НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Новите типове / Нови типове

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Новите типове

Най-често използвани думи в беседата: може, човек, има, аз, сега, страдания, хора, идея, казва, условия, живот, ноктите, овца, бъдете, всички, себе, дойде ,

 Младежки окултен клас , София, 27 Юни 1926г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


"Верен, истинен, чист и благ винаги бъди!"

Размишление

Желая от всички ви да извадите основните принципи или положения, за които сме говорили през цялата година. Това ще ви бъде задача през ваканцията – от всички лекции основната мисъл, и после върху тези принципи има ли нещо, което може да се приложи. Ще направите изводи.Сега временно ние ще преустановим лекциите, за да започне приложение върху онова, което се е говорило. За изяснение, допуснете тука – имате една малка река, живее в нея една разумна рибка, какви ще бъдат нейните възгледи?

Да кажем, че между успоредните прави В и С има сто метра широчина, какво понятие ще има тази рибка за външния свят? Тя ще отива от единия бряг до другия, и пак назад. Сега вие може да разглеждате окултната наука, всичко, което аз съм говорил, като тази рибка между двата бряга. Ще каже някой: "Ама да се самоотречем. " Да се самоотречеш, значи да излезеш извън водата. Ала щом излезе вън от водата, ако не е научила основния закон на живота, какво я очаква? Страдание. Страданието е импулс, който подтиква съзнанието, пробужда съзнанието. Страданието е Божествен остен, който пробужда всички спящи същества.

Ако вие разбирате, съзнанието ви е пълно с такива посторонни образи, които го сковават. Запример седите, почесвате си главата и казвате: "Да свърша училище, да свърша университет, " после: "Да бъда министър, " после: "Да имам един автомобил. " Е, свърши, стана министър, имаш автомобил, хубави неща са, но изводът какъв е? Посееш растение, изниква, виждаш – цъфнало, но плод не завързва. Човешкият живот има плод. Кой е първият плод на човешкия живот? (Една добродетел. ) Коя е първата добродетел? ( Послушанието! ) Е, то, послушанието, отпосле идва. Някой от вас ще каже: "Аз не съм способен. " Какво подразбира? Вълкът способен ли е? Вълкът аз го наричам нехранимайко – да удушиш една овца. Ама казваш – овцата била кротка, а ще я натисне насила. Нито една овца не е дошла доброволно да каже – острижете ме, или млякото си да даде. Все насила й вземат. В какво седи добротата на овцата? Вън от това, което се оценява руното, вълната на овцата става проводник на магнетични сили. Онова, което ползва хората, не е вълната, а онова, което излиза от вълната. От влакната на вълната излиза една мощна сила, която е потребна на човека.

Следователно – да имаш силата на вълка, без да си вълк, да имаш добротата на овцата, без да си овца. Да обясня, имате, да кажем, една спермацетна свещ. Какво може да ви служи сама по себе си? Къща може ли да си съградите? Кого може да задоволите? Какво може да направите с една хубава бяла свещ, без да я запалвате? Обаче ако я запалите, светлината, която излиза от нея, може да ви ползва. Откъде идва тази светлина? Спермацетът в дадения случай е само условие, да се прояви светлината. Светлината от спермацета, тя е, която е потребна, на нея можем да четем в тъмна нощ, може да ни покаже пътя, да ни избави от големи нещастия и пакости. И аз ви казвам, мозъкът ви трябва да се запали и гори. Да имате енергиите на вашия мозък. А по някой път вие го изгасяте. Страхът изгасва свещта. (Безверието изгася свещта! )

Сега тези работи ги вземете обективно, те не са само ваши. Вий сте наследили черти, които са общи на цялото човечество, и има да се борите, да изучавате себе си разумно. Вий представяте богат материал за изучаване. Вий още не сте проучили какво е сърцето ви. Вий още не сте изучили вашия живот, че какъв богат материал – да се прострете 5 - 10 хиляди години назад, да видите какъв е животът ви и как сте оживели. Сега всичко туй е покрито с мрак и тъмнина. Сега казвате: "Аз живея. " Тъй както една рибка живее между двата бряга на реката.

