НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Тритѣ допирни точки / Трите допирни точки

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Тритѣ допирни точки

Най-често използвани думи в беседата: истина, бог, сега, има, всичко, точка, допирна, всички, любов, може, воля, име, аз, първа, казва, божие, път ,

Неделни беседи , Извънредни беседи , София, 22 Март 1923г., (Четвъртък) 19:30ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Бесѣда, държана на 22 Мартъ,
деньтъ на Пролѣтьта,
7.30 в. четвъртакъ. 1923 г.

Три нѣща сѫ необходими въ живота. Тѣзи необходимитѣ нѣща изтичатъ вънка отъ нашата воля. Тѣ не представляватъ още сѫщинския животъ. Животътъ не започва съ необходимостьта, животътъ започва съ свободата на духа. Необходимостьта е едно условие за проявление на живота, тя е само условие, почва, а духътъ е, който развива живота.

Слѣдователно, ние трѣбва да имаме три допирни точки съ Бога. Сега, вие, които ме слушате тази вечерь, можете да кажете, че вѣрвате въ Бога, но това вѣрване не е ваше. Баща ви е говорилъ, майка ви е говорила, много философи сѫ ви говорили, но всичко това е чуждо. Туй може да сте го опитали, а може и да не сте го опитали.

Слѣдователно, първата допирна точка трѣбва да бѫде изпитана въ вашето съзнание, въ вашия духъ. И тъй, първата допирна точка, това е Любовьта. Тогава какъ ще признаете, че имате първата допирна точка? Слѣдъ като имате първата допирна точка, у васъ ще дойде съзнателната Любовь. Любовьта, това е качество, това е доказателство, и вие не само ще я почувствувате, но ще я имате въ съзнанието си.

Втората допирна точка, това е Мѫдростьта. По какво ще познаете, че имате тази допирна точка? Тя ще ви даде ума, ще роди знание, ще роди свѣтлина. Слѣдователно, това сѫ качествата на Мѫдростьта. И тъй, азъ казвамъ: Само свѣтлия пѫть на Мѫдростьта води къмъ Истината.

Третата допирна точка, това е Истината. Какво ще ви даде Истината? Тя ще ви даде воля. И всѣки отъ васъ, който иска да има воля, трѣбва да знае, че волята е качество на Истината. Хора, които сѫ се допирали до Истината, само тя имъ е дала воля.

Сега, ще помните: Любовьта ще създаде живота, Мѫдростьта ще създаде вашия умъ, а Истината ще даде воля, която ви е необходима. А веднъжъ имате тия три качества – умъ, знание, воля, вече ще можете да работите. Своеволието не е воля, чувствуванието не е любовь, и повърхностното знание, това не е качество на ума. Ние трѣбва да знаемъ нѣщата положително. Запримѣръ, ако вие дойдете при мене, и ви кажа едно прѣдложение, говоря ви, а вие ми кажете: Не ви разбирамъ, опредѣлете се по добре, значи нѣма разбиране въ нѣщата, а трѣбва да има разбиране. Какво има? Любовьта има две положения въ свѣта: да любимъ Единния Богъ, и да любимъ другитѣ. Щомъ имаме истинската Любовь, трѣбва да любимъ само Единния, Бога – значи Единния. Щомъ кажешъ: не може ли да любимъ другитѣ, така ти нарушавашъ закона. Щомъ любите Бога, кажете: Азъ не мога да любя другиго. Бога ще любишъ, и като любишъ Бога, ти включвашъ всичко въ себе си. Ти ще любишъ Бога.

Това е първия законъ, въ който съврѣменитѣ християни сѫ изопачили учението на Господа. Тъй сѫ изопачили тѣ Божието учение. Нѣкой те пита: обичашъ ли ме, любишъ ли ме? Нѣма да кажешъ: азъ те обичамъ, само тебе обичамъ. Не, ще кажешъ: обичамъ всички! И като кажемъ, че ние обичаме само нѣкого, ще знаемъ че този, когото обичаме, това е Богъ. Този е великиятъ принципъ. Кажешъ ли, че обичашъ само нѣкой твой приятель, само него, ти си въ кривия пѫтъ. Не, ти ще кажешъ: обичамъ всинца. И тъй, ако ние обичаме всички, ние започваме съ най-малката любовь, която трѣбва да проявимъ.

Тогава трѣбва да проявимъ нашето знание. Въ какво ще се прояви туй знание? Въ туй знание не трѣбва да сѫществува никакво, абсолютно никакво лицемерие, никакво извъртане на истината. Всѣки отъ насъ трѣбва да бѫде толкова досѣтливъ, че да тачи Божественитѣ чувства, не моите чувства, а Божественитѣ чувства, които се проявявятъ въ насъ, не сѣнката на нѣщата.

