НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Абсолютно най-малката величина

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Абсолютно най-малката величина

Най-често използвани думи в беседата: може, всички, има, аз, сега, човек, имат, дойде, лева, кажеш, земя, сила, любов, ум, стане, кесия, свят, известни, можете ,

Извънредни беседи ,Беседи пред ръководителите , София, 10 Септември 1923г., (Понеделник) 5:30ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Тайна молитва

Прочете се глава 8 от Евангелието на Йоана.

В цялата тази глава има едно пояснение, как вътрешното състояние на човека може да се изопачи. Например, във вашите умове се заражда мисълта, колко опаки са били евреите, опак народ, още по-опак, отколкото българите. Това не е самият народ. Тези, с които Исус е имал спор, са били книжниците, най-учените измежду народа. Интересно е следното: Божествените работи с човешко око не могат да се видят и с човешки ум не могат да се познаят. Ако беше възможно, тези учени хора биха познали Исуса. Значи, има едно вътрешно прозрение. Всички ще се силите да имате едно основно вярване, т. е. вярване на общите принципи, от които всички да изхождате. Този, общият принцип, от който всички трябва да изхождат, то е принципът на ума, значи, в умствено отношение трябва да имате една мярка. Тази мярка ние наричаме абсолютно най-малката величина в света, с която се мерят всички други величини. Сега във вашия ум седи една идея: как това, най-малкото заповядва на всичко? Когато хората шият с една игла, гледат върхът да е остър. Коя е мярката? Не с тъпия връх почват да шият, а с острия. Най-острото върви напред. Всичката сила, зад тази малка величина е наредена. Всичките тези малки величини, които наричаме нищожни, зад тях стои онова, Великото Божествено. Това всякога може да го проверите. Може да вземете едно житно зърно. Това житно зърно, само по себе си, е способно да стане 10 – 20 и повече пъти по-голямо от Земята, да стане толкоз голямо, колкото Слънцето. Само време му трябва. То е способно да събере всички енергии от пространството и да се увеличи. Това е въпрос само на време. Другият закон: големите неща в света, великите неща в света, те нямат тази сила.Те имат обратния процес. Малките неща Бог ги е направил да имат сила, да растат. Абсолютно големите величини пък имат свойството да се смаляват. Тяхната пък сила е в смаляването.
И тъй, когато ние говорим за смирение, разбираме абсолютно голямата величина. Учения, силния човек питаме, смирен ли е? Знаеш ли великия закон да се смаляваш? Не знаеш ли, ти си в самозаблуждение. Абсолютно малкото ние го питаме: "Можеш ли да проникваш навсякъде? Можеш ли да изпълниш всяка работа?" Тези две мерки трябва да имате в ума си. Практическо приложение трябва. Щом имаш спънки в живота, не можеш да проникваш – значи не си абсолютно малкото, значи, много голям си. Да кажем, че Слънцето трябва да дойде на гости. В коя къща ще го поканят тук, как ще го посрещнат? Кой цар на земята, кой народ днес ще го покани? В коя къща ще го настани? И при това, безопасно ли е това Слънце с всичките тези свои служащи, ако дойде на гости, какво би станало с вас? Значи, това Слънце трябва да се смали, за да ви дойде на гости, трябва да стане като най-малко слънце, като лоена свещица, да го турите на масата и да се разговаря с теб. В ума ви трябва да залегнат две мисли: като ученици да се смалявате и да прониквате всичко. Аз наблюдавам тези, които дялат дърво, което е много чепесто*: удари брадвата на една страна, на друга страна, трябва да му се намери дамара**. Турят му се клинове: един, втори, трети. Имате някой богат човек. Такова едно дърво искате да го разцепите. Ще му търсите дамарите, а клиновете в света – това са малките величини. Този човек упорства. Ако земята упорства, т. е. твърда е, наливате малко