Първото нещо, с което ще се посрещнете в бъдеще или когато и да е, то са вашите съществувания. И тогава, като проучите вашите съществувания, ще забележите тези закони на еволюцията и инволюцията, ще видите. Ще видите как са били преплетени разните ви съществувания, ще видите защо някои неща са били сложени по един начин, други – по друг. Ще видите известни способности и чувства кога и как са се развили. Че туй е наука. Сега седите и си казвате: "Аз не зная! " Чакайте! Вземали сте един лотариен билет и чакате. Не искате да вземете мотиката. Тя ще ви принесе голяма печалба. При мен идва един младеж, иска да служи на Бога. "Двадесет години търся аз пари, миналата година един километър ров изкопах. " Двадесет години е работил, копал е земята. Питам го: "Колко пари си намерил! " "Две хиляди рубли. " - "Е, казвам, ако от двадесет години би посял едно лозе от шестдесет декара, твойто имане щеше да бъде най-малко 5 – 6 000 лева златни. " Казва: "Кажи ми сега къде да намеря. Казвам: "И да зная, няма да ти кажа. " Разправи ми той един сън. Като мислил все за имане, молил се, молил се, идва най-после при него един ходжа и му казва: "Ти толкова време се моли, аз ще ти покажа едно място, където има много пари, върви след мене. Но не щеш ли, тъкмо пристигат до мястото и ходжата ще му показва парите, идва един негов съсед, на когото имал да дава 2000 лева, и го задължава да му даде парите и докато се разправяли, събудил се.

И в живота е така. Дойде една велика идея, дойде да те поведе към една велика посока – човек да станеш, идва една малка мъчнотия в света, задържа те. Малките мъчнотии в живота стават причина да загубите вашето богатство. Ти може да се молиш, но този съсед пак ще дойде, ще ти иска парите. Ти трябва да си платиш парите по-рано – та ходжата щеше да ти покаже къде са парите, туй е един факт. Защо се явява неговият съсед в самия момент – остава една загадка.

Питам тогава, може ли човек, без да страда, да има страдания? Може ли да се радва, без да има радости? (Не може. ) Тогава, щом има страдания, защо иска да не страда? То е съвременно възпитание. Съвременните хора имат едно фалшиво схващане за живота, за благото. Понеже нещата не стават тъй, както те искат, туй е едно страдание заради тях. Всякога като велик закон е: всяко едно страдание подтиква човешкото съзнание. И в страданието човек има една малка придобивка. Няма страдание в живота, което да не е внесло една малка придобивка в човешкото съзнание и всичкия прогрес, който сега има човечеството, се дължи все на неговите страдания. То е един естествен закон. Път, по който човекът върви. Аз не говоря за случайните страдания, в страданието има идея.

Да страдаш без идея, то е глупаво нещо. Един мъченик, един учен човек, баща, майка, приятел, може да има страдание. Страдания, в които няма идея, това не са страдания. Когато казвам, че страданията трябва да ги понасяме, разбирам идейните страдания. А безидейните страдания остават за ваша сметка. Казва: "Много страдах! " - За идея ли? - "Не, направих една глупост. " - Ще плащаш на кръчмаря. Както този с ходжата. Ще си платиш дълга.

Първото, всички лекции – колко лекции имате тази година? (Тридесет и две.) – за идната седмица (след ваканцията) ще извадите кой каквото е запомнил. Бележки нали имате. Общо, само основните положения на всяка една лекция. Две или три положения от лекцията. Те са главните. Толкова методи съм ви препоръчвал, колко от тях сте прилагали. Например неразположен си някога, да си туриш гърба при някое голямо дърво. Колцина от вас са правили този опит – някое дебело дърво? Според вас кои дървета действат най-хубаво? (Борът. ) Брястът за разположението на духа действа най - хубаво. Тази светлина, която минава през тези листи, е незаменима. Когато някой път някой от вас е неразположен духом, тъй отпадне, нека се разходи десетина пъти по тази алея (брестовата ), ще му мине. Отлично действа светлината на бряста. И формата на листата е красива, те са остри, а пък борът, той е шило. Туй , което излиза от бора, то е само неговият нектар. Под него никаква трева не расте. При бора трябва да бъдем в будно състояние. От нектара излиза известна жизнена енергия, тя е, която ползва. Трябва да имаш същото разположение на бора. Тоест, ако идейно си повдигнат към Бога, борът помага. Но ако не си повдигнат идейно, борът не помага. Материалистите не обичат да се изкачват при боровете. От боровата гора те бягат. Питам, мечките живеят ли в боровите гори? Не сте правили изследвания при какви места прави мечката своите жилища? (При елхови дървета. В клековете се среща.)

