои от вас може да четете някой научен трактат. Най-първо, смъртта е съществувала като една възможност битието да се прояви. Но когато човек съгрешил, дал възможности, условия да се прояви. Защото смъртта излиза от живота. Там, дето има живот, има и смърт, но не можем да кажем, че дето има смърт, има и живот. Животът може да роди смъртта, но смъртта никога живота. Това е. Там, дето има живот, има и смърт, но не можем да кажем обратното: дето има смърт, има и живот, философски може да допуснем, но те са философски допущения, но човек не може да мисли туй. Трябва да имаме една ясна представа.

Да кажем, че философите може да имат едно понятие за някакъв принцип, който действа в природата. Но онзи изобретател, който впрегнал този принцип на работа, той си има спесифично разбиране и може да използва, философът говори, но не може да използва. Онзи другият, освен че има разбиране, но той впрегнал принципа на работа, ползва се от него.

Казвам, ние трябва да се ползваме от тия принципи в природата. Много работи не знаем, философски ги изучаваме. На много принципи трябва да се възприемат методите, по които може да се ползваме от тях. Запример вие сте изучавали всичките числа, няма никаква философия. Числата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, това са характерни черти. Вземете сега така: 12, 15, 18. Защо именно в тази редица числото 1 се повтаря три пъти, а другите числа се изменят: 2, 5, 8? Забележете, че тия числа - 2, 5, 8, са отрицателни, те са числа, които много обещават, но нищо не дават. Двете обещава, осемте обещава, но нищо не дава. 2, 5, 8 в дадения случай, това са богата почва. Ако не се обработи, ще даде бодили и тръне.

Когато се изучава човешкият характер, тия числа играят важна роля, за да се разгадае характерът на човека. Някои хора са богати, те са числата 2, 5, 8. После имате числата 13, 16, 19. Защо ги е страх хората от числото 13, де е опасността в числото 13? Три е опасното число. Извадете сега 3. 13 - 3 = 10. Тия числа са само, които може да създадат беля на човека. В дадения случай числата 3, 6, 9, тъй както са поставени в природата, те може да създадат само беля. Те ще те впрегнат на излишна работа. Тогава кои числа остават?

Сега остават 11, 14, 17. Вие ще оставите какво се е казало за 11. 11 е едновременно едно разумно число. При Бога ако идеш като учен човек, той ще ти даде всичкото благословение. Но ако той те намери глупав, ще те прати на училище. Числото 14, като влезе в света, като намери хора скържави, обича да ги хваща за гушата. Разтърсва ги, казва: „Ще дадеш.“ Отпуща крана, казва: „Всичко трябва да тече.“ Числото 14 не обича хората да турят бентове, казва: „Всяко нещо в природата трябва да тече по пътя, който е определен.“ Числото 17 казва: „Трябва да разсъждаваме.“ Трезво число е. Ако някой е глупец, ако е неспособен, ще ти създаде всичките нещастия. Така можем да съпоставим числата в тия категории до 20.

Добре, обърнете сега обратното: 21, 51, 81. Тогава по какво се отличава 81 от 18? Колко пъти 18 влиза в 81? Четири и половина. Следователно в дадения случай това е един метод, чрез който можете да впрегнете отрицателните числа на работа. Но впрегнали ли сте вие нещата в работа? Най-мъчното е да впрегнеш ти едно число.

Казвам, тия числа играят важна роля в човешкия организъм. Когато се измерва човешката глава, ще намерите тия съпоставяния на тия числа. Както е устроена човешката глава, черепът има известни измервания от съпоставянето на тия числа. Показва доколко е хармонично устроена главата, показва пътя, по който е вървял, с какви мъчнотии той се е борил в живота. Защото, ако в миналото е бил поставен да защитава своята свобода, да изкарва прехраната си, при големи мъчнотии трябвало да воюва, непременно неговата глава е ставала по- широка, дълъг е напречният диаметър.

