НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Внушение / Внушението

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Внушение

Най-често използвани думи в беседата: човек, има, може, живот, вода, внушението, свят, себе, сега, всички, вий, хора, ръка, път, сутрин, земя, работа, време ,

 Младежки окултен клас , София, 10 Октомври 1926г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


– Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!

Размишление.

Четоха се резюмета на темите: “Ролята на поезията, музиката и религията, и най-важната работа след ядене”.

Като ученици, вие трябва да изучавате влиянието на планетите върху себе си, върху ума, сърдцето и волята си. Човек се движи в три области: в областта на своите мисли, в областта на своите чувства и в областта на постъпките си. Следователно, той трябва да изучава тия три области, да познава себе си. Мнозина от съвременните хора се движат като в сън, без никаква идея в ума си. Те мечтаят само и се движат като сомнамбули под влиянието на своите мечти. С мечтите си човек се движи главно в астралния свят. – Реален ли е астралният свят? – Астралният свят е толкова реален, колкото и представленията, които виждате на сцената. Астралният свят не е нищо друго, освен преживяване на минали съществувания. Астралният свят е подобен на живота на рибите. Той е подобен на водата. Каквото е състоянието на рибите във водата, такова е състоянието на човека в астралния свят. Човек не може и не трябва да остава за дълго време в астралния свят. Той трябва да минава от един свят в друг, да се качва все по-нагоре, за да се развива правилно и всестранно.

Съвременната култура има пред вид развиването на човешкия ум. Тя работи за развиване на човешкия мозък, за развиване на неговите сили и способности. Каквото придобие в тази област, човек го складира в подсъзнанието си, като материал за бъдещата култура. Днес виждате, че някой човек е обикновен, но той носи знанията на миналото, когато е работил като виден учен – математик, естественик, философ и т.н. Днес минава за обикновен човек, но в миналото е бил велик музикант, учен, художник и т.н. От човека зависи, да складира своите придобивки и опитности в подсъзнанието си ,или да не ги складира. Съзнателната работа на човека в сегашния му живот определя неговото бъдеще.

Животът на земята е подобен на частиците на една гумена топка. Докато топката е в естественото си положение, частиците й са сгрупирани на едно място, като в ядро. Такова е положението и на хората на земята: те се движат, работят, радват се и скърбят, но в края на краищата се централизират помежду си, като в едно ядро. Обаче, ако гумената топка се надуе чрезмерно, частиците й се отдалечават една от друга, докато напълно се отдалечат и пръснат в пространството. Такова е положението на душите в астралния свят. Те са отдалечени една от друга, без никакви видими връзки и отношения. Докато са на земята, хората се обменят помежду си. Те се намират в отношение на взимане и даване. Докато е на земята, докато живее, човек чувствува живота в себе си; той чувствува, как теченията на живота се втичат и изтичат от него. Под влиянието на тия течения, именно, той расте и се развива.

