НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Двата полюса. Мъжът и жената

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Двата полюса. Мъжът и жената

Най-често използвани думи в беседата: може, има, жена, мъж, човек, любов, бъде, път, сатурн, недоволен, аз, три, слънце, земя, закона, закон, равно, имаш, топлина, сега ,

 Младежки окултен клас , София, 5 Юли 1935г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Отче наш

Как са изникнали нещата в света? Съществуват причини, които са ги извикали. Запример кои са причините, които са извикали азбуката? Човешката азбука съществува ли в природата? Да вземем буквата "А", гласната буква "А". Колко гласни букви има в българския език? Имате А, О, И и др. Всичките звукове се отличават, имат особено свойство. "А" е най-свободната гласна. Когато произнасяш "А", отворено е, няма никаква спънка. Най-малко е ограничена тази гласна. Всичките други звукове са ограничени. При "А" вие усещате устата отворена, въздухът влиза свободно. Когато произнасяме "У" устата има ограничение. Като дойде И пак има ограничение. В "А" има ли ограничение? – В "А" усещаш известен напън да излезе нещо, но то е широко.

И така има един закон, който регулира нещата. Когато вие се учудвате, кой звук употребявате? А, когато се страхувате? Има един страх на модата. Някой път се колебаете, имате възглед, не може да го изкажете. Колебаете се, той може да е верен, а може и да не е верен. Тогава ако не е верен, защо ви е този възглед? Ако е верен, изкажете този възглед по един начин, който да бъде съобразен. Аз имам един възглед. Представете си, че вие не може да изкажете звука "А". "А"-то е закон на свободното дишане. Ако не може да изкажеш "А"-то, в тебе дишането не върви правилно. Животните, които не знаят нищо за звуковете в българския език или за звука "А" в другите езици, и те имат този звук. Как се казва тази наука, при която се подражава на всичко, така както птиците църкат, както кучетата лаят, както агнетата блеят, подражават на всички животни? – Папаризъм. Тук идва един италиански професор, който изнесе лекция за едно ново течение, което представя нещата точно както са. Има един звук, който човек трябва да произнесе правилно вътре. То е като един резултат. Ако не може да го произнесеш, има нещо, което те спъва. Да кажем, много певци има, които не могат да пеят. Най-мъчния звук е "А", той не може да го произнесе и следствие на това свива се мястото около пъпа, както казват българите или стомашния мозък или симпатичната нервна система. Там се намира българският пъп. Но този пъп се обуславя от свободното дишане, което помага на въздуха свободно да излиза от дробовете. Този въздух е съединен с човешката реч. Най-първо човек трябва да се научи да диша свободно, за да може свободно да говори. Той трябва да започне с основния звук "А". "А" значи човек е бременен, има нещо в него, което той трябва да изкаже. Ако дойдем в българския език до звука "У", той вече изразява един закон на неудоволствие и неодобрение. Когато страхливият хукне някъде, извиква, употребява "У". В какъв случай употребявате "И"? – Щом нещата станат еднообразни, омръзват. Кога омръзват работите? – Когато са еднообразни. Звукът "И" в природата показва разумното разнообразие. Защото има и глупаво разнообразие, има и разумно разнообразие, има едно умно еднообразие, има и едно глупаво еднообразие. Еднообразни са нещата, когато не ги разбираш. Щом ги разбираш, ти вече може да влезеш в закона на разнообразието. "И"-то показва пътя, по който може да влезем в закона на разнообразието. Той е път, посока на движение. Ако искаш да се освободиш от някои противоречия, които съществуват в тебе, трябва да започнеш да произнасяш гласната "И" дълго време и в тебе ще се роди един вътрешен път. Туй противоречие, което съществува, постепенно ще се премахне.

