НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Любов и мисъл / Разумната любов и светлата мисъл

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Любов и мисъл

Най-често използвани думи в беседата: човек, може, любов, божествен, бог, има, ден, живот, всичко, мисъл, разумна, хора, уреди, себе, съзнание, създаден, работи, говори ,

Младежки събори , София, 6 Юли 1924г., (Неделя) 6:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Светът е създаден в седем дни. Първият ден отговаря на неделята. Човек пък е създаден в шестия ден, който отговаря на петък — ден на Венера, ден на любовта. Следователно, човек трябва да благодари за своето създаване, но същевременно и да го оправдае. Човек е създаден в деня на любовта, но не може да обхване Великата Божия Любов. Той е възприел само част от нея в душата си, за да изпълни святото предназначение, за което е дошъл на Земята. В какво седи святото предназначение на човека? В придобиване на разумната любов и светлата мисъл. Кои са отличителните качества на разумната любов и светлата мисъл? Разумната любов обединява нещата. В нея няма никакво разединяване. Светлата мисъл изключва всякакво вкисване, гниене, ферментиране на нещата.

Как познаваме, кой човек живее в разумната любов, в шестия ден на Битието? Който живее в шестия ден, в деня на любовта, забравя своите лични интереси и се стреми към едно: да приложи закона на любовта в своя живот. Той познава проявите на разумната любов, придобива нови, възвишени възгледи, които осмислят живота му. Той има правилни отношения към Бога, към хората и към своята душа. Този човек наричаме човек на шестата раса — новият човек. Два елемента отличават новия човек от стария: разумна любов и светла мисъл. Той малко говори, много работи. Обикновеният човек повече говори, по-малко работи, вследствие на което работите му не вървят добре.

Казано е в Писанието: "Който много говори, много греши". Наистина, като се вслушвате в говора на хората, виждате, че много думи не са поставени на место, вследствие на което внасят нещо дисхармонично в живота. Освен това, някои думи са груби, отрицателни и пораждат недоразумения между хората. Ето защо, добре е човек малко да говори. Като говори малко, и грубият човек минава за благороден. Една българска поговорка казва: "Говоренето е сребро, мълчанието — злато". Като знаете това, вие трябва да работите над себе си, да се пробуди Божественото съзнание във вас. Щом Божественото съзнание се пробуди, човек се хармонизира напълно. Той носи Божия образ в себе си. За такъв човек се казва, че е създаден по образ и подобие Божие. Докато човешкото, или висшето съзнание работи във вас, вие сте неразположени, недоволни, груби, гледате мрачно на живота. Пробуди ли се Божественото съзнание във вас, вие ставате весели, разположени, доволни от живота, готови на всякакви услуги и жертви за Бога. Малко нещо се иска от човека: да обърне мисълта си към Бога, към Великото начало в света. Каквато работа и да предприеме, човек трябва да се стреми към придобиване на разумната любов и светлата мисъл. Без тези елементи, каквото знание, каквато сила и да има, той не може да ги използва разумно.

Съветвам ви през тази година да дадете възможност на Бога да работи във вас, да уреди външния и вътрешния ви живот. Страдате ли или се радвате, оставете всичко на Бога. Той е в състояние да регулира енергиите ви, да уреди вашите работи. Да предоставите всичко на Бога, това значи, да хармонизирате силите на своя организъм, да определите отношенията си към Цялото и към неговите части. Ако не дадете ход на Божественото съзнание в себе си, никаква хармония не можете да въдворите в живота си. Каквито проповеди да ви се държат, каквато философия и наука да изучавате, щом Божественото съзнание не е пробудено във вас, вие ще се намирате в положението на богат човек, който има на разположение всичко, но стомахът му е развален и не може да се ползва от благата на своя живот. Който е дал ход на Божественото начало в себе си, той е богат и здрав човек. Богатият и здрав човек се ползва от всички блага на живота: от светлината, от въздуха, от водата, от храната. Голямо е влиянието на чистия въздух върху човека. Като знаете това, дайте възможност на въздуха да прониква в дробовете ви, да внесе разширение в дихателната ви система.

И тъй, помнете: човек е създаден в шестия ден, в деня на любовта, заради което е наречен дете на любовта. Като дете на любовта, той трябва да оправдае грижите, които майка му е положила и всеки момент полага за неговото повдигане и развитие. Как ще оправдаете грижите на своята майка? Как ще благодарите на любовта, която ви е създала? Как ще докажете, че сте чада на Бога на любовта? Като изпълните Неговата воля. Волята на Бога е да живеете помежду си в любов.

3. Беседа от Учителя, държана на 6 юли, 1924 г. — София.