И тъй азъ ви поздравлявамъ съ този праздникъ. Слънцето за насъ е емблема, емблема на живия Годподь, на живата природа. Въ всички вѣкове, въ всичкитѣ дни на живота ни, Богъ все се проявява. Богъ има и друго име, което азъ не смѣя да произнеса. Защо не смѣя да Го произнеса? Понеже устата на хората не сѫ чисти, а туй име е свято, то не се произнася. Туй свещеното име е толкова велико, че върху Него се крѣпи цѣлата вселенна, и всички духове, отъ най-висшитѣ до най-нисшитѣ върху това име се крѣпятъ. И когато се произнесе това име, То твори и всинца ние трѣбва да се стремимъ да освещаваме името Божие, да освещаваме Божиятъ Духъ. Отъ туй име произтичатъ тия качества: Любовь, Мѫдрость и Истина. Самото име не може да се произнесе, и никой другъ до сега не го е произнесълъ. На земята това име не може да се произнесе, а ние говоримъ за Любовь, Мѫдрость и Истина. А за туй тайнствено име казваме, че то е Духътъ. Но Духътъ не е сѫщинското име, затова трѣбва да се стремимъ да разбираме Бога най-първо въ любовьта. Въ какво седи тази любовь? Ние нѣма да смѣсваме човѣшката съ Божествената Любовь. Азъ забелѣзвамъ сега, че нѣкои отъ васъ често ги смѣсвате. И тѣ иматъ любовь, но тѣ смѣсватъ човѣшката съ Божествената. И едната и другата иматъ едно и сѫщо произхождение, но човѣшката любовь трѣбва да се филтрира, тя трѣбва да мине презъ много филтрирания, трѣбва да знаете кое е човѣшкото. А Божественото, това е сѫщинската Любовь, тя носи истинския животъ.

Слѣдователно, въ Писанието се казва: Бога не Го познаваме. Въ Писанието още се казва, че трѣбва да започнемъ съ човѣшката любовь, но сѫ нѣкой трѣбва да започнемъ съ Божествената Любовь. И когато Христосъ е дошълъ на земята, Той не казва, че трѣбва да започнемъ съ човѣшката любовь. Какво трѣбва да правимъ? Той казва: „Да възлюбишъ Господа Бога Твоего сѫ всичкото си сърдце, съ всичкия си умъ, съ всичката си душа и съ всичката си сила“. Веднага Той туря основния законъ – Любовьта.

И сега казвамъ: „Ние Бога не Го знаемъ.“ Слѣдователно, ако не любишъ брата си, Бога не можешъ позна. И веднага и апостолитѣ даже се разколебаха и казваха: „Ние не познаваме брата си, че Бога…“ Не, не, азъ казвамъ: Единствениятъ, Когото азъ познавамъ, това е Богъ. Какво нѣщо е брата?

Христосъ казва въ своето учение: „Никой не може да дойде до мене, освѣнъ чрезъ Отца ми“. Кой ти е братъ? – Когото Богъ е привлѣкалъ къмъ тебе. Ти ще признаешъ въ себе си Божественото проявление и никаква друга любовь. Признаете ли го веднъжъ, вие ще се освободите отъ редъ нещастия, които имате сега: нещастия, съмнения. Ако имашъ Божествената Любовь, ти нѣма какво да се нуждаешъ, ще бѫдешъ богатъ, а щомъ сѫ всички богати, ще има какво да раздаваме; щомъ има пари, и беднитѣ ще бѫдатъ нахранени.

Сега искамъ да изпитате тритѣ допирни точки: първата, втората и третата допирна точка. Въ тия точки сега се съгражда новото човѣчество и новата култура, не сегашното християнство. Съгражда се основата на шестата раса. Или въдворяването на Царството Божие на земята, вѫтрѣ въ човѣшкитѣ души, се съгражда върху тия три основи. Трѣбва да знаемъ, туй е принципъ. И тогава нищо не е въ състояние да ви разклати. Ще знаете, че това сѫ тритѣ символи, никакви други символи. Ние имаме три допирни точки: първата – Любовьта, която дава животъ, втората – Мѫдростьта, която ще донесе въ ума знание, свѣтлина и третата допирна точка ще даде Истината, тя ще създаде у васъ волята. Онзи човѣкъ, който веднъжъ възлюби Истината, той е твърдъ като диамантъ, той казва: Азъ зная Истината, и съ нищо не можешъ да го разколебаешъ.

Този е Пѫтьтъ, този е свѣтлиятъ Пѫть, може да го опитате. Туй е едно Божествено учение. Вие сте призовани да бѫдете свободни, а сега сте свободни, но по необходимость. Ние сме свободни и трѣбва да скъсаме всичкитѣ връзки, които ни държатъ до сега. Всички тия стари връзки, ние ликвидираме съ тѣхъ. Нѣкои мислятъ, че като се скъсатъ тия връзки, ще умратъ, ще заминатъ за другия свѣтъ. Чудни сѫ хората! Когато пуснатъ нѣкого отъ затвора той умира ли? Ще кажете: да не го пущаме, защото отвънъ има снѣгъ. Не, това е лъжа. Онѣзи, които проповѣдватъ, говорятъ лъжа, майки и бащи, всички лъжатъ не говорятъ истината. Истината трѣбва да се говори. Казватъ: не може да се говори истината. Може да се говори! Че това иска Богъ отъ насъ, да говоримъ истината! Ама, казвате, ако говоримъ истината, ние ще пропаднемъ. Ти не си правилъ още опити, да говоришъ истината, та да видишъ ще пропаднешъ ли. Защото говоримъ лъжата, затова пропадаме. Защо умирате вие? Раждашъ дѣца, умиратъ; раждашъ дѣца, оглушаватъ, ослепяватъ, майки, бащи – умиратъ. Защо? Защото ние не сме се още съгласили да говоримъ истината. Ще спрешъ, ще кажешъ: първата допирна точка е Любовьта, втората допирна точка е Мѫдростьта, третата – Истината.