Да допуснем, че вие имате известно недоволство. Какво нещо е недоволството? Какво нещо е физическото недоволство, личното недоволство и моралното недоволство? Има едно естествено недоволство. От какво произтича естественото недоволство? – От яденето. Щом не ядеш както трябва, недоволен си. Някой път си недоволен от себе си, не се харесваш, има защо. Някой път морално не си доволен. Това са степени. На какво се дължи недоволството? Липсва ти нещо. Има един закон, който определя каква е липсата. В науката ние ще намерим причините, които обуславят нещата. Посоката на живота зависи от тия прости причини, които ние не знаем.
Коя е била причината, която е турила Земята да се върти около Слънцето. Земята не е дошла от някое друго Слънце. Предполагат, според сегашните теории, че е излязла от Слънцето. Кои са били причините, които са заставили Земята да излезе от Слънцето? И кои са били причините, които са заставили Слънцето да изхвърли земята? Учените хора имат теории за това. Тази маса на земята не е била първа, която се е отделила от Слънцето. Аз наричам това един бунт. Слънчевата система е произведена от голям бунт. Кой се е разбунтувал най-рано? (-Сатурн.) Земята после се е бунтувала. Но преди Сатурн кой е излязъл? Преди Сатурн, този бунтарин, бунтът е започнал, когато е излязъл Юпитер, понеже той е бил най-голямата маса. Започнал бунт, едно сражение между Сатурн и Юпитер. Юпитер атакувал Сатурн от неговия престол и взел първенство. Това са стари вярвания. Но да оставим тия митове, които имат своята основа. Има нещо скрито, което съвременните хора не знаят. Как те разбират, че се е бунтувал Сатурн? И в този бунт какво е спечелил Сатурн. Той се отличава, че има три кръга, три венеца. Но учените хора предполагат, че след около 200 години и тия кръгове на Сатурн ще паднат, след 200 години ще изчезнат. Тъй изчисляват. Предполагат, че и Земята е имала едно време кръгове. Дали е имала или не, това е въпрос. Те са научни спорове. И тия кръгове, които съществуват, нас не ни интересуват. Те съществуват като едно явление, което ние трябва да си обясним.

Така около човешката глава винаги се образуват такива кръгове, както около Сатурн. Кога се образуват тия кръгове? – Когато човек започне правилно да мисли, значи когато около Сатурн са се образували тия кръгове, туй движение е било много правилно. Това са обобщения, от които не може да се разбере един закон и ние ще изпаднем в една разсеяност на мислите. Сатурн е далеч. Каква е неговата далечина до Слънцето? Може да не знаете точно какво е разстоянието от Сатурн до Слънцето. И учените хора не знаят точно това разстояние. Приблизително само изчисляват. Има едно различие от един милион километра. Това са научни данни, но не точни, само приблизително. Точно не се знае. Разбирам да се знае с точност до един метър, но с един милион километра! Защо учените хора, след като правят своите изчисления, едни казват, че е толкоз, други че е еди колко? И тия изчисления минават за научни! Какво е разстоянието от Слънцето до нас? (-194 милиона километра.) Значи най-първо се е родил Сатурн. Съвременните учени хора казват, че преди Сатурн трима души са се родили. Кои са те? (-Плутон, Уран и Нептун.) Има още една планета, нея не знаят. Сега ни трябват простите факти – дали е бунт или раждане на планетите. И според тия научни вярвания, според вярвания на астролозите Сатурн е бил крайния предел на Слънчевата система. Астролозите казват, че човек, като излязъл от Слънцето живял на Сатурн, сегашният човек живял на Сатурн, след туй живял на Месечината и сега слязъл на Земята.

Туй са астрологическите научни вярвания. (-Казват, че Слънцето е източник на светлина, как са се родили тогава планетите?) Излязли са, родени са. Едно дете се ражда от майката, но майката ли го зачева, откъде идва зародишът, откъде го взема майката. Сега казват: "Майка му го роди." Ако вземете еврейската библия там ще видите, че мъжете раждат. Казват: Аврам роди този, този роди онзи. По мъжка линия върви раждането в Евангелието, раждането върви по мъжка линия. Казва се, че Мария родила сина си. В Библията се казва, бе Аврам родил – по мъжка линия върви раждането. Това са догматически въпроси.