Как може човек да изучава своите състояния? Най-първо ще седне тъй, спокойно. Виждали ли сте как учените правят своите изследвания. Когато дойде някой професор по геология, как започва своите изследвания? Как се домогва до онези големи събития на земята, кой им ги казва? Намира някои измрели мидички, таралежи, вкаменени дървета, но какво право има да заключва той от туй вкаменено дърво, че това било епоха, няма някои живи сили. А пък геологията може да се изучава от живите растения много по-добре, отколкото от вкаменелости. Но туй е един метод за бъдеще. А засега този е хубав. Трябва значи, ако един геолог е мислил дълго време и е дошъл до известни заключения за миналото, по същия начин ще мислите, ще мислите, докато най-после ви хрумне една мисъл. Няма изключително да се занимава човек само с това, да се отдаде на тези размишления.

Вий не сте правили опит, да кажем, когато имате свободно време, не знаете какво да правите, наместо да прекарвате времето безполезно. Някой път, като ви хване скука, нищо не искате да правите, хванете си показалеца с вашата дясна ръка и наблюдавайте какво едно малко променение ще настане в съзнанието ви. То е един научен метод, после – средния, безименния... после и на другата ръка. След това казвате тъй, хващате с палеца и средния пръст на лявата ръка - хващам, пускам, хващам, пускам. (Теглим поред всички пръсти. ) Когато ноктите започнат да се скъсяват, това е един признак на нервност. Човек става нервен, нетърпелив. Всички хора с къси нокти са сприхави, когато хора с дълги, хубаво оформени нокти, показват интелигентност. Широките нокти показват устойчивост, смелост, решителност. А тесните показват един човек, който не иска да се бори с външните условия. Всеки човек според характера си – ноктите му показват. Човек, като му погледнеш ноктите, ще видиш колко е смел и решителен. Гледам някой, ноктите му малки, казва: "Ще търпя." - Ще търпиш, на ноктите ти е означено, че нямаш търпение. Някой казва: "Ще ида до Витоша. " Пък аз виждам, че той е страхлив. Ноктите показват, че няма да отиде – когато на някого крайкожието на ноктите е неравно, разхвърлено е очертанието. (Ноктите на моралните хора са добре сложени. ) А вие постоянно го чоплите. С това не се подобрява работата. Отвътре да го чоплиш, а не отвън.

Ти ще измениш характера си отвътре, а тъй, както е сега, пръстите ти показват, че са разхвърляни мислите ти. Ноктите на моралните хора са добре сложени. Когато човек почне да загрубява, неговият палец почва да се скъсява и става топчест. А когато се развива човешката воля, развива се правилно първата фаланга. Не само това, но ако човек живее дълго време, този мощен живот, преди той да е дошъл още, цялата окръжающа среда ще бъде хармонична, съобразна с неговото естество, и той няма да среща противодействие. Човек трябва да е работил с хиляди години, цялата среда да му съдейства. А вие сте дошли, нито сте орали, нито сте копали, казвате: "Лоши са условията ни. " Казвам, ще се стегнете да работите. Сега, ако ви кажа в миналото прераждане какво сте правили, учители ли бяхте , земледелци ли бяхте, ще кажете: "Не зная. Е, сега какъв трябва да бъда? " Някой бил учител, иска - земледелец. Кой е по-горе, учителят ли, или земледелецът? Там е груба работата и земледелието поглъща голяма част от енергиите на тялото. Неговият ум не може да бъде тъй свободен. А при учителя, който не работи, се натрупва толкова излишна енергия, че се образуват миазми, заболява от охтика. Учителят го е страх от праха, който учениците вдигат.

Аз, като стана един учител, ще отворя всички прозорци от единия край до другия, да има проветрение и в стаята ще направя един самовар; двадесет ученици ще имам малки деца в класа, по една чаша топла вода: проветрение ще има и няма да изстине никой. Пък и аз ще бъда свободен. То не може сега, не могат да си го представяш, но то може да стане. Трябва дълго време да разправяш на инспекторите за здравословните причини, които седят в тази чаша топла вода.

Правили ли сте опит да спите на силно течение, без да се простудите? Сега ще започнете от физическата страна, която е свързана с умствения живот, и ще имате една определена мярка. В някои отношения може тялото да набира повече енергия, отколкото ти трябва, в някои отношения може да дадеш повече, отколкото трябва – и двете са крайности. Ще приемаш толкова, колкото ти трябва, и няма да даваш повече, отколкото трябва. Мнозина от вас се отварят, цъфнат, и не завържат.

Природата обича ред и порядък. Ще даваш толкова, колкото трябва, ще вземаш толкова, колкото трябва. Според този закон, за да образувате вашия характер, най-мъчното нещо, което може да направи човек, то е следното: някой ви е обидил, вие ще кажете: "Той трябва да говори с мен разумно, той не трябва да ме обижда. " Вземете друго положение. Някой те обиди, и замине за Америка, не можеш да го хванеш. Какъв метод ще избереш? Наказание не помага, тогава? Ще намериш един човек и ще постъпиш с него тъй, както би искал той да постъпи с тебе. Ще ти мине. Обиден си. Отиди, на другите постъпи тъй, както искаш да постъпят с тебе. Ще го питаш: "Ти доволен ли си от мен? Моето поведение, от мене доволен ли си?" Но кой от вас може да го направи. И тогава ти можеш, този от Америка може да го извикаш да се върне пак назад.

