НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Наряд и упътвания / Разяснение за Истината

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Нарядъ и упътвания (понедѣлникъ)

Най-често използвани думи в беседата: истина, нагласяване, сила, нишки, живот, музика, нагласена, извиква, свири, китара, цигулка, събужда, душа, разяснение, дълбокия, ум, духтъ ,

Съборни беседи , В.Търново, 24 Август 1925г., (Понеделник) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Понедѣлникъ
5 ч.с.
24 августъ.

Утринна молитва.

1.0тче нашъ.
2.Благославяй, душе моя, Господа!
3.Плодоветѣ на Духа.
4.Молитвата на Духа – на Царството.
5.Добрата молитва

Лозинка за прѣзъ деня: Само Истината води къмъ живота.

Днесъ за четиво ще имате: 12 гл. от Матея; 14 гл. отъ Лука; 10 гл. отъ Иоана; 5 гл. отъ Посланието къ Галатяномъ и 21 бесѣда: „Моето царство“.

Ще ви дамъ едно малко разяснение за Истината.

Само съ нагласена цигулка и съ нагласена китара може да се свири. Всѣки инструментъ трѣбва да е нагласенъ, за да свири. Само нагласената цигулка и нагласената китара води къмъ музиката. Това значи Истина. Тъй както е поставена Истината, животътъ, това е най-приятната пѣсень, която можемъ да слушаме. Слѣдователно, при всѣко нагласяване, човѣкъ придобива Истината. Всѣко нагласяване е Истина. Не че самото нагласяване е Истина, но само по закона на Истината се нагласяватъ нѣщата, т.е. Истината ги нагласява. Нагласяването дава условия да се прояви музиката.

И тъй, ще знаете: Безъ сърдце нѣма животъ. Безъ умъ нѣма мисъль. Животътъ извиква сърдцето; мисъльта извиква ума; Любовьта събужда душата отъ дълбокия сънь, а Духътъ възкръсява силата на живота.

Едно обяснение върху Духа. Духътъ, това е най-възвишеното, най-разумното у човѣка. То съединява нишкитѣ на живота, а тия нишки, сами по себе си, носятъ сила. По този законъ, само еднороднитѣ нишки даватъ сила. Силата, това е пѫтьтъ въ живата природа, чрѣзъ който пѫть идватъ всичкитѣ Божии блага.

6.

Гимнастически упражнения.

Разяснение за Истината

Най-често използвани думи в беседата: истина, нагласяване, сила, нишки, живот, музика, нагласена, извиква, свири, китара, цигулка, събужда, душа, разяснение, дълбокия, ум, духтъ ,

Съборни беседи , В.Търново, 24 Август 1925г., (Понеделник) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


1. Отче наш

2. Благославяй, душе моя, Господа!

3. Молитва за плодовете на Духа

4. Молитва на Духа – на Царството

5. Добрата молитва

Лозинка за през деня:

● Само Истината води към живота.

Днес за четиво ще имате: 12-а глава от Матея, 14-а глава от Лука, 10-а глава от Йоана, 5-а глава от Посланието към галатяните и 21-а беседа: Моето Царство.

Ще ви дам едно малко разяснение за Истината.

Само с нагласена цигулка и с нагласена китара може да се свири. Всеки инструмент трябва да е нагласен, за да свири. Само нагласената цигулка и нагласената китара водят към музиката. Това значи Истина. Тъй както е поставена Истината, животът – това е най-приятната песен, която можем да слушаме. Следователно при всяко нагласяване човек придобива Истината. Всяко нагласяване е Истина. Не че самото нагласяване е Истина, но само по закона на Истината се нагласяват нещата, т.е. Истината ги нагласява. Нагласяването дава условия да се прояви музиката.

И тъй, ще знаете: без сърце няма живот, без ум няма мисъл. Животът извиква сърцето, мисълта извиква ума, Любовта събужда душата от дълбокия сън, а Духът възкресява силата на живота.

Едно обяснение върху Духа: Духът – това е най-възвишеното, най-разумното у човека. То съединява нишките на живота, а тия нишки, сами по себе си, носят сила. По този закон само еднородните нишки дават сила. Силата, това е пътят на Живата Природа, чрез който път идват всичките Божии блага.

6. Гимнастически упражнения

24 август, понеделник, 5 ч.

НАГОРЕ