За да разбере теченията на живота, за да ги използува разумно, всяка вечер и сутрин, човек трябва да влага в себе си нещо положително: положителни мисли и чувства. Иска ли да постигне нещо, вечер и сутрин човек трябва да влага в подсъзнанието си желание да постигне това нещо, кат оси каже: Желая да постигна еди-какво си. Вложи ли това желание в подсъзнанието си, той трябва да престане да мисли вече за него. Всяко отправяне на известна мисъл или известно желание в областта на подсъзнанието, не е нищо друго, освен посаждане на семе в почвата. Посадите ли едно семе в земята, оставете го свободно да изникне. Няма да се мине много време, семето ще изникне и ще даде своя плод. В подсъзнанието си човек складира нещата, а в съзнанието си той живее, страда и се радва, пада и става. Като погледне към окръжаващите, човек се сравнява с тях и ту се мисли за способен, силен, ту – за неспособен и слаб. Човек не може да бъде способен или силен във всички области. Някой е силен като майстор. Той разполага с физическа сила, може да строи къщи, мостове и др. Друг някой пък е морално, психически силен. Той геройски носи страданията. Коя сила е за предпочитане? Колко мостове, колко сгради, построени в миналото, са останали здрави до днес? Има някакви остатъци от старите египетски пирамиди, но те не представляват нещо цялостно. Обаче, дойдете ли до характера и устойчивостта на великите хора, които геройски са носили страданията си, името им и досега остава паметно за човечеството, а примерът им и до днес е достоен за подражаване. Христос, Който даде образец на човечеството за търпение и разумно носене на страданията, и до днес живее и ще живее в умовете и сърдцата на всички хора. Като се ползува от живота на великите хора, човек вижда, че и той може да постигне всичко, каквото желае. Природата е вложила в него ред методи, чрез които може да работи. Като става от сън, първата работа на човека седи в това, да разгледа ръцете си, лявата и дясната, да хване всеки пръст на ръцете си поотделно и да види, какво е написано там. Като изучава ръцете си, човек ще намери в тях ред методи и правила за работа. По този начин той ще изучава, както себе си, така и окръжаващите. Казано е в Писанието: “Написал ни е Господ на ръката си”. Ако Бог е написал всички хора на ръката си и от време на време поглежда към тях, да види ,кой от какво се нуждае, колко повече човек трябва да поглежда към ръката си и да я изучава. Има нещо написано на ръката, което никога не се мени. Всеки ден се пише и по нещо ново, което човек трябва да изучава. Ръката е лист от книгата на великия живот, върху който постоянно се пише.

Като ученици, вие трябва да прилагате законите на внушението, за да си въздействувате в положителен смисъл. Ако паметта ви е слаба, работете с внушението, да я усилите. Ако някой обича да спи много и не може да става рано, нека всяка вечер си внушава, да стане сутринта точно в пет часа, запример. Като си внушава няколко деня наред, той ще забележи, че точно в този час някой го събужда. Като закон, внушението има смисъл, когато се прилага за придобиване на нещо положително, за създаване на нещо добро в характера на човека. Дали съзнават това или не, всички хора, всички животни си служат с внушението като метод за работа.

Съвременните хора изучават различни науки, служат си с разни методи, но въпреки това, те още не са дошли до онези методи, с които природата си служи. В една стомилионна част от секундата, природата вади отпечатъци от предмети и лица и моментално ги изучава. Човек, обаче, за да изучи нещо, някакъв предмет или някакво явление, трябва да го изучава с години. Това говори за несъвършенството на човешките методи. Много още има да учи човек, докато постигне известно съвършенство.

И тъй, за да дойде до пълно съвършенство, човек трябва да знае, как да учи и как да прилага наученото. Запример, като изучава физика, химия, математика или друга някоя наука, човек трябва да ги изучава, не само в тяхното физическо приложение, но и в приложението им в психическия живот на хората. Всяка наука има отношение към мислите, чувствата и постъпките на човека. Както изучавате отделните предмети сравнително, така трябва да разглеждате и физическите явления, да ги сравнявате с духовните. Казвате, запример, че като сравнявате теглото на дървеното масло и на водата, виждате, че дървеното масло е по-леко, затова плува на повърхността на водата. Водата, обаче, е по-тежка от въздуха. Щом водата е по-тежка от въздуха, коя е причината, че облаците стоят над въздуха, в пространството горе? Съвременните учени изучават движенията на атомите, на молекулите и виждат, че те се движат в противоположни посоки. Навсякъде в природата те виждат две противоположни течения. Водните капки се движат под влиянието на електрическото течение в природата. Същото можем да кажем и за движението на кръвта в човешкия организъм. Тя се движи не само под ритъма на сърдцето, но и под влиянието на електричеството в природата. Докато сърдцето е под влиянието на живото електричество в природата, то се свива и разпуща равномерно, като изпраща кръвта по цялото тяло. Излезе ли от това влияние, сърдцето спира своето движение. Ако сърдцето не се намира под влиянието на природното електричество, никакво кръвообръщение не би било възможно. – Защо? – Защото съпротивлението, което артериите и вените указват на движението на кръвта, е толкова голямо, че сърдцето не би могло да я движи. То няма отде да получава енергия. Сърдцето трябва да разполага с голяма енергия, за да може да тласка кръвта по цялото тяло. То приема тази енергия, именно ,от природното електричество.

