НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Никаква лъжа

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Никаква лъжа

Най-често използвани думи в беседата: има, сега, себе, може, бъде, лъжа, любов, всичко, човек, година, дойде, работи, всички, учител, българия, бъдеще, свят, бъдете ,

Съборни беседи , Извънредни беседи ,Беседи пред ръководителите , София, 2 Септември 1924г., (Вторик) 20:30ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


2-ри септември (20-ти август стар стил), 1924 г., вторник, София, ул. "Опълченска" 66

Добрата молитва

УЧИТЕЛЯТ: Получихте ли наряда? (- Да!)

Ще се даде на всички, които са били в събота на събранията. Начало на изпълнението на наряда: 22-ри септември 1924 г. На новите членове от обществото ще дадете наряда от 1919 година. Те трябва да почнат оттам, отгдето са започнали всичките, а сега искат изведнъж да станат богати, учени. Това са процеси, които постепенно се дават. Богатството е възнаграждение за труда: след като работи, получава плода. На всичко трябва да се даде духовен характер. Те са като една потреба парите - да си наемеш или купиш потребните необходимости в живота. За в бъдеще в новия живот ще се работи по закона на Любовта. Кое те заставя да се спреш при една чешма? Коритото или чучурът? - Нали водата? Само със силата на любовта може да се подобри всичко. Тя е вътрешен процес - сила. Трябва да се стремите това, което придобивате, да се осветява, иначе благата носят разсипване. По-добре малко, но благословено, отколкото много, но неблагословено! Истинската ценност на едно богатство не може друг да го вземе. На скъпоценността кой може да вземе ценността? Богатството поради любовта има своята ценност? Една кола е важна, докато те пренесе - после е свободна.

Най-първо ще се стремите високо в себе си да се повдигате. Сегашният живот определя всичките възможности за в бъдеще, което може да се реализира, и всички минали грешки, които могат да се изправят. Ако ние не бихме вложили закона на Любовта, нищо не ще добием. Ще вложите в себе си любовта и истината, никаква лъжа и по Божественому ще ликвидирате сметките си.

Ние живеем за Бога, умираме за Бога, живеем един за други, но за да изявим Божията Любов!

В сегашния строй лъжата има гражданство и това е едно нещастие. Един брат казва, че еди-кой си имал нужда от пари, но той да ги занесе. - Защо? - Защото и той имал нужда! Ще ги занесе, но ще ги похарчи поне половината за себе си. Казвам: Тоя малък дявол да го извадиш от себе си! Има в тебе един добър дух, но има и друг един. Тия, малките грехове са, които съсипват живота! Тия, малките грехове с време причиняват големи пакости в бъдеще. Лъжа да нямаш в себе си! Не е въпросът да убедиш света, че не лъжеш, защото целият свят е в лъжа, но праведните да убедиш, че не лъжеш! В лъжата има най-големите отрови в света! От човека зависи да не лъже. Осъден е някой и ти, който носиш присъдата за опрощаване, зависи от теб да отидеш една минута по-рано и да го спасиш осъдения, или една минута по-късно - да излъжеш, и да го обесят. Лъжата премахва онова красивото, което слиза от Небето, и щастието се губи. Среща ме един и ме пита. "Где отиваш?" - Няма да кажа где, а като се върна, ще кажа: Ходих във Варна и свърших тази и тази работа. Да лъже човек, е една вътрешна слабост, не от сега придобита. Няма случай, който да е казвал една малка лъжа и да не е изгубил после много. Трябва абсолютна честност в дома и навън. И сега, аз бих желал да се тури в Братството образец на честност. Човек може и в истината, като преувеличи, да каже една лъжа, затова, когато говорите, трябва да бъдеш буден, защото невидимият свят следи и трябва да си дадете ценз на всяка една дума. И тогава жената ще те обича, децата ти ще те обичат. Божественото вътре във вас ще ви спаси! (Разказва примера със сестра Стефова - когато баща й я изпъдил, че била в Новото Учение, а приписва имота на младата си дъщеря, но тоя зет го изпъжда и сега е гол, и ще го гледа изпъдената дъщеря.) Не пъдете добродетелта от себе си вътре - лъжата изпъдете, на дявола я дайте, а Истината, Добродетелта задръжте в себе си.

Някои от себе си Божествено нищо не дават, а материално отвред събират. (Учителят казва примера с първата комуна, която устроил само с храна. Определено било колко да се плаща. Младите държали сметка, но забатачили. Но понеже това е по човешки, поискал сметка, взели заем и уредили всичко. Втората година наредил същата комуна на трапеза, но вече по Божественому - без всякаква сметка, идвали, яли и не платили.) И това е хубаво. Това е един общ недъг, който трябва да се изкорени - има тоя недъг много лоши последствия. Трябва ценз на всяка дума, на всяко дело.