Ще се спрешъ и ще мислишъ за Бога. Нѣкой ти казва: Какво ще мислишъ? Ще мислишъ за Бога, и нищо повече. Ще бѫдемъ свободни. Вие още не сте правили опити. Вие мислите, че като кажете истината ще си попречите. Ако кажемъ истината на своя неприятель, преди още да сме готови, ще мязашъ на онзи, който излиза насрѣща ти съ онази чекмаклия пушка, съ патрони, пълни само съ малко барутъ – фалшиви патрони, но като си готовъ да говоришъ истината, то, като засѣгнешъ нѣкого съ тази истина, трѣбва да подскача; като целунешъ нѣкого единъ пѫть съ истината, той ще каже: „Стига вече, азъ разбрахъ.“

ИСТИНАТА НЕ УМЪРТВЯВА ХОРАТА, ТЯ ЩЕ ИМЪ ПОКАЖЕ ИСТИНСКИЯ ПѪТЬ.

Сега, друго нѣщо. Не мислете, че туй учение, този пѫть, по който вървите е най-мѫчния пѫть. Той е най-лесниятъ пѫть, най-благословениятъ пѫть. Не, не, въ всички свои провѣрки, който съмъ правилъ, азъ казвамъ, че той е най-лесниятъ пѫтъ – пѫтьтъ, въ който има Любовь, Мѫдрость и Истина. А въ другитѣ пѫтища какви мѫчнотии има! Хората избиратъ най-лошитѣ, най-мѫчнитѣ пѫтища. Казватъ: Този животъ нѣма да ни даде никакво щастие, нѣма да вкусимъ нищо отъ него, не разбираме смисъла. Не, ти ще ядешъ нѣкой плодъ, портокалъ, и той като влезе въ стомаха ти, ще каже: „Братко, азъ ти много благодаря, че ме прие въ себе си“. И ти ще му благодаришъ. И той и ти, и двамата ще се радвате. А сега, ядешъ и не мислишъ за нищо. Че какъ, като вземешъ отъ този хлѣбъ една хапка вѫтрѣ въ себе си, той е нѣщо живо! Слѣдователно, когато Богъ проговори у насъ съ цѣлото си тѣло, умъ, сърдце и воля, всички ние ще бѫдемъ хора възкръснали, и нѣма да задаваме въпроса какъ трѣбва да живѣемъ.

Сега, азъ желая вие да си напишете това мото:

САМО СВЕТЛИЯТЪ ПѪТЬ НА МѪДРОСТЬТА ВОДИ КЪМЪ ИСТИНАТА!

И въ този пѫть ще се реализиратъ думитѣ, дето казва единъ отъ пророцитѣ, че онѣзи който чакатъ Господа, тѣхната сила ще се възобнови тѣ ще се подмладятъ. Такъвъ е законътъ. Любовьта, Мѫдростьта и Истината подмладяватъ, обновяватъ, новоражда се човѣкъ. Човѣкъ постепенно трѣбва да се възражда. Този е вѣчниятъ законъ на възраждането, защото, само въ вѣчния животъ, като се съединимъ съ Бога, само Божествениятъ животъ може да внесе онѣзи елементи, който донасятъ подмладяване, който обновяватъ човѣкъ, иначе изгубвате смисъла на живота. Всѣки който е изгубилъ вѣрата въ Бога, той е остарѣлъ. Дойде ли вѣрата, ти се подмладишъ, ти си готовъ на всичко. Каквото пипнешъ, Богъ те благославя. Ако посѣешъ една нива, Богъ ще те възнагради; ако съградишъ една кѫща, Богъ ще те благослови, въ всѣко направление ще имашъ благословението Му.

Сега ние мислимъ, че духовниятъ животъ изключва всичко въ свѣта. Не, всичко въ свѣта е духовно. Всичко е въ Бога, но ние чрезъ своя животъ опорочаваме духовнитѣ работи. Ние трѣбва да престанемъ да опорочаваме благата, който Богъ ни дава. Да не опорочаваме великата Истина. Щомъ опорочимъ Истината, изгубваме волята си, а щомъ изгубимъ волята си, ние сме роби на свѣта. Така идва робството.

И тъй, ние сега сме свободни, понеже имаме първата допирна точка съ Бога. Това е Любовьта. Значи, Богъ е Любовь.