Следователно, искате ли сърдцето ви да бъде здраво, ще държите в изправност мозъка си, дето минават електрическите течения на природата, и слънчевия възел, дето минават магнетичните течения. За да бъде мозъкът ви в изправност, ще се пазите от противоречиви мисли. Дръжте в ума си всякога положителни идеи. За да държите слънчевия си възел в изправност, никога не допущайте в сърдцето си отрицателни чувства. В каквото положение да се намирате, пазете се от противоречия. Представете си, че някой от вас е попаднал в ръцете на разбойници. Трябва ли да се смущава от това положение и да се безпокои, защо са го хванали разбойници? Той може да мисли много неща, но преди всичко трябва да действува. Нека приложи всичкото си знание, да се освободи от разбойниците. Нека приложи внушението, чрез мисълта си да застави разбойниците да го пуснат. Ако не успее в това, чрез силата на мисълта си нека ги застави да заспят. Щом види, че са заспали, той трябва веднага да избяга. Като се отдалечи на известно разстояние, нека отправи мисълта си към тях, да ги събуди. Ако и това не помага, да им предложи известна сума за освобождаването си. Днес най-силното средство за внушаване на хората са парите. Като видят пари, те са в състояние да направят, каквото искате. Не е мъчно да се справи човек с разбойниците. Ако хванат някой добър човек, те са готови да му дадат пари, но не и да го оберат. Те разбират, че този човек носи нещо хубаво в себе си. На лошия човек, обаче, нищо не дават. Те го обират по всички правила на изкуството си.

Като ученици на Великата Школа, от вас се иска не само знание, но и приложение на това знание. Ако имате много знания, без никакво приложение, вие ще бъдете в положението на земеделец, който има много земя, но необработена, безводна, без плодове и растения. Такава земя е подобна на пустиня, в която се дига голям прах, от който пътниците страдат. Каквото научите, вие трябва да го приложите. При това, вие трябва непрестанно да учите. И на 120 години да станете, пак трябва да учите като млади. Докато е на земята, човек непрестанно се намира пред задачи, които трябва да решава. Страшно нещо е преждевременно човек да остарее. Някой седи и нищо не мисли. Щом токовете на мисълта спрат, човек е преждевременно остарял. При каквото положение да се намира, здрав или болен, беден или богат, учен или прост, млад или стар, човек винаги трябва да държи в ума си мисълта, че е ученик и трябва добре да учи. Веднъж дошъл на земята, човек има известна мисия, която трябва да изпълни. За да изпълни мисията си, даден му е известен капитал, който трябва да вложи в работа, да придаде нещо към него, а не да го зарови в земята ида остане неизползуван. Всеки човек трябва да има желание да се прояви в известно направление, било в музика, в наука, в поезия, в изкуство и т.н. За да се прояви в какво и да е направление, човек трябва непременно да работи и прилага. Ще кажете, че човек е изработил много неща. Това, което е изработил вече, е резултат на неговата минала дейност. Важно е, какво ново днес ще придобие. Какво се ползува човек от четенето на добри и свещени книги, ако нищо не е приложил? Човек може да е чел десет пъти наред Библията, но ако не знае, как да се справи с най-малкото изпитание или нещастие, той нищо не е придобил. Всяка книга има смисъл дотолкова, доколкото може да придаде нещо на човека.

Съвременните учени говорят за елементите в химията, във физиката и в различните науки, но има още неща, които те не познават. Запример, съвременните химици казват, че водата е съставена от два обема водород и един обем кислород. Водородът и кислородът са газове, от които първият гори, но не подържа горението; вторият подържа горението, но сам той не гори. Получената от тях вода нито гори, нито подържа горението. Коя е причината за това? – Третият елемент, който се съдържа в нея. Значи, във водата има и трети елемент, непознат още на учените. Този елемент е животът. Затова се казва, че водата е символ на живота. В този смисъл, животът е съставен от вода и огън. Казано е в писанието: “Ако не се родите от вода и дух”. В дадения случай, духът символизира огъня. Значи, ако не се родите от вода и дух, нямате живот в себе си. Кое е отличителното качество на живота? – Мекотата. Наистина, ако влезете в общество на хора, които съзнават, че живеят, ще почувствувате известна мекота. Дето животът е по-изобилен, там всякога се забелязва мекота в отношенията. Колкото по-ограничен е животът, толкова и мекотата е в по-слаба степен проявена. Там ще усетите по-голяма студенина в отношенията на хората. Животът носи нещо приятно в себе си, а именно, мекота. Мекотата е качество на Божествения живот. Следователно, колкото повече човешката душа се отваря за Божественото, толкова повече живот тя проявява.

