НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Математически отношения 

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Математически отношения 

Най-често използвани думи в беседата: може, има, човек, път, аз, карата, злато, свят, дойде, температура, мисли, пример, килограм, опит, сега, кой, магаре, венера, мисъл, казвам ,

 Младежки окултен клас , София, 5 Април 1935г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


„Отче наш“

Имате ли тема? − (Имаме.) Каква тема? (Свойства на глаголите.) Може да четете. (Прочетоха се темите „Свойства на глаголите“.)

Някой казва: „Умирам.“ Какво означава глаголът умирам? Значи това, което е в мира, не умира. Аз не У- МИ-РА У- МИРА

зная отде са ù турили това значение на думата умира. Казват: „Умира човек.“ Това има преносно значение.

Кой е първият подтик на живота? Отде е започнал животът? Коя е първата форма на речта? − (Съюзите.) Най-първо са произлезли съюзите. След съюзите кое иде? Съществителните са най-после. Техният произход е последен. Понеже, като разглеждаме физиологически, като заболее мозъкът, най-първо се изгубват съществителните, после местоименията и прилагателните. После глаголите. Като се изгубят глаголите, остават съюзите. Тогава си съвсем потънал в болестта. После, като започне да оздравява човек, най-първо се явяват съюзите, после глаголите, прилагателните, местоименията и най-после съществителните. Произходът на съществителните е в по-ново време. В ума на животните съществителни имена не съществуват. Разбира се, това трябва да се докаже. Един папагал можем да научим да произнася съществителни имена, а има и папагали, които пеят цели арии от Бетовен, от Моцарт. Те пеят много хубаво, дори по-хубаво от някой певец.

Глаголите каква роля играят? Ако човек знае как да избира глаголите, той ще се справи с много мъчнотии.

1-1 = 0 0 = 0 1=0+1 2 = 2.

На 2 е равно. И е равно на друго -1+1=2. 3 на какво е равно? 3=3. 3 е равно на себе си. Още на какво е равно 3? 1+2=3. Под 0 се разбира неорганическият свят, пасивните състояния на материята. Имаме 0. От 0 започва вече увеличаването нагоре. От 0 нагоре започва единицата, увеличаването на топлината. Да кажем, че има едно смущение във вас. Имате ред математически задачи. Тези математици, които са положили тия задачи, каква е тяхната цел с тези задачи? Добрите математици много мъчно стават меланхолици. У тях няма меланхолия. Един математик може да заболее само когато не може да реши една задача. Като мисли върху задачата, той не може да заболее, но като не може да я реши, той заболява. Като е уверен в своите задачи, неврастения няма у него. Но и при други условия математиката е толкова вярна. Архимед, като намерил закона за относителното тегло, изскочил гол от банята. Не е мислил, че е гол. Значи толкова е съсредоточен в себе си, че не мисли, че е гол. Най-важно за него е откритието. Откритието за него е по-важно, отколкото да се покаже гол на света.

Ако вие страдате от неврастения, не сте математици, не сте от добрите математици. Ако страдате от неврастения, не сте добри геометрици. Един човек, който е неврастеник, един човек, който се докача, който е честолюбив, тщеславен, при него мисълта не върви по един правилен начин. За пример представете си как ще обидите един гениален художник. Ще му кажете: „Ти си простак, ти нищо не може да нарисуваш.“ Той ще нарисува нещо. Ти не може да го обидиш, че не разбира предмета. Или как ще обидиш един силен човек, който вдига няколко тона? Като му кажеш, че е слаб, той ще се смее. Ще знае, че има работа с един пигмей.

Ще ви приведа някои мисли, как да мислите. Вие си задавате въпроса от какво произтича нещастието в света. От учените хора. Учените хора, като са изучавали света, създадоха нещастието в света. Както математиците, които решаваха задачи и не можеха да ги решат, ставаха неврастеници. Защото всеки човек, който не може да разреши една задача, става неврастеник, а може да стане и луд. От какво произтича една пакост? Въздухът е приятен, но ако го сгъстите, какво ще стане? Ако сгъстите много пъти въздуха в този салон и ако го съберете в един кубически сантиметър, какво ще прави този въздух в тази черупка? Ще направи голяма пакост. Материята, която е заемала голямо пространство, като се сгъстила, после, като се разширила, има взрив. Имате една прашинка на 4-5 километра над вашата глава. Но ако 10 милиарда или 100 милиарда такива прашинки паднат над главата ви, главата ви ще хвръкне от тях. Вие искате да знаете сега защо страдате. Че мислите и те се сгъстяват. Да кажем, че има една мисъл. Но ако съчетаете 500 или 1000 мисли, или няколко милиарда мисли, какво ще стане? За пример мислите да бъдете най-видните хора в света. Съберете мисълта на два милиарда хора в себе си, тогава не ще можете да изтърпите. В окултната наука човек трябва да знае как да освобождава ума си от онези непотребни прашинки. Това е теория, която аз поддържам.