вода и тя се размекчава. Тази година българите казват: "На тези от Бялото Братство няма да им позволим да имат събор." На всички нас стана мъчно. Казваха си: "Така да направим, инак да направим, да направим постъпки пред царя, заявление да подадем, да отидем при министъра" и пр. По кой начин трябваше да разрешим въпроса? Тези начини за разрешение на въпроса са криви. Представете си един пехливанин, който може да вдигне с ръце 2-3 коня. И той заявява, че едно малко дете му взело кесията с парите. Той му се моли: "Не ми вземай парите, дай ми ги." После намира човек и му казва: "Я кажи на това дете да ми даде парите." Среща втори, трети, четвърти, все ги моли да кажат на детето. Този пехливанин да хване детето, да го пораздруса малко, няма ли да даде кесията? Ще я даде. Всички се поставят като този пехливанин. Събора не позволиха. Някои казаха: "Да отидем при министъра, да подадем заявление... " Аз тогава казах: Като дадете това заявление, какво ще стане? Като разгледат заявлението в Министерския съвет, какво ще стане? Спомням си, че поповете дадоха заявление при Александър Стамболийски, да се уреди заплатата им, но, освен че не им се уреди заплатата, но им се намали бюджетът с 30 000 лева. У всинца ви има тази слабост, щом дойде злото. Философски приказвате много добре, но щом дойде зорът, казвате: "Дай кесията, ти си добро момче." На вас са ви дали една задача. Аз отидох в Търново, дойдох си в София и си казах: Малкото дете ще дойде да вземе кесията. Учениците как ще решат въпроса? Всички тези ученици, които вярват в Бялото Братство, казват: "Това дете взе кесията, отиде кесията." Тази картина е много смешна. Тръгнали 10 слона в царството на паяците. Дошли слоновете и когато били пред една паяжина, царските хора казали: "Макар и да сте много силни, но ако се допрете до тази паяжина, от вас нищо няма да остане." Десетте слона гледали, гледали и се спрели пред паяжината. Питам: Тази паяжина може ли да спре един слон? Това е самата мисъл, че може да ви се случи нещо опасно. Слоновете трябваше да си вдигнат опашките, да минат през паяжината и да си вървят по пътя. В този въпрос сега се издава слабата ви страна. Не разчитайте на хората! Най-напред мислете, где трябва да се направи съборът, независимо от тях. Че ходим именно в Търново, това е едно случайно явление. Може да ходим на Витоша, може и на Мусала. "Земята и небето може да преминат, но една рязка от Божия закон не може да премине." Никой няма, дето да се е противил досега, и да не е бил тъпкан. Ще изучавате духовната наука. В духовната наука, при развиване на силите, има една опасност. Тя се крие в следното: неизхождане от законите, които съществуват в природата. Ако някой развали вашата аура, разстрои аурата ви, във вас никаква сила не може да се развие. Тактиката на светските хора е: ще дойде да ви сплаши, ще изгори къщата, ще ви вземе парите, ще ви уплаши, ще произведе разстройство във вашата аура. Тогаз ти си уплашен и силата ви не може да се прояви. Няма да допуснеш страх в душата си! Няма да допуснеш да ти се обели кората. Някой може да размъти аурата ти, някой твой близък: жена ти, слугата ти. Размъти ли се аурата, човешката сила е вече парализирана. Няма да се размътваш. Тоз, който иска да работи, трябва да бъде тих и спокоен. Най-първо, къщата ти не може да изгори. Къщата – това е твоето тяло. Те се опитват да го горят, но къщата гори, без да изгаря. Има такъв един пример с онези еврейски младежи (Седрах, Мисах, Авденаго), турили ги в пещта, но те не изгарят. Вие сега трябва да се радвате на едно нещо: това противодействие, което те извършиха, ги доведе в стълкновение с нас. Нам ни трябваше малко енергия. Ние дойдохме в контакт с тях. Силният може всякога да вземе. Първото нещо е: трябва да спазвате пълно равновесие. То е нужно за окултния ученик. Страхът ще дойде. Всички тези