В науката има догматически въпроси, те са неразрешените въпроси. Догматическите въпроси са два вида: мъжки догматически въпроси и женски догматически въпроси. Кои са женски въпроси и кои са мъжки въпроси? – Те се различават по закона на движението. Мъжкият принцип е закон на праволинейното движение, женският принцип – криволинейното движение. Следователно, за да станеш жена, движението трябва да бъде криволинейно, за да станеш мъж, движението трябва да бъде праволинейно. Щом станеш праволинеен, ти си мъж. (-Но това не е никакво обяснение.) В същност какво нещо е мъж и какво нещо е жена, това остава една дълбока загадка! Дълбоките причини за раздвояването не са обяснени. В окултната наука има много теории. Но да познаваш теоретически въпросите е едно, а да познаваш работите всъщност е друго. Имам да обясня теоретически какво нещо е хляба, но колкото и да обяснявам, че е вкусен, без да си го вкусил е едно, а като го вкусиш е съвсем друго.

Близо е любовта. Каква е тази любов? За колко вида любов се говори в книгата "Трите основи на живота"? На колко категории се разделя? – Четири категории. Четири категории любов, които съответствуват на четирите годишни времена. Първата най-висока любов е любовта към Бога. Втората любов е любовта към ближния. Третата любов е любовта към себе си и четвъртата – любовта към света, към всичко. Но любовта по какво се отличава? Какво е най-простото понятие за любовта? Не онова специфично положение, което хората дават, е най-простото понятие, туй което ние чувствуваме за любовта. Всякога, ако изследвате човека, който има най-малкото проявление на любовта, ще видите, че има една микроскопическа промяна в топлината. Любовта във физическия живот се отличава по топлината. Тази топлина може да бъде явна, може да бъде скрита. Вземете рибите, нали са студенокръвни, но у рибите топлината е скрита, у млекопитаещите топлината е на повърхността отвън. Когато някой път топлината се скрива вътре, вие значи придобивате качествата на рибите. Ражда се едно неестествено положение. Щом човек се простуди, топлината е вътре. И затуй лекарите имат един метод да извадят топлината отвън. Старите баби ще вземат този човек, ще го разтрият, за да може скритата топлина да излезе на повърхността. Щом се изкара скритата топлина на повърхността на тялото, възстановява се онова естествено положение. При страха топлината се скрива вътре. Щом ръцете ви изстиват, това е признак, че у вас чувството страх се увеличава. Когато хората са страхливи, подкосяват им се краката. Щом имаш вяра, тя е възстановяване на топлината – да излезе навън. Щом имаш вяра, топлината излиза навън. Тогава капилярните съдове функционират правилно, дишането е правилно, мисленето е правилно, човек е здрав.

Следователно вие не може да бъдете здрави, ако нямате вяра. Вярата ще извади топлината на тялото навън. Това е здравословно състояние. Някой път вие сте неразположени, вярата ви е слаба. Възстановете закона на вярата. Докато възстановите вашето естествено положение на топлината, вашата вяра е слаба. Сега мнозина питат, защо да е така. Може да ви дам обяснение. Вие ме питате сега: "Защо да е така, аз не съм съгласен." -И аз не съм съгласен, какво от това? Не е въпрос дали ти си съгласен или не, въпросът е туй вярно ли е или не е вярно. Дали ти си съгласен или не, то е личен въпрос. Вярно е това, за което се говори, факт ли е в природата, съществува или го няма. Ти си недоволен и казваш: "Аз съм недоволен от моя живот." Защо си недоволен? Понеже животът не е такъв, какъвто ти си го въобразяваш. Дай програма какъв трябва да бъде животът.

Някой казва, че иска да го обичат хората. Знаеш ли какво нещо е любовта? Да ви дам един пример. Крушата казва: "Аз искам да ме обичат хората!" Ако хората обичат крушата, какво ще стане с нея? Всички ще се качват по нея, ще оберат плодовете и щом оберат плодовете, няма кой да се качва. Казва: "Искам да ме обичате." – Ще родиш. И щом родиш, ще те обичат. Някоя птица ще кацне, някоя катеричка, някой човек ще се качи, някое дете ще дойде да се качи, ще ви обича. Добре, но ако се качи един слон, какво ще стане с крушата? Като се качи една катерица, както и да е, качи се един човек, но като се качи един слон горе, какво ще стане с тебе? Ще се счупи някой клон. Аз може да ви наведа ред факти, от които се образуват неестествени желания от неразбиране. Понеже, ако ти привлечеш един слон да се качи на тебе, този слон без да иска ще строши някой клон, ти ще страдаш. Защо иска човек да бъде обичан? Дайте си отчет. Има едно естествено състояние – трябва да бъде обичан човек. Ти искаш да те обичат, за да ти дадат нещо.