Наскоро при мене дойде една госпожица. Гледам, че тази госпожица е здрава органически и физиологически. Според моите разсъждения има само повишение на температурата в някои части на мозъка и предполагам, че това повишение на температурата се намира в центъра на човешкото тщеславие, на човешката гордост. Поставям си ръката върху нейната глава, движа си ръката и, като идвам до тези места, дето считам, че има повишение на температурата, питам я какво усеща на тези места. Тя казва: „Тук усещам, че ми гори нещо.“ Турям си ръката на другия център и там тя казва, че ù гори. Да ù меря температурата с някой инструмент не може. При обикновеното мерене на температурата ти не можеш да намериш никакво различие в повишението на температурата. А пък има едно вътрешно повишение на температурата. Това аз наричам напрежение на известни чувства вътре. Тези чувства правят известно напрежение и следствие на това, когато кръвта минава през капилярните съдове, температурата в тези центрове се увеличава и хората заболяват.

Да оставим това. Това не е заболяване, а повишение на температурата. Какво трябва да се направи? Единственото нещо е да се отвлече кръвта и да се прати в предните части на мозъка. Колкото пъти съм правил опит, веднага тези места добиват своето нормално състояние. Като се събуди веднъж мисълта, човек оздравява. Защото заболяването никога не започва от ума на човека. От много мисъл човек не заболява. Дето казват, че от много мислене човек заболява, не е вярно. А от чувствата заболява. Най-първо личните чувства са област, дето най-много заболяват хората, когато човек е засегнат, когато каже: „Аз се унижих.“ Честолюбието показва една фаза на развитие. Това развитие на човешкото честолюбие трябва да върви паралелно, заедно с развитието на човешката мисъл.

1 − 1 = 0. Ако туря плюс вместо минус, тогаз равно ли е на нула? Вие може да разсъждавате. Ако турим този плюс между двете единици вместо минуса, това е вече събиране. Резултатът не може да бъде равен на нула. Ако съберете 1 и 1, резултатът е две. Има едно различие. Да допуснем, че имате един килограм обикновена пшеница, средно качество и един килограм добро качество. Ако броите зърната от средното качество и от долното качество, ще бъдат ли те еднакви? Във втория килограм зърната ще бъдат по-едри, по-качествени. Представете си, че вие имате един килограм злато от 14 карата. И имате злато, което е най-чисто (24 карата). Значи имате един килограм злато от 24 карата. В какво седи разликата? Даже първият вид злато да бъде от 18 карата, от 19, 20, 21, 22, 23 карата, пак ще има известна разлика. В какво седи тази разлика? Тази разлика е вече динамическа. Чистотата показва динамическата разлика. Това злато от 24 карата е по-добро. Златото от 24 карата е много по-добър проводник, отколкото това от 14 карата, от 15 карата, от 18 карата до 23 карата. Не може ли да бъде по-чисто? Не са стигнали дотам, не е научно. Ще излезем тогава извън научните възможности. Ако кажем, че има, трябва да се докаже, че има 25 карата.

Има обикновени и математически отношения, които съществуват вън. Всички временни процеси, които стават вътре в нашите мисли, всички процеси, които стават в нашите чувства и всички процеси, които стават в нашите постъпки, това са геометрически и математически отношения, които съществуват. Следователно може да се превърне. Щом са геометрически отношения, тогава геометрията ще я превърнем в звукова реч. За пример ти си честолюбив. Докачиш се. Какъв глагол ще туриш, за да не се докачиш? Кое ще туриш, за да уравновесиш нещата? Кой е докачливият глагол на личния елемент. Онзи глагол, който доказва докачение в българския език, кой е? Може ли да ми дадете един глагол? Обидя. В какво седи този глагол? Би, значи да бъде. Туряте една буква отпред − О. Отде знаете, че сте обидени? Ще преведеш. Математическите форми ще ги преведеш в геометрически форми. Имаш едно математическо отношение. След това ти ще го превърнеш в геометрическо. След това геометрическото ще го превърнеш в животинско. С кой глагол сега ще заместиш думата обидя, за да смекчиш? Слушайте сега да ви обясня. Един казва за твоето знание: „Аз ти подарявам едно умряло магаре.“ Ще бъде ли обида това? Но ако кажа така: За твоето знание аз ти подарявам едно магаре, натоварено с 80 килограма злато. Тогава няма да се обидиш. Значи този човек, който те е обидил, не е разбрал въпроса. Той ще ти каже: „Подарявам ти магаре, натоварено с 80 килограма злато.“ Питам: В какво седи лечебната сила на това магаре? 80 килограма злато колко правят? Сметнете! 200 наполеона умножете по 80. (Около 7 милиона.) Не са много.