В Обществената безопасност ме питат отгде вземам средства. И аз ги питам: А вие отгде вземате, работите ли с вашите ръце и по истински начин ли изкарвате прехраната си? (Искали да го оплетат, а трябва прямо да се задават въпроси.) Никога лъжата не е имала такова гражданство, както сега. Вие ще бъдете внимателни. Вълната е калпава и преждата ще бъде такава, ще бъде гнила. Истината обичайте. Ще турите правилото да бъдете искрени в съзнанието си.

Лъжата е започнала от ангелите, които са паднали. Лъжата не е в акта да вземеш нещо, а в желанието, вътрешното желание да вземеш нещо, което не е твое. В животните има голяма лъжа. В мравите, в пчелите няма морал. Човек сега е дошъл да изправи всички свои грешки от най-далечното минало, от всичките царства, като е бил в тях. В един живот може да се изправят всичките погрешки на животинското си състояние. В сегашния строй не трябва ни даже министър да ставаш, ще те хвърлят в затвора. Ни търговец - ще те хване чл. 4 от закона. Никога не се е прилагал така силно кармическият закон, както сега, и особено в Русия. Богатите станаха бедни - князе, дворяни, а бедните станаха богати. Това е резултат на лошите отношения по-рано в Русия.

Не е въпросът, какво Бог може да направи. Той всичко може да направи. Ние трябва да възстановим връзките на Божията Любов, и не за сега, а за в бъдеще. Като се поставят сега здрави основи, и за в бъдеще върху вашия сега труд ще градим. (Навежда Учителят примера със "Слово" Акционерно дружество, че е била вкарана еврейщина, хитрина.) Не Божественото ги е ръководило, а личният интерес и облаги. Ето и Недялкова, не й върви. Убиха и последния й син на Калиманци през юли тази година. Искреност трябва и за чистотата, и в работата. Те са причина и за г-жа Иванович Ружа, че си замина. Но тя (Недялкова) нека стои малко по-далече от нас, тя е забатачила и с нея не можем да се рекламираме. Има дело и за "Всех скорбящих" и наистина направиха всех скорбящих, "и не введи нас во изкушение, но избави нас от лукаваго..."

Как ще оправим българския народ? - Само с честност! Но главата се е вмирисала, свещеничеството, което трябва да бъде пример за честност, а е фабрика на лъжата. Те признават, че са фалирали и казват нам да се пазим и ние да не се опетним. Сега управляват професорите - създадоха си командировки.

Бъдещето управление е на чистота - това управление на чистотата е наше, ние го знаем.

Аз от вас искам да си изпълните задълженията пред Небето, повече не искам. Ще пипате най-внимателно. Търговските лъжи не са така опасни, както попските.

Проучвайте Евангелието, Стария завет, да видите как са живели. Моралът е, като направиш една постъпка, тя да не те осъжда. Ние не гледаме на външното на нещата, а на онова, което е скрито вътре в душата.

Да приведете имуществото, което имате, в ред, в известност и порядък. Всички трябва да работят - не само един или двама. Това ще бъде една банка и ще се създадат материални работи за вас. Ще оформите всичко според съществуващия ред и порядък на земята. Тя, земята, е пълна с пари. България е пълна със заровени пари, но не е морален закон да се изравят. Умрелият си ги пази - те са негови. Една сестра дойде и ми каза, че имало две тенекии злато на едно място. Казах й, че не са за нас. Брат Петко Епитропов е ходил, знае ги, но не е казано още да ги извадим. Земята е пълна с богатства.

Нарядът ще бъде за неделните дни. Почва от неделя, 21-ви септември т.г., а през седмицата ще имате продължение на размишлението. А вие още ще проучвате Евангелието.

За новите слушатели на беседите ще дадете наряда от 1919 г. - ще го препишат от печатните книжки.

За вас през годината ще ви дам по една задача, всекиму като дойде времето. Вие ще се благодарите, че имате тези мъчнотии и ще проявите характера си и ще докажете, че можете при най-трудни условия да правите добро. Чрез благодатта човек се спасява, а чрез любовта се усъвършенства.

Политическото положение тая година ще бъде добро. Ако на нас е добро, и на българите ще бъде добро. Големите държави ще се разберат. Англия не желае една силна славянска държава, органически свързана, затова славяните трябва да бъдат морално силни.

Опасност за война има на Далечния изток, а в Европа вътрешни събития.

Жълтата опасност може да се отложи за няколко години. Европейските държави ще се стремят да се разсипят икономически и стопански.

В България болшевизмът има две течения: едното буржоазно болшевишко - то е съвременният фашизъм, и пролетарско болшевишко. Те са двете течения най-силни сега.

Реплика: Приложение на Закона за защита на държавата26 към нас ще има ли?