Най-мъчният урок в света е да дадеш един пример, когато си раздразнен. Като дойде някои при теб, не да кажеш: "Махни се!", а да кажеш: "Какво обичате, аз съм на ваше разположение. " Обидил те някой, срещнеш един човек, превива се под тежка кошница, вземи му кошницата, услужи му. Кажи: "Аз се радвам, че мога да ви услужа. " А ти ще кажеш: "Как, обидил ме, а аз да нося!?" Ще се върнеш, кошницата, кажи: "В света е тъй, човек все трябва да скърби и аз съм носил тези страдания, и сега ги нося, но то ще се оправи. " Той ще погледне, оставиш му коша, казваш: "Друг път пак аз съм на ваше разположение. " Веднага ще проникне онзи морален принцип у този човек. Може никога да го не срещнеш, ти ще получиш един урок, който никой не може ти предаде. Но докато го направиш, е въпрос.

Вий ще кажете, той, Учителят, тъй казва, но я да го направи сам. Ако аз постъпя тъй, аз ще се ползвам, вие какво ще се ползвате? Ако аз ям, то е заради мене. Но и вие трябва да ядете. Онова, което вие може да приложите в живота си, то важи за вас, не туй механично приложение, но онова идейно приложение. Някой път направете този опит. Когато сте най-скръбни, не знаете какво да правите, направете една услуга някому, но да е будно съзнанието ви. Приложете го, както аз съм казал сега, може да го направите и денем или в мрачно време, че да не ви видят хората, може и на обед, когато, когато и да е, направете го. Представете си, че вие сте един студент, който току - що е завършил, и ви среща вашият професор, когато носите коша на един просяк. Какво ще каже професорът? "Онзи, мръднала му е дъската, на един циганин носи един кош. " Затуй ще избереш мрачна нощ и ще се ретушираш ( дегизираш ) малко, никой да не те познае. Когато правиш този опит, да не те знаят хората.

Желая всеки един от вас да развие онези специфични качества, които се крият. Като активен, да станете разумен, без да давите овцете, и да бъдете овца - но една разумна овца, която сама ти донася млякото и сама го издоява. Може ли овцата сама да издои млякото в буквален смисъл? Не може, но в преносен смисъл може. Окултното знание да бъде само един плюс към знанието, което светът притежава.

Следующия път ще имате едно събрание за половин час мълчание, може и да си четете някоя хубава книга избрана или нещо хубаво, ще седнете тук половин час мълчание, нито дума. Тъй влезнеш, седнеш на мястото си, тишина половин час, кой, като завърши, ще си излезе, ще замине, нищо няма да каже, нито дума, може само да се поздравите, и няма да говорите и като излезнете, ще заминете, и пак нито дума. През деня може да говорите, колкото искате, но дойде ли седем и половина-осем часа неделя вечер - нито дума. Човек е разрешил всичко в света и гледа онази велика хармония, която съществува.

Седя при един болен, той плаче, казва: "Не ме ли съжаляваш?" Аз го гледам. Казва: "Не ме съжаляваш. " Аз седя спокойно, размишлявам, три пъти като духна, ще стане, болестта ще си замине. Дойде някой просяк, аз размишлявам, три пъти като духна – дойде някой, тури му в ръцете. Ама не да ви видят. Аз отвътре духна. Да стане туй, което казвам. Вътре, в мълчанието, има тази положителна страна, будно съзнание, човек е доволен. Човек може да направи един красив опит. Сега тези опити ще ги правите, понеже ще срещнете мъчнотии. Да кажем, някой от вас събира абонамент за някой вестник – има хора, които от десетина години не плащат абонамента си. Ще се спреш, духнеш един, два, три пъти, той извади, дава парите. Той е банкер, има пари, ала не дава. То е едно изкуство, направете го.