Втората допирна точка, това е Мѫдростьта. Значи, каквото гради Той, това е Мѫдрость. И отъ това гледище, нѣма зло. Той постепенно всичко може да превърне, и злото може да превърне въ добро. Ще знаемъ всички Истината, че въ Бога всичко е добро, ама въ Бога; и вънъ отъ Бога всичко е зло. И ние се връщаме да живѣемъ въ този великия законъ. Този е Пѫтьтъ. Почнете ли вие да не вървите по този пѫть, животътъ ви почва да става по-тежъкъ, да отслабва.

Сега, тази вечерь азъ вѣрвамъ въ едно нѣщо. Отъ вашето гледище вие всички имате доброто желание, но се колебаете, страхувате се. Мислите нѣкой пѫть, че сте много умни, тъй ви схващамъ. Като се мислите за умни, страхувате се да не би да ви измамятъ нѣщо. Нѣма какво да ви мамимъ, лъжете се. Допуснете сега, че азъ искамъ да ви измамя. Какво ще спечеля отъ васъ, ако ви излъжа? Трѣбва да имамъ обектъ. Е, хубаво, тази лъжа вие ще я схванете, какво ще спечеля? Нищо, абсолютно нищо. Тази мисъль не е ваша, освободете се отъ нея. Това именно е най-важното доказателство, че ви говоря истината. Казвамъ: съмнѣвате се, опитайте! Азъ ви оставямъ да видите най-страшнитѣ нѣща, най-голѣмитѣ противоречия. Опитай, и следъ 5 минути ще познаешъ вѣрни ли сѫ моитѣ думи или не.

Ще идешъ при нѣкой химикъ да му кажешъ: Я анализирай този хлѣбъ, вижъ какви елементи има въ него! Слушай, докато този химикъ отиде въ лабораторията си, и анализира хлѣба, ще мине цѣла седмица. Ти го опитай, вкуси, и следъ 5–10 минути ще бѫдешъ готовъ за работа, и всичката ти меланхолия ще изчезне. Ама вѣрно ли е това? Опитай, и въ 5–10 минути истината ще излѣзе на лице. Щомъ провѣришъ и излѣзе истината, ще видишъ че говоря истината, а ако не излѣзе вѣрно, не говоря истината. Опитай! Тъй казва Христосъ въ Писанието: „Опитайте ме, и ще видите, че азъ съмъ благъ.“ Слѣдователно, ние ще Го опитаме въ всичкитѣ нѣща, и ще знаемъ, че Той е благъ. Каквото и да направимъ, ние ще се обърнемъ къмъ НЕГО.

Сега, ще искамъ да идете, да турите контакта си на Любовьта, да дойде живота; да турите вашия контактъ на Мѫдростьта, да дойде знанието и ума; да турите контакта на Истината съ Бога, да дойде силната воля. И тогава, ние ще бѫдемъ въ състояние да разрешимъ всичко въ свѣта.

Туй е учението на този день. Този день е подигнатъ, хубавъ е, сухота има. Днешниятъ день показва, че Господь говори така: Азъ днесъ мисля да говоря и да имъ кажа, че ако тѣ иматъ съ мене първата, втората и третата допирна точка, животътъ имъ ще бѫде тъй улесненъ и приятенъ, както никога други пѫть. Туй е емблема, но ако се малко усъмняватъ (на изтокъ има малки облачета), нещастията ще почнатъ да извиратъ, само малко ако се усъмнятъ.

И утрѣ времето ще бѫде хубаво.

Ние имаме нужда отъ абсолютна воля, мѫдрость и любовь, да осмислимъ, нашия животъ. Този животъ ще го осмислимъ, тъй, както никога до сега. И ние трѣбва да бѫдемъ единъ образецъ, единъ примѣръ, да покажемъ на този свѣтъ какъ трѣбва да се живѣе. Е, какъ трѣбва да бѫде обоснованъ бѫдащия свѣтъ? Ще имъ покажемъ какъ трѣбва да се лѣкуватъ, затвори нѣма да има, абсолютно никакви закони нѣма да има, ще имъ покажемъ какъ трѣбва да бѫдатъ наредени програмитѣ имъ. Всичко имаме ние.

За въ бѫдаще, когато нѣкой направи една погрѣшка въ нашата култура, ние ще му дадемъ единъ банкетъ. И тъй, като му дадемъ единъ банкетъ, втори пѫть той нѣма да съгрѣшава. Тъй щото тия банкети ще се даватъ само на онѣзи хора, които правятъ погрѣшки.

ТОВА ЗНАЧИ, ЧЕ НАШАТА ЛЮБОВЬ ТРѢБВА ДА БѪДЕ ТОЛКОВА ВЕЛИКА, ЧЕ ДА НАДРАСНЕМЪ ВСИЧКО

Трѣбва да бѫдемъ герои, да надвиемъ нашата карма, и да кажемъ: МОГА азъ имамъ единъ контактъ съ Бога, имамъ Божията Любовь, имамъ живота. Имамъ другъ контактъ съ Богъ – Божията Мѫдрость – имамъ ума, знанията, и свѣтлината. Имамъ трети контактъ съ Бога съ Божията Истина – имамъ силна воля.