И тъй, искате ли да напредвате в живота си, прилагайте закона на внушението. Когато се отнася до ваши близки, вие прилагате много успешно внушението. Дойде ли до вас, не можете да се ползувате от него. Запример, ако някой ваш приятел се е обезсърдчил и се страхува, че няма да издържи изпита си, вие го насърдчавате, внушавате му, че ще свърши добре изпита си, и той се успокоява. Намерите ли се вие в същото положение, не можете да си помогнете. Значи, по отношение на вас законът на внушението не работи. – Не, прилагайте този закон, както към себе си, така и към своите ближни, но винаги за доброто, за положителното в живота. Този закон работи навсякъде. Съзнателно или несъзнателно, животните и хората си служат с този закон. Като разумни същества, вие ще си служите с внушението, при всички случаи на живота си: за лекуване, за усилване на паметта си, за насърдчаване, за понасяне на скърби и страдания и т.н. Внушението е оръжие, чрез което човек може да воюва със злото, с отрицателните сили в света. Съвременните хора живеят в ада, затова трябва да бъдат готови да воюват. Докато живее в съзнанието и в подсъзнанието си, човек е повече на земята и в ада. Качи ли се в самосъзнанието и в свръхсъзнанието си, човек е на небето. Щом е дошъл на земята, човек трябва да съедини земния и небесния живот в себе си и да определи посоката на движението си в сегашния си живот. За да намерите правата посока на своя живот, вие трябва да работите, да правите опити, както химикът – в своята лаборатория. Не само един, но стотици опити трябва да направите, докато дойдете до онази абсолютна увереност в нещата, в която няма никакво изключение.

– Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!

3. Лекция от Учителя, държана на 10 октомврий, 1926 г. – София.

Внушението

Най-често използвани думи в беседата: човек, има, може, живот, вода, внушението, свят, себе, сега, всички, вий, хора, ръка, път, сутрин, земя, работа, време ,

 Младежки окултен клас , София, 10 Октомври 1926г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


VI година (1926-1927)
3-та лекция на Младежкия окултен клас,
държана от Учителя в София на 10.X. 1926 г.

ВЕРЕН, ИСТИНЕН, ЧИСТ И БЛАГ ВСЯКОГА БЪДИ!

(Размишление.)

(Чете се резюме на темите: «Ролята на поезията, музиката и религията». Прочетоха се темите: «Най-важната работа след яденето».)

Сега, вашите наблюдения, опитът, който имахте върху звездите? Луната никой не видя – беше облачно. – Марс? – Сряда, Меркурий никой не го видя. Кой от вас видя Юпитер? И каква хубава мисъл му дойде? – Венера? Сатурн? Ами Слънцето?

Изобщо всички занятия са от характер да предизвикат ред енергии във вас – четене на темите, наблюдения, ядене, молене. Три области, три свята има във вас и всякога трябва да се предизвикат известни енергии в ума; не само това, но и в сърцето; и природата си служи с много методи.

Мнозина от вас по някой път ходите, като че никаква идея няма в ума ви. Тъй е в едно полуспящо състояние – тъй, само си мечтаете. Когато човек мечтае, къде се намира? Астралният свят реален ли е? Астралният свят е толкова реален, колкото са реални у нас представленията*. Той е един свят само на представления. Преживяване на минали съществувания, то е астралният свят. Аз уподобявам астралния свят на живота на рибите – когато дърветата са се освободили от туй ограничено състояние, извадили са главите си от земята, влезнали във водата, почнали да ходят без къща, казват: «Нас не ни трябва никакво строение, ние трябва да бъдем свободни.» В астралния свят всички същества къщи [да] строят няма, те са като рибите. И дълго време не може да се живее в този свят.