неща ще дойдат. Но силата ви, силата ви седи в онова тихо, спокойно състояние. Това е един изпит на цялото Братство. Въпросът не е разрешен. Да допуснем, 10 души въоръжени. Допуснете сега, че вие вървите, излизате на разходка. Изпречат се пред вас 10 души с пушки и ви кажат: "Горе ръцете!" Искат да ви убият. Вие ще спазите* спокойствие. Ако можете да спазите това спокойствие, вие ще ги парализирате: те така ще си останат. Вие ще тръгнете, ще влезете между тях и ще си заминете. Ако се уплашите, когато ви кажат "Горе ръцете!", не сте окултен ученик. Вие ще си кажете: "В името на всички Божествени сили, вие не сте господари на положението." Ще кажете: "Цъкайте сега." Те нищо не могат да направят, не могат да цъкат. Но вашата философия ще каже: "До там не сме дошли още." – Но скоро ще дойдете до там. – "Но могат да ме убият" – ще кажете. Това е предположение. Като тръгваш още, ще знаеш, че те теб очакват там. Ти още като тръгваш, ще знаеш и ще се приготвиш. (Брат Др. Попов: Трябва да е ясновидец.) Вие сте ясновидци всички. Вие всички можете да станете ясновидци. Моментално може да станете ясновидци. Аз ще ви обясня сега: ясновидството почива на един велик закон в природата. Вие имате обикновено зрение. Но аз мога да ви направя всинца ясновидци. Всеки един от вас може да бъде ясновидец. Вие може да помислите, че това ще е една магия. Ако аз наглася един микроскоп, който увеличава един милион пъти и погледна в него, ще видя чудесии. Вие гледате на същия микроскоп отдолу, настрани и казвате, че не виждате нищо. Нагласявам микроскопа и казвам: Гледай сега отгоре. Казвате: "Сега виждам." Нужно е да се поставите в съприкосновение с тези лъчи, които природата има. Направете един опит. В 5 минути може да успеете. Само отстранете всички тези външни впечатления, изолирайте се. Нали през микроскопа гледаш с едното око? Значи, окото ти трябва да бъде съсредоточено към предмета. Ако във вашия ум имате тази сила, да изолирате всички впечатления от външния свят, веднага ще се отвори другият свят пред вас. И след това, пак ще се върнете и ще дойдете в естественото състояние. Това е нагласяване на тези органически лещи. Всички тези външни впечатления, които идат, те размътват, произвеждат сътресение в ума. Умът е отправен към външния свят. Концентрирайте се, не се опасявайте, че ще заспите. Ще се научите първо да концентрирате ума си. Имаш да даваш 10 000 лева – забрави полицата, отклони от мисълта си тази полица. Запази спокойствие. Тогава оня, комуто дължиш, може да си каже: "Защо съм аз жесток?" Ти не трябва да се страхуваш. И действително, ти не му дължиш. Да кажем, той ти дал 10 кила жито, но това жито не е произведено само от него. То е произведено и от слънцето, земята и пр. Той казва, че то е негово, но всъщност, съдействали са и слънцето, и земята, и слугите му. Ти като казваш, че това нещо е твое, не е право. Това е действително правата Божествена философия. Ти ще си кажеш: "Нямам да му давам, но Господ да ми каже, как трябва да постъпя." Ще отдалечиш полицата от ума си. Ти си един лекар. Окултният ученик трябва да има едно изкуство. Не можете да бъдете ученици, ако нямате едно изкуство. Имаш една полица от 10 000 лева. Онези, които ръководят твоите съдбини, те са нагласили как да платиш полицата. Един лекар ходи при някой болен, втори ходи, никой не може да помогне. Ти си лекар, тази способност имаш зародена в тебе. Ти отиваш при болния със своето изкуство, изцеряваш го и той ти плаща 100 000 лева. От тях ще вземеш 10 000 лева и ще платиш полицата. Остават ти 90 000 лева. Какво ще правиш с тях? Имате 9 души братя – нуждаещи се. Давате им по 10 000 лева. Те имат по 10 000 лева дълг. Ще им изплатите дълга. Тези пари няма да харчите за друго. За ядене няма да ги харчите, нито дрехи ще си направите с тях. Ще се освободите от тях, като ги дадете.