Разумната любов и светлата мисъл

Най-често използвани думи в беседата: човек, може, любов, божествен, бог, има, ден, живот, всичко, мисъл, разумна, хора, уреди, себе, съзнание, създаден, работи, говори ,

Младежки събори , София, 6 Юли 1924г., (Неделя) 6:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


6 часа сутринта

Човек е създаден в 6 дни. Шестият ден е денят на Венера, денят на Любовта. Следователно ние трябва да оправдаем своето създание. Човек не може да определи разумната Божия Любов, но той е взел от нея в цялата си душа, за да изпълни онова свято предназначение, за което е дошъл на Земята. При сегашното състояние на човека, в първия ден трябва да се внесат два елемента: разумната любов и светлата мисъл. Във всяка светла мисъл няма ферментиране и в Божествената Любов няма разединение, там има единение, общение. По това се познават те. Дотогава, докато човек дири своите лични интереси, той не живее в този ден, той живее в други дни. Който живее в шестия ден, трябва да се стреми да оправдае закона на Любовта. Докато не разбирате тази Любов, не може да разбирате смисъла на какво и да е, не може да имате една по-възвишена култура, не може да има едно философско общение между хората. Ще има общение между хората, но то ще бъде такова обикновено, каквото сега съществува, а не общение, каквото имат хората на Любовта, хората на шестата раса.

Хората на шестата раса трябва да имат разумна Божествена Любов и светла мисъл. Тези два елемента трябва да проникват в целия вътрешен мир на човека. Днес, колкото повече говорим, толкова по-зле става всичко. Мисълта трябва да се предава мислено, един вътрешен говор трябва да има. Писанието казва: „Който много говори, много греши." И право е. Нашият говор всякога не е така мек, думите ни не са тъй подбрани, настроението ни не е всякога тъй хубаво, и вследствие на това произлизат ред недоразумения. Някой път даже и най-грубият човек като мълчи, минава за много благороден. Всички трябва да работим над себе си. Всичко това е важно, докато Божественото съзнание у нас вземе надмощие, да се хармонираме, да чувствуваме Бога в себе си, да носим Неговия образ. И може това, защо не. Приятно е.

А при сегашното си състояние усещаме нещо друго. Събудиш се сутрин, усетиш в себе си една тъмна личност, неразположен си, стягате нещо на сърцето, биваш груб. Това е човекът на света. Щом се събуди Божественото в тебе, ти усещаш една светлина, Божественото работи в тебе, ти си радостен, весел, готов си на всякаква услуга. Бог е в света. Най-малкото нещо е да обърнеш мисълта си към Божественото. Изгубиш ли Божественото, спъваш се на пътя.

Мисълта ми е тази: всичко почва от работата на Земята. Каквото работите на Земята, то е за да добиете тези два елемента. Може да имате знания, да знаете всичко, може да имате сила, нямате ли обаче тези елементи, не можете да използувате нито знанието нито силата. Направете един опит през тази година: не бивайте пасивни, но постарайте се да оставите Бог да уреди вашия външен и вътрешен живот. И външния и вътрешния живот се урежда от Бога. Каквото и да ви се случи, оставете Бог да го уреди. Страдате, имате големи скърби, оставете се на Бога. Той, със Своята Мъдрост, ще уреди живота ви и като го уреди, вие ще видите великото и славното вътре в живота. Бъдете като децата, останете тихи и спокойни и се оставете на Бога, Той да уреди всичко. Този е единственият път, по който може да се въдвори Божествената хармония. Ако Божественото не влезе във вас, никаква хармония не може да се въдвори. Може да ви се държат най-хубавите проповеди, може да изучавате най-добрата философия, може да изучавате цялата наука -математика, история и всички други науки, но не влезе ли във вас Божественото, вие ще бъдете един богат човек, който има всичко за ядене, но не може да го използува. Дадете ли место на Божественото, вие ще мязате на един богат човек, който има всичко и може да го използува, който има най-хубавия въздух.

При сегашните условия на живота, въздухът упражнява върху нас много голямо влияние. Най-активните сили са свързани с въздуха, затуй дайте почивка на дробовете си. Не се стискайте, нека всеки от вас усети разширение на дробовете, на дихателната си система.

Тия са няколкото мисли, които ви подхвърлям. Всеки от вас трябва да бъде човек, създаден в шест дни. Човекът е дете на Любовта и той трябва да оправдае тази дума Любов. Не трябва само дрехите му отвън да са хубави, но и вътрешният му живот да съответствува на тия дрехи. Ако е момченце, нека има хубави гащички; ако е момиченце, нека има хубава рокличка, но да оправдават копнежите на майка си.

Следователно ние какво ще трябва да оправдаем? - Желанието на Бога. А какво е желанието на Бога? - Да бъдем като Него, и по Любов в живота да вървим.

Беседа от Учителя II ден на Събора, понеделник 7 юли 1924г.

НАГОРЕ