Някой път главата на човека може да стане валчеста. Първият диаметър отзад до челото, да кажем, че има 19 сантиметра, широчината може да е 15. Винаги широчината на главата показва при какви неблагоприятни условия е расъл в миналото. Но ако вие един човек с широка глава го турите при други условия, изменете условията на живота, турите го при охолен живот, не може да създадете нищо добро. Тази енергия ще протече в друго направление, този човек ще стане разпуснат и прогулян. Ако онзи, който ще го възпитава, не знае законите, да прекара тази енергия от основата на мозъка към челото, скритата енергия, не може да възпита един добър човек. Главата е като акумулатор. Ако не може да прекара в челото, да събуди мозъчните центрове, непременно тази енергия ще създаде ред неприятности.

Казвам, има научни методи, по които човек може да създаде тяло, каквото иска, може да създаде глава, каквато иска, може да даде такова направление на ума, каквото иска. Преди той да се е родил на земята, това може да стане по-лесно. Да го направи, като се роди, трябва да има много по-голямо знание, понеже имате повече гъста материя. Трябва наковалня и чук, големи страдания има. Сегашните хора природата ги изправя чрез огън. Светът няма да се оправи чрез потоп и вода, мина периодът на водата. Човек толкоз се е втвърдил, че с вода не може да се оправи. Значи огън трябва.

Сегашната енергия, която иде в света, то е един огън. Този огън е, който действа в цялото човечество и направил хората неравни. Пекат ги. Казва някой: „Пекат ме.“ Нещо има, което пече, неспокойно е. Казва: „Неврастения има.“ Нажежен е той. Нита един философ: „Какъв е смисълът на живота?“ До де дойде съвременната философия? Казва: „Няма никаква философия. Човек трябва да яде и да пие.“ Той го поставя в една стая с един под, направен от бакър. Нажежава пода. Той започва да вдига краката. Нажежава още, той започва да скача. „Защо скачаш? Нали само ядене и пиене трябва.“ „Нари ме нещо.“

Защо именно казва, че яденето и пиенето е смисълът на живота? Да се обясни фактът, коя е причината първоначално, какъв е стимулът, какъв е подтикът, който природата внесла, за яденето. Яденето в дадения случай е носителка на живота. Ти не може да ядеш едно мъртво вещество, трябва да ядеш живото. От туй гледище, когато ние казваме, предпочитаме една храна пред друга, в нашия ум трябва да сложим храната по следния начин. В какво седи грехът в света? Всяка една храна, която не хармонира с вашия организъм, не я употребявай. То е престъпление за тебе. Храната, която не носи хармоничен живот като твоя, не я употребявай, нищо повече.

На туй основание, ако ти например употребяваш свинска храна, свинската храна е крайно дисхармонична с човешката храна. Свинското може да се яде само при спесифични случаи, за лек при някои болезнени състояния. Свинското може да стане рецепта за лекуване на някои болести. Много неврастеници може да се лекуват със свинско месо, но ако храниш човека със свинско месо, ще го умориш. Разбира се, това са твърдения, това са факти, които трябва да се обусловят, да се докажат, не само философски да се изведат. Те може да се докажат философски, и на опит може да се докажат.

Някои са правили опити за влиянието на месото. Някои артисти, които искат да представят някои любовни състояния на сцената, ядат овче месо, дълго време ядат овче месо. Тогава придобиват тази дълбочина. Когато искат да представят някой по-спретнат, пъргав, ядат козе месо. Някой път е хубаво за някои хора, които са съвсем безстрашни, да се внесе малко страх, може да ядат заешко месо. Не само това. Ние може да дойдем до крайни заключения, че ако човек иска да живее дълго време, трябва да яде месо от костената жаба, от костенурката или пък паче. Ако иска да има дълбоки и устойчиви чувства, трябва да яде мечо месо. Така са правили в старо време, когато някой мъж не е обичал жена си, тя ще го захрани с мечо месо. Така са правили в старо време жените. Сега не зная какво правят.