Сега, според вас кога известна идея е реална? Ние сега няма да определяме абсолютната истина. Ако някой би ви запитал кога известна идея е реална? (- Която е най-трайна! – Която дава импулс за работа! – Която е вечна! – Която внася в нас светлина.) Вий трябва да използувате положението.

Сегашната култура се занимава изключително с човешкия мозък, развиване на мозъка, неговите гънки, центрове, способности, събиране енергии за бъдаща една култура. Защо? Един професор, който е иждивил* 40-50 години и е придобил знание, след като умре, какво е придобил за себе си? Този професор, след като се яви в някое друго прераждане, по закона той пак започва наново. Мнозина от вас сте били много видни професори, имали сте по няколко доктората, титли, били сте знаменити математици, физици, а сега – обикновени.

Представете си, че имате една гумена играчка, направена от ластик. Представете си, че този ластик има такова свойство да се разширява, да взема милиони километри, като го надуваш, отвътре да се разшири. Представете си сега тази малка точица и всички хора, поставени като малки точици, нали ще съставят едно ядро? Добре, ако дойде едно голямо същество и почне да надува този мехур, какво ще стане с тези същества? Ще се отдалечават, ще се отдалечават. Тези същества на повърхността на тази гума как щяха да си обяснят това отдалечаване? По какъв научен начин щяха да си обяснят това явление? Например в съвременната наука вий може да извадите психологически закон за себе си. Ако аз бих ви задал една задача... Каква опитност бихте извадили, как жените изчистват кирливите ризи? (- С топла вода и сапун.)

Превърнете сега, водата на какво ще превърнете? Чистата дреха е един резултат на водата, сапуня и огъня. Мнозина от вас как ще се очисти ризата знаете, но за себе си какъв метод ще имате, да очистите? Представете си, че животът в света тече тъй, както водата. Животът постоянно в нас се влива, ние съзнаваме, че в нас нещо влиза, влива се и изтича, минава и заминава, има едно постоянно движение. Не може да се определи, но туй е животът, чувстваме радости и скърби, туй е течение. Някой път впечатленията са ясни, някой път предметите са ясни, някой път са неопределени. Някой път се чувствате свежи, млади, енергични; друг път вий се чувствувате слаб. Защо? Някой път вий се чувствувате свеж, намерили сте някой приятел, който да ви слуша, дал е внимание – или някой професор пред студенти, които го слушат с интерес, но турете го при някои заспали слушатели – той няма да има туй разположение. Значи обмяна става: дал и дали са му – един съзнателен живот.

Първият закон: Щом станете, всеки един [от вас], той трябва да отвори крановете на живота, не всички кранове. Тогава, как[то] ви казах тази сутрин – във вашето подсъзнание, сутрин и вечер, вечер, когато си лягате, понеже сте в едно пасивно състояние, ще кажете: «Желая да имам това и това», но тъй ще го оставите, ще го посадите. Всяка една мисъл може да посадите в своето подсъзнание. Не да го пожелаеш, не казвай: «Аз го искам непременно», но кажи: «Бих желал да го имам» – посади в подсъзнанието, забрави го. Няма да се мине месец-два, година, то ще изпъкне. Сутрин, като станете, като погледнете на вашето подсъзнание, кажете: «Аз се радвам, че виждам мойто подсъзнание», да се зарадвате; и пак ще вложите, какво ще вложите сутрин? Тогава ще кажете: «Това, което вложих, то ще израсне, то ще бъде някога», пак го забравете.

Тогава започни с твоето съзнание. Всичките ни безпокойства започват със съзнанието. Ти съзнаваш някой път твоите преимущества, някой път съзнаваш своите слабости. Един ученик, един студент съзнава, че другите са по-способни, туй почва да го нервира; съзнава, че има по-богати, по-силни.