Сега във вашия живот вие минавате по един път. Трябва да мислите. Светът е едно училище. Да кажем, че вие искате да излезете от този свят на това училище и да влезете в друг път. Казвам ви: Влизане и излизане в света. Човек трябва да разбере какво значи да бъдеш в света и да бъдеш вън от света. Какво трябва да разбираме под думите: „Не трябва да вървим по стъпките на света?“ Това са отвлечени работи. Да допуснем, че вие тръгвате по един път. Този път не е правилен. Ако не внимавате, може да се ударите, може да паднете, да си счупите крака и да се върнете назад. В дадения случай какво трябва да правите, когато пътят не е равен? Представете си, че отивате на Витоша и има поледица. Мислите ли, че ще се върнете здрав от тази поледица. Вие вървели ли сте по поледица? Опасна работа е това. Там не може да бъдеш своенравен. При поледицата човек трябва да бъде съвършен акробат, еквилибристик. Аз ги наричам акробати на въжето. Като вървиш, трябва добре да стъпваш. Ще позная доколко си акробат. Щом паднеш, неврастеник си. Щом вървиш но този лед и никъде не падаш, ти си човек с много здрава нервна система. Вие искате да учите търпението. Някой върви по закона на търпението. Аз ще ви покажа (Учителя върви полека с много бавни стъпки), така се учи търпение. Тръгни по този начин, концентрирай мисълта си в пръстите на краката си и ще имаш търпение. Ти си неврастеник, боли те главата нещо, ти ще правиш тогава упражнения десет пъти, като прекараш кръвта си към краката си. Между пръстите на краката и пръстите на ръцете има съотношение. Щом изстинат пръстите на краката и ръцете, тогава кръвта не функционира правилно. Не приближавай към една област!

Някой път вие питате: „Какво трябва да се прави?“ Успехът на вашия живот зависи от следното. Мисълта ви зависи от количеството на фосфора, който е във вашия мозък, а пък здравето ви зависи от количеството на златото във вашата кръв. Някой път зависи и от други неща. Кой е елементът на Юпитер? (Калай.) Защо е калаят? Кой е елементът на Венера? (Медта.) Медта е отровна и тогава трябва да съедините Юпитер с Венера заедно, за да калайдисаш Венера. Значи отдолу Венера, а отгоре Юпитер. Венера ще бъде на огъня. Юпитер не може да издържи толкоз много огън. Но тази богиня е много майсторка. Нея ще я туриш на огъня, а пък Юпитер отгоре. Това е нещо, което той обича. И като минава топлината през Венера и отива в Юпитер, то тази топлина е приятна на Юпитер. Венера е малко отровна. Сатурн какво има? (На Сатурн отговаря химическият елемент олово.) Кой има живака? − (Меркурий.) И в оловото има малко отрова. Тогава, ако събереш Сатурн с Венера, какво ще стане? (Ще се произведе отрова.) Та казвам: Ако всички бихте знаели законите!

Ти си много затруднен. Виждаш един човек, веднага ще знаеш какъв глагол да му кажеш. За пример аз ви привеждах примера с магарето, натоварено със злато. Вие бихте желали всеки да има такова магаре, натоварено с 80 килограма злато, а не едно умряло магаре. Едно умряло магаре може да ви причини вреда, а пък едно живо магаре, подарено с 80 килограма злато, вие ще го посрещнете доволни и ще благодарите.

Някой човек може да ви каже. Често и вие може да кажете на някой човек най-хубавата дума, но тя е мъртва дума. Защото думите и те умират. Човешките чувства умират, както организмът умира, изменя се. В английския език имате думата привент. Тази дума преди 200 години означавала: „Застави ме, Господи, да го направя.“ А пък сега, след 200 години, означава: „Забрани ми, Господи, да направя това.“ Преди 200 години едно, след 200 години обратното. Как ще си обясните това? Или казвам така: Той бърка тази работа. С какво ще я бъркаш, с ръка? Един идва при мене и ми казва: „Сбърках тази работа.“ Казвам му: С едната ли ръка или и с двете, или само с единия пръст бърка? С кой пръст бърка? Той отначало не може да разбере. Но след като му обяснявам, той дойде до едно положение, дойде в него светлината. Ти, щом почнеш да мислиш за ръката си, за едната или за другата ръка, то в тебе ще стане един цял процес.