Казвам, цялото животинско царство е построено. Животинското царство като се измерва, може би за бъдеще учените хора ще измерят един кон, за бъдеще те ще измерят опашката колко косми има, колко е дълга, ще му измерят височината, ще му измерят краката, ще измерят краката околовръст, ще измерят корема на коня при едно нормално състояние, после ще измерят врата, после ще измерят дължината на главата. Ще измерят известно съвпадение на тия числа. Най- после ще се случи, че това е едно съвпадение на тия числа, като се повтарят. Защото, ако едно число е съвпадение, ако се повтори само веднъж-дваж, не периодически, ако се повтаря по един разумен начин, вече има една разумна сила, която работи с тия числа. Бог, като създал животните, употребил геометрия и математика. Следователно всичките животни, цялото растително царство са създадени по геометрически плоскости, по геометрически линии и на математически числа. Известни пропорции стават. Пък тия числа съответстват на известни линии.

Само известни енергии може да задържим в света, то е известно количество, материята не е еднородна. Ние още не знаем, че е еднородна. То е едно твърдение, което трябва да се докаже. Ние не знаем, че енергиите са еднородни. Стремят се учените хора да докажат, но съществува материя. Във всичките свои видове разните видове материя, които съществуват някой път, носят разни енергии. Запример, ако вие внесете злато във вашия организъм, организмът ви ще прояви известна енергия, ако внесете сребро, организмът ви ще прояви друг род енергия, ако внесете желязо, веднага друг род енергия ще се внесе. Всичките елементи разни видове енергия внасят. Може да кажем, че хората се различават според количеството на материалите, които са вътре в организма, и силите, които действат в тия полета на тази материя.

Сега за вас то е научен въпрос. Аз ви казвам само за да има какво да мислите. Не че вие ще го разрешите. Ако по някой път вие обичате някои животни, някои животни например считате, че са късметлии. Ако дойде една котка вкъщи, вие считате, че е късметлия. То е числата, които тая котка носи със себе си. Количеството на котките има по някой път известна материя, която е необходима. И животните, котките, кучетата, я внасят. Кокошките допринасят, змиите допринасят, птиците допринасят. Материите, силите, които му носят, или вървят успоредно с човека, или му противодействат.

Казвам, онази симпатия, която съществува, не е така произволна. Някои хора имат голяма обич към някои животни. Някои обичат коне, някои обичат крави. Тази обич всякога се простира върху хората. Ако вие обичате коне, всичките хора, които мязат на коне, ги обичате. Или обичате крави - всички хора, които мязат на крави, ги обичате. Едно съвпадение има. Да кажем, някои обичат лъвове - всичките онези хора, които са спретнати като лъвове, тебе ти са приятни, смели хора са. Има нещо лъвът плюс.

Сега онова, което е потребно в живота, в тъй наречения духовен живот, трябва да се изучават елементите на духовния живот. Вътрешно различие има. Защото живота, за да знаем ние да го ценим, непременно трябва да знаем онова, което той съдържа, тоест да променим нашите механически схващания. Ние казваме: „Господ е наредил работите.“ Работите Бог ги е наредил, той е създал света, създал живота, казал на човека как да работи. В сегашната наука трябва да се изучава онова, което Бог е направил, Бога трябва да проучваме. Тъй както виждаме съвременната наука, както работи човешкият дух, вие не трябва да се откажете от науката.

Ние по някой път говорим за онова лъжливо направление в науката. Има някои хора, които не са учени. Учените хора са едно благословение за света, но неучените са спънка. Учените, философите, които са истински философи, са добре дошли. Онези философи, които не са философи, са спънка. Онези религиозни хора, които са истински религиозни, са благословение, но онези религиозни хора, които не са истински религиозни, са спънка. Ние сме за онова, което има същина, по същество какво трябва да бъде. Трябва да се стремите като човек кое ще ви повдигне вас. Окръжаващата среда вас не може да ви повдигне, окръжаващата среда за вас е само условие за вашето развитие. Онова, което може да ви повдигне, то е онова над вас.

На земята кое е онова, което повдига растенето? Слънцето. Месечината, звездите влияят, но най-главният фактор на земята е слънцето. Значи слънцето има други сили, които действат. Тогава ония разумни същества, или тъй наречените наши близки, защото един човек, който те обича, не може да те обича един човек, който не седи по-високо от тебе. Закон е в света. Никога не може да те обича в света един човек, който не седи по-високо от тебе. Никога не може да обичаш един човек, който не седи по-високо от тебе.