Питам: Как определяме ние силата на хората? По тяхната издръжливост. Допуснете, един човек е толкова издръжлив, тялото му е толкова еластично, един го бие, друг го бие, най-после се умори и другият, а гърбът му не усеща. Той седи, онзи. Сега, кой от двамата е по-силен? В психологическия свят съществува такова едно положение. Един човек, който издържа страданията в света, и един, който строи къщи и мостове - този, който издържа страданията, е по-силен от този, който строи мостове. Питам сега: От римско време колко мостове има в България останали? От всичката египетска култура са останали само паметници, грамадни сгради, пирамидите са останали. Какво се крие в тези пирамиди, кой разбира? Има нещо скрито в пирамидите.

Природата на всякого едного от вас е дала път и методи и начини, тя е вложила. Ако вие бихте изучавали тая дълбока наука - сега няма да ви разправям, - само като станеш сутрин, като си погледнеш ръката, ти ще намериш един метод, един начин да работиш, ще знаеш каква работа да започнеш днес. (- Всеки ден различна ли е ръката?) Разбира се. Ако вий измервате вашите пръсти, ще видите, че се менят, става постоянно един прилив и отлив на ръката ви. Тази ръка за какво е дадена? За работа. Че, то е великото, работата е нещо разумно. Вий не сте си давали труд да извадите вашата ръка пред лицето си. Сега, да видите какво може да почувствувате. Какво се крие в нея? Вий извадите я и я скриете, турите я в джеба или отзад и пак гледате насам-нататък. Разсъждавайте! Тук, върху ръката, ще се спреш, ще хванеш пръстите. Ще хванеш първия пръст, ще го поразгледаш, ще минеш всички пръсти на лявата и на дясната и веднага ще се промени твойто състояние. Веднага ще придобиеш известно вдъхновение. Писанието казва, че всички хора Господ ги държи написани на ръката Си. Господ, като погледне на ръката Си, вижда, че някой има нужда. Питам: ако Господ има написани хората на ръката Си, като погледне, знае какво трябва да се прави. Вий, като погледнете на вашата ръка, какво ще прочетете? Като погледнете на ръката си, трябва да видите какво има написано; всяка сутрин има нещо ново написано на ръката ви. Има нещо постоянно, което са написали, но има и нещо, което се пише и се разписва. То не се изтрива, но са листа. Мислили ли сте какви са ръцете на математиците? По какво се отличават математиците - математически ръце има.

В един окултен клас със закона на внушението ще си служите като един метод. Не прилагате ли закона на внушението, ще ви се случат работи нежелателни. Постепенно, не изведнаж, може да усилвате вашата памет, вашите способности. Мързелив си, сутрин не искаш да станеш, обръщаш се на една, на друга страна, може да си казваш, че си завършил своята еволюция - човек сам ще си определи какво трябва да работи.

Една птица за пример може ли да копае? Птиците не копаят, но прозореца пробиват. Къртът какво прави? Цял ден ходи той, рови. Видях на Витоша кърт - голям куп е направил. Как я изхвърля, тази пръст? Половин метър има. Наблюдавали ли сте кърта как изхвърля пръстта?

Вий ще кажете, че не трябва да се занимавате с кърта. То е закон на внушение - този кърт, като стане сутрин, казва: «Трябва да работя.» Пчелата сутрин си внушава - сутрин, щом лъхне този дъх на цветята, веднага. Животните всичките си служат с внушението. Те внушението го знаят.
Вземете котките, те си внушават. Една котка, за да внуши на друга, Най-първо ще направи едно движение, ще се обтегне; ще направи една крива линия, когато иска да внушава, че е някой герой: (фиг. 3.1), а другата, която се подчинява, тя казва така: (фиг. 3.2), огъва се. И тогава ще подвие опашката си отзад и ще клекне, а другата ще вдигне опашката си тъй, нагоре, и ще мине тъй около нея и малко тъй, на лявата страна ще наведе главата си, ще я погледне накриво, после от другата страна тъй ще мине, пак ще повдигне опашката си. Съзнателно ли е туй движение или не? Туй го има и у хората. У всички ви го има, то е един навик. Че какво има, аз кажа тъй: Спри се тих и спокоен, наблюдавай, не се изисква много време. На камерата колко време се изисква да наблюдава? В една секунда - и се свърши.