Красивото в живота, това са мъчнотиите, това са разумни препятствия, за да опитат твоята интелигентност. Колкото препятствията са по-големи в пътя ти, толкова си заобиколен с една разумна среда. Допуснете, преди години припкали сте по някое поле, нямало е никакъв товар. Сега, след двадесет години, навсякъде – тук се натъкнете, там се натъкнете на ред препятствия. Значи тук има разумни същества, ще заобикаляш, има определени пътища. Препятствията в живота показват, че сме се натъкнали на разумна среда, на разумни условия. Няма да скачаш като кон, ще постъпваш съобразно с тази среда. Щом сте в такава една разумна среда, има условия за вас да се проявите, има условия да добиете нещо. Ако влезете в някое село населено, гладни може ли да умрете? Не може, но в пустинята – там няма никакви препятствия, може навсякъде да ходите, но гладен може да умрете. Значи при мъчнотиите човек гладен не може да умре.

Сега аз говоря за туй разумното. Пред вас третирам страданията, които са поставени от Бога, те са едно благо. Когато Бог обича някого, поставя му мъчнотии на пътя. Ама че то е много естествено. Може ли вие да направите един кораб, а да го не натоварите със стока? Може ли вие да направите някоя каруца, и да не турите нещо в нея? Може ли да имате торба, и да не турите нещо в нея? Да имате кесия, и да не турите нещо в нея? Може ли да имате инструмент, и да не свирите върху него. Че туй търкане на лъка върху тези струни, какво страдание е то? "Какво иска от нас?"

Затова трябва да бъдете разумни, ще работите. Ако вие, хората, пеете и свирите, по-малко мъчнотии ще имате. Има някои по-висши същества, ти си една струна на Божествения инструмент. Започне ангелът отгоре с лъка, казваш: "Трепери ми сърцето, боли ме. " Той свири, и ти ще пееш, тъй ще се въодушевяваш. Щом престане концертът, ще дойде едно успокояване. В небето говорят само за страдащите хора, а за онези, които се радват, нито помен не става за тях. Писанието казва: "Онези вече са приели своята радост на земята, а онези, скърбящите, които са приели страданията долу, заради тях мислят, да им дадат някое благо. " Туй е една положителна философия. Може да правите малки опити, да се закали характерът ви, не да бъдете посредствени. Аз искам от вас да бъдете нови типове.

Тази вечер срещам една госпожица, студентка, мисля да е от четвърти семестър, с червена шапка, ходи тъй, напето, с достойнство, на шапката – и козирка, тропа с краката, казва: "Аз живея за България. " Червената шапка отгоре я въодушевява. Тя за една обикновена идея казва тъй. Похвалвам я. Приятно впечатление прави, с идея върви, тъй грациозна, идея има. Сега и вие ще турите вашия каскет. Тъй ще кажете: "И аз имам идея. " Ще бъдете идейни, тъй че, като излезнете, да знаят хората, че във вас има идея. Всякога, когато срещнете един идеен човек, усещате, че има пълнота в него. А като го срещнете без идея, усещате една черупка като на охлюв.

Искате ли вие да бъдете пълен? И всеки един от вас може да бъде пълен. Не само да говорите, всичко може да се направи. Желая да бъдете нови типове. Нови типове! Нищо повече! Тези типове може да се създадат.

"Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!"


Тридесет и втора лекция на Младежкия окултен клас
27-ми юни, 1926 г., неделя, 19. часа, София – Изгрев


Бележка - На 20-ти юни, 1926 г., лекция не е държана.
Начало: 19:00

Нови типове

Най-често използвани думи в беседата: може, човек, има, аз, сега, страдания, хора, идея, казва, условия, живот, ноктите, овца, бъдете, всички, себе, дойде ,

 Младежки окултен клас , София, 27 Юни 1926г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!

Размишление

Задача през ваканцията: Извадете основните мисли от всички лекции, изнесени през годината, и вижте какво трябва да приложите.