Тези мъчнотии, които сега има в света, те са благоприятни условия, които сега се дават за развитие на вашия ум, на вашите сили. Някои ученици, на които се съобщиха някои работи, първия опит с мене направиха. Така не става. Искам да ви наблегна на мисълта, че силата е в нашите ръце, силата е вътре в живата природа и имаме ние възможност да си помогнем сами. Идваха при мене някои приятели, даваха ми разни планове (по забраната на събора). Аз им казах: Оставете ги! На някои пък казвах: Опитайте вашия проект. При тези въпроси има няколко начина. Най-добрият път беше мълчанието. Гробно мълчание. Нека мълчим. Обаче ние сме оная, тихата вода – мълчание отгоре, а работа отдолу. Знаете ли как се превзема една крепост? Отгоре уж бомбардират, а отдолу копаят. Повече уповавайте на вътрешната страна, на Бога, отколкото на себе си. Със спокойствие и вяра ще се оправят работите. Ще имате случай да се запознаете със силата на Бялото Братство, което действа.

Сега тук, колкото сте от учениците, колкото души сте, вие можете да направите 52 опита през тази година. От тези опити ще използваме само 12. Тези малки опити ще бъдат, за да се види, колко сте силни. Да кажем, че някой от братята се намира в едно състояние на недобро разположение на духа (вътрешно, семейно). Ще дам една задача, да видим, дали можете да му помогнете. Тези опити ще бъдат различни. Например, аз ще ви дам известни символи, известни бележки и да видим, какво можете направи. Ето един опит: излез, вземи 4 часа път към изток и 4 часа връщане – стават 8 часа. Ще се питаш: "Защо ходих и защо се върнах?" Такъв може да е един от опитите. Има различни опити. Другият опит може да е следващият: ще излезеш и ще тръгнеш пак, и първия човек, когото срещнеш по пътя, ще го спреш. Ще му кажеш: "Приятелю, имам да ти кажа нещо." Той ще седне, ще седнеш и ти и ще му кажеш: "Имам да ти кажа много важно нещо." – "Е, какво?" – "Имаш едно голямо наследство. Аз го зная. Ти си беден човек. От няколко милиона е." Ще се разговаряш 2 – 3 часа с него. Това е действително вярно в духовно отношение. Най-после, ще му кажеш, какво наследство има. Така човека ще го обърнеш към Бога. Той като си отиде, ще приказва на жена си. Това е една задача. Ще му говориш много за наследството. Ще му кажеш, че наследството му може да е в Русия, Америка, Индия, юг, Русия (север) е истината; Америка (запад) е материалният свят; Индия (изток) – ум; и юг – добродетелта. (Брат Др. Попов: Но, ако ти каже, че няма време?) Но срещата с този човек не е случайна. Друга задача може да бъде следната: ще срещнеш едного и ще му кажеш: "Ти си болен, аз имам лекарство за теб." Не може да се даде опит, който не е в пълно съгласие, в хармония с природата. Вие ще проверите само един окултен закон. (Брат Д. Добрев: Ами ако срещнем няколко души?) Щом е задача, ще срещнеш само един. Ако срещнете много, вие ще влезете в града и ще си изберете, който човек искате. Значи, задачата се обръща. Духовни хора употребяват черната магия. Някои, като се събират, постоянно изпращат мисли, да се разстрои това или онова. И така действат. Някои ви атакуват. Вие се оградете така: теглете еднаж един светъл кръг, изобразете около себе си светъл кръг. Ще теглите друг кръг отпред-назад. Направете тези линии със светлина около вас и неподвижни. Застанете в центъра на тези кръгове и си кажете: "Със силата на Духа Божий всички лоши мисли да се разсипят, да се разпръснат." (Брат Епитропов: Кой е начинът за съобщаване с Белите Братя?) Вчера аз ви дадох начин за съобщаване с Белите Братя. Това е любовта към Бога, първият закон. Ще ви прочета от Послание към Евреем 1 глава, 6 стих:

А когато пък въвожда Първороднаго във вселената, казва: "И да му се поклонят всичките ангели Божии." Значи, трябва да има Един, Който да ви въведе. Това запознаване с Белите Братя ще стане по особен начин. Формално няма да стане. То е от чисто духовен характер. Тези запознавания стават, не когато човек много очаква, но след като много е очаквал и очаква; и след като е престанал вече да очаква, Белите Братя ще се явят. Значи, то не става от човешка воля, а от волята Божия.