Сега, ако вий развивате вашето съзнание, щом видите един човек, нека се отпечата този образ, а няма сега да го фиксирате. Сега, ще наблюдавате дълго време човека, наведете се - това са състояния още на млекопитающите. В това няма култура. Всички тези състояния, ние трябва да ги владеем. Когато ходи човек, за пример някой казва тъй – някой от вас като върви, като си удря краката, изстъргали се крачолите му. Гащите му там са все съдрани. (- Какво показва това?) Този човек, като си дере отвътре гащите, много е стиснат, все прибран в себе си, не може да върви тъй прав, страх го е да си разкрачи краката, да върви тъй, паралелно.

И тъй, за да дойде до [...]**

Сега, казвам изводите. За пример изучавате физика: не само нейното приложение - как се постройват къщи, но тази физика има приложение в психологическия свят. Изучавате химия, но химията има приложение вътре в чувствата, има приложение вътре и в ума. За пример, ако ви запитат: маслото по-леко ли е от водата? Дървеното масло по-леко е. Какво е атомното тегло? Питам тогава: водните капки по-леки ли са от въздуха? По-тежки. Как тогава облаците стоят горе? След време може да изучавате вътрешното движение, което става в йоните и молекулите, те имат обратни движения. Когато атомите се движат в едно направление, молекулите се движат в обратното - две противоположни течения. Водните капки се увличат от течението на електричеството. Кръвообращението вътре в човешкия организъм става не от сърцето, а от туй електричество. В света има едно живо електричество, което пулсира. Дотогава, докато сърцето е в туй течение, то се свива постоянно; излезне ли от това течение, веднага спира. Съпротивлението в артериите и вените е грамадно, откъде ще придобие сърцето тази енергия, да кара кръвта? То са течения. Здравословността на вашето сърце зависи от вашия мозък - в какво състояние имате електричеството там. И после, стомашният мозък, който е свързан с магнетизма - от туй ще зависи сърцето ви какво ще бъде.

Кои положения трябва да има? Ума си не трябва да го поставяте в известни противоречия. Ще се пазите да имате известна положителна идея, с която мислите ви да се урегулират. Ще дойдат отвън противоречията. Да допуснем сега следния опит. Допуснете, че някой от вас е попаднал в ръцете на разбойници. Кой метод ще употребите вие, за да се освободите? Един ще се моли. Но ако вий разбирате законите, ще си служите с внушението: когато спят тези разбойници, или трябва да ги преспите всички, или да им внушите да ви пуснат те. Да създадете в тях едно сънно състояние, да спят, и вий като си заминете, да се събудят; или чрез закона на внушението - да ви пуснат; или, най-после, като не може и с единия, и с другия - да платите, да ви пуснат. То е пак внушение - като платите 5-10 000 лева, пак ще ви пуснат.

Зная следния пример: Минават през едно място търговци и други хора, спират ги разбойници и ги обират. Минава един добър човек, хващат го, казват: «Ти си добър човек, на ти 25 лева, върви си.» Разбойникът съзнава, че този човек носи нещо в себе си и казват: «Добър човек е. А от тези можем да вземем нещо, тях можем да ги обираме, но на теб данък плащаме.»

Сега, в школата не само да добивате знание. Ако вие добивате само знание, може да ви даде простор, ширина, но ако имате една широка земя, ненасадена с плодни дървета, няма извори, ще бъде само една пустиня, която вдига само пясък - знанието, ако няма своето приложение в живота. Всякога трябва да учите. Отсега и докато заминете, на 120 години като си, тъй, над книгата, като някой млад. На 120 години като си, пак решаваш великите задачи на живота. Сега като гледам, някои от вас още отсега сте остарели. Погледнете се, казвате: «Стар съм!» Старостта е една илюзия на живота. Лежиш 3-4 месеца, не можеш да станеш - остарял си; счупят ти краката - остарял си. Оздравя ти кракът – здрав си. И мозъкът някой път - остарял, стои, не може да мисли. По някой път се спират тези токове на мисълта. Когато човек прекарва силни пертурбации - аз го наричам демагнитизиране; когато човек води малко нередовен живот, човек престава да мисли, разсейва се.