Запример, когато един ученик влезе в училището, учителят съзнава неговата възможност. Учениците седят по-долу от учителя. Учителят вече съзнава, има любов към тях. Понеже ученикът съзнава, че този учител може да му даде, той може да придобие това, което иска. Следователно в тях е само една връзка, която седи между всички живи същества, за да може Божиите блага чрез нея да се разпространяват навсякъде.

Законът на любовта трябва да се разбира. Там, дето сте стигнали, любовта, която имате, е лъжлива. Да дойдем сега да се разберем. Не трябва сега да казвате, че любовта е лъжлива. Но това не е всичката любов. Любовта в детинство не е любовта на младия човек на двайсет и една години, любовта на младия човек не е любовта на възрастния, любовта на възрастния не е любовта на стареца. Сега ние говорим за онази възходяща степен, ние не говорим за болезнените типове, не говорим и за младите хора. Ние оставяме патологическите типове настрана. Ние говорим за здравите хора, каквито смятам всички трябва да бъдете. Един млад момък, как той обича? Тя, любовта, си има своя форма.

Питам, ако вие сте пътник, който сте взискателен, ожаднели сте по пътя. Ако ви срещне някой и ви почерпи с най-хубавата вода, има ли в това нещо лошо? Но ако вие сте жаден и ви напият с вода, която наполовина чашата е пълна с кал, след като пиеш, кажеш: „Не трябваше да пия.“ Но щом пиете от онази хубавата вода, вие ще благодарите, че сте срещнали този човек и ви е дал тази хубавата вода.

Сега вие ще трансформирате, ще преведете тия символи. Даде ви хляб, този хляб възобнови вашите сили, или даде ви хубава книга, или ви каже някое хубаво изречение, хубава мисъл, или някой хубав образ, всичко туй, което може да стимулира човешката душа. Защото любовта е нещо идейно. Идейните работи са непреходни работи, материалните работи са преходни работи.

Някой път считате любовта за едно чувство на привързаност. Привързаността не е любов. Любовта не е продължителна, тя не продължава дълго време. Любовта едва човек може да я изнесе един момент. Ти някой път едва зърнеш някой човек, направи ти силно впечатление, веднага ти мръдне нещо. Ти видиш един човек, втори път не може да го срещнеш, казваш: „Видях един човек, който ми направи силно впечатление. Обичам го.“ Търсиш го. То е един момент, който не се повтаря. Някой ще обясни, че ти си имал връзка в миналото. То е друг въпрос. То е едно проявление. И в света тия хора на любовта ние ги наричаме високите върхове на живота. Ти срещнеш някого от тях, настане един прелом в тебе, в живота ти. Ти може да срещнеш мъж или жена, без разлика. И оттам насетне стане един прелом. Този човек е висок връх. Една Божествена енергия минава в твоята душа, в твоя ум, в твоето сърце и може би този човек, като мине, да не знае нищо за тебе, ти храниш чувства. Ти храниш чувства и черпиш от него. Той ти праща енергия, той не те знае. По някой път той си прави своите изчисления, вижда, че липсва нещо, гледа, че някой го безпокои, хлопа. Вие не го познавате.

Често вие се обръщате към Бога, но не знаете същинското име. Тогава се безпокои Господ. Българите казват: „Ей ти там.“ Кой ти? Той вика: „Ей, ей!“ Този се обръща, онзи се обръща. Настигне го, казва: „Тебе викам.“ Така не се говори, то е по български. Ти, най-първо, ще научиш неговото име, ще намериш този човек и ще избереш един метод, как да говориш.

Аз по някой път, като говоря за Бога, искам да направя идеята понятна. Казвате, Бог е много достъпен. Много недостъпен за глупавите, но достъпен за умните. Апостол Павел казва: „Бог, като презираше невежеството на хората, беше се оттеглил, всеки да си върви по своя път.“ А пък сега, последните дни, като намери малко по-умни хора, изпрати да проповядват онова учение, от което може да го познаят. Познаването на Бога е заради нас. То не е заради Бога. Бог нищо няма да придобие. Но ние, като познаваме Бог, ние се ползваме.