Всяко учение е ценно дотолкова, доколкото може да се приложи. Вън от приложението това учение няма никакъв смисъл. Следователно ако и вие, като окултни ученици, не прилагате идеите, които ви се дават, ще приличате на риба, която се движи от единия до другия бряг на реката, без да знае нещо за външния свят. Ще кажете, че трябва да се само- отречете. Да се самоотрече човек - това значи да излезе вън от законите на водата и да влезе в Новия живот. За да влезе в Новия живот, човек трябва да познава законите на този живот и да живее съобразно с тях. Не ги ли познава, той се натъква на страдания. Каквото и да прави, човек неизбежно ще мине през страданието. Страданието е Божествен остен, който буди спящите същества. При днешните условия на живота страданието е необходим метод за пробуждане на човешкото съзнание. Съвременните хора трябва да изучават проявите на съзнанието си, за да видят, че то е проникнато от безброй странични образи. Например в съзнанието на съвременния човек седи идеята за първенството. Той иска да завърши университет, да стане министър, да издава заповеди, да стане виден човек, да се разхожда из града с автомобил. Добри са тия неща, но какво могат да допринесат те на човека? Това е все едно да посадите едно семе, то да израсне, да цъфне, но да не даде никакъв плод. Човешкият живот има смисъл само тогава, когато дава плод. Кой е първият плод на човешкия живот? Някой ще каже, че първият плод на човешкия живот се заключава в придобиване на някаква добродетел. Друг пък ще каже, че понеже не е придобил никаква добродетел, той се счита за неспособен човек. Питам: можете ли да кажете, че вълкът е способен, само заради това, че всеки ден може да придобие по една овца? - Не, душенето на овце не е никаква способност. В това отношение вълкът е крадец и разбойник. Ще кажете, че овцата е кротка и може да се жертва. Доколко овцата се жертва доброволно, това е въпрос. Тя не дава доброволно нито вълната, нито млякото си, а още по-малко кожата си. Хората вземат всичко от овцата насила. Онова, за което човек използва овцата, не е нито вълната, нито млякото и, но е за онази магнетична сила, която излиза от нея. Чрез вълната си овцата става проводник на магнетични сили, които са особено необходими за човека.

Човек трябва да работи върху себе си, да развива всички дарби и способности, вложени в него, без да има нужда да си ги доставя отвън. Той трябва да има силата на вълка, без да е вълк. Той трябва да има добротата на овцата, без да е овца. Какво ще ви ползва една свещ, колкото и доброкачествена да е тя, ако не я запалите? Свещта е ценна само когато е запалена. Щом се запали, тя издава светлина и улеснява човека вън и вътре в къщата му. Материалът на свещта е дотолкова важен, доколкото дава условия за проява на светлината. При тази светлина човек може да намери пътя си в бурна, в тъмна нощ, и да се избави от нещастията, които биха могли да му се случат. Човек има такава свещ в себе си, която, веднъж запалена, вечно трябва да гори. Тази свещ е човешкият мозък, който трябва да гори и да свети, да оправя пътя на човека, да го освобождава от заблужденията му. Понякога тази свещ в човека изгасва и той изпада в голям мрак, в големи заблуждения. Страхът, безверието в човека изгасяват неговата свещ. И тъй, страхът, безверието, както и всички отрицателни черти, не са присъщи само на отделния човек. Те са общи качества, достояние на цялото човечество. Сам за себе си човек представлява богат материал за изучаване. Той не познава своя ум, своето сърце, нито живота си. Той трябва да се върне хиляди години назад, за да види през какъв живот е минал. Всичко това днес е покрито, забулено за човека. Като не подозира това, през което е минал, човек казва: „Аз живея." - Да, ти живееш като риба, която се движи между двата бряга на реката. Първото нещо, на което един ден ще се натъкнете, това ще бъдат вашите минали съществувания. Като започнете да ги разглеждате, тогава само ще разберете закона на еволюцията и на инволюцията. Тогава само ще разберете как са се развивали у вас едни чувства и способности за сметка на други. Тогава само ще разберете защо някои неща са се сложили по един, а не по друг начин. Това е велика наука!

Мнозина не успяват в живота, защото не работят, не учат. Те си купуват лотарийни билети и чакат - дано им се падне някаква печалба. Вместо да очакват печалби от лотарията, по-добре нека вземат мотика на рамо и да започнат да работят. Един малджия се молил усърдно на Бога да му покаже по някакъв начин къде има заровени пари в земята, за да ги извади и с тях да построи няколко богоугодни заведения. И наистина, една вечер сънувал, че един ходжа дошъл при него и му предложил да го заведе на мястото, дето има много заровени пари. Доволен от това предложение, той тръгнал заедно с ходжата към определеното място. В момента, когато ходжата щял да покаже мястото, дето парите били заровени, един от кредиторите хванал иманяря за дрехата и му казал: „Слушай, изплати дълга си." Той се обърнал към кредитора си и започнал да се разправя с него. Като се разправяли, иманярят се стреснал, събудил се и като с огледал наоколо, видял, че е сам - никакъв ходжа нямало при него. След това този иманяр дойде при мене и ме попита: „Можеш ли да ми кажеш кое е мястото, дето са заровени тия пари? Ето, 20 години вече как копая на това място. Изкопах един ров, дълъг един километър, но намерих само две хиляди лева." Казвам му: „Ако ти би купил няколко декара земя и би посадил и отгледал лозе, досега би имал десетократно повече, отколкото двете хиляди лева, които си намерил в земята."

Лакомията, алчността на хората към лесно забогатяване е причина за техните неуспехи, за загубване на Божественото.