Сега, Бялото Братство всяка година има събор, на едно от най-високите места на Хималаите. Всяка година имат среща. Там се вземат известни решения по всички важни въпроси. Срещата на всички най-видни ръководители на всички народи, среща на физическото поле в най-високото поле на физическия свят. Тези места в Хималаите са непристъпни, даже невидими за човешкото око. (Брат Ковачев: Техният събор съответства ли с нашия по време?) – Не съответства. Трябва да имате едно ново разбиране, една нова философия. Най-малките неща в живота се осмислят добре, когато има любов. Защото, когато имате любов в душата си, с присърце ще работите. Когато нямате любов в душата си, най-малките работи са тежест в душата ви. Ако нямате любов, животът ви ще бъде скучен. Ако имате любов, какъвто и да бъдеш – някой земеделец, овчар, някой обикновен учител в село – в тези положения ще събереш с любов опитност, ще си създадеш бъдеще. Някои хора с високи длъжности, ги мислим за щастливи, обаче, ще ги претрепят някъде и в астралния свят ще си изкупиш греховете. Ако Стамболийски имаше вяра, щеше да остане жив. Каквото му кажат, 100 % вярваше. Той беше краен оптимист. Но на земята никога не става със 100% сигурност. По някой път има 50% изключение, по някой път 75%. Някои ми предложиха да отида до Чамкория с техния автомобил, но аз отказах. На мене много по-приятно ми е пеша.

Най-първо, между всинца ви трябва да се образува една вътрешна връзка. Вашите материални работи да не разклащат вашето духовно положение. Вие седите и чакате, да развиете красноречието и след това да излезете, и изведнъж да говорите. Чрез проповед светът не се оправя. Единичните разговори са най-хубавите. Най-добрата работа е единичният разговор. Той ще пита, ти ще му отговаряш, като сте събрани само двама – трима на едно място. А в един голям салон, дето има спор, това е едно биене на барабан. Някой си казва: "При разговор какво ще му кажа?" – Толкоз години работиш и питаш какво ще му кажеш. – "Дали ще приеме това?" – Ще му кажеш: "Да се убиват хората, да се осъждат хората, да се воюва, това не е философия."

В окултните школи се говори за стари и млади. Ако сте млади, готови ли сте да помагате на старите? Младите ще помогнат и ще вземат работата. Те няма да ви заместят, но ще ви сменят, докато си почивате. Младите са изложени на какви ли не изпитания, те минават през една опитност, през която и вие сте минали. Защо вие, които по-рано сте минали по тоя път, защо да не сте в услуга на тях? Ако специалният клас не беше се създал, младите сами щяха да се отделят. Те си виждат слабостите, идеи имат, но когато дойде до практическото приложение, там е по-мъчно. Там куцат. И аз знам защо куцат. Вие, старите, какво трябва да направите с младите? Ще поканите младите на угощение у вас и там да се чувстват като у дома си. След 2 – 3 дни друг един брат да ги покани и т. н. Те са млади, изложени са на изкушения. Ще влезете с тях в разговор. Тогаз те ще кажат: "Има в тях нещо. Има в тях идеи." – "Ако бяхме млади, щяхме да подкрепим старите и да ги разположим." Това е вече досетливост. Научните лекции от специалния клас имат изчисления и чертежи. Те ще се дадат и на вас. Специалният клас не е постоянен, той е временен. В природата специалните класове не са постоянни. На младите съм говорил за възможностите на ума, сърцето, волята и духа, после за черната и бялата светлина. Така те решават задачи в живота. Трябваше да ги заведа в живата природа. Например, известни извори говорят, някой тих извор. Ще видите, че известни извори имат известно бъбрене, известни звукове и всеки един звук на извора буди във вас известна идея. Друго бъбрене буди друга идея. Например, Куш бунар при Сливен.

"Млад човек" значи носител на Божествената Любов. "Стар" значи онзи, който е мъдър – не по възраст. Мъдростта и Любовта вървят ръка за ръка.

10 септември 1923 г., понеделник, 5 ч. и 30 мин.

София

Беседа, държана на 26 братя


----
* чепато дърво, с много клони
* жила
* запазвате, съхранявате; запазите, съхраните


Кротките (София, 1996)
34 беседи от 1 януари 1921 г. до 11 септември 1923 г.

Начало: 05:30

Най-често използвани думи в беседата: може, всички, има, аз, сега, човек, имат, дойде, лева, кажеш, земя, сила, любов, ум, стане, кесия, свят, известни, можете ,

Извънредни беседи ,Беседи пред ръководителите , София, 10 Септември 1923г., (Понеделник) 5:30ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