Всички въпроси които ме спѫватъ, мога да ги разреша. Съ Бога, „всичко мога“ да направя. Слѣдователно, всичко мога да направя съ Бога.

И тъй ние любимъ само Едного. Ние Го познаваме и въ тритѣ точки. Сега, азъ желая туй благословение да мине на васъ. (Аминъ.)

Желая благословението на Любовьта да се излѣе въ живота ви. (Аминъ)

Желая благословението на Мѫдростьта да се излѣе въ умоветѣ ви. (Аминъ.)

Желая благословението на Истината да се излѣе въ вашата воля и вашитѣ дѣйствия, и Богъ да бѫде съ насъ и да работимъ всички за Неговата слава, и за въдворяването на Неговото царство, царството Божие на земята. (Аминъ.)

8 часа вечерьта.

Въ 8.15 ч. Вечеря. (Жито, оризъ, плодове.)

Въ 9.15 ч. Пѣсни. Учительтъ предложи да се пѣятъ следнитѣ окултни упражнения:
Сладко медено,
Блага дума на устата,
Единъ си ти мой Мусалла,
Махаръ Бену Аба.

Следъ тѣзи упражнения Учительтъ самъ запѣ едно окултно упражнение:

Свѣтла е Зората на новия день
Свѣтла е Зората на новия день,
День на Любовьта День на Мѫдростьта,
День на Истина и Свобода,
День на Истина и Свобода.

Слѣдъ това хорътъ пѣ вече по свое желание слѣднитѣ пѣсни:
Напредъ да ходимъ смѣло,
Изгрѣва вече день тържественъ,
Изгрѣва слънцето, и сила жива…
Учителю благословенъ…

Слѣдъ пѣснитѣ изговорихме тритѣ формули:
Нѣма Любовь като Божията Любовь,
Само Божията Любовь е Любовь,
Нѣма Мѫдрость като Божията Мѫдрость,
Само Божията Мѫдрость е Мѫдрость,
Нѣма Истина като Божията Истина,
Само Божията Истина е Истина.

Въ 10 ч. и 10 минути тръгнахме по домоветѣ си.

Трите допирни точки

Най-често използвани думи в беседата: истина, бог, сега, има, всичко, точка, допирна, всички, любов, може, воля, име, аз, първа, казва, божие, път ,

Неделни беседи , Извънредни беседи , София, 22 Март 1923г., (Четвъртък) 19:30ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Три неща са необходими в живота. Тези, необходимите неща, изтичат вънка от нашата воля. Те не представляват още същинския живот. Животът не започва с необходимостта, животът започва със свободата на Духа. Необходимостта е едно условие за проявление на живот, тя е само условие, почва, а Духът е, Който развива живота.

Следователно, ние трябва да имаме три допирни точки с Бога. Сега вие, които ме слушате тази вечер, можете да кажете, че вярвате в Бога, но това вярване не е ваше. Баща ви е говорил, майка ви е говорила, много философи са ви говорили, но всичко това е чуждо. Туй може да сте го опитали, а може и да не сте го опитали.

Следователно, първата допирна точка трябва да бъде изпитана във вашето съзнание, във вашия дух. И тъй, първата допирна точка, това е Любовта. Тогава, как ще познаете, че имате първата допирна точка? След като имате първата допирна точка, у вас ще дойде съзнателната любов. Любовта, това е качество, това е доказателство и вие не само ще я почувствате, но ще я имате в съзнанието си.

Втората допирна точка, това е Мъдростта. По какво ще познаете, че имате тази допирна точка? Тя ще ви даде ума, ще роди знание, ще роди светлина. Следователно, това са качествата на Мъдростта. И тъй, аз казвам: Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

Третата допирна точка, това е Истината. Какво ще ви даде Истината? Тя ще ви даде воля. И всеки от вас, който иска да има воля, трябва да знае, че волята е качество на Истината. Хора, които са се допирали до Истината, само тя им е дала воля.
Сега ще помните: Любовта ще създаде живота, Мъдростта ще създаде вашия ум, а Истината ще даде воля, която ви е необходима. А веднъж имате ли тия три качества – ум, знание и воля – вече ще можете да работите. Своеволието не е воля, чувстването не е любов и повърхностното знание, това не е качество на ума. Ние трябва да знаем нещата положително. За пример, ако вие дойдете при мене и ви кажа едно предложение, говоря ви, а вие ми кажете: "Не ви разбирам, определете се по-добре", значи, няма разбиране в нещата, а трябва да има разбиране. Какво има? Любовта има две положения в света: да любим Единия Бог и да любим другите. Щом имаме истинската любов, трябва да любим само Единия Бог – значи Единия. Щом кажеш: "Не може ли да любим другите", така ти нарушаваш закона. Щом любите Бога, кажете: "Аз не мога да любя другиго." Бога ще любиш и като любиш Бога, ти включваш всичко в себе си. Ти ще любиш Бога.