Сега вие, няма защо да ви се доказва. Питам, вие, ако нарисувате нещо или напишете някаква теза, някакво съчинение, питам, вашата теза радва ли се? Радва се. Книгата се радва. Много се радват, скачат тия книги. Една картина, която сте рисували, тя се радва. Някой скъпоценен камък, който носиш, и той се радва. Скъпоценните камъни, които носиш на ръката, и те тъжат, ако го оставиш, и той тъжи, потъмнява, изгубва своя блясък. Като го туриш на ръката и го носиш, повръща се блясъкът му. Често камъните изгубват от своя блясък, от своята здравина вътре. Изобщо тия неща знаят бижутерите, дават тия пръстени от такива камъни на хора, които са пълни със сили, та се установява блясъкът.

Законът, който може да се извади. Ако един камък има нужда да го хване един човек, за да се възстанови неговият блясък, за да се възстанови неговият блясък, не само има нужда да го носи някой, но и да се възстанови неговата сила. И в живота този закон навсякъде съществува. Непременно в този широкия свят вие трябва да срещнете някого, от като се роди човек трябва да срещне някого, чрез който Божието благословение да дойде в него.

Сега говорим принципално, не говорим за ония идеи, които ние може да създадем и да мислим, че те може да ви помогнат. Една идея, която може да възприема свише от Бога или от онези, които са завършили своето развитие, тази идея може да помогне като принцип, не ония идеи, които създаваме, които представляват някакви понятия за живота, - те не може да помогнат.

Да допуснем, че вие си създадете понятие, че всичките хора са добри. Започнете търговия. Идва един, на кредит давате, идва втори, на кредит. Този взима, не плаща, онзи взима, не плаща. След туй всичките пари отиват, вие мислите, че всичките хора са добри. Те са добри. Защото са добри, затова взеха всичко. Те са добри за себе си, но не са добри за тебе. Всеки човек, който взима и не дава, той е добър за себе си. Всеки, който взима и дава, е добър и за себе си, и за другите. Най-първо, трябва да учим закона. Казва, всичко трябва да пожертваш, но ние трябва да преминем през закона, да даваш и да взимаш правилно. Във всинца ви трябва да се зароди това желание.

Мнозина казват: „Господ всичко е дал.“ Това не е никаква философия. Господ всичко дал, ред и порядък Господ дал. Господ дал нещата, следователно аз имам право да употребявам. Тогава Господ дал, ти не може да се качиш да станеш цар. Или можеш, като онази българка, която опопила мъжа си. Той нямал работа. Тя взела една китка босилек, ушива му едно джубе, направила една калимавка, казва: „Вземи китката. Ще идеш да ръсиш.“ Взел, почнал той да ходи и да работи. Когато отишъл този новия свещеник, го попитали: „Кой те опопи?“ „Жена ми ме постави.“ Владиката вика жената, казва: „Кой ти даде право?“ „Мъж ми е - казва, - имам право да го опопя.“

Много работи ние ги опопваме по същия начин. Така донякъде може, но в природата не можеш да опопиш никого. На земята може да опопиш, но в природата не може да го опопиш. В природата ти не може да поставиш една сламка за мост, по който да минават хората. В природата има едно съответствие. Ти не може да поставиш енергиите на живота в човека, и да имаш същия резултат, както човешките енергии. Ти не може да вземеш мозъка на един човек, да го замениш с мозъка на един кон или на един вол и чрез него не може да произведеш същите резултати, както би произвел човешкият мозък. Други са веществата, други са силите, които действат. После, другояче е съчетан, другояче е свързан. После, ако погледнеш животните, тяхната конструкция, както са, ние знаем при какви условия те живеят.

Казвам, у съвременния човек жената седи по-високо по своята чувствителност. Че тя с усилието на своята воля е успяла да хвърли брадата си, тя не е останала брадата. Защо женската и мъжката коза имат брада? Жената махнала брадата си. Хубаво е направила, понеже лицето представлява поле за работа от по- широко гледище. Понеже лицето на жената е отворено, тя има по-силно развити чувства, по-високи чувства, по-силно е развита интуицията. Понеже у мъжа тия косми - и мъже има, които са замязали на жени.