Някой се моли да придобие нещо съществено в живота си и в момента, когато някоя Божествена идея го посети, някаква малка мъчнотия се изправи на пътя му и той изгубва всичко. Малката мъчнотия - това е вашият кредитор, който иска да му дадете парите, да изплатите задълженията си по отношение на него. Когато дължи на някого, човек първо трябва да си плати дълга, а после да отива с ходжата да търси пари в земята. Както виждате, не е случайно явяването на кредитора тъкмо в момента, когато ходжата отива да покаже на иманяря мястото на заровените пари. Питам: може ли човек, без да страда, да има страдания? Може ли, без да се радва, да има радости? - И едното, и другото са неща невъзможни. Следователно, щом има страдания, човек непременно ще страда. Щом има радости, той непременно ще се радва. Щом нещата не стават, както са ги искали или както са очаквали, хората страдат. Като се натъкват на страдания, хората се измъчват, искат да не страдат. Това е невъзможно. Те трябва да се възпитават така, че да гледат на страданията като на благо. Започнат ли да гледат на страданията по този начин, те ще видят, че няма страдание в света, което да не е допринесло поне някаква малка придобивка към човешкото съзнание. Прогресът на съвременното човечество се дължи именно на страданията. Страданията представляват естествен метод за повдигане на човешкото съзнание. Не е въпрос за страдания, които идат като резултат на недоглеждане на нещата. Тук става въпрос за страдания, които идат от някоя идея. Страдание, в което няма никаква идея, това е мъчение. Когато се казва, че човек трябва да носи страданията си с радост, това се отнася до идейните страдания.

Сега, като поработите през лятото върху лекциите, извадете освен основната мисъл от всяка лекция още и всички по-важни методи за приложение. Например дадени са ред методи за трансформиране на състоянията, на неразположенията ви. Когато сте неразположени, добре е да поставите гърба си на някое дърво, главно на бряст, за да почерпите от него енергия. Също така добре е често да се разхождате покрай някоя брястова алея. Щом направите това упражнение, неразположението ви ще мине. Формата на брястовите листа, както и самият бряст, действат успокоително върху нервната система на човека. Борът пък действа добре върху човека главно със своята миризма и стремеж нагоре, към височините. Борът помага само на ония хора, които имат същия стремеж като него. На материалистите той не помага, но и те сами не обичат да се качват на високи места. Материалистите не обичат боровите гори. Знаете ли къде и на какви места живеят мечките? Обикновено те живеят между елхи и в клекове. Като ученици вие трябва да правите опити, наблюдения, да изучавате състоянията си, както учените изучават Земята и промените, които е претърпяла. По известни вкаменелости те съдят за различните епохи, през които Земята е минала.

По същия начин и вие можете от състоянията си да заключавате за промените, които стават у вас. Когато сте неразположени и не знаете какво да правите, хващайте последователно с дясната си ръка първо палеца, после показалеца, средния, безименния и малкия пръст. След това следете какви промени стават у вас. Същевременно наблюдавайте и изучавайте ноктите си. Когато ноктите на човека започнат да се скъсяват, това говори за нервност, за сприхавост. Хора, на които ноктите са дълги, добре оформени, са интелигентни. Широките нокти показват устойчивост, смелост, решителност. Тесните нокти показват отсъствие на смелост и решителност. Човек с тесни нокти е слаб, не може да се бори с външните условия. Изобщо ноктите, пръстите на ръката определят човешкия характер. Когато палецът се скъсява и става топчест, човек започва да загрубява. Когато първата фаланга на палеца е добре развита, това показва човек със силна, с разумна воля. Човек трябва да е работил хиляди години върху себе си, за да може с идването си още да срещне благоприятна среда за развитие. Какво казват съвременните хора за своите условия? - Те се оплакват от своите условия, казват, че не били добри. Чудно нещо. Те не са нито орали, нито копали, а искат добри условия. Не, трябва да се стегнат, да работят, за да могат първо да подобрят своите вътрешни условия. Щом подобрят вътрешните си условия, едновременно с това ще подобрят и външните.