Ще ви приведа един пример за обиждане. През 17 век един английски крал казал на своя свещеник: „Защо четеш проповедта си, защо не я говориш наизуст?“ − „Срам ме е да гледам публиката, а като чета проповедта си, очите ми гледат все надолу.“ Той е духовит. От срам ги чете, понеже, ако ги говори, той трябва да гледа хората в очите.

Когато ви се говори за окултната наука, вие чакате в последния момент да дойде магарето, натоварено с 80 килограма злато. Може да дойде, не го отказвам, това е една възможност. Но това е един процес. Всяко благо в света идва постепенно, но трябва да се работи. Ако вие всеки ден не прилагате и по малко отлагате, казвате: „Не му е дошло времето“, на какво ще прилича вашата работа? Една кокошка, която за 21 дена излюпва пиленца, ако тази кокошка разсъждаваше и казваше като човека, като седне на яйцата, в 21 ден ще се излюпят пиленцата. Тя трябва да седи 21 ден, за да постигне излюпването на пиленцата. Ако един ден е седяла на тях, трябва още двайсет деня да седи отгоре им. Та мнозина от вас имате много идеи непостигнати, много ваши желания непостигнати. Вие сте като тази квачка, която е седяла само един ден. За да се постигне нещо, трябва 21 дена да седиш на яйцата. Нали е казано: Конец дело украсява.1 − Конецът краси делото. Кого украсява? Този край трябва да има начало. Този край трябва да започне, за да се свърши. Край, който не е започнал добре, не може да се свърши добре. Аз някой път казвам, че човек трябва да започне зле. Но какво разбирам аз под това? Като почне една работа, той среща подигравки, пречки и др. Има съпротивление отвън, но вътре работи добре. Срещам подигравки и работя. След 21 дена им казвам: Елате да видите, моите пиленца ще се излюпят. Когато пренесли картофите в Европа, имало противодействие. Свещениците казвали, че те не са били писани в Евангелието. Те са дяволски плод. Имало кръстоносен поход срещу картофите.

Вие някой път чакате последния момент. Но всяка идея си има свое начало. 1 + 1=2. Тези две единици равни ли са? 1 е равно на 1. Единицата е динамическа сила и е равна на друга динамическа сила. Или може да имате една мисъл, която може да е равна на друга. Кажете ми една мисъл, която да е равна на друга. Всички вие, които ме слушате тук, мязате на онзи турски ходжа, който знаел всеки момент какво прави Бог. Султанът не можел да му каже нищо, защото той бил ясновидец. Но един ден искал да го изпита какво знае. Повикал гръцкия патриарх и шейхюл исляма. Вика и двамата да ги гощава. Донесли един голям съд. В него надробили хляб патриархът и шейхюл ислямът. И двамата знаели какво става горе. Като разбъркал хапките в съда, султанът им казал: „Всеки да яде само своите хапки, които е дробил.“ Те казали: „Отде да ги знаем?“ Султанът им казал: „Че ако не знаете вашите хапки, които вие сте дробили, как ще знаете какво става горе?“

Вие казвате: В природата така стават нещата. Слънцето така и така прави. Обаче един прост пример може да ви опровергае. Щом вие не знаете вашите хапки, които вие сте дробили, как ще знаете всички тези работи?

Ако нямате възвишеното в себе си, ако се докачате, какво знание имате? Не сте наблюдавали как иде докачението. Виждали ли сте пътя, как иде докачението? Докачението иде спонтанно, веднага кипвате и реагирате. Като видите онзи човек, трябва да кажете отдалече: „Той иде.“ Вие да се приготвите да го посрещнете с внимание. Той като дойде, вие току изведнъж не може да се справите с честолюбието. За пример дойде един събеседник. Вие може да държите мисълта си, че той може да ви обиди нещо и да вземете една позиция. Какво може да му кажете? Той може да ви обиди. Но може да дойде до бой. Това, което с думи не може да разрешат, може да опитат да го разрешат с юмручно право. Какво трябва да се прави? Как се лекува честолюбието? Каква цел туряте вие на вашето честолюбие? Как го лекувате? Когато се обидите, как се лекувате? По някой път само заздравее, но по някой път трябва да се лекувате. Неделчо, ти как се лекуваш? (Не се обиждам, много лесно се лекувам.) − Не се ли обиждаш? − (Някой път може да се обидя.) Аз смятам, че запален кибрит мъчно може да се гаси. Но незапаленият трябва да се намокри. Добре. Един човек е запален барут. Но онзи, който не е запален, трябва ли и него да оставим и той да се запали или да вземем предохранителни мерки? Трябва да се вземат мерки, понеже има десет хиляди килограма барут, а може да има сто килограма, може да има и сто грама, но ако избухне, ще стане цяла експлозия. В една окултна школа също има разнообразие.