Казвам, занапред мъжът полека-лека, за бъдеще мъжът, и той трябва да изхвърли по същия начин. Но друго нещо, жената, като изхвърлила своите косми, тя изгубила едно качество, изгубила твърдост и самоувереност в законите. Затуй жената е като дете. Понеже схваща и разбира много работи, затова по някой път и тя греши. Тя може да престъпи някой закон, но не от зла воля. Казва: „Може да престъпя, но може и да поправя, няма нищо.“ В опита жената разисква повече. В любовта жената е по­смела, мъжът е по-разсъдлив. Тя веднага бързо разрешава и в едното, и в другото - или, или. Мъжът продължава. Всичките косми на брадата, това са правила, по които той се води. Хване едно правило, хване друго правило. Жената няма никакво правило.

Сега това е външното изражение, но вътре в човека тия косми имат своя вътрешна причина. Тия вътрешни причини трябва да се съпоставят в една хармония. Туй, което осакатило жената - има известни области в женския череп осакатени. Черепът на жената трябва да се поправи. В известно отношение и мъжкият череп е осакатен. Ние вече идваме до известни данни, вътрешната страна, как може да се поправи къщата. Тя може да се поправи, но някой път може да се събори. Нали се събарят къщи, колко пъти се събарят. За бъдеще, ако ние нямаме това знание, може да се събори къщата.

Много пъти ние по наследство сме взели качества на своите деди и прадеди. Мислим, че къщата наредена. Като направим опит, някои наши греди не издържат, смелостта ни не издържа, разумността ни не издържа, твърдостта не издържа, справедливостта не издържа, любовта ни към Бога не издържа. При обикновени случаи издържа, но като дойдем за една работа, която изисква широка, голяма душа, не издържа. Ние влизаме в една борба, която не е за силите ни.

Та сега вие какво разбрахте? Да се повърнем на въпроса. Аз гледам, тук се усъмни, там се усъмни. На всинца ви трябва едно малко разбиране, едно по-дълбоко знание, по-дълбоко запознаване с основните закони. Хубаво е да знае човек не наизуст работите, но да има конкретно познание. Прилагане трябва, както художниците прилагат картините си, или онзи, който свири или декламира едно, второ, трето. Всеки трябва да има по нещо, за да внесе, нещо като художник на изложбата.

Запример вие чакате и работите, да идете в оня свят. Оня свят е тука. Оня свят и този свят са едно и също нещо. Разумният човек живее едновременно и в този, и в оня свят. Глупавият никъде не живее. Защото, за да живееш, подразбира да си собственик на нещо. Ние говорим за разумния живот. Трябва да се тури една черта, върху която ще работите.

Сега мнозина от вас казват: „Кажете ни някои недостатъци.“ Ако кажем някои недостатъци, ще ви обезсърчим. Казвам: „Много си нетърпелив.“ Та ние сме нетърпеливи. Причината за неговото нетърпение коя е? Причината на нетърпението е, че трябва да има силно развити лични чувства. Следователно тия лични чувства искат да го повдигнат, той иска да се прослави изведнъж по целия свят. Може да се прослави, но славата по цял свят трябва да е от векове, трябва да е заслужена. Защото Христос казва: „Не търсете слава от човеците.“ Вие не търсете слава от глупавите хора, но търсете слава от Бога. Човек трябва да работи. Ако идете при някой човек и кажете: „Аз вярвам в Бога.“ Ако е съвременен човек, ще каже: „Ето един човек анормален.“ Питам, ако идете при един светски човек, какво трябва да му кажете? Де е силата на банкерина? В неговите пари. Де е силата на военния? В неговата шашка, тук, при главата, при ушите. Като върви напред, веднага съзнаваш, че той е тази шашка. После, де е силата на онзи, който пише? Неговото перо светло и хубаво. Всеки може да пише, всеки може да носи шашка, всеки може да има пари, но трябва да има съответстващи качества, с които той трябва да управлява тази сила.