Това е първият закон, в който съвременните християни са изопачили учението на Господа. Тъй са изопачили учението Божие. Някой те пита: "Обичаш ли ме, любиш ли ме?" Няма да кажеш: "Аз те обичам, само тебе обичам." Не, ще кажеш: "Обичам всички!" И като кажем, че ние обичаме само някого, ще знаем, че този, когото обичаме, това е Бог. Този е великият принцип. Кажеш ли, че обичаш само някой твой приятел, само него, ти си в кривия път. Не, ти ще кажеш: "Обичам всинца." И тъй, ако ние обичаме всички, ние започваме с най-малката любов, която трябва да проявим.

Тогава трябва да проявим нашето знание. В какво ще се прояви туй знание? В туй знание не трябва да съществува никакво, абсолютно никакво лицемерие, никакво извъртане на истината. Всеки от нас трябва да бъде толкова досетлив, че да тачи Божествените чувства, не моите чувства, а Божествените чувства, които се проявяват в нас, не сянката на нещата.

И тъй, аз ви поздравлявам с този празник. Слънцето за нас е емблема, емблема на живия Господ, на живата природа. Във всички векове, във всичките дни на живота ни Бог все се проявява. Бог има и друго име, което аз не смея да произнеса. Защо не смея да го произнеса? Понеже устата на хората не са чисти, а туй име е свято, то не се произнася. Туй, свещеното име е толкова велико, че върху него се крепи цялата вселена и всички духове, от най-висшите до най-нисшите, върху това име се крепят. И когато се произнесе това име, то твори и всинца ние трябва да се стремим да освещаваме името Божие, да освещаваме Божия Дух. Оттуй име произтичат тия качества: Любов, Мъдрост и Истина. Самото име не може да се произнесе и никой друг досега не го е произнесъл. На земята това име не може да се произнесе, а ние говорим за Любов, Мъдрост и Истина. А за туй тайнствено име казваме, че то е Духът. Но Духът не е същинското име, затова трябва да се стремим да разбираме Бога, най-първо в любовта. В какво седи тази любов? Ние няма да смесваме човешката с Божествената Любов. Аз забелязвам сега, че някои от вас често ги смесвате. И те имат любов, но те смесват човешката с Божествената. И едната, и другата имат едно и също произхождение, но човешката любов трябва да се филтрира, тя трябва да мине през много филтрирания. Трябва да знаете, кое е човешкото. А Божественото, това е същинската Любов, тя носи истинския живот.

Следователно, в Писанието се казва: "Бога не Го познаваме." В Писанието още се казва, че не трябва да започнем с човешката любов, но трябва да започнем с Божествената Любов. И когато Христос е дошъл на земята, Той не казва, че трябва да започнем с човешката любов. Какво трябва да правим? Той казва: "Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила." Веднага Той туря основния закон – Любовта.

И сега някои казват. "Ние Бога не Го знаем." Следователно, ако не любиш брата си, Бога не можеш позна. И веднага и апостолите даже се разколебаха и казваха: "Ние не познаваме брата си, че Бога..." Не, не, аз казвам: Единственият, когото аз познавам, това е Бога. Какво нещо е братът?

Христос казва в Своето учение: "Никой не може да дойде до Мене, освен чрез Отца Ми." Кой ти е брат? – Когото Бог е привлякъл към тебе. Ти ще признаеш в себе си Божественото проявление и никаква друга любов. Признаете ли го веднъж, вие ще се освободите от ред нещастия, които имате сега – нещастия, съмнения. Ако имаш Божествената Любов, ти няма какво да се нуждаеш, ще бъдеш богат; а щом са всички богати, ще има какво да раздаваме; щом има пари, и бедните ще бъдат нахранени.

Сега искам да изпитате трите допирни точки: първата, втората и третата допирна точка. В тия точки сега се съгражда новото човечество и новата култура, не сегашното християнство. Съгражда се основата на шестата раса. Или, въдворяването на Царството Божие на земята, вътре в човешките души, се съгражда върху тия три основи. Трябва да знаете, туй е принцип. И тогава нищо не е в състояние да ви разклати. Ще знаете, че това са трите символа; никакви други символи. Ние имаме три допирни точки: първата – Любовта, която дава живот; втората – Мъдростта, която ще донесе ум, знание, светлина; и третата допирна точка ще даде Истината, тя ще създаде у вас волята. Онзи човек, който веднъж възлюби истината, той е твърд като диамант, той казва: "Аз зная истината" и с нищо не можеш да го разколебаеш.