Първото нещо: Вий сте дошли на Земята, значи имате известна мисия. Капитала, който ви е даден, не само да го заровите в земята, но да припречелите нещо. Да стане човек добър, то е един плюс в капитала, който ни е даден в живота. Всеки един от вас трябва да има желание да се прояви, в каквото и да е направление: или с мотиката, или с перото си, или да измисли нещо, с музиката. В каквото да е направление, все трябва приложение, известно усилие - то е една работа, която трябва да се извърши. Не туй, което отвън сме изработили, но онова, което сме придобили. Аз наричам работа туй, което човек придобие в себе си. Не колко книги е прочел. Ако десет пъти си прочел Библията и ти дойде една малка неприятност и не можеш да я издържиш, Библията ще те ползува ли? Като ти дойде едно нещастие, ти ще процитираш един стих, втори, трети, шести; всяка една книга си има своя смисъл.

Добре, ако два елемента се съединяват и образуват водата - водородът и кислородът, но водата съдържа и един трети елемент, туй, което химиците не познават. Туй, което отличава водата - тази вода не мяза нито на водорода, нито на кислорода. Защо именно и двата елемента в газообразно състояние поддържат горението и горят, а като се съединят, не горят? Има трети един елемент, той е водата; водата тогава е символ на живота. Тогава, колко елемента влизат в живота? Кои са елементите на живота, два елемента, кои са те? Огънят и водата. Тогава, туй изречение казва: «Ако се не родите от вода и Дух» (Духът е силата, огънят) - животът с това започва. В органическия свят присъствието на живота с какво се отличава? Забелязва се известна мекота. Там, където има живот, има мекота. Направете едно наблюдение, влезнете в едно общество, където има съзнание, където хората живеят - ще забележите една вътрешна мекота. Някой път може да направите опит с вашите приятели - забелязва се една мекота там, където животът е по-изобилен. А там, където животът е по-малко, забелязва се всякога една студенина - хладина. Казват, тези хора малко живот имат. Животът всякога носи нещо приятно сам по себе си. Животът е израз на Божественото, доколкото ние разтворим душата си. С Божественото проявява се животът.

Сега, въпросът е, ще си служим с внушението. Вий, наместо да внушавате на себе си, старайте се да внушавате на другите. Вий сте способни да внушите на другите да направят много работи, но на себе си не можете да внушите. Някой казва: «Не се обиждай, не се докачай, ти ще издържиш изпита си.» Хубаво, но онзи, който насърчава, като дойде в същото положение, не се сеща сам да си внуши. То е хубаво, когато имаш един добър приятел, който да ти внуши. Но когато нямаш кой да ти внуши, трябва да можеш и сам да си свършиш работата. Ще си служиш със закона на внушението за доброто. В целия свят внушението навсякъде го употребяват - и военните, и разбойниците, котките, мечките, всички животни употребяват внушението. Сега, ако те го употребяват, ще го употребявате и вие, ще учите; може да го употребявате за лекуване, за подкрепване на вашата памет; във време на скръб, на страдание, ще си внушавате. Ще ви дадем ред формули. Аз не искам да ви дам, някои ще ви станат известна спънка. Може да ви се дадат известни формули и по тях ще си създадете други. Или известни принципи, които може да ги прилагате. То е едно оръжие, вий сте сега в ада. Хора, които живеят за себе си, те живеят в ада.

Аз тази сутрин говорих за съзнание и подсъзнание - те са за един земен живот. А когато дойдете до самосъзнанието и свръхсъзнанието - то е вече Небето. После ще се занимавате с тях, ще съедините тези два живота и ще определите посоката на сегашния живот, как трябва да се движите, в какво направление. Всички имате условия за работа, да опитате един Божествен закон, да добиете онази самоувереност, както един химик, който прави своите опити в лабораторията. Не само един опит, но 99 опита, да бъдеш уверен сто на сто.

ВЕРЕН, ИСТИНЕН, ЧИСТ И БЛАГ ВСЯКОГА БЪДИ!


------------------------------------------------------------------------
* представление – остар. представа.

** в оригинала има стенографски знаци (бел. ред.)

НАГОРЕ