Законът е, че ти искаш да продължиш своя живот и следствие на това трябва да има обич. В обичта животът се продължава. Болният от кого може да бъде обичан? – Болният желае всякога здрави да го обичат, а не болни. Вие искате туй противоречие, тъй по закона на късмета да стане нещо, че да се измени вашето положение. Действително има един закон, който е неизменен, той иде периодически. Периодически иде този закон на недоволството, той иде на къси интервали. Има периодически закон, който иде на дълги интервали. Представете си, че има отношение към една полярна година, очаквате едно ваше щастие да дойде. Сега, според тази полярна година, кога ще дойде щастието на земята? (-В 25 хиляди години и нещо.) Астрологически кои са най-хубавите аспекти, кога ще започнат? В кой знак сме сега на полярната година. (-Водолей.) Колко години трае? (-2100 години.) След него кой ще дойде? (-Козирог.)

Но да се върнем на предмета. Това са философски разсъждения, астрологически разсъждения, които имат съвсем други закони. Трябва да се тълкуват, изводите са други. Запример, какво отношение може да имат Рибите като зодия към човека. Казва някой: "Аз се намирам във Водолей или в Риби." Един човек, който е в Риби е малко студен. Роденият в Риби има малко рибешки характер. Тия хора, които са родени в Риби, топли ли са? Астрологически как ги наричат? (-Имат характера на водата.) В тях топлината не се намира в едно естествено положение, от наше гледище, от гледището на сухоземните.

Но казвам: всеки един човек търси любовта, понеже оттам произтича животът, а животът е една необходимост за човешкото съзнание. Запример хлябът е една необходимост за продължаване на живота. Защо трябва да ядеш? Понеже усещаш, че ако ядеш, ще се продължи животът ти, ако не ядеш, ще се съкрати. Животът е необходимост за човешкото съзнание. Съзнанието е необходимост за човешката мисъл. Има същества, които се хранят с много груба храна, но има същества, които се хранят с много по-деликатна храна, по-лесно се доставя. В по-малко количество доставят тази храна. Сегашната храна не може да я доставят.

Сега коя е онази мисъл, която ви спъва? Някой път вие имате едно неразположение, неразположени сте. На какво се дължи туй неразположение? Вие сте недоволен от себе си. От какво именно, от кого сте недоволен? И как човек може да бъде недоволен? Какво нещо е човек сам по себе си? Може ли човек да бъде недоволен от себе си? Може ли един ангел, който е съвършен, да бъде недоволен от себе си? Човек може да бъде недоволен от една своя постъпка. Значи друго същество е. От себе си може да бъде недоволен, от едно свое неразбиране. Недоволен сте от своето детинство, недоволен сте от своята зряла възраст, понеже в детинството не сте имали онези условия, които сте очаквали. Като разглеждате детинството от гледището на своята зряла възраст, вие сте недоволен. В своята зряла възраст имате всичко, което желаете и сте доволен. По какво се отличава доволният? — Всичко, каквото в дадения случай пожелаете, каквото помислите, да стане. Искате да бъдете красив, красив сте. Искате да бъдете силен, силен сте. Искате да бъдете богат, богат сте. Искате да имате една отлична памет, да бъдете музикант, поет, доволен сте, отдето минете, каквото пожелаете имате. Имате в съзнанието си една голяма самоувереност. На какво се дължи самоувереността? Значи туй доволство се подразбира, че любовта донася всичко онова, което той желае. Апостол Павел казва, че онези, които любят Бога, Бог ще им даде това, което око не е видяло и ухо не е чувало. Бог е приготвил идеални блага, а не материални. Всеки един от вас иска да бъде обичан. Но от кого? -От онзи, който може да внесе туй, което той иска. Това са общи заключения. Да допуснем, че във вас паметта е слаба. При сегашния закон на разбирането на любовта, тъй както хората разбират тази любов, те се спъват. Ако влезе законът на любовта в тях, те стават разсеяни, започват да боледуват, да страдат. Майката започва да мисли само тревожни неща за децата, разсеяни стават всички. Щом се яви тази разсеяност, всички имат едно безпокойство в себе си. Вие по някой път се безпокоите дали ще сполучите или няма да сполучите; дали ще може да прогресирате или няма да прогресирате; дали ще бъдете богати или няма да бъдете богати; дали ще бъдете учени или няма да бъдете. Такива противоречия има. Религиозните хора мислят, дали ще влязат в небето, дали ще ги приеме Христос или няма да ги приеме, дали Бог ги обича или не ги обича. В обществото се колебаете, има във вас една вътрешна неувереност. Мязате на майката и следствие на това се явява разсеяността.