Този е пътят, той е светлият път, може да го опитате. Туй е едно Божествено учение. Вие сте призовани да бъдете свободни, а сега сте свободни, но по необходимост. Ние сме свободни и трябва да скъсаме всичките връзки, които ни държат досега. Всички тия стари връзки, ние ликвидираме с тях. Някои мислят, че като се скъсат тия връзки, ще умрат, ще заминат за другия свят. Чудни са хората! Когато пуснат някого от затвора, той умира ли? Ще кажете, да не го пущате, защото отвън има сняг. Не. Това е лъжа. Разбирате ли какво е лъжа? Трябва да изобличим всичко в лъжа. Онези, които проповядват, говорят лъжа, майки и бащи, всички лъжат, не говорят истината. Истината трябва да се говори. Казват: "Не може да се говори истината!" – Може да се говори! Че това иска Бог от нас – да говорим истината. – "Ама – казвате – ако говорим истината, ние ще пропаднем." – Ти не си правил още опити да говориш истината, та да видиш, ще пропаднеш ли. Защото говорим лъжата, затова пропадаме. Защо умирате вие? Раждаш деца – умират; раждаш деца – оглушават, ослепяват; майки, бащи умират. Защо? Защото ние не сме се още съгласили да говорим истината. Ще се спреш, ще кажеш: "Първата допирна точка е Любовта, втората допирна точка е Мъдростта, третата – Истината."

Ще се спреш и ще мислиш за Бога. Някой ти казва: "Какво ще мислиш?" – Ще мислиш за Бога и нищо повече. Ще бъдем свободни. Вие още не сте правили опити. Вие мислите, че като кажете истината, ще си попречите. Ако кажем истината на своя неприятел, преди още да сме готови, ще мязаш на онзи, който излиза насреща ти с онази чакмаклия* пушка, с патрони, пълни само с малко барут – фалшиви патрони, но като си готов да говориш истината, та като засегнеш някого с тази истина, трябва да подскача; като целунеш някого един път с истината, той ще каже: "Стига вече, аз разбрах."

Истината не умъртвява хората, тя ще им покаже истинския път.

Сега друго нещо, не мислете, че туй учение, този път, по който вървите, е най-мъчният път. Той е най-лесният път, най-благословеният път. От гледището на другите пътища казват, че той е тесният път. Не, не, във всички свои проверки, които съм правил, аз казвам, че той е най-лесният път – пътят, в който има Любов, Мъдрост и Истина. А в другите пътища какви мъчнотии има? Хората избират най-лошите, най-мъчните пътища. Казват: "Този живот няма да ни даде никакво щастие, няма да вкусим нищо от него, не разбираме смисъла." – Не, ти ще ядеш някой плод – портокал – и той като влезе в стомаха ти, ще каже: "Братко, аз ти много благодаря, че ме прие в себе си." И ти ще му благодариш. И той, и ти, и двамата ще се радвате. А сега ядеш и не мислиш за нищо. Че как, като вземеш от този хляб, една хапка вътре в себе си, той е нещо живо! Следователно, когато Бог проговори у нас, с цялото си тяло, ум, сърце и воля, всички ние ще бъдем хора възкръснали и няма да задаваме въпроса, как трябва да живеем.

Сега аз желая, вие да си напишете това мото:

САМО СВЕТЛИЯТ ПЪТ НА МЪДРОСТТА ВОДИ КЪМ ИСТИНАТА!

И в този път ще се реализират думите, дето казва един от пророците, че "онези, които чакат Господа, тяхната сила ще се възобнови." Те ще се подмладят. Такъв е законът. Любовта, Мъдростта и Истината подмладяват, обновяват, новоражда се човек. Човек постоянно трябва да се възражда. Този е вечният закон на възраждането, защото само във вечния живот, като се съединим с Бога, само Божественият живот може да внесе онези елементи, които донасят подмладяване, които обновяват човека; иначе изгубвате смисъла на живота. Всеки, който е изгубил вярата в Бога, той е остарял. Дойде ли вярата, ти се подмладиш, ти си готов на всичко. Каквото пипнеш, Бог те благославя. Ако посееш една нива, Бог ще те възнагради; ако съградиш една къща, Бог ще те благослови; във всяко направление ще имаш благословението Му.

Сега ние мислим, че духовният живот изключва всичко в света. Не, всичко в света е духовно. Всичко е в Бога, но ние, чрез своя живот опорочаваме духовните работи. Ние трябва да престанем да опорочаваме благата, които Бог ни дава. Да не опорочаваме великата истина. Щом опорочим истината, изгубваме волята си, а щом изгубим волята си, ние сме роби на света. Така идва робството.

И тъй, ние сега сме свободни, понеже имаме първата допирна точка с Бога. Това е Любовта. Значи, Бог е Любов.

Втората допирна точка, това е Мъдростта. Значи, каквото гради Той, това е Мъдрост. И от това гледище няма зло. Той постепенно всичко може да превърне в добро, и злото може да превърне в добро. Ще знаем всички истината, че в Бога всичко е добро, ама в Бога, и вън от Бога всичко е зло. И ние се връщаме да живеем в този, великия закон. Този е пътят. Почнете ли вие да не вървите по този път, животът ви почва да става по-тежък, да отслабва.