Сега има една опасност. Вие казвате: „Господ е промислил.“ Така не поставяйте въпроса. Господ е промислил. Господ е промислил, но ние трябва да използваме този промисъл, да не изкушаваме Бога. Когато дойде дяволът да изкушава Христа, каза му: „Да не изкушаваш Господа Бога своего.“ И когато каза: „Трябва да се поклониш“, за да му даде всичката слава, казва: „Трябва да се махнеш.“ И с търпението мислеше да го подкупи, и с всичките тия блага, да хвръкне, да го подкупи. Казва: „Махни се, зная, че тия работи не са твои, те са чужди. Нищо друго нямаш. Всичко това, което съществува в света, то е на Бога. Ти си самозванец, който даваш чуждото. Да се махнеш.“ Изобличи го в лъжа, казва: „Да не изкушаваш Господа.“ Вие сега не се поддавайте на изкушението. Често някои от вас се поддавате на изкушението.

Сега някой път трябва да приведа някой паралелизъм. Един паралелизъм съществува в света, който показва, че има един паралелизъм между отрицателните сили в света. Има едно привидно добро, което не е добро. Има едно същинско зло, което съществува, има и едно същинско добро. Има едно привидно добро, има едно същинско добро 8 света. Има един паралелизъм. Някой път във вас се заражда една мисъл, която има изглед на нещо хубаво. Ако тази мисъл се постави в света, ще видите, че тя не издържа.

Казвам, числата, това са живи числа. Ако вземете 12, в тази тройка 12 е най-доброто число от 15 и 18, в първата категория. Във втората категория най-доброто число е 19. В третата категория най-доброто число е 12.

За бъдеще числото 12 има важна роля. Дванайсет месеца, зодиаци, имате дванайсет племена на Израиля, в Откровението имате дванайсет врати. Имате една двойка, една отлична жена и мъж - брат и сестра, родени чисти и благородни. В 15 братът и сестрата вече са опетнени, но в 18 вече служат на дявола. Числото 666, сборът му е 18. Човекът на греха е определен с числото 666, общият сбор на което е 18. Туй число е разложено, то е 666 (1+8 = 9). То е закон, чрез който туй число може да се обърне, 666 да се обърне в деветки, 999. Но докато обърнеш 6 8 9.

Сега основната мисъл, която трябва да остане във вас: има методи, мерки, с които човешкият организъм е построен, или всеки един трябва да се стреми към мярка, която Бог е дал. Тялото в туй съществувание да има тази мярка, която е определена от невидимия свят. В своите изследвания малко хора съм срещнал, от толкоз хиляди измервания, които съм направил, само в няколко души съм срещнал число, което да е една максима. В трима души намерих нормално развита справедливост в човека, от която изхождам. Имам записано в книгите едно число с една дроб, но число, което служи за една максима.

Добрите хора имат определена дължина и широчина на главата. Всеки един от вас трябва да има желание да придобие тази форма, тази височина, тази широчина, да устрои своя ум по тия закони, които съществуват. Казва: „Аз искам да бъда добър човек.“ В какво направление? Най-първо, да имаш устроено тяло, устроена глава. След туй - правилно устроен мозък, правилно устроени дробове.

Под дробове вие ще разбирате менталното тяло, което е свързано с мозъка. Под стомах ще разбирате астралното тяло в човека, защото астралното тяло живее във физическия човек, то са неговите мускули. Стомаха не трябва да го свързвате с търбуха. Под търбух се разбира апетитът на човека, желанието да яде и да пие, не подразбира органа. Стомахът, който е свързан със стомашния мозък, е свързан с мозъка на човека.

Там Писанието казва: съвременният човек да мяза по образа, който Христос остави в света. Бъдещите хора, които за бъдеще ще дойдат в шестата раса, то са хора стройни, определени, направени са по формата на идеалния човек. Вие ще кажете: за бъдеще като дойдем. Не, отсега трябва да имате мярка. Ако дойдете тогава да създавате идеал, вие сте закъснели. Даже сега вас ви трябва всеки ден във вас мисълта, като станете сутрин, да турите мисълта да бъдете стройни. Вие се прегърбите, казвате: „Ще се мре.“ Няма какво да се мре. Ще изправиш гърба си, нищо повече.