Като ученици вие трябва да работите съзнателно върху себе си. Започнете първо да работите върху физическото подобряване на тялото си и постепенно минавайте към умственото. Понякога човек възприема повече енергия, отколкото му трябва; някога пък дава повече енергия, отколкото трябва. Това са крайности, които се отразяват неблагоприятно върху организма му. Какво трябва да прави човек? - Той трябва да възприема и да дава от себе си само толкова, колкото е необходимо. Като не спазват това правило, много хора растат, цъфтят, но не дават плод. Това не е нормално положение в Природата, вследствие на което тя се противопоставя. Природата не търпи никакво нарушаване на нейния ред и порядък. Природата обича реда и порядъка, затова казва: „Ще взимаш толкова, колкото трябва, и ще даваш толкова, колкото трябва." Представете си, че някой ви обиди. Какво трябва да направите? Обикновено на обидата хората отговарят с обида. Обаче не е този пътят, по който ученикът трябва да върви. Щом ви обидят, вие трябва да забравите обидата. Намерете някой познат и постъпете с него така, както бихте желали с вас да постъпят. Така вие ще получите морално удовлетворение за обидата, която ви са нанесли. По този начин ще дадете добър пример и на другите хора. Едно се иска от ученика: при каквото разположение и да се намира, добро или лошо, той всякога трябва да е готов да услужи на своя ближен. Срещате човек, който носи голяма, тежка кошница, пълна с покупки. Спрете се, поемете кошницата, услужете му и после продължете пътя си. Каквато скръб и да имате, направете тази услуга и повече не мислете. Щом я направите, както трябва, скръбта ви ще се превърне на Радост. Правете добро на хората така, че никой да не ви вижда. По този начин вие ще развиете в себе си добри, положителни качества.

Желая ви сега да бъдете активни, силни, без да давите овце. Да бъдете добри, кротки като овцата и сами да стри- жете вълната си, сами да предлагате млякото си. Това, което говоря за овцата, не трябва да го вземате в буквален смисъл, но в преносен.

Следния път ще имате едно мълчаливо събрание. Всички ще бъдете в клас точно навреме, в 7.30 часа, както обикновено, и ще прекарате половин час в мълчание, до осем часа. Ще се поздравите тихо, без да говорите. През деня можете да говорите, колкото искате, но дойде ли определеният час - пълно мълчание. Всеки ще се успокои вътрешно и ще си представи, че е разрешил всички въпроси в живота. Ще седне на мястото си тих и спокоен, ще мисли за великата хармония в света. Да мълчи човек - това е един от красивите опити. Така той ще разбере силата на мълчанието. В мълчание човек може да върши чудеса. Чрез мълчанието, като вътрешна сила, човек може да помага на болни, на бедни и на страдащи. Обаче ние не говорим за външното мълчание, но за онова дълбоко вътрешно мълчание, проникнато от вътрешен мир в душата. Чрез мълчание човек може да преодолява и най-големите мъчнотии и препятствия. Колкото по-големи са препятствията в пътя на човека, толкова по-разумна среда го заобикаля. Препятствията се причиняват от разумни същества, които имат за цел да изпитат интелигентността и силата на човешката воля. Щом срещате препятствия, няма да се натъквате на тях, но ще ги заобиколите.

Когато човек е в среда на разумни същества, той има условия да се прояви, има условия да придобие нещо. Ако влезете в някое село, между хора, гладен никога няма да останете. Обаче ако сте в пустиня, няма да срещнете никакви препятствия, свободно можете да се разхождате, но гладен ще бъдете. Какво показва това? - Това показва, че докато има мъчнотии, човек никога няма да умре гладен. Когото Бог обича, Той поставя на пътя му ред мъчнотии и препятствия. Много естествено! Може ли човек да направи един кораб, без да го натовари със стока? Може ли човек да си направи кола, без да я впряга? Може ли да има торба, без да я пълни с нещо? Може ли да има инструмент, без да свири на него? Ако цигулката би била разумно същество, тя би се оплакала от страданията, които лъкът и причинява. Каквото е положението на цигулката, такова е положението и на човека. Всеки човек е някаква струна от Божествения инструмент и върху нея свирят с лъка си разумни същества. Щом престане концертът, човек временно се успокоява, затихва, докато отново се даде нов концерт. Ако отидете на Небето, ще чуете да се говори само за страдащите хора, но не и за веселящите се. В Писанието е казано: „Веселящите се са получили своя дял на Земята още. Скърбящите ще получат своето благо на Небето."

Сега от вас се иска да правите ред опити, да се калите, да изработите от себе си нови хора, нови типове. Как можете да създадете от себе си нови типове? Колкото по-идеен е животът на човека, толкова по-лесно той може да преустрои целия си организъм както във физическо, тъй и в психическо отношение. Ако обикновеният човек се въодушевява от една обикновена идея, колко повече духовният човек, който служи на Бога, може да се въодушеви от своята велика идея! Тъй въодушевен, той всеки ден прибавя камък върху камък към Божествената сграда, към великото здание на Битието. Това значи да създаде човек от себе си нов тип.

Желая ви да бъдете нови типове, носители на Новото учение!

Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!

НАГОРЕ