Сега, тази вечер, аз вярвам в едно нещо. От вашето гледище, вие всички имате доброто желание, но се колебаете, страхувате се. Мислите някой път, че сте много умни, тъй ви схващам. Като се мислите за умни, страхувате се, да не би да ви измамят нещо. Няма какво да ви мамим, лъжете се. Допуснете сега, че аз искам да ви измамя. Какво ще спечеля от вас, ако ви излъжа? Трябва да имам обект. Е, хубаво, тази лъжа вие ще я схванете, какво ще спечеля? Нищо, абсолютно нищо. Тази мисъл не е ваша, освободете се от нея. Това именно, е най-важното доказателство, че ви говоря истината. Казвам: Съмнявате се, опитайте! Аз ви оставям да видите най-страшните неща, най-големите противоречия. Опитай и след пет минути ще познаеш, верни ли са моите думи или не.

Ще идеш при някой химик, да му кажеш: "Я анализирай този хляб и виж какви елементи има в него!" Слушай, докато този химик отиде в лабораторията си и анализира хляба, ще мине цяла седмица. Ти го опитай, вкуси и след 5-10 минути ще бъдеш готов за работа, и всичката ти меланхолия ще изчезне. Ама вярно ли е това? Опитай и в 5-10 минути истината ще излезе налице. Щом провериш и излезе истината, ще видиш, че говоря истината, а ако не излезе вярно, не говоря истината. Опитай! Тъй казва Христос в Писанието: "Опитайте Ме, и ще видите, че Аз съм благ." Следователно, ние ще Го опитаме във всичките неща и ще знаем, че Той е благ. Каквото и да направим, ние ще се обърнем към Него.

Сега ще искам да идете, да турите контакта си на Любовта, да дойде животът; да турите вашия контакт на Мъдростта, да дойде знанието и умът; да турите контакта на Истината с Бога, да дойде силната воля. И тогава, ние ще бъдем в състояние да разрешим всичко в света.

Туй е учението на този ден. Този ден е повдигнат, хубав е, сухота има. Днешният ден показва, че Господ говори така: "Аз днес мисля да говоря и да им кажа, че ако те имат с Мене първата, втората и третата допирна точка, животът им ще бъде тъй улеснен и приятен, както никога друг път. Туй е емблема, но ако се малко усъмнят (на изток има малки облачета), нещастията ще почнат да извират, само малко ако се усъмнят." И утре времето ще бъде хубаво.

Ние имаме нужда от абсолютна воля, мъдрост и любов, да осмислим нашия живот. Този живот ще го осмислим, тъй както никога досега. И ние трябва да бъдем един образец, един пример, да покажем на този свят, как трябва да се живее. Е, как трябва да бъде обоснован бъдещият свят? Ще им покажем, как трябва да се лекуват; затвори няма да има; абсолютно никакви закони няма да има; ще им покажем, как трябва да бъдат наредени програмите им. Всичко имаме ние.

За в бъдеще, когато някой направи една погрешка в нашата култура, ние ще му дадем един банкет. И тъй, като му дадем един банкет, втори път той няма да съгрешава. Тъй щото, тия банкети ще се дават само на онези хора, които правят погрешки.

Това значи, че нашата любов трябва да бъде толкова велика, че да надрастнем всичко.

Трябва да бъдем герои, да надвием нашата карма и да кажем: "Мога. Аз имам един контакт с Бога, имам Божията Любов. Имам живота. Имам друг контакт с Бога – Божията Мъдрост – имам ума, знанията и светлината. Имам трети контакт с Бога, с Божията Истина имам силна воля."

Всички въпроси, които ме спъват, мога да ги разреша. С Бога всичко мога да направя. Следователно, всичко мога да направя с Бога.

И тъй, ние любим само Едного. Ние Го познаваме и в трите точки. Сега аз желая туй благословение да мине на вас.

Амин.

Желая благословението на Любовта да се излее в живота ви.

Амин.

Желая благословението на Мъдростта да се излее в умовете ви.

Амин.

Желая благословението на Истината да се излее във вашата воля и вашите действия и Бог да бъде с нас, и да работим всички за Неговата слава и за въдворяването на Неговото Царство, Царството Божие на земята.

Амин.

22 март 1923 г., четвъртък, 19 ч. и 30 мин.
Денят на пролетта

20ч. и 15 мин. Вечеря – жито, ориз, плодове.

21ч. и 15 мин. Песни. Учителят предложи да се пеят следните окултни упражнения:

"Сладко медено",
"Блага дума на устата",
"Един си ти, мой Мусала",
"Махар Бену Аба".

След тези упражнения, Учителят сам запя едно окултно упражнение:

Светла е Зората на новия ден,
Светла е Зората на новия ден,
Ден на Любовта,
Ден на Мъдростта,
Ден на Истина и свобода,
Ден на Истина и свобода.

След това хорът пя, вече по свое желание, следните песни:

"Напред да ходим смело",
"Изгрява вече ден тържествен",
"Изгрява слънцето" и "Сила жива",
"Учителю благословен".

Изговорихме трите формули:

Няма любов като Божията Любов.
Само Божията Любов е Любов.
Няма мъдрост като Божията Мъдрост.
Само Божията Мъдрост е Мъдрост.
Няма истина като Божията Истина.
Само Божията Истина е Истина.

В 22 ч. и 10 мин. тръгнахме по домовете си.
----
*кремъклия

НАГОРЕ