Какво трябва да прави човек при тия условия? – Трябва да бъде самоуверен. Самоувереността произтича от закона на движението на Земята около своето Слънце и на закона на движението на Земята около своята ос. Ти не може да имаш самоувереност, ако не се движиш около Слънцето; ти не може да имаш самоувереност, ако не се движиш около своята ос. Самоувереността показва две правилни движения: едно движение неизменно около Слънцето и друго движение около оста. Сега може да се каже, няма какво да ви доказвам, всички неща, които се доказват, са лъжливи. Неща, които трябва да се доказват, са лъжливи. Онези неща, които съществуват, няма какво да се доказват. Как да ви доказвам логически, какъв е този хляб? Този въпрос го разрешавам много лесно. Вземете и яжте. Няма да се минат 5-10 минути и ще се уверите.

Най-първо, той ще бъде вкусен, после ще ви даде онази сила, от която се нуждаете. Пет-десет минути са в състояние да разрешите въпроса, дали хлябът, който ви се дава, е добър или не. Научна формула ще употребите да доказвате. На какво е равно "А" плюс "В"? То е равно на "С". На какво е равно "А"? (-"А" е равно на "С" минус В.) Ами "С" на какво е равно? Ако турите една аритметическа формула как ще турите А+В=С. 1 плюс 2 равно на 3. Следователно "С" е равно на 3, "В" е равно на 2, "А" е равно на 1. Може "А" да е равно на 2, "В" е равно на 1, "С" пак ще бъде равно на 3. В този закон щом кажем, че "А" е равно на 1, качествата на 1 се отличават от качествата на 2. Следователно "С" и 3 по какво са подобни? Трите, взето химически по закона на химията, имате една единица и две единици съединени, имате два елемента съединени и един елемент, образуват едно съединение. По какво се отличава 2 от 1 ? Казвате две единици събрани на едно място. Двама мъже, като се съберат на едно място, какво ще образуват? Един мъж и още един мъж правят двама мъже. По какво се отличават двамата мъже от единия мъж? В природата двама мъже не може да съществуват. То е немислимо. В природата съществува една голяма единица и тази единица, като се дели образуват се други единици. Във всяко едно деление има по една част, която представлява единица. Да кажем, имате една дроб. Разделяте я на десет части. Всяка част е една дробна единица. Тази част разделяте още на по-малки части и пак имате друга дробна единица. Пак имате единица, но във всяко деление получената единица не мяза на първата единица. Първата единица е по-голяма, по количество и по тежест става промяна при всяко деление на едно вътрешно свойство.