Погледнеш, косата бяла. Нищо не значи. Белия цвят сега да можеш в една вечер да го почерниш, косата си пък и в една вечер да може да я побелиш, да може да я направиш каквато искаш, тогава ти си маг. Сега на мнозина от вас косата станала бяла. Какво означава бялата коса? Че човек станал мъдрец. Хора, които имат бяла коса, са мъдреци. Етикетът на мъдрец е турен. Какво показва черната коса изобщо? Черната коса показва хора с богато астрално тяло, хора на чувствата, горещи, топлина имат, коват с чук на наковалнята. По някой път удрят, дето не трябва, не са изучили изкуството. Ако дойдат хората, които имат руси коси, те са по-меки, техните връзки между астралното тяло и менталното тяло, между стомаха и техните дробове, са по-меки.

Казвам сега, има един нов цвят, който иде в света. Бъдещият човек ще има особен цвят. Защото има адепти, които са произлезли от жълтата раса. Като влязат в другия свят, те носят този цвят на себе си. Те влязат в бялата раса, но носят този цвят. Има адепти на бялата раса, и те носят своя цвят. За бъдеще ще има адепти на шестата раса, и те ще имат един особен цвят на косата. Устройството на носа, на веждите, строежът ще се различава по същество. Сега бялата раса се отличава от жълтата по строежа на тялото, има мерки, които са по-други. Сега и шестата раса ще се отличава.

Запример сутрин, като станете, веднага да си обмислите. Има един план, по който трябва да растете. Поне ще има един идеал, към който трябва да се стремите. Сега вие очаквате нещо. Ще имате една ясна представа, какво ще бъдете за бъдеще. Онзи ученик, който се учи, да има известен идеал, след като излезе из училище, какво да прави. Сега онези от вас, които сте дошли, вие сте дошли до едно място, казвате: „Няма какво да се учим.“ Но сега ви предстои работа над себе си. Но сега вие ще работите не само на теория, но и на практика, ще ви се даде една задача.

Представете си, че има 15 градуса студ. Дойде някой, да кажем, казва: „Може ли да вляза във вътрешната школа?“ Казвам, можеш. Давам задача сега да измениш температурата и да я повдигнеш 15 градуса над нулата. Веднага ще те впрегна. Защото, щом може да измениш температурата, тия разумни същества гарантират. Щом не може да мръднеш нито на една йота, не може да влезеш. Някой път опитвали ли сте вие да се промени температурата?

Сега мнозина ще кажат: „Аз като се помоля.“ Онези от вас, които са изменяли температурата, мълчат. По някой път съм слушал да казват: „Като се помоля, се изменя.“ Друг казва: „Като се помоля, времето се изменя.“ Първият казва: „И аз като се помоля, времето се изменя.“ Спорят се. Това казвам, всинца изменяте времето. Тогава колко се пада на всеки? Вие сте десет души, 15 градуса - по едно и половина. Значи силата ви е едно и половина. Вторият път сте пет души, промени се 15 градуса, пада се по три. Най-после остане един. Конкуренция има. Десет души са, които се състезават за един пост. Когато издържи, най- хубавият изпит се приема в школата.

Вие ще кажете: „Ние мислим, че сме в школата.“

Че сте в школата, сте, но че не сте във вътрешната школа, то е друг въпрос. Има външна и вътрешна школа. Не мислете, че който е във външната школа, е и във вътрешната. Задачата на вътрешната школа е една, задачата на външната е друга. Някой път учениците от вътрешната школа помагат на учениците на външната. Някой път учениците от външната школа помагат на учениците от вътрешната школа. Но естество онези, които трябва да минат от външната школа във вътрешната, трябва да отговорят на известен ценз. Учение трябва, не питане за вас, но за ученика трябва да отговаря на известен ценз.

Това сега е само вметнато. За вас числата ще се изгубят. Ще кажете: „Как да вляза във вътрешната школа?“ 15 градуса.

Втория път ще ми напомните, ще продължа върху един въпрос.

Вземете числата. Върху някои от тия числа ще направим един малък разбор.

„Само Божията любов носи пълния живот. “

Двадесет и пета лекция

на Общия окултен клас

12 февруари 1930 г., сряда, 5 часа

София - Изгрев