Учителят: Ние сме принципно за Любовта, защото тя е, която ще оправи всичко. Правителството ще се раздели: те ще станат едни против други на дележ и, ще се разкапят от само себе си. Те усещат и казват - и едните, и другите: "Ние ще дойдем един ден при вас", затова и ни казват: "Вие поне се пазете чисти" - искат с това да имат едно чисто гнездо.

Македонците в Сговора27 са против него. Отвън ще се явят, ще дойдат други фактори и ще тръгне в насока на федерирането.

Сега ще бъдете зрители и ще се подготовлявате за събора идущата година, а сегашните ще видите дали ще издържат до идущата година!

Вие гледайте да създадете нещо - всеки от вас да създава нещо, да проявите своята енергия. Например братя от провинцията искат да вземат една градина за обработвание - да не им отнема всичкото време. Братя с братя не се сдружавайте за търговия, а с външни хора се сдружавайте. От тях поука ще почерпите. Много от нашите братя трябва да минат през сепията и дисциплината на света и тогава да дойде при нас да го лекуваме. Направо като идват при нас, омързеливят се. Като влязат първом в света, ще придобият опитност, която ще ги ползва, като дойдат при нас.

Ще работите вие всичко онова между братята, което е здраво, морално, а материалното по-настрани. Дойде ли да употребим Божественото за себе си, загубени сме. Чешмата, която дава вода, не я задържай за себе си. Доброто, което правите, да не се знае от никой. Пари със светски човек пратете - но вие да не изпъквате на лице.

Ще си изработвате временни методи за изпълнение на доброто - на чисто ще бъдете. Имате лозе, работите го вие - град го убива две години, тая година не го уби - чужди хора го работиха. Показва, че по-рано е внесено нещо егоистично. Работата между народа е същата, както и на градина. Ако не знаеш да работиш на градина, не ще можеш да работиш и между народа.

Да работите върху вас - ще вървите напред, ще чакате и ще видите.

Колкото човек остарява, толкова по-богат става и толкова повече растат около него ония, които ще храни. Всички по-долни се приближават към богатия - от всичките царства.

Като ти турят хомота от горе висшите същества, ще се научиш да вървиш в правия път.

З/З е животът: 1/3 - Божествен, 1/3 - ангелски и 1/3 - материален. На всекиго са определени условията, при които трябва да работи. Финансистите спъват материално нашите приятели, за да ги разсипят материално: така например кожите на Деньо Цанев и Никола Ватев, така е и с Лазар Котев. Има едни вътрешни закони, които работят.

Английската политика не иска да има в България духовенството влияние. Вие не трябва да искате една Велика България, а една България, в която да има законност и правота - тогава тя ще бъде силна и велика.

Кои трябва да работят? Невидимият свят има списък и когато трябва, изпращат ги. И сега постепенно те идват. Засилва се числото на работниците.

Трудовият час е една забава - леки занятия, специалности да се учат.

(Изтъква се от братята, че сме бедни и средства няма за започване работа, а братята специалисти работят на чужди капиталисти и ги изсмукват, та не остава време и за духовна работа.)

Учителят казва: "Направете си приятели от богатството на неправдата!" Обърнете капиталиста в добър човек и той ще дойде при нас. Обърнете богатия към Господа. - Как? - Молете се не просвета да му даде Бог, а кажете: "Дай му, Господи, една живеница в стомаха, да не яде!" Заболее, ще му кажеш: "Ще те излекувам, но готов ли си да служиш на Бога?" - Излъже те като фараона, болестта пак ще дойде. Но да нямаш целта да му вземеш богатството - користолюбие да няма, а служба Богу!

Отче наш

6ч.

Сегашният свят както е устроен, ние трябва да го превземем. Всички, нашите приятели, трябва да минете през търговията. Една мелница можем да я превземем, вместо нова да правим.

Ние сме за разумния труд. Поета, като го накарате да работи само физическа работа, ще огрубее. Всеки ще работи, но според способността си.

20 ч. и 30 мин.

2-ри септември (20-ти август стар стил), 1924 г., вторник, София, ул. "Опълченска" 66

26 Закон, приет от правителството на Александър Цанков на 4 януари 1924 г., който забранява всички партии и сдружения, използващи нелегални структури и революционни методи.

27 Демократически сговор – българска политическа партия, създадена след Деветоюнския преврат през 1923 г. от неговите организатори Военния съюз и Народния сговор, които се обединяват с Демократическата и Радикалдемократическата партия в партията Демократически сговор. Тя е основна управляваща партия до забраната на партиите през 1934 г. Нейни лидери са Кимон Георгиев, Атанас Буров, Андрей Ляпчев, Александър Цанков и др.

Най-често използвани думи в беседата: има, сега, себе, може, бъде, лъжа, любов, всичко, човек, година, дойде, работи, всички, учител, българия, бъдеще, свят, бъдете ,

Съборни беседи , Извънредни беседи ,Беседи пред ръководителите , София, 2 Септември 1924г., (Вторик) 20:30ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