Но да дойдем до друго положение. Някой не харесва, че е жена. Че в живота ти може да бъдеш и жена и мъж. На ден може по десет пъти да се променяш. Като искаш да бъдеш мъж, може да се промениш. Искаш да бъдеш жена, пак може да се промениш. Щом искаш да те обичат, ти си жена. Щом искаш да обичаш, ти си мъж. Ако мъжът иска да го обичат, той е жена. Ако жената иска да обича, тя става мъж. И обратното. Някой казва: "Аз не съм доволен от положението." Какво искаш? Ти, ако желаеш да те обичат, на жена ще се обърнеш, жена ще станеш. То е неразбиране. Питам всеки, който се движи около Слънцето, мъж ли е или жена? - Жена е. Значи земята, която се движи около Слънцето е жена. И като се движи около себе си, пак е жена. Кой я кара да се движи около своята ос? Кой е първият импулс, който кара земята да се движи около своята ос? От вас зависи какво ще бъдете. В закона на движението всякога и навсякъде ти ще бъдеш мъж и жена. Щом стъпваш на десния крак, ти си мъж, на левия крак, ти си жена. Щом левият крак стъпи, левият крак става мъж, десният – жена. Мъж-жена, мъж-жена, имате движение. Казвам, като жена ти си почиваш, като мъж даваш, като жена възприемаш.

Следователно, има правилна обмяна в природата, ти си човек на изменението. Ако ти може да ставаш и мъж и жена, ти си в нормално състояние. Ако не може да ставаш и мъж и жена, ти си в едно ненормално състояние. В човека мъжът и жената, това са два полюса: единият полюс е горе, другият е долу. На земята къде е мъжът? – На северния полюс. Де е жената? – На южния полюс. Де е човекът? – На екватора. Ако вие умеете и да разсъждавате, това са формули, веднага щеше да блесне известна светлина в ума ви.
Питате: "Как ще се оправи моето положение?" Някой път твоето положение зависи от това – ако не си мъж, затова не се оправят работите ти. Някой път работите не се оправят, защото не си жена. Не може да учиш, защото не си мъж. Някой път не може да учиш, защото не си жена. Добре! Професорът, който преподава в едно училище какъв е? Когато професорът преподава, той е мъж. Когато каже: "Я, стани ти да разправяш," професорът става жена, пък ти ставаш мъж. Когато държиш изпит, какъв ставаш? – Мъж.
Сега аз свеждам вашите отношения към природата, не към хората. Какви трябва да бъдат отношенията ни към природата в дадения случай? Когато ти не си в положението на жена, искаш да разбереш закона на любовта, трябва да станеш жена, да възприемеш това състояние. Тогава природата, като ти говори като професор, ти седиш, слушаш, възприемаш. Ти като мъж никога няма да разбереш природата. Ако слушаш природата като мъж, когато тя ти говори, ти нищо няма да разбираш, ти ще бъдеш тъпак. Казва: "Не разбирам". Щом не разбираш, ти имаш неестествена форма. Ти се почувствуваш някой път унижен. Женска форма ли е била или мъжка, кажи ми! Когато жената се унижава, кой се е унижил в нея? Когато жената се унижава, в нея се унижава мъжът, мъжът възприема. Тя е жена по форма, но има мъжки схващания, тя се унижава. Когато мъжът се унижава, кой се унижава в него? – Жената се унижава в него. Или другояче казано, унижил се той. Може да се е унижила в тебе любовта ти или може да се е унижила в тебе мъдростта. Ти може да се унижиш по чувство или можеш да се унижиш по знание. Така ги свеждам аз – любовта и мъдростта са се унижили. Човек трябва да намери законите, да излезе по един естествен път. Какво му трябва тогава? Унижил се той, понеже обикнал някого и той не отговаря на неговите чувства. Той се унижил от тази работа. Какво трябва да направи тогава?