Човек трябва да мисли. Във Франция издали един закон. Един офицер искал да противоречи на този закон, искал да покаже, че не е на място. Отива при един свой приятел и му казва: „Аз оставам по долни гащи. Ти ще вземеш с плоското на сабята и ще удряш, додето ти кажа: „Стига. Аз правя един опит със себе си.“ Той искал да види дали ще може да издържи. Като го ударил няколко пъти, онзи казал: „Стига!“ Той вече си съставил един възглед. Ако дойде да устоява на своята идея, иска да знае дали ще може да издържи. − Ако устои, да прави въпрос. Човек трябва да провери своите сили, трябва да измери своите възможности. Като обещае нещо, да знае дали ще може да го изпълни или не. Най-първо трябва да мисли дали ще може да го направи. Някой път обещае нещо, после каже нещо повече, отколкото може да направи.

Та казвам: Най-първо човек трябва да се справи с онази енергия, която се развива в неговия мозък. Ако всичкият мозък би функционирал правилно, нямаше никаква опасност. Иначе има опасност от много недъзи. Всеки човек трябва да се научи на тези закони. Един предмет го разглеждате от много гледища, от много становища. За пример разглеждате доброто от много гледища, от 10 − 15 гледища. Или разглеждате един факт от много гледища. Разгледайте себе си от много гледища, да видите каква е вашата възможност. Някой може да мисли, че е много паметлив. Но да му прочета 10 − 15 реда, да видим колко думи ще запомни от тях. Ако вие кажете едно изречение от 20 думи, ще запомните ли всичките? Зависи от вниманието, а вниманието зависи от онази обич, която трябва да има човек. Ако обичате един език, много лесно може да го научите. Един език, който не обичате, мъчно може да го научите. Един предмет, който обичате, много лесно може да го научите.

Сега какъв е изводът от сегашната лекция? До какво се добираме ние? Виждали сте проста воденица, знаете законите на движението там. Те са с келяво. Едно келяво се върти отгоре, а друго отдолу. Как ги наричат? Кофа има там. Ако водата е много, то кофата се напълва и колелото се върти. Но ако водата е малко, кофите не могат да се напълнят лесно. Една ваша мисъл е слаба, не можете да напълните кофите на това колело и това колело не се върти. И следователно работата не става.

Не сте ли правили наблюдение, за да постигнете една работа колко време трябва да мислите? Правили ли сте опит да снемете една ябълка от дървото? Колко време ви взима да мислите? Вие не сте правили опит. Но децата не си концентрират ума. Те мислят, вземат един камък и улучват, а някой път не. Някой път удрят близо до ябълката, втори път по-близо и, като концентрират ума си могат да я улучат. Тази ябълка може да се улучи с мисъл. Правили ли сте опит за колко време можете да снемете ябълката с мисълта си? Друг опит може да направите. Да ви дам сега един предварителен опит. Представете си сега една круша, да кажем, че тя е в диаметър 60 сантиметра. Доста високо стрелям. С крака си удряш веднъж, круши не падат, втори път удряш, падат. Колко удара трябва да ударите? (Ако ударите са хармонични, крушите ще паднат.) Един инженер направил опит с един мост. С хармонични удари успял да събори моста. Ако ударите са хармонични, то може да се получи интерференция на вълните и може да се разклати крушата.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истината е скрит животът.
23 лекция от Учителя, държана на 5 април 1935 г., София, Изгрев.
(Според каталога на Лалка Кръстева, лекцията е изнесена на 12 април 1935 г.)


--------------------------------------------------
1 Краят украсява делото. (б. р.)

Най-често използвани думи в беседата: може, има, човек, път, аз, карата, злато, свят, дойде, температура, мисли, пример, килограм, опит, сега, кой, магаре, венера, мисъл, казвам ,

 Младежки окултен клас , София, 5 Април 1935г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