Тогава идваме до закона на любовта или до закона на лъжата. От какво естество е лъжата – женско чувство ли е или мъжко чувство? Кой греши в света? Всякога погрешките произтичат от един факт: щом едно и също удоволствие се повтаря два пъти, ти вече имаш една погрешка. Щом едно и също нещо желаеш да го имаш последователно, то е погрешка вече. Един малък пример ще дам. От него може да се правят аналогии, които относително са верни. Да допуснем, че ти си ял добре, един отличен обяд си имал. След туй, друг приятел ти прати друг обяд – печена кокошка. Втория път като ядеш, ти ще си създадеш една неприятност. Усещаш тежко ти е, тежест усещаш. Не трябваше да ядеш. Трябваше да се откажеш от второто ядене. Всичките хора правят погрешка, понеже ядат два пъти. Когато ядеш два пъти, какво чувство се ражда? Лакомство. Лакомството значи, че ти искаш едновременно да имаш две блага. Едновременно две блага ти не може да имаш. Ти може да имаш само едно благо. Следното благо ще дойде след 24 часа, след няколко дни ще дойде то. Следователно, не повтаряй нещата! Не искай нещата да се повтарят. В дадения случай, бъди доволен от това, което имаш, бъди доволен от него! Като закон считай това: да бъдеш доволен от онова, което имаш. Каквото и да бъде твоето състояние, каквото и да си ял, бъди доволен от онова, което си ял. Следния път пак ще ядеш, след 4-5 часа пак ще ядеш. Вторият път яденето ти ще бъде както първия, тогава има съответствия на закона.

Затуй аз казвам: едновременно двама души не може да те обичат. Писанието казва: "Не обичайте света!" Ти не може да обичаш Бога и света едновременно. Ще направиш престъпление. Щом обичаш Бога, не обичаш света. Щом обичаш света, не може да обичаш Бога. Щом обичаш света, ще си създадеш едно нещастие. Не, че е лошо да ядеш, ще опиташ. Щом обичаш Бога, не обичаш света. Какво ще ти придаде светът, ако имаш любовта на Бога, кажи ми! – Нищо. Ако ти си ял най-хубавото ядене, какво ще допринесе второто ядене? – То нищо няма да ви допринесе, то ще отнеме от онова, което имате.

Сега колко работи научихте? Вече не сте същите хора. Сега имате повече обяснения на някои противоречия. Сега във вашия ум изпъква въпросът, дали тия неща са верни или не. Аз ще направя друго възражение. Тия неща, които вие знаете, верни ли са? Туй е морал, който е обоснован на наука. Туй, което ви говоря, е наука.

Аз често си служа с тази наука. Другото е предположение, предположението не помага. Туй, което аз зная, лесно се случва. Може много лесно да сменя едно състояние. Една тъга, една скръб може лесно да я сменя. Натоварен съм с неестествено състояние, ял съм два пъти. Какво трябва да направя? Щом като яде два пъти, трябва да се освободиш от яденето. Щом ядеш две яденета, трябва да повърнеш. Искаш да се освободиш от нещата, щом не ги повърнеш, ще те разтриват.

От какво произтичат големите нещастия в света? Всеки иска да спечели пари, да стане богат, да работи два пъти повече, отколкото трябва. Тогава заболи те кръста, изкривил си се нещо. Не работи толкова много, работи три часа. Три часа работи, не работи шест часа, нищо повече. Три часа работи, три часа почивай. Че как ще стане? Малко ли е три часа работа? Три часа физически труд. Три часа физически труд, три часа умствен труд, три часа духовен – да се молиш. В три часа каква работа може да свърши светлината? Че ако рече човек да изходи този път, който светлината изминава за три часа, колко хиляди години ще трябват на човека. Тъй щото, ония закони, с които природата си служи, са мощни. Ако ние ги употребим, ще свършим това, което по човешки е невъзможно. Затуй ви казвам, ако вие имате човешки разбирания, по човешки искате да оправите живота, да постигнете нещата, това е дълга работа. Когато казваме, че всичко е възможно, разбираме не човешкия закон. В три часа светлината стига до крайния предел на слънчевата система, а по човешки хиляди години се изискват. Когато някои работи у вас са непостижими, то е по човешки. Постижимите работи стават по Божествено. По Божествено нещата може да станат моментално. Затова непостижимото е човешкото, постижимото е Божественото.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

33-та лекция на МОК, 14 година, държана от Учителя на 5 юли 1935 г. петък, 5 ч.с, София, Изгрев

Най-често използвани думи в беседата: може, има, жена, мъж, човек, любов, бъде, път, сатурн, недоволен, аз, три, слънце, земя, закона, закон, равно, имаш, топлина, сега ,

 Младежки окултен клас , София, 5 Юли 1935г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